Vì sao Anh ??t ng?t thay ??i chính sách ch?ng Covid-19

Boris Johnson Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Reuters

Cho t?i ngày 11.3, tr??c khi WHO tuyên s? ??i d?ch toàn c?u, thì các chính sách phòng ch?ng vi rút Corona (Covid-19) c?a Anh có l? c?ng g?n t??ng t? v?i m?t s? n??c ch?u ?u khác nh? ??c, Pháp, ?o, B?, Hà Lan, Thu? S?, v.v.

Virus corona: Du khách g?p khó khi EU t?ng c??ng c?m nh?p c?nh

Virus corona: N??c Pháp g?ng s?ng x?ng t?m th? thách

Nh?ng sau tuyên b? ??i d?ch c?a WHO thì ngay l?p t?c các qu?c gia ch?u ?u này ?? có nh?ng bi?n pháp quy?t li?t h?n trong khi chính ph? Anh d??ng nh? có chính sách "ch?ng gi?ng ai" trong vi?c phòng ch?ng Covid-19.

Nhi?u ng??i ? Vi?t Nam lo l?ng cho con cháu và ng??i th?n ?ang s?ng t?i Anh tr??c chính sách phòng ch?ng Covid-19 c?a n??c này có l? vì chính sách c?a Anh kh?ng ch? khác h?n so v?i Vi?t Nam (nh? kh?ng ?eo kh?u trang, ng??i b? nhi?m b?nh ch? t? cách ly t?i nhà, kh?ng c?n ?i?u tr? y t?, kh?ng ???c khám ch?a n?u tri?u ch?ng nh?, ?a s? các s? ki?n th? thao v?n ???c t? ch?c, ng??i kho? v?n ?i ch?i, ?i làm nh? kh?ng có chuy?n gì x?y ra) mà t?i sau ngày WHO tuyên b? ??i d?ch (12/3) thì còn khác c? các n??c ch?u ?u khác.

C? s? khoa h?c

Nh?ng có l? chính d?a trên c? s? khoa h?c (c?ng có th? c? do áp l?c t? các khoa h?c gia, do nh?ng di?n bi?n r?t nhanh c?a d?ch b?nh) ??c bi?t là m? hình do ??i h?c Imperial College London ??a ra ?? khi?n chính ph? Anh nhanh chóng thay ??i chính sách!

?i?u khi?n m?i ng??i ? Vi?t Nam lo l?ng và c? gi?i các nhà khoa h?c trong n??c và n??c ngoài "gi?t mình" là "ch? tr??ng" ???c Tr??ng C? v?n khoa h?c cho chính ph?, Sir Patrick Vallance, nói v? 'mi?n d?ch c?ng ??ng' khi?n d?n t?i th? ng? c?a hàng tr?m khoa h?c gia yêu c?u chính ph? Anh 'ngh? l?i'. Chính ph? Anh sau ?ó nói vi?c này ?? b? gi?i thích sai (r?ng kh?ng ph?i là c? tình ?? l?y nhi?m c?ng ??ng mà l?y nhi?m c?ng ??ng là s?n ph?m ph? sau l?y nhi?m.)

M? hình do ??i h?c Imperial College London ??a ra ngày 17/3 cho th?y n?u ?i theo h??ng ban ??u c?a chính ph? thì s? ng??i t? vong t?i Anh có th? lên t?i 260 ngàn ng??i (con s? này kh?ng ph?i ch? là t? vong do virut mà c? t? vong vì các c?n b?nh khác do D?ch v? Y t? qu?c gia b? quá t?i nên kh?ng ?i?u tr? ???c). Nay v?i nh?ng bi?n pháp thay ??i ?áng k?, m? hình m?i cho th?y có th? gi?m thi?u s? ng??i t? vong xu?ng 20 ngàn ng??i ho?c ít h?n n?a. C?n nói thêm tr??c ??y Anh v?n coi vi rút corona c?ng là m?t d?ng virut cúm, mà t? l? t? vong do Covid-19 vào th?i ?i?m ban ??u th?p h?n nhi?u so v?i con s? ng??i t? vong t?i Anh do cúm mùa (seasonal flu), v?n kho?ng 8 ngàn ng??i m?i n?m.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

M?t khác bi?t quan tr?ng n?a là vi?c Anh kh?ng th?c hi?n xét nghi?m v?i ng??i có tri?u ch?ng b?nh ch? tr? khi ?? nh?p vi?n. Theo gi?i thích c?a chính ph? Anh thì các s? li?u cho th?y trên 80百分比 ng??i nhi?m vi rút ch? có tri?u ch?ng nh? và th??ng ph?c h?i sau 7 ngày, còn trong s? 20百分比 còn l?i thì 15百分比 c?n ???c truy?n oxy, ch? có 5百分比 c?n t?i máy tr? th?, trong khi t? l? t? vong ban ??u t?i Anh ch? trên 1百分比.

WHO nh?n m?nh vi?c ph?i xét nghi?m

Nh?ng t?i ngày 16/3 khi ?ng Tedro Adhanom Ghebreyesus, ng??i ??ng ??u T? ch?c Y t? th? gi?i (WHO), tuy kh?ng nêu ?ích danh Anh Qu?c, ?? nh?n m?nh vi?c ph?i xét nghi?m ?? xác ??nh ng??i nhi?m b?nh thì vi?c ki?m soát d?ch m?i có hi?u qu?. Chính ph? Anh ngay h?m sau ?? nói t?i vi?c s? th?c hi?n xét nghi?m nhi?u h?n và r?ng h?n (ch? kh?ng ch? d?ng ? các ca ?? nh?p vi?n), tuy nhiên các c? s? t?i Anh cho t?i lúc này ch? có kh? n?ng th?c hi?n 5000 xét nghi?m m?t ngày.

Ch?a t?i m?c th?c hi?n lock down (c?m m?i ?i l?i) nh? ?, hay nh? Pháp (t? 12h ngày 17/3 c?m ng??i d?n ?i l?i kh?ng c?n thi?t trên toàn qu?c và 100 ngàn c?nh sát ???c ?i?u ??ng ?? ki?m soát vi?c này), ho?c Ph?n Lan (t? 18/3 ?óng c?a biên gi?i, các cu?c h?p trên 10 ng??i b? c?m, r?p chi?u phim, b? b?i ?óng c?a, tr??ng h?c ?óng c?a tr? nhà tr? và m?u giáo), nh?ng Anh c?ng b?t ??u KHUY?N C?O ng??i d?n "h?n ch? nh?ng ?i l?i kh?ng ph?i là t?i c?n thi?t"; khuy?n khích làm vi?c t? nhà n?u có th?; ng??i trên 70 tu?i nên ? nhà, kh?ng ra ???ng trong 12 tu?n; ng??i có tri?u ch?ng b?nh t? cách ly 7 ngày; các gia ?ình có ng??i có các tri?u ch?ng b?nh t? cách ly 14 ngày, th?c hi?n "gi? kho?ng cách ti?p xúc x? h?i", tr??ng h?c t?i Anh hi?n v?n m? c?a (vì lo tr? em ngh? h?c, b? m? ph?i ? nhà tr?ng con thì thi?u nh?n viên y t?, cánh sát.v.v.); và khuy?n cáo h?n ch? ?i n??c ngoài tr? tr??ng h?p t?i c?n thi?t.

C?n chú ? là hi?n nay chính ph? Anh m?i d?ng ? m?c Khuy?n Cáo (Recommend) ch? ch?a C?m (Ban). Nh?ng trên th?c t? nhi?u t? ch?c tr??c ?ó ?? quy?t ??nh hu? vi?c t? ch?c các s? ki?n ??ng ng??i nh? các tr?n bóng ?á gi?i Ngo?i h?ng Anh, gi?i bong B?u d?c Six Nations, gi?i ch?y Marathon London, v.v. M?t vài tr??ng t? ?? ?óng c?a và m?t s? cha m? ?? ch? ??ng cho con ngh? h?c ? các tr??ng c?a nhà n??c. Kh?ng gi?ng các n??c nh? Trung Qu?c, Hàn Qu?c hay Vi?t Nam, các bi?n pháp ? Anh m?i ?ang ? m?c t? nguy?n và c?n t?t c? ng??i d?n cùng tham gia th?c hi?n.

Th? t??ng Anh trong vài ngày qua th?c hi?n h?p báo hàng ngày ?? c?p nh?t ng??i d?n v? nh?ng di?n bi?n và các quy?t ??nh m?i nh?t c?a d?ch b?nh mà chính ph? v?n nói r?ng s? d?a trên các s? li?u và c? s? khoa h?c ?? ??a ra các bi?n pháp c?n thi?t.

Bài vi?t th? hi?n quan ?i?m riêng c?a tác gi?, ?ang s?ng ? London.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan