Virus corona: N??c Pháp g?ng s?ng x?ng t?m th? thách

Paris
Image caption Paris

T? ngày 17/3, n??c Pháp b??c vào ngày ??u tiên c?a m??t cu??c chi?n tranh m?i.

M??t cu??c chi?n tranh kh?ng ti?ng súng, nh?ng nghiêm tr?ng nh?t trong l?ch s? y t? c?a n?n C??ng Hòa. Trong th?i gian r?t ng?n, t? 26/2 ch? có 2 ng??i t? vong, ??n t?i 18/3, n??c Pháp ?? m?t 264 c?ng d?n và 9134 b? th??ng.

New York: thành ph? kh?ng bao gi? ng? thành th? tr?n ma

Virus corona: Trump ??t M? vào cu?c chi?n ch?ng b?nh d?ch

M??t con s? ch?n ???ng nh? c?n sóng th?n tsunami ngày nào mà d? ch?n ?? l?i kh?ng bao gi? lành.

T?i ngày 16/3, t?ng th?ng Emmanuel Macron ?? bu??c ph?i tuyên b? tình tr?ng chi?n tranh trên c? n??c t? tr?a h?m sau.

"??ng bào th?n yêu c?a t?i. T?i th? n?m, t?i nói v?i b?n ?? nêu lên cu?c kh?ng ho?ng s?c kh?e y t? xuyên qu?c gia. Cho ??n lúc ?ó, D?ch Covid-19 có th? là m?t ? t??ng xa v?i ??i v?i m?t s? các b?n. Song ??n b?y gi?, nó ?? tr? thành m?t ?e d?a hi?n nhiên, m??t th?c t? c?p bách.

Chúng ta ?ang có chi?n tranh, m?t cu?c chi?n kh?ng th? thoái thác s?c kh?e. Chúng ta kh?ng chi?n ??u ch?ng l?i m?t ??i qu?n ho?c qu?c gia khác, nh?ng k? thù ?ang có m??t, tuy v? hình, khó n?m b?t và ?ang ào ?t t?n c?ng. ?i?u ?ó ?òi h?i c?n huy ??ng ??i phó mang tính c??ng ??ng chung c?a chúng ta.

Chúng ta ?ang có chi?n tranh. T?t c? các hành ??ng c?a chính ph? và qu?c h?i b?y gi? ph?i ???c t?p trung vào vi?c ch?ng l?i d?ch b?nh, c? ngày l?n ?êm. Chúng ta kh?ng ???c ph?n t?m, kh?ng ???c chia r?.

? c?a t?i r?t r? ràng t?i nay là, nh?ng ti?n tri?n d?ch bê?nh g?n ??y ?? cho th?y r?ng kh?ng ai là b?t kh? x?m ph?m, k? c? ng??i tr?. V?i nh?ng ng??i kh?ng tu?n th? l?i kêu g?i, b?n kh?ng t? b?o vê? mình mà kh?ng b?o v? c? ng??i khác. Ngay c? khi b?n kh?ng có tri?u ch?ng, b?n có th? truy?n virus. Ngay c? khi b?n kh?ng có tri?u ch?ng, b?n có th? làm ? nhi?m b?n bè, cha m?, ?ng bà và g?y nguy hi?m cho s?c kh?e c?a nh?ng ng??i th?n yêu c?a b?n.

Chúng ta ?ang có chi?n tranh. T?i kêu g?i t?t c? các nh?n v??t chính tr?, kinh t?, x? h?i, c hi?p h?i, t?t c? ng??i d?n Pháp h?y tham gia liên minh qu?c gia này. Nh?n t? ?? cho phép ??t n??c chúng ta v??t qua r?t nhi?u cu?c kh?ng ho?ng trong quá kh?.

Chúng ta ?ang có chi?n tranh và qu?c gia s? h? tr? nh?ng tr? em, nh?ng ng??i ?ang ???c ?i?u tr? y t? t?i các th? tr?n, t?i các b?nh vi?n, nh?ng y, bác s? ?ang ? tuy?n ??u trong m?t cu?c chi?n ?òi h?i n?ng l?c, s? quy?t t?m, ?oàn k?t. "

Ch? nh??t tr??c, chúng t?i còn t? t??p, tranh th? th?i ti?t l??ng l?y ch?i ki, còn trêu nhau, ngày m?t Karl Marx sao kh?ng ai nh?c, chuyê?n v? c?u th? t??ng Francois Fillon ra tòa x?u m??t b?i ??ng nghiê?p c? k? h?i ?ó ?? b? ch?i ‘kh?ng ?i ki?m th?ng b? nào hú hí mà ?i, ch?c m?i vào chuyê?n làm báo làm gì’.

Toàn chuyê?n tr?i ?i ??t h?i, n?ng n?i nh? ch? ??c m?i ??u ?? c?a ti?u thuy?t ‘M??t tr??n phía T?y kh?ng có gì l?’ c?a E.M. Remarque. ??i lo?i, B52 M? s?p th? boom Hà N??i v?n tin c?u s?m ‘Th?ng Long phi chi?n ??a’.

Image caption Paris

Diê?n m?o Paris ngày ch?ng Covid-19

Ch? sau m?y gi?, Paris chuy?n sang khu?n m??t th?i chi?n, c?ng th?ng, lo l?ng. Trong hi?m nguy, ?i?u gi?n d? c?a nh?ng ngày th??ng m?i hi?u là qu? bi?t bao. S? kh?ng còn ???c t?t vào m??t quán bar u?ng m??t c?c bia sau ngày làm viê?c, hay vui v?y d??i n?ng, nh?m nháp ng?m cà phê, chém gió tr??c khi ?i làm. M?i sinh ho?t s? ??o l??n. M?i thói quen s? ph?i ?i?u ch?nh. S? ph?i s?ng ch??m, m?t nhi?u t? do…b?i m??t con virus.

N??c Pháp s? án binh b?t ???ng trong 15 ngày và có th? h?n. Nh? làng xóm mình nín th? l?ng nghe ti?ng c??y c?a c?a k? tr??m ?? r?i giúp nhau.

Sau di?n v?n c?a t?ng th?ng Pháp, ?iê?n tho?i c?a t?i báo chu?ng quàng qu?c nh? cáo vào chu?ng v?t. Tin nh?n c?a Chính ph? báo tình tr?ng kh?n c?p, tin nh?n c?a nhà b?ng h?i c?n h? tr? gì thì g?i mail, ??ng léng phéng ra ???ng, h?ng ?iê?n tho?i nh?i y l?i phát bi?u ??y xúc ???ng c?a l?nh ??o ??t n??c, mail c?a google, tin m?y th?ng b?n nh?n xách gi? ra ???ng ch?p ?nh quay phim ngày mai nh? mang theo gi?y ph?i in t? trang nào, ghi r? th? danh d? là kh?ng ph?i tr?n ?i ch?i v?i mèo, nh? th? hành ngh?….

Ti?ng súng cu??c chi?n kh?i tranh trách nhiê?m c?ng d?n vang ngay sau ?ó. Trong ?êm, b?? tr??ng N??i v? Pháp c?ng b? nh?ng biê?n pháp c? th? s? áp d?ng.

Biê?n pháp ??u tiên là phong t?a hoàn toàn kh?ng gian Schengen trong vòng 30 ngày.

Ch?ng 100 000 c?nh sát và hi?n binh s? ??m nhiê?m th?c thi viê?c phong t?a và ch?n ch??n t?i các tr?c giao th?ng và các n?o ???ng, h? tr? y t?. Các ??n v? qu?n ???i s? h? tr? tình tr?ng kh?n c?p, ???c ???t trong tình tr?ng m??t cu??c chi?n tranh sinh h?c, m?c báo ???ng cao nh? ch?ng d?ch Ebola. M??t bê?nh viê?n d? chi?n ?? ???c d?ng lên t?i Alsace ?? gi?m t?i gánh n??ng cho ? d?ch g?n vùng này

Paris h?m tr??c v?n diêm dúa, v?n c??i ?ong ??a, ch? có xe bus v?ng ng?t.

??n sáng 17/3, Paris còn nh? Amsterdam, th?y toàn xe ??p.

Nh?ng t?t c? ch?m d?t vào 12 h tr?a. M?i ng??i ??u ph?i ‘?ào c?ng s?, trú ?n t?i gia’.

Ai b? ng?, ??u hàng, nh?y rào tu?n th? quy ??nh ??t n??c trong tình tr?ng kh?n c?p, ?i ra ???ng kh?ng có l? do chính ?áng s? ?n ph?t.

Ngày 17/3 c?nh sát xé vé ch? có 38 euro. Ngày 18/3 kh?ng còn giá ?ó, s? là 135 euro. Mai kia, ai thích béo, g?o ong s? th?y túi b?c h?i ngay 375 euro.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh AFP

N??c Pháp ?ang ph?i ch?ng minh có làm sao kh?ng tr??c th? thách ch?a t?ng có v? s?c kh?e, kinh t? và m? hình x? h??i.

M?c tiêu ??u tiên là gi? m?ng s?ng cho d?n.

T? m?y h?m tr??c viên ch?c c?ng s? ?? khuy?n khích làm viê?c t?i nhà. Ai c?n ngh? ?? tr?ng con thì ngh? lu?n. C?ng ch?c các s? kh?ng có ?i?u kiê?n làm viê?c qua internet cho ngh? ?n l??ng 84百分比 t?i gia, chia nhóm nh? n?u ph?i ?i làm.

Nhà n??c ??m trách viê?c tr? ti?n cho ng??i lao ???ng, c?ng nh?n các h?ng x??ng d?n th? vì l? do kinh t?. Các hóa ??n ti?n nhà, ?iê?n n??c ??u ?ình ho?n. Các khách s?n, taxi b? tr?ng d?ng s? ???c nhà n??c chi tr?. Nhà n??c s? giúp ?? ?? kh?ng m??t doanh nghiê?p nào b? phá s?n.

Pháp tháo khoán ng?n sách 300 t? euro ?? kinh t? ??ng v?ng. M??t con s? kh?ng l? t??ng ???ng ng?n sách c? n??c trong m??t n?m.

Các máy bay y t? qu?n s? c?ng ???t trong ch? ??? s?n sàng ?? có th? di t?n bê?nh nh?n nhanh nh?t, nhi?u nh?t, nh? c?p c?u chi?n binh trong chi?n tranh.

M??t t? t?ng th?ng Macron nh?c t?i b?y l?n trong bài phát bi?u dài 20 phút.

L?nh ??o tr? ???c d?n m?n 'tr? l?i'

Nh?ng ng??i d? xúc ???ng ngay sau phát bi?u c?a ?ng ?? nói: "T?i h?i h??n ?? kh?ng b? phi?u cho ?ng. T?ng th?ng ch?ng t? ?ng là con ng??i c?a tình th? ".

Ng??c l?i, phái ??p rên r?, m??t ???c thù Pháp: ‘15 ngày nh?t trong nhà thì còn gì là ng??i, ?ùi tích m?, m?ng h?t s?n, lên c?n kh?ng ki?m soát n?i thì s?ng c?ng nh? ch?t’.

Riêng ?i?m này, B?? tr??ng c?nh sát ph?i lùi, cho phép ch?y jogging g?n nhà, song c?ng ch? ???c ch?y m??t mình, tránh tình tr?ng’ ba ng??i ?àn bà v?i m??t con v?t’.

Trong hoàn c?nh n??c s?i l?a b?ng, Macron ?? hy sinh ?i?m son c?a ?ng mà t?t c? các ??i t?ng th?ng tr??c ?ng chùn b??c. ?ó là c?i cách h?u trí.

Chi?n th?ng mà ?ng giành ???c sau hai tháng b? hành h? b?i các cu??c ?ình c?ng s? x?p xó.

Là c?ng d?n Pháp, t?i kh?ng kh?i có chút suy t? v? cu??c chi?n tranh mà n??c Pháp b? ???ng kh?ng tránh kh?i. Nh?ng ??y ??ng th?i c?ng là m??t d?p ?? m?i m??t c?ng d?n n??c này ph?i ch??m l?i, h?c cách s?ng t? do trong vòng tròn nh? h?p là gia ?ình, và suy ngh?. ?úng h?n là thay ??i suy ngh?.

Chúng ta ?? d? sa ch?n c?u th? vào m??t cu??c s?ng h??ng th?, b?t ch?p h??u qu? v? m?i tr??ng, d? dàng b? quy?n r? b?i các qu?ng cáo du l?ch, lao vào các ch??ng trình khuy?n m?i ?? ch?t vào t? qu?n áo mà có th? v?a mua v? ?? h?i h??n?

Chúng ta b??c vào m??t ngày m?i v?i suy ngh? d?y chuy?n s?n xu?t v?n quen thu??c là r? trách nhiê?m ?? có l?i nhu??n t?i ?a s? cáo chung.

Chúng ?ang ph?n ?òn ???p vào b?? m??t x? h??i t??ng ?n ??nh, s?ch s?. Toàn c?u hóa bi?n Trung qu?c thành c?ng x??ng c?a th? gi?i ?? t??c quy?n t? hành ???ng, quy?n t? quy?t ??nh s? s?ng c?a n?n kinh t?, c?a m?ng s?ng con ng??i mà h?m nay chúng ta ph?i tr? giá. Liê?u làm th? có ?úng kh?ng?

Tr?, n?ng ???ng, t?ng th?ng Macron ?? d?ng c?m nói ??y thuy?t ph?c:

"??ng bào th?n m?n, t?i ?o l??ng tác ??ng c?a t?t c? nh?ng quy?t ??nh này ??n cu?c s?ng c?a b?n. T? b? vi?c nhìn th?y nh?ng ng??i th?n yêu c?a b?n là m?t ?i?u ?au lòng. R?t khó t? b? các ho?t ??ng hàng ngày, thói quen c?a các b?n. Song ?i?u này s? kh?ng ng?n tr? các b?n gi? liên l?c, g?i ?i?n cho nh?ng ng??i th?n yêu, trao ??i tin t?c và c?ng t? ch?c sinh ho?t v?i hàng xóm. ?? t?o ra tình ?oàn k?t m?i gi?a các th? h?, c?ng c? thêm ?i?m này.

Vì v??y t?i yêu c?u c b?n h?y ? trong nhà.

T?i c?ng yêu c?u c b?n gi? bình t?nh trong b?i c?nh này. T?i ?? th?y ho?ng lo?n kh?p n?i trong vài gi? qua. T?t c? chúng ta ph?i có tinh th?n trách nhi?m. ??ng th?ng tin sai l?ch, lan truy?n và l?u th?ng nhanh nh?u nh?ng th?ng tin tin t?c sai lê?ch. H?y ? nhà, h?y ch?m sóc và nh?ng ng??i th?n ?ang ? trong c?n h?, ? ng?i nhà c?a b?n nghe tin t?c, ??c sách. Tìm ra c?u tr? l?i cho ? ngh?a thi?t y?uy. T?i ngh? ?i?u ?ó r?t quan tr?ng trong th?i ??i chúng ta ?ang s?ng. V?n hóa, giáo d?c, có ? ngh?a quan tr?ng. Tránh hoang mang, tin vào nh?ng tin ??n sai l?ch, tin o c chuyên gia n?a a ho?c hi?u bi?t lê?ch l?c. T?i nh?n m?nh r? ràng, chúng t?i s? cung c?p ti?p t?c th?ng tin minh b?ch.

??ng bào th?n yêu c?a t?i, b?ng cách ?oàn k?t, ?oàn k?t, t?i yêu c?u c b?n phát huy trách nhi?m c??ng ??ng và kh?ng nh??ng b? tr??c b?t k? s? ho?ng lo?n nào, ch?p nh?n nh?ng ràng bu?c này, ch?u ??ng chúng, gi?i thích chúng, áp d?ng chúng cho chính mình.

Chúng ta s? giành chi?n th?ng. Nh?ng giai ?o?n này s? d?y chúng ta r?t nhi?u. Nhi?u ?i?u t??ng nh? ch?c ch?n, kh?ng th? thay ??i s? b? cu?n ?i, s? ???c ??t c?u h?i, nh?ng ?i?u mà chúng ta ?? ngh? là kh?ng th? x?y ra.

H?y ?? kh?ng b? ?n t??ng, hành ??ng v?i s?c m?nh, nh?ng h?y nh? r?ng, ngày h?m sau, khi chúng ta giành chi?n th?ng, nó s? kh?ng tr? l?i nh? nh?ng ngày tr??c. Chúng ta s? m?nh m? h?n v? m?t ??o ??c. Chúng ta s? h?c và t?i c?ng s? cùng v?i các b?n rút ra nh?ng gì t? các h?u qu?, t?t c? các h?u qu?. H?y ?? t?t c? chúng ta, cá nh?n và t?p th?, x?ng t?m v?i th? thách này. "

Nét ??p m?i c?a Paris

Chính trong nh?ng ngày khó kh?n này, t?i tìm th?y nét ??p m?i c?a Paris.

??n 20h t?i, t?t c? các khung c?a s? c?a c? thành ph? ??u m? và m?i ng??i v? tay, reo hò cám ?n các bác s?, y tá ?ang ? tuy?n ??u ch?ng gi??c. Nhi?u ng??i trong s? h? có con nh? r?i vào hoàn c?nh khó x? vì các v??n tr?, tr??ng h?c ?óng c?a mà v?n ph?i ?i làm, thì vùng Boulogne-Billancourt ?? có các giáo viên tình nguyê?n tr?ng các bé.

Có ph?i n??c Pháp lu?n lu?n ch? là c? gái ng?y th? tr??c nh?ng l?i ???ng m??t c?a Trung Qu?c, tin vào s? thành th??t c?a m??t ??i c??ng ??i diê?n cho ??o ??c th? gi?i t?i H??i ??ng B?o an LHQ l?i có ?n gian nói d?i ?

Tình báo ?ài Loan ?? phát hiê?n ra t? cu?i tháng 11/2019 t?i V? Hán ?? có v?n ??. Hàn Qu?c ?? t?nh táo chu?n b? ph??ng tiê?n và phác ?? d??p d?ch, d?n Honkong xu?ng ???ng ?òi ?óng c?a v?i ??i l?c, Viê?t Nam ti?n hành nh?ng ph??ng pháp khéo léo nh?ng kh?ng nói ?? ‘n??c l?’ kh?ng có tên trên b?n ?? m?t lòng, mà Pháp v?n nh?n nh? ? Nh?ng n??c g?n k? tráo tr? ph?i bi?t th? v? phòng th?n ?

Dù sao, t?ng th?ng Macron ?? hi?u ra v?n ??. ?ng g?i ?iê?n cho t?ng th?ng Hàn Qu?c ?? ngh? giúp ??.

B?y gi? n??c Pháp ph?i b??c vào cu??c ?ua th?i gian mang tính v?a ch?y t?c ???, v?a ch?y marathon v?i coronavirus ?? h?n ch? thiê?t h?i nh?n m?ng, cho phép cu??c s?ng tr? l?i bình th??ng.

Trang Web ‘Covid19.OnvousRepond’ (Chúng t?i tr? l?i b?n) ???c thành l??p mà th? t??ng Edouard Phillipe là ng??i ??u tiên ph?i ch?u tr??n tr??c nhi?u c?u h?i nh? v? vào m??t. Trình ??? và b?n l?nh c?a l?nh ??o Pháp ?? c?ng c? ???c lòng tin vào chính ph?.

T?ng th?ng Macron ?? nói r?t ?úng:

"T?i bi?t, ??ng bào th?n yêu c?a t?i, r?ng t?i có th? tin t??ng vào các b?n."

T?i tin n??c Pháp c?ng nh? Viê?t Nam th?n yêu c?a t?i s? v??t qua c?n th? thách. Bài h?c cay ??ng ph?i nu?t h?m nay s? kh?ng u?ng.

Chúng ta s? chi?n th?ng, nh?ng s? s?ng kh?ng ph?i nh? h?m qua, bi?t th??ng nhau h?n m??t chút, ?oàn k?t h?n và b?t n?ng n?i.

Bài vi?t th? hiê?n quan ?i?m riêng c?a tác gi? Ph?m Cao Phong t? Paris. Các b?n ??ng quên g?i cho BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t c?u chuyê?n mùa Covid-19 n?i mình s?ng.

Ch? ?? liên quan