Virus corona: Bi?n ???ng ch?ng khoán tu?n này có x?u h?n kh?ng ho?ng 2008?

NYSE trader Ba?n quyê?n hi?nh a?nh AFP

Tr??c các bi?n ???ng d? d??i c?a th? tr??ng ch?ng khoán Hoa K?, ch?u ?u và ch?u ? hai ngày qua, có c?u h?i liê?u ??y ?? là kh?ng ho?ng s?u n??ng h?n n?m 2008.

Virus corona: Anh thay ??i chi?n l??c, nh?ng d? báo có th? ch?t ch?c ngàn ng??i

'VN kh?ng xét nghi?m ??i trà, nên s? ca nhi?m th?p có th? hi?u ???c'

BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t ph?ng v?n Ti?n s? Ph?m ?? Chí, kinh t? gia t? Florida, Hoa K? v? các l? do ngoài virus corona g?y ra chuy?n ???ng m?nh trên các th? tr??ng tài chính và c? phi?u.

Li?u có nh?ng y?u t? nào n?a, ngoài tác ??ng c?a d?ch cúm virus corona ?? tác ??ng m?nh và r?t x?u vào th? tr??ng ch?ng khoán Hoa K? t? cu?i tu?n ??n chi?u 16/03?

TS Ph?m ?? Chí: Do tác ??ng c?a d?ch cúm, nguyên nh?n chính là t?m l? ho?ng lo?n c?a d?n chúng và các nhà ??u t? ch?ng khoán. Ngoài ra còn có ba nguyên nh?n chuyên m?n khác t? quan ?i?m c?a Fed:

a. T?m l? ho?ng lo?n: T?i sao nh?n lo?i ?ang ho?ng s? tr??c d?ch b?nh Covid-19?

L? do chính là y h?c ch?a có thu?c ch?a trong lúc d?ch này lan r?t nhanh và r?t l?y. ??y là ?i?u con ng??i s? nh?t nên d? g?y kh?ng kho?ng t?m l? ?ó. N?u b?n b? d??ng tính Covid-19, b?n s? t? cách ly ? nhà ho?c ???c nh?p b?nh vi?n (n?u n?ng); và b?n ch? ch? s?ng hay ch?t. Kh?ng có thu?c ch?a.

Do ?ó ? góc c?nh t?m l?, ng??i ta s? b? d?ch này còn h?n s? b? ung th?. Nh? th?i ti?n s? hoang s?, con ng??i s? nh?ng gì con ng??i kh?ng bi?t.

b. S? thi?u h?t thanh kho?n trong n?n kinh t? nh?t là c?a các xí nghi?p l?n: M?c dù T?ng th?ng Donald Trump ?? tuyên b? tình tr?ng kh?n c?p qu?c gia và Fed ?? hai l?n liên ti?p c?t gi?m l?i su?t trong vòng 1 tu?n xu?ng m?c zero, c?ng nh? b?m thêm 700 t? ?? vào n?n kinh t? M?, gi?i chuyên m?n ti?n t? v?n lo s? m?t s? xí nghi?p l?n có th? b? v? n? vì thi?u thanh kho?n.

N?u nh? kh?ng ho?ng tài chính n?m 2008 ?? b? g?y ra b?i s? v? n? c?a các xí nghi?p tài chính (?i?n hình là s? s?p ?? c?a ng?n hàng ??u t? Lehman Brothers), b?y gi? m?i lo là cho các xí nghi?p phi tài chính, thí d? ?i?n hình là ba h?ng hàng kh?ng l?n.

c. Tr?n chi?n phá giá d?u h?a gi?a Saudi Arabia và Nga S? b?t ??ng ?? khi?n giá d?u qu?c t? gi?m xu?ng h?n 30百分比 và g?y ra c?n s?c l?n cho các h?ng d?u l?n c?a M? v?n dùng ?òn b?y tài chính vay n? cao và g?p khó kh?n thanh kho?n nh? ?i?m nêu ngay trên.

d. ?nh h??ng x?u tr??c nguy c? s?p ?? c?a kinh t? Trung Qu?cM?c dù các s? li?u th?ng kê chính th?c cho qu? 1 c?a n?n kinh t? TQ ch?a ???c thi?t l?p, tin t?c d? báo v? m?c t?ng tr??ng th?p hay ngay c? s? ?m cho phép tiên ?oán ?nh h??ng d?y chuy?n lên n?n kinh t? toàn c?u, và nh?t là ngu?n cung nguyên v?t li?u thi?u có th? ?? g?y ra t?ng tr??ng ?m cho chính kinh t? M? ngay qu? 1.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t:Quy?t ??nh c?a Qu? D? tr? Liên bang Hoa K? (Fed) ??t ng?t c?t l?i su?t và tung ra gói kích c?u kinh t? là do nh?ng nguyên nh?n nào? ??ng c? gì và th?i ?i?m ra quy?t ??nh có ?úng kh?ng?

TS Ph?m ?? Chí:Ngày ch? nh?t 15/3, ?ng Ch? t?ch Fed, J. Powell, ?? h?p b?t th??ng và tuyên b? c?t gi?m l?i su?t h?n 1百分比 (r?t ít khi gi?m l?n nh? v?y, nh?t là v?a c?t gi?m ngay 0.5百分比 tu?n tr??c) , thay vì ??i ??n bu?i h?p bình th??ng ?? d? trù vào 2 ngày sau, th? ba 17/3.

Kh?ng ai r? có áp l?c chính tr? nào kh?ng cho quy?t ??nh ??t ng?t này, nh?ng gi?i chuyên m?n thì cho r?ng các nguyên nh?n a, b và c nêu trên ?? là các ??ng c?, nh?t là vi?c vài c?ng ty nào ?ó có th? tuyên b? v? n?. Tuy v?y, t?i th?y r?t ??ng gi?i ph?n tích tài chính cho là Fed ?? sai khi làm ngay vào cu?i ngày ngh? g?y b?t ng? cho th? tr??ng Ph? Wall.

Các nhà ??u t? l?n (institutional investors) l?i ngh? ph?i có tình tr?ng gì th?t t? h?i bên trong m?i khi?n Fed hành ??ng b?t ng? nh? v?y, thay vì ch? ??i 2 ngày s? làm trong vòng tr?t t? h?n, và nh?t là giúp giá ch?ng khoán ngày th? hai 16/3 có th? ti?p n?i "?à lên" t? h?m th? sáu 13/3 (t?ng g?n 2000 ?i?m); trong th?c t? ch? s? Dow Jones ?? m?t g?n 3000 ?i?m k? l?c h?m th? hai 16/3 vì c?n kh?ng ho?ng t?m l? nêu trên.

BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t:Theo ?ng, v? cách Hoa K?, và Anh ?ng phó - Bank of England c?t l?i su?t h?m 11/03 xu?ng 0,25百分比, có ?i?m gì c?n bàn?

TS Ph?m ?? Chí: C? Hoa k? và Anh qu?c cùng c?t gi?m l?i su?t nh? bi?n pháp kích c?u quan tr?ng. ??y là nh?ng bi?n pháp hàn l?m quen thu?c ???c gi?i h?u trách chính tr? yêu thích ? kh?p m?i n??c. Nh?ng theo t?i, trong hoàn c?nh ph?c t?p hi?n t?i ph?i ??i di?n v?i nguy c? suy thoái toàn c?u, bi?n pháp ti?n t? này khó có k?t qu? h?u hi?u và nhanh chóng.

Th? nh?t, là vì m?c l?i su?t ? hai n??c ?? quá th?p, gi?m thêm ??n m?c zero hay g?n zero kh?ng ?nh h??ng gì l?m ??n quy?t ??nh ??u t?.

Th? hai, là m?c c?u suy gi?m tr?m tr?ng do tác ??ng h?n ch? ?i l?i ho?t ??ng c?a d?ch cúm ch? kh?ng ph?i thi?u ti?n.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Ch?a có vaccine cho Covid-19

Th? ba, và quan tr?ng nh?t là ngay tr??c khi d?ch cúm x?y ra, n?n kinh t? th? gi?i và c? Anh M? ?? có khó kh?n s?n xu?t do thi?u các chu?i cung ?ng t? TQ, t?c là t? "ngu?n cung" thay vì thi?u "m?t c?u".

?? ??i phó chính xác h?n v?i nguy c? suy thoái kinh t? cho c? Anh và M?, c?n áp d?ng ngay các bi?n pháp tài khóa nh? gi?m thu? thêm và chi tiêu chính ph?--nh?t là cho h? t?ng.

Thí d? quan tr?ng là ngay c? trong th?i ?i?m g?p rút hi?n t?i, ?? ??i phó v?i tác ??ng kinh t? x? h?i c?a d?ch cúm, nhi?u nhà chính tr? và chuyên gia--k? c? ng??i vi?t bài, ?? ngh? c?p ngay kho?n ti?n g?i là "tax rebate" ?? 1.000 ?? la cho m?i ng??i, hay cho m?i h? gia ?ình, ?? chi tiêu tùy ? theo nhu c?u trong th?i bu?i khó kh?n.

Tác ??ng kích c?u c?a nó s? h?u ích và hi?u qu? h?n bi?n pháp gi?m l?i su?t.

BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t: Còn v? kinh t? Trung Qu?c, nhìn chung h? qu? c?a viê?c phong t?a nhi?u ?? th? vùng duyên h?i vì Covid-19 và th??ng chi?n v?i M? nay ra sao?

TS Ph?m ?? Chí: Theo các tin t?c s? kh?i và nh?n ??nh c?a các quan sát viên ? TQ, kinh t? n??c này v?n ?? khó kh?n vì cu?c th??ng chi?n v?i M? l?i còn b? t?n th??ng n?ng n? do cu?c phong t?a ?i l?i v?i d?ch cúm.

Do ?ó, kh?ng có gì ng?c nhiên n?u kh?ng có t?ng tr??ng trong qu? 1 và ?à t?ng tr??ng n?u k?p ph?c h?i trong qu? 2 và 3 s? r?t ch?m, tr??c khi tr? l?i bình th??ng vào qu? 4.

BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t: Cu?i cùng, nhi?u ? ki?n nói ng??i ta so sánh bi?n ??ng tu?n này v?i Kh?ng ho?ng 2008, ?ng th?y có xác ?áng kh?ng và ng??i Vi?t Nam c?n tr?ng ??i ?i?u gì v? kinh t?, tài chính nh?ng tu?n ho?c tháng t?i?

TS Ph?m ?? Chí: Kh?ng ho?ng 2020 t?i M? và trên toàn c?u ???c so sánh v? t?m m?c kinh t? v?i kh?ng ho?ng th? gi?i n?m 2008 là chính xác, nh?t là v? t?m m?c thi?t h?i trên các th? tr??ng ch?ng khoán thì l?n này có ph?n còn cao h?n.

Nh?ng t?i th?y ?áng k? nh?t là v? ?nh h??ng nh?n m?ng và t?m l?, thi?t h?i l?n này ch?c ch?n cao h?n nhi?u do d?ch cúm virus corona, mà hi?n nay do ch?a có thu?c ch?ng ?? ng?n ng?a hay ch?a tr?, kh?ng ai bi?t s? kéo dài bao l?u và t?n th?t cu?i cùng s? ra sao?

Riêng v? suy thoái kinh t? s? khó tránh kh?i ? M? vào qu? 3 hay 4 n?m nay và ?nh h??ng còn kéo dài theo chu k? sang n?m t?i 2021.

T?t nhiên ng??i Vi?t Nam s? khó tránh kh?i ?nh h??ng d?y chuy?n c?a các "s? ki?n M?" này, gi?ng nh? các n??c khác có n?n kinh t? m?, ??u tiên là các th? tr??ng ch?ng khoán và trái phi?u s? g?p "lao ?ao" trong các tu?n ho?c nhi?u tháng t?i n?m nay, và sau ?ó là ?nh h??ng trì tr? t?ng tr??ng cho c? hai n?m 2020 và 2021.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan