Virus corona: Th? t? vùng c?m túc California

Th?ng ??c California Gavin 1593太阳集团城一切网址om ra l?nh c?m túc lúc 6 gi? chi?u 19/3 Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Bùi V?n Phú
Image caption Th?ng ??c California Gavin 1593太阳集团城一切网址om ra l?nh c?m túc lúc 6 gi? chi?u 19/3

Chi?u th? N?m 19/3 Th?ng ??c California Gavin 1593太阳集团城一切网址om ra l?nh c?m túc v?i 40 tri?u c? d?n ti?u bang. B?t ??u ngay l?p t?c và ?ng kh?ng ??a ra th?i h?n khi nào s? ch?m d?t l?nh này.

C?m túc là "shelter-in-place", có ngh?a là ? trong nhà. Tuy nhiên ??y kh?ng là "thi?t qu?n lu?t" - martial law - hay c?m c?a nh? ? V? Hán bên Trung Qu?c khi c?m d?n ra ???ng hay ng??i n?i khác vào vùng d?ch Covid-19 (C?-Vi) bùng phát.

Theo l?nh này, m?i ng??i kh?ng ra ???ng, tr? nh?ng ai làm vi?c trong các ngành ngh? y t? nh? bác s?, y tá, nh?n viên b?nh vi?n hay trong l?nh v?c cung c?p nhu y?u ph?m g?m ti?m thu?c t?y, siêu th?, c?y x?ng, ng?n hàng và c?ng nh?n s? v? sinh lo ?? rác.

C?m túc kh?ng có ngh?a hoàn toàn b? nh?t trong nhà, kh?ng ???c ra ???ng di chuy?n. D?n v?n có th? ?i ch?, ?? x?ng hay ra ???ng ?i b? t?p th? d?c, v?i ?i?u ki?n gi? kho?ng 2 mét cách xa nhau.

Virus corona: Khi nào h?t d?ch và cu?c s?ng tr? l?i bình th??ng?

Virus corona có th? s?ng trên các b? m?t bao l?u?

Virus corona: California ban hành l?nh yêu c?u 40 tri?u d?n ? nhà

Kh?ng ??i có quy?t ??nh c?a th?ng ??c, t? ba ngày qua c? d?n vùng V?nh San Francisco ?? b? c?m túc và s? còn kéo dài ít nh?t ??n ngày 7/4. Các tr??ng h?c toàn vùng ?? ?óng c?a. ??i h?c chuy?n t?t c? các l?p sang h?c qua m?ng cho ??n h?t niên h?c.

M?y ngày qua Qu?n Cam r?i Los Angeles ?? theo ch?n San Francisco v?i l?nh c?m túc. N?u kh?ng có l?nh c?a th?ng ??c, ch? v?i ba khu v?c trên c?ng ?? có h?n 20 tri?u ng??i b? ?nh h??ng.

Vùng V?nh San Francisco là khu v?c ??u tiên c?m túc d?n, theo ?? ngh? c?a các gi?i ch?c y t? ??a ph??ng lo phòng ch?ng l?y lan C?-Vi vì n?i ??y có s? ng??i l?y nhi?m và s? t? vong cao nh?t trong ti?u bang. California ch? ??ng sau ti?u bang Washington và New York hi?n là ba n?i có t?m ?i?m bùng phát b?nh.

Th?ng ??c ti?u bang New York Andrew Cuomo tuy ch?a ban hành l?nh c?m túc nh?ng ?ng ?? yêu c?u các c?ng ti, c? s? th??ng m?i c?t gi?m 75百分比 s? ng??i ph?i vào làm vi?c.

Các ??a ph??ng tùy theo tình hình ph?i t? lo li?u l?y và ??a ra nh?ng quy?t ??nh phòng ch?ng. Lo nh?t là n?u s? b?nh nh?n C?-Vi t?ng s? kh?ng ?? n?i ?i?u tr? vì thi?u gi??ng b?nh, s? thi?u trang thi?t b? y khoa c?n thi?t.

Theo m?t m? hình do Th?ng ??c Gavin 1593太阳集团城一切网址om ??a ra thì s? d?n California b? nhi?m vi-rút có th? lên ??n 56百分比 trong vòng hai tháng t?i và c?n ??n 20 nghìn gi??ng b?nh. ?ng ?? ngh? T?ng th?ng Donald Trump cho t?u b?nh vi?n ?? b?n ? Los Angeles và chính quy?n ti?u bang d? trù s? bi?n khách s?n, k? túc xá ??i h?c thành n?i ch?a b?nh khi c?n.

Cho ??n nay v?n ch?a có thu?c ch?a b?nh C?-Vi. Th?ng tin m?i nh?t cho bi?t thu?c chloroquine, t?c k? ninh ch?a b?nh s?t rét, có th? ch?a ???c và chính quy?n liên bang ?? cho phép dùng th? ngay v?i b?nh nh?n, thay vì ph?i qua các th? t?c th? nghi?m kéo dài nhi?u tháng, có khi nhi?u n?m nh? tr??c ??y.

N?u con s? ng??i l?y b?nh và s? ng??i ???c ch?a kh?i ? Trung Qu?c là ?úng, v?i 81 nghìn ca nhi?m, 71 nghìn ???c ch?a kh?i, là 88百分比, thì có th? gi?i ch?c y t? ? Wuhan ?? dùng m?t lo?i nh? thu?c k? ninh ?? tr? b?nh. N?m 2015 bác s? Tu Youyou c?a Trung Qu?c là ng??i khám phá ra lo?i thu?c ch?a s?t rét ?? ???c gi?i Nobel Y khoa.

So v?i nh?ng s? li?u t? Hàn Qu?c, ? hay Pháp, T?y Ban Nha thì cách ch?a b?nh ? Trung Qu?c hi?u nghi?m h?n r?t nhi?u. C?ng c?n nh?c là n?u các con s? do nhà n??c ??a ra là kh? tín.

M?i tháng tr??c Vùng V?nh San Francisco còn ch?a lo s? d?ch Covid-19 l?y lan. D?n bi?u Nancy Pelosi ngày 24/2 ?? ?i th?m Chinatown San Francisco và m?i g?i du khách ghé th?m, vì th??ng m?i ? ??y ?? xu?ng thê th?m t? sau T?t, khi n?n d?ch ???c bi?t ?? l?y lan nhi?u ? Trung Qu?c.

Các th? tr??ng London Breed c?a San Francisco và Libby Schaaf c?a Oakland c?ng ?? tr?n an c? d?n và m?i g?i khách ?ng h? các nhà hàng T?u, kh?ng có gì ph?i lo s? b?nh d?ch.

??n nay thì ai c?ng lo s? b?nh d?ch. Vùng V?nh San Francisco v?i g?n 7 tri?u d?n là khu v?c r?ng l?n ??u tiên ? M? có l?nh c?m túc t? th? Ba 17/3.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Bùi V?n Phú
Image caption Downtown Berkeley v?ng l?ng lúc 4 chi?u 19/3

Các gi?i ch?c trách nhi?m ?? nh?n ra vi?c phòng l?y b?nh h?u hi?u là t? cách ly nhau, mà l?nh c?m túc s? mang l?i k?t qu? t?t nh?t, vì có ng??i nhi?m C?-Vi mà kh?ng có tri?u ch?ng nên d? l?y sang ng??i khác qua các ti?p xúc th??ng ngày trong x? h?i. ?ó là l?y nhi?m c?ng ??ng mà gi?i ch?c y t? lo ng?i nh?t.

Trong qu?n h?t Santa Clara, vùng V?nh San Francisco, n?i có nhi?u ng??i b? nhi?m và t? vong nh?t California, v?i 189 ca và 6 t? vong, trong ?ó g?n ph?n n?a là l?y nhi?m c?ng ??ng, ngh?a là ng??i b? b?nh kh?ng du hành ??n các n??c có d?ch b?nh hay có ti?p xúc v?i ng??i b?nh.

T?ng th?ng Donald Trump t? l?u c?ng kh?ng tin Covid-19 là ??i d?ch, cho ??n th? Sáu tu?n tr??c m?i b?t ??u có nh?ng bi?n pháp c?p thi?t ?? phòng ch?ng.

V?i l?nh c?m túc ? California, nh?ng d?n kh?ng h?n lo?n. Trên xa l? v?n th?y xe ch?y, v?ng h?n tr??c. Trong thành ph? nhi?u ch? kh?ng còn l?u th?ng hay ng??i qua l?i.

Trong m?t siêu th? Lucky g?n nhà, gi?y v? sinh và các lo?i thu?c lau chùi vi khu?n kh?ng còn. Trên các k? th?c ph?m rau, c?y trái còn nhi?u nh?ng ?? h?p nh? súp h?t s?ch. Bánh mì vào gi?c tr?a c?ng kh?ng còn.

Các siêu th? Safeway và Lucky c?t gi?m gi? m? c?a, dành gi? sáng s?m cho ng??i có tu?i t? 60 tr? lên ???c vào mua hàng tr??c.

Vi?t Nam h?c ???c gì t? kh?ng ho?ng Covid-19 ? ??

Covid-19: Xét nghiê?m c?a VN ?? th?c s? chính xác?

Virus corona: Ai, ?ang làm gì, ? ??u, ?? ch?n d?ch?

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh John Simionescu
Image caption C?nh m?t ch? Ralph's ? Nam California chi?u ngày 19/3
Ba?n quyê?n hi?nh a?nh John Simionescu
Image caption M?t ch? Ralph's ? California chi?u h?m ti?u bang b? c?m túc
Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Bùi V?n Phú
Image caption K? hàng ?? h?p trong m?t siêu th? ? B?c Cali kh?ng còn hàng vào gi?c tr?a

Kh?ng có c?nh chen l?n. Tuy nhiên vi?c gi? kho?ng cách xa nhau 2 mét kh?ng ???c d?n chú ? l?m khi ra ???ng. Có l? vì thói quen nên ch?a ? th?c ???c.

Khi có vi?c ph?i ra ngoài ???ng, t?i quan sát th?y siêu th? Berkeley Bowl th?c hi?n các bi?n pháp tránh giao ti?p x? h?i ?úng nh?t v?i gi?i h?n ng??i vào mua và khách x?p hàng bên ngoài hay bên trong c?ng t? ??ng cách xa nhau 2 mét, kh?ng m?y ng??i ?eo kh?u trang.

Trong khi t?i m?t siêu th? Costco ? thành ph? g?n ?ó, ??ng khách ra vào và ng??i ng??i x?p hàng san sát bên nhau ch? tính ti?n, vì thói quen. Nhi?u ng??i c?ng ch?a nh?n th?c ???c là ph?i gi? kho?ng cách xa nhau trong lúc này.

Xa l?, ???ng ph? v?ng h?n xe. Bình th??ng lái xe t? Berkeley xu?ng San Jose trong gi? cao ?i?m m?t ít nh?t 90 phút. Sáng th? N?m b?ng ch? ???ng ghi còn 47 phút.

T? sáng th? Hai tu?n tr??c, b?ng ch? ???ng ghi t? Berkeley xu?ng ??n phi tr??ng San Jose là 55 phút. ?ài phát thanh ??a tin xa l? 280, 101, 87 l??ng l?u th?ng ít h?n ?i và kh?ng có k?t xe vì t? h?m ?ó nhi?u c?ng ti ?? cho nh?n viên làm vi?c ? nhà. Khi ?ó tr??ng h?c ch?a ?óng c?a.

Khách ?i xe ?i?n BART ngày h?m ?ó c?ng gi?m 25百分比 r?i h?m sau gi?m 30百分比. Th? T? nhi?u tr??ng b?t ??u ?óng c?a và m?t tu?n sau coi nh? vùng V?nh r?i vào tình tr?ng hoang v?ng.

V?i l?nh c?m túc, s? khách ?? gi?m 90百分比 nên trong nh?ng ngày t?i t?u ?i?n ch? còn ch?y t? 8 gi? sáng ??n 9 gi? t?i, thay vì t? 5 gi? sáng ??n 12 gi? khuya nh? tr??c ??y.

T?i ?? ? nhà m?t tu?n t? khi tr??ng ?óng c?a vào th? T? tu?n tr??c. Kh?ng ra ngoài nh?ng v?n làm vi?c vì các l?p ?? chuy?n sang online.

Nhi?u du sinh t? Vi?t Nam kéo nhau v? n??c vì tình hình b?t ?n và lo ng?i ??n an nguy s?c kho? khi bi?t r?ng ng??i d?n M? còn ch?a ???c ch?a tr? thì làm gì ??n l??t các em, n?u ch?ng may l?m b?nh.

Tr??c nh?ng lo l?ng kh?ng tiên li?u ???c tình hình, nhi?u tr??ng ?? ??ng ? n?u sinh viên tr? v? nguyên quán và v?n ???c gia h?n I-20 ?? tr? l?i M? khi n?n d?ch qua ?i.

N?p s?ng ? ??y trong nh?ng ngày qua kh?ng còn bình th??ng, nh?ng kh?ng lo thi?u th?c ph?m, x?ng d?u. Lo nh?t là b? b?nh, dù b?t c? b?nh gì vì có m?y ai mu?n nh?p vi?n lúc này.

T?i ?? tr?i qua ??ng ??t tháng 10/1989, bi?n c? 11/9, kh?ng ho?ng kinh t? tài chánh 2008, nh?ng l?n này có lo l?ng h?n vì kh?ng bi?t b?nh d?ch s? hoành hành ??n ??u và kéo dài bao l?u.

Tình hình l?y b?nh C?-Vi v?i s? ng??i nhi?m t?ng lên m?i ngày theo c?p s? l?y th?a và thi?u thu?c th? nghi?m c?ng nh? cách ch?a tr? là ?i?u làm m?i ng??i lo s?. ?úng là chúng ta ?ang chi?n ??u v?i m?t k? thù v? hình.

Nh? th? còn bi?t làm gì h?n ngoài vi?c th??ng xuyên r?a tay, gi?i h?n ra ngoài, ?n u?ng ??y ?? và gi? tinh th?n l?c quan, vui v?i nh?ng gì có th? làm ???c ?? qua c? ??i d?ch này.

Ch?ng c?n ph?i tranh c?i v? tên g?i k? thù v? hình làm gì. T?i g?i ?ó là C?-Vi cho th?n th??ng, rút ng?n t? Corona Virus th??ng ???c truy?n th?ng dùng ? M?. May ra c? b?t kh?c nghi?t v?i con ng??i.

Bài vi?t ph?n ánh quan ?i?m riêng c?a tác gi?, hi?n d?y ??i h?c c?ng ??ng và là m?t nhà báo t? do t? vùng V?nh San Francisco

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan