??c: 'Cu?c chi?n chính th?c ch?ng virus corona ?? b?t ??u'

  • Lê Th? Hà An
  • G?i cho BBC t? Berlin
Ch?p l?i hình ?nh,

Biên gi?i ??c - Pháp ch? cho phép hàng hóa và hành khách ?i qua

V?y là m?i vi?c ?? r? ràng! ?? h?n 5 ngày r?i, ? Berlin c?a t?i "m?nh l?nh" ???c chuy?n ??n liên t?c, k? c? cu?i tu?n (bình thu?ng chúng t?i kh?ng làm vi?c nh?ng ngày ?y).

Kh?ng ph?i là hàng ngày n?a mà là hàng gi? có ch? th? m?i. Chúng t?i thu?c di?n KH?NG ???C PH?P NGH? trong c?ng cu?c ch?ng d?ch này.

T? ngày 18/3, N?U KH?NG C? G? NGHI?M TR?NG X?Y RA b?n t?i ???c/ph?i làm vi?c ? nhà. T? v?n, hu?ng d?n, tr?n an, ch? b?o, trao ??i, báo cáo, h?p h?i... t?t c? ph?i làm qua ?i?n tho?i và video h?t.

Nh?ng n?u c?n, v?n ph?i ??n n?i có "chi?n s?" ?? gi?i quy?t c?ng vi?c. ??ng nghi?p c?a t?i có nhi?u ng??i già h?n t?i, có c? nh?ng ng??i s?p v? h?u sau c? ??i c?ng hi?n, có nh?ng bà m? tr? có con nh?(t? 2 - 12 tu?i).

N?u ? nhà kh?ng có ng??i tr?ng h? v?n ph?i g?i con vào nh?ng nhà tr? d? chi?n, nhà tr? t?m th?i ?? ?i làm nhi?m v?.

'Kh?ng ai ???c ngh?'

T?t c? nh?n s? ??u kh?ng ???c ngh? phép vào th?i ?i?m này, t? s?p ??n nh?n viên, t? chuyên viên ??n th? k?, k? c? lao c?ng!

Các ??ng nghi?p làm ? các tr?i thì lu?n chu?n b? tinh th?n n?u có l?nh phong t?a là ph?i ? lu?n trong ?ó, còn hi?n nay thì v?n làm theo ca.

Làm ngh? x? h?i nh? chúng t?i kh?ng có ch? cho lòng ích k? cá nh?n, kh?ng có t?m, kh?ng có trách nhi?m kh?ng th? làm trong ngành này ???c.

Vì s? nguy hi?m c?a d?ch b?nh này trong c?ng vi?c chúng t?i c?ng có s? ch?n l?c, ph?n c?ng r? ràng. Nh?ng ng??i thu?c nhóm d? có nguy c? l?y nhi?m nh? t?i ???c ?u tiên (theo ?? tu?i và tình tr?ng s?c kh?e) kh?ng b?t bu?c ph?i ra tuy?n ??u, nh?ng trong chúng t?i v?n có ng??i t? nguy?n xin làm vi?c ?y.

Nói d?i ch? nh? ??n lúc kh?ng còn ng??i làm ? tuy?n tr??c n?a thì nh?ng ng??i ? tuy?n sau c?ng ph?i làm ch? ai c?ng ch? ngh? ??n mình thì toàn b? h? th?ng x? h?i s?p h?t và r?i virus t? nó h?t hay sao?

C?m giác ra sao?

M?i ng??i h?i c?m giác c?a t?i sao ?? T?t nhiên là có lo l?ng, nh?ng s? thì kh?ng! Chúng t?i ph?i bình t?nh ?? còn gi?i quy?t c?ng vi?c. ??y là lúc con ng??i s?ng kh?ng ph?i ch? vì mình n?a mà vì c? c?ng ??ng, vì c? loài ng??i.

Chúng t?i ch? là nh?ng ng??i làm ? tuy?n sau, tr??c m?t chúng t?i, ??i di?n tr?c ti?p v?i COVID-19 là nh?ng y, bác s?, nh?n viên ?i?u d??ng, c?u thu?ng tr?c ti?p c?u ch?a, ch?m sóc ng??i ?ang nhi?m bênh.

Sau ?ó là nh?ng nh?n s? làm trong các ngành c?ng an, lái xe c?ng c?ng, các hi?u thu?c, c?a hàng th?c ph?m, c? nh?ng ng??i lái xe t?i ?ang c?n m?n làm vi?c kh?ng ngh? ?? chuyên ch? ?? dùng, ?? ?n ?ang ???c tiêu th? 1 cách chóng m?t cho các siêu th?.

?? làm ???c vi?c ?ó cho m?t thành ph? hàng tri?u d?n nh? Berlin, m?t ??t n??c g?n 100 tri?u ng??i nh? n??c ??c là m?t n? l?c phi thu?ng!

?i?u ?áng bu?n nh?t

?áng bu?n là trong lúc chúng t?i ?ang d?c s?c ch?ng d?ch cho t?t c? chúng ta thì nhi?u ng??i vì kh?ng hi?u bi?t, vì s? ch?t, vì tham lam ?ang mua v? vét hét c? nh?ng gì có th? góp ph?n g?y khó kh?n cho nh?ng ng??i ?ang làm nhi?m v?.

Chúng ta ch? nên mua hàng hóa ?? dùng trong 2 tu?n, vì c?ng vi?c chúng t?i kh?ng có th?i gian mua bán khi tranh th? ?i c?a hàng ???c m?t tí thì nhi?u th? kh?ng còn n?a. Chúng t?i c?ng ch? b?c mình vì kh?ng có ?? mua ngay th?i ch? kh?ng h? s? h?i, b?i chúng t?i bi?t ch? vài gi? sau hàng l?i v? r?i.

Riêng thành ph? Berlin c?a t?i ?? b?i b? l?nh c?m xe t?i ch?y ch?y vào c? trung t?m thành ph? b?t k? gi? nào ??m b?o lu?n b? sung các m?t hàng v?a h?t ?? các siêu th? k?p th?i ph?c v? ng??i tiêu dùng.

Chính quy?n kh?ng ??m b?o ???c chuy?n kh?ng ?? d?n ch?t vì d?ch b?nh nh?ng h? h?a kh?ng ?? d?n ch?t ?ói.

T?i và nhi?u ng??i ??c tin r?ng nh?ng ng??i l?nh ??o ??t n??c s? làm ???c vi?c ?ó. Các b?n th? quan sát xem bao nhiêu ph?n tr?m ng??i ??c ho?ng lo?n, mua v? vét d? tr? hàng hóa tích cóp cho c? m?y ??i nh? m?t s? ng??i mà các b?n bi?t?

Ngh?ch l? ?áng ti?c

Ti?c là nhi?u ng??i gi? ???c ? nhà, kh?ng ph?i ?i làm nh? chúng t?i thì trong nhà ??y ??, có khi th?a th?i kh?u trang, g?ng tay, n??c di?t khu?n... còn chúng t?i ?i làm thì kh?ng ?? nh?ng th? ?ó.

Kh?ng kh?u trang vì th?c ra kh?ng tr?c ti?p ti?p xúc v?i ng??i b?nh ho?c làm vi?c ? khu v?c cách ly thì ch?a c?n ??n. Ph?i ?? nh??ng cho b?nh nh?n và nh?ng ng??i kh?e ?ang làm ? tuy?n 1 mà chúng t?i th?y nh? th? là r?t ?úng.

K? c? b?n th?n t?i n?u ph?i làm vi?c ? ?ó khi ch? còn m?t chi?c kh?u trang thì t?i c?ng s?n sàng nh??ng cho bác s?, b?i ?ng ?y c?n h?n t?i.

Bác s? s?ng s? c?u ???c nhi?u ng??i còn t?i có s?ng c?ng ch? giúp ???c ch? s? kh?ng c?u ???c ai c?. Th? nh?ng nhi?u ng??i còn tranh th? ki?m chác trên tính m?ng c?a bao nhiêu con ng??i khác.

H? mua nh?ng th? ?ó ?? g?i v? Trung Qu?c, Vi?t Nam ho?c sau ?ó tung lên m?ng bán v?i giá c?t c?. Gi? d?ch bùng m?nh quá thì h? b? c?a ch?y l?y ng??i, tháo th?n mang virus v? gieo r?c ? quê hu?ng.

?i?u t? h?i nh?t

T? nh?t là tình tr?ng n??c di?t khu?n, c? quan t?i ??t mua ti?p mà hi?n nay ch?a có vì ph?i ?u tiên cho các b?nh vi?n trong khi ? nhi?u gia ?ình ch?a s?n hàng lít, gi? ch?ng ra kh?i nhà nên c?ng ch?ng dùng ??n.

Hy v?ng tr??c khi n??c di?t khu?n trong kho c?a chúng t?i c?n thì các n?i s?n xu?t ?? ?áp ?ng ???c. Chúng t?i bi?t r?ng h? c?ng ?ang t?ng ca, t?ng nh?n c?ng làm ngày, làm ?êm ?? ph?c v? nh?n lo?i.

Th?i, vài dòng th? th?i. Hy v?ng kh?ng x?y ra cái gì nhi?u ?? t?i ph?i ghi nh?t k? cá nh?n thu?ng xuyên. Còn nh?t k? c?ng vi?c thì dù kh?ng có cái ??i d?ch này chúng t?i c?ng ph?i làm vi?c ?ó hàng ngày r?i. Chúc t?t c? chúng ta bình an!

Tác gi?, bà Lê Th? Hà An, cán b? c?ng tác x? h?i, g?i cho BBC t? Berlin h?m 17/03/2020 trong m?t ghi chép nhanh gi?a nh?ng gi? làm vi?c kh?n tr??ng ch?ng d?ch t?i Berlin, CHLB ??c. Bài vi?t th? hi?n quan ?i?m riêng c?a tác gi?.