Anh ?ánh l?n, tung g?n 400 t? ?? vào tr??n chi?n ch?ng virus corona

Th? T??ng Anh Boris Johnson t?i cu?c h?p báo v? virus corona t?i s? 10 Downing Street h?m 17/3 Ba?n quyê?n hi?nh a?nh WPA Pool
Image caption Th? T??ng Anh Boris Johnson t?i cu?c h?p báo v? virus corona t?i s? 10 Downing Street h?m 17/3

Chi?u 17/03, chính ph? Anh tung ra 330 t? b?ng (398 t? USD) vào tr??n chi?n ch?ng d?ch Covid-19, ?ánh d?u m??t b??c ngo??t nh? nhà báo Nguy?n Giang vi?t:

Lúc Boris Johnson n? phát súng b?ng hàng tr?m t? b?n con virus quái ác, t?i v?a xong ca làm viê?c t?i nhà ngày ??u, nào th? các ki?u hê? th?ng h?p t? xa, nào xem n??i dung tin bài t? xa.

V?ng, th? gi?i ?ang t? d?ng l?i cách làm viê?c c?, ?i nhi?u, ??t nhi?u, ?n nhi?u, yêu nhi?u, th?i nhi?u, b?ng ch?c nhìn – nghe – nói ??u ? d?ng remote h?t. C?ng c?n quen d?n.

?ang ??nh xem TV khi th?y th?ng báo trên iPhone v? b??c ?i quy?t liê?t c?a Boris Johnson sau bu?i h?p báo quá tê? tu?n tr??c, thì nhà có khách.

K? ra chút ?? các b?n th?y d?n Anh c?ng lo ch?ng d?ch, ch?y d?ch ch? kh?ng th? ? nh? m??t s? “?ng tr?ng trên m?ng” ? Viê?t Nam m? t? “t? xa” ??u.

M??t c? ??ng nghiê?p c?a v? t?i, cùng làm t?i tr??ng ti?u h?c, ??n ?? h?i th?m. Hai c? nói chuyê?n v?i nhau v? viê?c b? h?p toàn tr??ng – school assembly, vào tu?n t?i, tr??c k? ngh? Ph?c Sinh tháng 4. T? m?y h?m, tr??ng St Anselm's Primary ?? chu?n b? b??c II, là ngh? h?c. Cho ??n nay, h? ch? báo cho nh?n viên là “phòng ng?a l?y lan” - h?c sinh ho, s?t thì cho v? nhà, gi?m ho??c hu? các chuy?n d? ngo?i, tham quan trong n??c Anh etc. Tu?n qua, tr??ng chu?n b? b??c I: các lo?i sách v?, giáo án online ?? chu?n b? cho h?c sinh h?c t? nhà, ch? quy?t ??nh ?ó t? chính quy?n ??a ph??ng.

Th?c ra, Anh Qu?c ch??m ?óng tr??ng h?c là có l? do c?a h?: ?? h?c sinh ? nhà thì cha m?, m??t s? ??ng làm trong ngành y t?, s? ngh? phép tr?ng con, g?y thi?u qu?n ? tuy?n ??u ch?ng d?ch. M??t khác, m??t s? kh?ng nh? trong h?n 4 triê?u h?c sinh nh? tu?i s? ???c g?i ?ng bà ? ??? tu?i r?i ro d? m?c virus.

Ch?a k?, s?ng ? Kent t?i bi?t nhi?u nh?n viên y t? ngay t?i hai bê?nh viê?n g?n nhà là ng??i n??c ngoài, ??ng ?u, Nam ?u, Philippines, CH Nam Phi...N?u con h? ph?i ngh? h?c, h? s? tìm cách ?em con v? n??c ngh? dài lu?n, g?y kh?ng ho?ng nh?n s? cho y t? Anh.

Tóm l?i là tr??ng s? ?óng nh?ng ch?a ph?i b?y gi?.

T?i kh?ng tham gia c?u chuyê?n, ch? nghe loáng thoáng r?i vào phòng, xem ?o?n video Sky1593太阳集团城一切网址 ph?ng v?n bác s? Jonathan Nguyen Van-Tam, hiê?n là quan ch?c cao c?p s? hai c?a Y t? Anh Qu?c.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Pháp yêu c?u ng??i d?n ? trong nhà và ch? ?i ra khi th?c s? c?p thi?t

Gi?i thích r? h?n tr??c và làm t?ng b??c

Có v? nh? chính ph? Anh ?ang làm m??t ??t 'offensive' v? PR trên truy?n th?ng h? tr? cho Boris Johnson b? ti?ng là hay "chém lung tung".

?ng Jonathan Nguyen Van-Tam, sinh ? Boston, Lincolnshire, Anh Qu?c, giáo s? d?ch t? h?c ?H Nottingham, t? 2017 gi? ch?c r?t to là England's Deputy Chief Medical Officer, gi?i thích vì sao chính ph? Anh và ngành y t? làm t?ng b??c viê?c kìm ch?n Covid-19 nh?ng c?nh báo “các biê?n pháp s? t?ng d?n, và kéo dài ít nh?t b?n tháng”.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Quynh Le
Image caption ?ng Jonathan Nguyen Van-Tam, sinh ? Boston, Lincolnshire, Anh Qu?c, giáo s? d?ch t? h?c t?i ?H Nottingham

Ngay t? ??u ??i d?ch Covid-19, và làm viê?c liên quan nhi?u ??n m?ng planning ? BBC, t?i hi?u r?ng Anh Qu?c quan sát r?t k? hành trình c?a con virus V? Hán.

Nói th?ng ra, ban ??u h? ngh? virus này ch? hoành hành ? Trung Qu?c. GS John Oxford, tr??ng Queen Mary n?i ti?ng ? London th?a nh??n sau này trên trang Sunday Times r?ng “chúng t?i ngh? virus này ?ánh vào ng??i Trung Qu?c ch? kh?ng g?y h?i cho “gene ch?u ?u”. C?n c? vào di?n bi?n c?a d?ch SARS ph?n nhi?u tác oai tác quái ? Qu?ng ??ng và Hong Kong, h? có c? s? ?? tin nh? v??y.

T?i ?? ? kh?ng th?y các báo khác, g?m c? trang web ?ài nhà là BBC 1593太阳集团城一切网址 ??ng c?u c?a ?ng John Oxford, kh?ng r? có ph?i s? b? cho là 'ph?n biê?t ch?ng t??c' nên ch? ghi l?i ? ??y ?? các b?n bi?t.

Tóm l?i là ngay t? ??u, Anh theo d?i r?t sát, và r?t c?n th??n, ?ón c?ng d?n c?a h?, ho??c c?ng d?n Trung Qu?c h?c ? Anh v? th?m th?n quay l?i, b?ng chuyên c?, ?áp xu?ng c?n c? qu?n s?, cách ly ngay ? biê?t khu The Wirral phía B?c, ch? kh?ng ?em v? London.

Nh?ng sau này, khi London – ?? th? 10 triê?u d?n, nay là vùng l?y nhi?m cao nh?t n??c – kh?ng th? ng?n c?n triê?u l??t ng??i qua l?i thì Anh Qu?c chuy?n sang m??t h??ng ch?ng d?ch m?i. ?ó là kh?ng ng?n ch??n n?a, mà làm ch??m và gi?n ??? l?y lan c?a d?ch.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Th? t??ng Boris Johnson (gi?a) và c? v?n tr??ng y khoa Chris Whitty và c? v?n tr??ng khoa h?c Sir Patrick Vallance

Tr??c nói quá th?ng nay t?ng ??ng c?m?

T?i quan sát th?y chính ph? Anh có ph?m sai l?m v? chính sách th?ng tin tu?n tr??c, khi cu??c h?p báo quá th?ng th?ng c?a Boris Johnson - “các b?n s? có th?n nh?n ra ?i s?m h?n d? ki?n” và các quan ch?c y t? tìm cách gi?i thích khái niê?m “mi?n d?ch c??ng ??ng” r?t khoa h?c nên th? thi?n g?y choáng cho khá nhi?u ng??i. Cùng lúc, ?úng là trong d?n chúng có khá nhi?u thanh thi?u niên, và c? già ch? quan “khinh ??ch”.

Tinh th?n Blitz spirit giúp h? s?ng qua các ??t d??i bom c?a ??c Qu?c x? h?i Th? Chi?n II ???c vài báo lá c?i th?i lên. ?ó c?ng là chuyê?n có th??t nh?ng kh?ng ??i diê?n cho ?a s? ng??i có gia ?ình, ph?i lo cha m? già, tr? con, và m?i di?n bi?n v? virus ??u có th? g?y xáo tr??n l?n cho cu??c s?ng h? ph?i tính ??n.

Chính ph? Anh có ch? quan ban ??u hay kh?ng thì t?i kh?ng r?, nh?ng ch?c ch?n là ch? sau 1-2 tu?n ??u tháng 3 và sau cu??c h?p báo ??u tiên, h? h? ?? ?i?u ch?nh l?i. B?? tr??ng Y t? Matt Hancock nói “herd immunity” là khái niê?m khoa h?c nh?ng kh?ng ph?i là ch? tr??ng c?a nhà n??c ?? “d?n l?y nhi?m hàng lo?t”.

M??t lê?nh v?a ???c ban ra ?? t?t c? các bê?nh viê?n ? England lùi các cu??c ph?u thu??t kh?ng thi?t y?u t? 15/04 nh?m gi?i phóng 30 nghìn gi??ng bê?nh cho ng??i m?c virus corona n?u con s? ph?i nh??p viê?n t?ng lên.

Boris ?? t? v? ??ng c?m h?n trong cu??c h?p báo chi?u th? Hai.

Lúc ?ó, t?i ?? r?i s? ?i b?? ra ga tàu, qua Leicester Square, r? v? phía Charing Cross, th?y ???ng ph? tr??c 18 gi?, bình th??ng ra là tr??c gi? ?n ch?i bu?i t?i c?a d?n London, mà ph? th??t v?ng. Quán Bella Italia ch? v? m??t anh chàng ng??i ? ??ng m?i khách, kh?ng ?eo kh?u trang gì c?. Các quán bên thì nh? ch?ng bu?n kéo bàn ra, ?óng lu?n.

Có v? ng??i d?n ?? t? lo tr??c khi Boris tuyên b? t?ng c??ng các biê?n pháp si?t ch??t giao l?u ?ám ??ng, kh?ng c?m nh?ng khuy?n ngh? gi?m ?i l?i, kh?ng vào pub, ?i nhà hát, xem phim...

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nguy?n Giang
Image caption Ph? tr??c ga Charing Cross, London chi?u 16/3

Tuy th?, ph?i th?a nh??n r?ng chính ph? Anh có tính toán k? v? các b??c ?i c?a h?, ph?i h?p c? b?n l?nh v?c: kinh t?, x? h??i, y t? và an ninh ?? ch?ng d?ch Covid-19.

Trong tr??n ?ánh ch?ng Covid-19 này, nh? qu?n hùng ?? chiêu ?ánh tà giáo trong truyê?n ch??ng, m?i n??c ra ?òn m??t ki?u.

Này nhé, ? thì ca hát cho vui ??i, T?y Ban Nha ?ánh ?àn, Trung Qu?c thì lùng,b?t, nh?t, Viê?t Nam h? hào “toàn d?n ra tr??n”, còn Anh thì dùng ??ng ti?n.

Kinh t?, khoa h?c, y t?, x? h??i h? tr? nhau

Cách làm c?a Anh t??ng th? ? nh?ng th?c ra khá bài b?n, bình t?nh và t?ng b??c m??t, tr?i ra ?? quan sát, ?i?u ch?nh, và quan tr?ng là ?? c?ng chúng kh?ng ho?ng lo?n, th??m chí trong c?n lo virus còn vui “???c ti?n”.

Tr??c khi FED ? M? làm cú c?t l?i su?t vào ngày Ch? Nh??t 15/03, s?m kh?ng c?n thi?t, g?y choáng, khi?n th? tr??ng lao ?ao, thì Anh ?? c?t l?i su?t h?m 11/03.

Ngay l??p t?c vào sáng 12/03, t?i nh??n ???c tin nh?n c?a ng?n hàng th?ng báo ti?n tr? hàng tháng cho tín d?ng mua nhà (mortgage) gi?m ?i m??t con s? vui v?.

Hàng triê?u gia ?ình khác ? Anh c?ng vui nh? t?i nh? ???c vu?t ve b?i “chi?n tranh t?m l?” mà chính ph? và Bank of England tung ra.

Ch?a h?t, h?m 17/03 này, t?n B?? tr??ng Tài chính, m??t anh chàng banker tr? tu?i ng??i Anh g?c ?n là Rishi Sunak c?ng b?? gói c?u tr? 330 t? và m??t lo?t biê?n pháp giúp doanh nghiê?p nh?, ng??i thu nh??p d??i trung bình.

Kho?n ti?n g?n 400 t? USD, b?ng 15百分比 GDP c?a Anh g?m nhi?u kho?n cho vay ?? giúp doanh nghiê?p v?a và nh? có thanh kho?n, kh?ng suy s?p vì m?t khách, và vì n? ng?n hàng.

D? lu??n Anh ???c biê?t chú ? ??n lê?nh “ho?n tr? tín d?ng ??a ?c”, còn g?i là “mortgage holiday”. B?n bi?t là ? Anh ít ai mua nhà mà kh?ng vay ng?n hàng, và ti?n vay g?c, cùng l?i su?t lên t?i hàng tr?m nghìn b?ng cho m??t c?n nhà ? ngo?i ? London. Hàng tháng, ti?n mortgage có th? chi?m t?i ? ho??c 1/3 thu nh??p sau thu? c?a h?? gia ?ình.

Cú 'gi?n n?' cho tín d?ng ??a ?c này qu? kh?ng tê?, theo nh? bình lu??n c?a m??t ??ng nghiê?p t?i bên BBC Finance.

??ng ti?n chi ?úng lúc còn giúp bình ?n th? tr??ng lao ???ng và? ??m b?o an ninh x? h??i.

Nói ng?n g?n thì trong vòng ba tháng ch?ng virus, n?u ch?ng may b?n b? c?ng ty sa th?i, t?m ngh? viê?c kh?ng l??ng, thì c?n nhà kh?ng b? ng?n hàng t?ch thu vì thi?u n?.

Xin nh?c Anh là n??c có ch? ??? phúc l?i h?n c? x? h??i ch? ngh?a, nh?ng kinh t? là theo ch? ngh?a t? b?n, chính ph? kh?ng th? b?t các c?ng ty kh?ng sa th?i ng??i mà ch? có th? giúp h? sau khi ?? m?t viê?c. B?n th?t nghiê?p thì có tr? c?p c?a chính quy?n ?? s?ng nh?ng c?n nhà n?u kh?ng tr? ?? h?n l?i su?t ng?n hàng thì b? m?t t? 'deed' nh? s? ?? ? Viê?t Nam ngay.

Mortgage holiday cho phép b?n kh?ng ph?i tr? trong ba tháng n?u thu??c diê?n khó kh?n mà tr? sau, ph?n tr?m th?p, kho?n n? này.

Quy?t ??nh can thiê?p “???c tài t? b?n ch? ngh?a vì d?n” c?a chính ph? Anh, h?m phanh bàn tay l?ng lá c?a th? tr??ng s? giúp hàng triê?u gia ?ình kh?i lo tr? thành v? gia c?.

Và trên th?c t?, b??c ?i sáng su?t này c?ng giúp các h??i ??ng ??a ph??ng kh?ng b? kh?ng ho?ng nhà council housing. Vì nh? t?i ?? nói, d?n ? Anh “làm theo n?ng l?c, h??ng theo nhu c?u kh?ng quá m?c”, tr?i l?nh nên ai c?ng ph?i có nhà, m?t nhà thì council ph?i thuê khách s?n, nhà tr? cho b?n ?. Ti?n do chính ph? chi t? qu? khác, qu? an sinh x? h??i. N?u hàng triê?u ng??i m?t viê?c ph?i xin tr? c?p nhà c?a thì kh?ng ho?ng virus s? lan nhanh sang thành kh?ng ho?ng x? h??i.

T?i hi?u là Boris ?? kéo ??i bác ra b?n virus.

Tr? l?i c?u chuyê?n chính là cách Anh Qu?c phòng ch?ng virus corona, t?i th?y bài tr? l?i ph?ng v?n c?a GS Jonathan Nguyen Van-Tam ?? làm d? lu??n Anh yên lòng.

Bình lu??n c?a các báo Anh ??u khá tích c?c khi ?ng Van-Tam gi?i thích r? b?n b??c ?i c?a Anh.

Khi b? nhà báo c?a Sky1593太阳集团城一切网址 ch?t v?n “Anh Qu?c có quá ch??m, có sai l?m hay kh?ng? WHO nói th? này, n??c kia chê Anh th? n?” v? giáo s? M? g?c Viê?t c??i m?m theo cách t?i th?y là r?t Viê?t Nam, dù ?ng nói ti?ng Anh gi?ng sang tr?ng, ? ??y g?i là posh.

?ng nói v?i v? ?i?m t?nh c?a nhà khoa h?c nh?ng hi?u các tác ???ng x? h??i c?a v?n ??: “Các n??c có cách c?a h?, còn ? Anh, chúng ta ch? ?i theo ki?n th?c khoa h?c c?a chính chúng ta (we are led by our own science).

Lu?n tính ??n c?ng nghê?

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Emma Russell

K? thêm m??t chút ?? các b?n ? Anh kh?ng c?n quá lo cho chúng t?i. Sau khi ?ài BBC c?ng b?, qua email c?a t?ng giám ??c BBC 1593太阳集团城一切网址 lúc 10 gi? ?êm 16/03, nói t?ng hành dinh New Broadcasting House ? London ?? có m??t ca virus corona, ch?ng 6.000 ng??i b??c vào giai ?o?n d?n desk ?? ??n ?êm s? có ???i x?t thu??c kh? trùng.

Ngày h?m sau, các team leaders h?p qua Skype, Zoom, phone ?? bàn cách gi?n qu?n, gi?m ng??i vào tòa nhà theo yêu c?u c?a chính ph?. T?i kh?ng th?y ai c? ?i dò h?i ??ng nghiê?p hay nh?n viên k? thu??t, ph?c v? b? "m?c virus" là ai. Tuyê?t nhiên kh?ng ai h?i và ban giám ??c c?ng ch? nói "ng??i ?ó ?? ? nhà t? hai tu?n qua và ?ang bình ph?c t?t".

C?ng viê?c làm t? nhà s? có ban k? thu??t h? tr?, ngày ??u b? quá t?i thì nh?ng ngày sau s? ??, b?n c? kiên nh?n ch?. ? t??p ?oàn 22 nghìn nh?n viên, g?m ch?ng 5000 nhà báo, BBC c?ng m? lu?n thêm ch?ng 10 nghìn tài kho?n k?t n?i t? xa, th?a ?? s? ng??i ph?i 'working from home'.

K? ra kh?ng ph?i ?? khoe BBC hay – nh? nhi?u c?ng ty public khác, t??p ?oàn này còn ??y v?n ?? c?n ch?nh s?a, th??m chí c?n c?i t? r?t nhi?u – nh?ng ?? các b?n hi?u nh? m?i n?n kinh t? hiê?n ??i, Anh Qu?c lu?n nhìn các v?n ?? t? góc ??? khoa h?c, k? thu??t và c?ng nghê? tr??c h?t và trên h?t.

T? ?ó, h? s? tìm gi?i pháp và lu?n c? g?ng có cách ti?p c??n nh?n v?n h?n là hùng h?c, ?? ??t m?c tiêu chung.

Th? gi?i con ng??i mùa virus

Nh?n ??y c?ng ph?i nói r?ng cu??c chi?n ch?ng virus corona làm l?? ra nhi?u ?i?u ?áng qu?, nh? phong trào thiê?n nguyê?n giúp ng??i già, ng??i c? ??n trong tr??ng h?p b? cách ly, lockdown, nh?ng c?ng làm n? ra các cu??c tranh c?i gay g?t, ??i khi ??y tính k? th?, th? b?o.

T?i ?? vi?t h?i cu?i tháng 1, khi virus V? Hán hoành hành ? Trung Qu?c thì có n?n ph?n biê?t ch?ng t??c trong m??t s? gi?i ít h?c ? ?u M? nh?m vào ng??i g?c ?.

Nay, khi m?i n??c có cách riêng ch?ng virus, tùy vào kh? n?ng, ngu?n l?c, nh??n th?c c?a h?, thì ? Viê?t Nam l?i có làn sóng k? th? Anh Qu?c, ?? cho các chuy?n bay t? Anh “mang virus corona t?i”, làm k? ho?ch ?ang ??p b? v? tung. T?i ??y riêng Hà N??i s? ph?i ?ón hàng nghìn ng??i t? vùng d?ch ch?u ? v?, thì bi?t trách ai?

C?n nói r? ng??i Anh kh?ng t?o ra, kh?ng làm n?y sinh ra virus corona, và ngay c? ng??i d?n Trung Qu?c c?ng ch?ng mu?n b? dính virus. Các chính ph?, g?m c? chính ph? Viê?t Nam, ??u h?t s?c c? g?ng ch?ng tr? Covid-19, vì “cu??c kh?ng ho?ng này ch?ng c?a riêng ai” nên nh?ng ? ki?n ?? l?i xét cho cùng ch? ??n t? thái ??? nh? nhen, mang t? duy b?? l?c (tribal mindset), n??ng c?m tính và thi?u s? ?i?m ??m c?n thi?t.

Hiê?n ch?a th? nói 'big, bold plan' (k? ho?ch l?n, táo b?o) c?a Boris Johnson s? có hiê?u qu? ??n m?c nào. T?t c? còn ??y nh?ng bi?n s?. Trong nh?ng tu?n và tháng t?i, ch?c ch?n sinh ho?t c?a 66 triê?u ng??i d?n ? Anh trong ?ó có t?i s? ph?i thay ??i ?? thích ?ng.

Sau n?i lo mua s?m tích tr?, thu?c men, các tips b? ph?i b? th??n, ch?c h?n c??i, chia s? ti?u l?m mùa virus, k? c? nhi?u ti?u l?m khá ?en t?i, là mechanism hiê?u qu? ?? v??t qua nh?ng ngày b?t an.

? Anh hiê?n ?ang l?u truy?n ti?u l?m v? th? t??ng Boris Johnson.

“??n th?m hiê?p h??i các nhà ch? t?o d?ng c? y t?, Boris h? hào h? s?n xu?t nhi?u h?n máy th? cho bê?nh nh?n suy ph?i vì virus corona.

Khi ???c h?i chính ph? làm gì ?? tr? giúp, Boris nói, “Chính ph? s? m? Operation Last Grasp – Chi?n d?ch H?i th? Cu?i cùng.”

Xin l?i các b?n, t?i ?ùa.

Chuyê?n trên kh?ng ph?i là ti?u l?m, mà th??t 100百分比. ?ng Boris ?? b? m??t s? báo m?ng v? cách làm 'th?ng h?' (clown) kh?ng ph?i ch?.

N??c Anh là th? ??y các b?n ?.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan