Virus corona: M?ng x? h??i tranh c?i v? 'Viê?t Ki?u' và 'n??c nào gi?i h?n'

Stockpiling Ba?n quyê?n hi?nh a?nh PA Media
Image caption S? h?i khi?n nhi?u ng??i ? Anh tích tr? hàng hóa

BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t ?i?m qua m??t s? ch? ?? m?ng Facebook ti?ng Viê?t tranh lu??n s?i n?i m?y ngày qua, liên quan ??n d?ch virus corona.

Ai là 'Viê?t Ki?u' và t? gi?y ch?ng nh??n 'kh?ng m?c Covid-19'

Viê?c m??t s? trang m?ng g?i dòng c?ng d?n Viê?t Nam, mà ph?n ??ng là du sinh v? n??c "tránh d?ch" là "Viê?t Ki?u" ?? g?y ph?n ?ng trong nhi?u c??ng ??ng ng??i g?c Viê?t g?m nh?ng ng??i ch? có qu?c t?ch n??c khác, song t?ch, ho??c qu?c t?ch Viê?t Nam nh?ng ??nh c? ? n??c khác.

Theo h?, danh x?ng Viê?t Ki?u ch? nh?ng c?ng d?n Viê?t Nam hoàn toàn ?ó là sai.

Có ng??i cho r?ng kh?ng nên g?i "con em c?a ch? ???" ? Viê?t Nam là "Viê?t Ki?u" v?n là các c?u thuy?n nh?n, t? n?n.

Tuy nhiên, c?ng có ? ki?n khái niê?m "Viê?t Ki?u" nay kh?ng còn nh? tr??c, g?m c? Viê?t Ki?u ??ng ?u, Viê?t Ki?u ? ??ng Nam ?, và báo chí Viê?t Nam c?ng ch? g?i dòng ng??i tr? v? là "ng??i Viê?t ? n??c ngoài".

M??t khác, m??t s? ng??i h?i v? "gi?y ch?ng nh??n kh?ng có virus corona" ?? có th? nh??p c?nh trong tr??ng h?p ng??i v? t? các n??c có d?ch.

Hiê?n g?n nh? ch?a có n??c nào c?p hàng lo?t k?t qu? xét nghiê?m cho th?y ai ?ó ?? mi?n d?ch Covid-19 nên viê?c Viê?t Nam ?òi gi?y này là ?i?u b?t kh? thi, theo nhi?u ? ki?n.

?ào Diê?u Nh??t vi?t trên Facebook cá nh?n t? ?c:

"Th?i r?i. D?n ?c kh?i v? VN nhé. ? ?c dù có ?? tri?u ch?ng nhi?m mà kh?ng trong di?n - v?a ? ngo?i qu?c v? trong 14 ngày, - có ti?p xúc v?i ng??i nhi?m thì kh?ng có c? h?i ???c xét nghi?m ??u. L?y ??u cho ???c cái "gi?y xác nh?n kh?ng d??ng tính v?i virut" ?? trình cho ?? tiêu chu?n nh?p c?nh mà v?.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Khuy?n cáo ? nhi?u n??c gi? là tránh c? b?t tay

Trong khi ?ó H?ng Sen vi?t trên Facebook c?a BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t:

"VN nghèo nh?ng tình ngh?a th??ng d?n nên các b?n ??ng nên quay l?ng nhé!"

M?ng x? h??i c?ng chia s? m?nh ? ki?n nói là c?a b?n Thanh H??ng ? ?.

Sau khi nêu b?n l? do "Vì sao t?i ch?a v? VN?" Facebooker này vi?t:

?i?u t?i mu?n nói ? ??y là, các b?n ki?u bào, các du h?c sinh, n?u thành ph? c?a các b?n v?n an toàn, b?n th?n các b?n ?ang kh?e m?nh, ??ng ? ?t kéo nhau ra s?n bay, ?ó có th? chính là n?i nguy c? l?y b?nh cho các b?n.

H?n n?a, b?n th?n t?i th?y cách truy?n th?ng c?a báo chí Vi?t Nam ?ang g?y ra m?t làn sóng di c? t? Ch?u ?u, M? và các n??c tr? v? VN c?a ng??i VN ? n??c ngoài. Chúng ta c?n nh? l?i r?ng cu?c ch?y lo?n c?a ng??i V? Hán, ng??i mi?n b?c n??c ? tr??c gi? phong t?a chính là nguyên nh?n l?y lan d?ch b?nh kh?p n?i, và làn sóng tr? v? VN s? mang bao nhiêu ngu?n b?nh tr? v??

N??c ? ?? th?ng qua ng?n sách h?n 660 nghìn t? ?? ??i phó v?i d?ch Covid-19, N??c ta còn nghèo, ??ng b?ng s?ng C?u Long ?ang h?n hán n?ng, nh?n d?n mi?n t?y ??ng tr??c nguy c? ?ói và khát, chúng ta m?i ng??i nên bình t?nh và suy ngh? cho ??i cu?c chung. Chính ph? và báo chí c?ng nên có nh?ng ??i sách h?p l? h?n cho "cu?c chi?n ch?ng Covid-19" còn kéo dài."

M?ng x? h??i VN còn chia s? tin, bài, hình ?nh t? m??t s? khu cách ly t??p trung ?ón ng??i t? n??c ngoài v?.

Có nhi?u ? ki?n khác nhau v? ?n ? bên trong các khu này, nh?ng c?ng có lo ng?i con s? ng??i chung phòng ??ng, g?y ra v?n ?? vê? sinh, và l?y nhi?m Covid-19.

N??c nào ?ang ch?ng d?ch hiê?u qu? h?n?

M??t s? ng??i chia s? b?n d?ch m??t bài trên báo South China Morning Post, Hong Kong khen cách làm c?a Hàn Qu?c:

"Trong khi Trung Qu?c, n?i có ngu?n g?c c?a virus và g?n ??y là Italia ?? cách ly hàng tri?u c?ng d?n, Hàn Qu?c ?? kh?ng cách ly d?n chúng - th?m chí c? ? Daegu, thành ph? phía ??ng nam c?a qu?c gia, trung t?m bùng phát d?ch.

Thay vào ?ó, các nhà ch?c trách ?? t?p trung ki?m d?ch b?t bu?c ??i v?i các b?nh nh?n b? nhi?m b?nh và nh?ng ng??i mà h? ?? ti?p xúc g?n g?i, ??ng th?i khuyên c?ng chúng ? trong nhà, tránh các s? ki?n c?ng c?ng, ?eo kh?u trang và th?c hành v? sinh t?t."

Hiê?n có kh?ng ít ? ki?n trên Facebook ? Viê?t Nam ?? l?i cho cách ch?ng d?ch thi?u ch??t ch? c?a Anh Qu?c, và cho là vì th? mà Viê?t Nam "b? thiê?t h?i". H? c?ng chú ? ??n các biê?n pháp kinh t? - x? h??i m?i nh?t là chính ph? Anh ??a ra.

?? Thành Long vi?t trên Facebook c?a BBC:

"Các ca m?c m?i ? VN Vi?t ki?u ? Anh v? chi?m khá nhi?u, v?y nên ch?ng t? s? ng??i nhi?m và vùng b? nhi?m b?nh bên ?ó khá l?n. D?ch bê?nh vs Anh b?y gi? là chuyê?n r?t ?áng nói."

Tr?n Nh? V?n vi?t:

"D?ch x?y ra ? V? Hán khá l?u sau m?i lan ??n ?u M?. Th?c t? cho th?y l?nh ??o ? ?u M? c?ng ch? là nh?ng anh mù r? voi th?i. ?i?u t?t nh?t là nh?ng ng??i mang b?nh sùng bái ?u M? nên nhìn nh?n s? th?t."

Tr??c tin chính ph? Anh tr? l??ng 80百分比 cho m?i ng??i lao ???ng kh?ng có viê?c làm vì d?ch virus H.M. ??c vi?t:

"V?y mà có ai ?ó ? ??y mù th?ng tin v? BBC và th? gi?i, ch? chui ra t? truy?n th?ng ao làng b? rào 3 l?p ?? tung h? ch? có CNXH m?i ch?a b?nh mi?n phí và tr? c?p cho ng??i ph?i b? cách ly."

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Reuters
Image caption Nhi?u siêu th? ? Anh ch?ng ki?n vi?c ng??i mua nhi?u, làm h?t hàng

Huong Liz Nguyen thì vi?t:

"Ng??i Anh v?n lu?n là m?t d?n t?c ?áng kính tr?ng vì s? t? t?, th?ng minh và b?n l?nh. Th? nên c? th? gi?i h? m?i ng??ng m?. Còn nhi?u ng??i Vi?t ch? bi?t t? s??ng v?i nhau vì có chung t?m nhìn là cái mi?ng gi?ng."

Facebooker Ph?m ?oan Trang nêu ra hiê?n t??ng 'd?ch ch?i' trên Facebook.

Theo bà, có m??t cách l? gi?i ph?n ánh nh??n th?c khác, th??m chí trái ng??c nhau c?a nhi?u ng??i Viê?t Nam:

"Ch?ng ki?n "d?ch ch?i" này, t?i ngh? r?ng có l? nó xu?t phát t? m?t nguyên nh?n r?t s?u xa là t?m l? ghen t? c?a m?t s? (có th? r?t ??ng) ng??i Vi?t trong n??c. Xin g?i là "chúng ta", b?i vì có t?i trong ?ó. Th?m s?u trong lòng, chúng ta thèm ???c s?ng trong s? ??y ?? v? v?t ch?t và bình an v? tinh th?n, ???c h??ng phúc l?i x? h?i t?t, ???c t?n tr?ng nh?n quy?n nh?n ph?m, ???c chính quy?n ??i x? t?t th?ng qua m?t b? máy hành chính, c?ng an… l?ch thi?p, tr?n tr?ng c?ng d?n.

Nhìn th?y chính quy?n Nh?t B?n tr? l??ng cho ng??i lao ??ng ngh? vi?c ? nhà tránh d?ch, nhìn th?y chính quy?n M? cho ti?n m?i ??u d?n c? ngàn ??-la, chúng ta… thèm quá ?i ch?. Nh?ng thèm th? th?i, c?ng bi?t là kh?ng bao gi? có ???c ?i?u ?ó ? Vi?t Nam, t? tr??c ??n nay. Nên t? ?ó, sinh ra m?t t?m l? ghen t?, ?? k?, và thù ghét nh?ng ng??i c?ng g?c gác, th?n ph?n Vi?t Nam nh? mình mà l?i ???c nhà n??c c?a h? ch?m lo, ???c th?nh th?i, vui v? trong d?ch b?nh. C?m xúc ghen ghét ?y di?n ra ng?m ng?m trong m?i chúng ta, mà chính chúng ta c?ng kh?ng nh?n ra, vì nó g?n nh? v? th?c."

Vi?t trên trang Viet Intellect, nhà giáo Ly Ph?m l?i có cái nhìn t?ng quát h?n, c? v? sau khi d?ch Covid-19 qua ?i:

"M?i qu?c gia có cách ph?n ?ng khác nhau, vì m?i n??c có th? ch? và ?i?u ki?n kinh t?- v?n hóa khác nhau, ch?a nói gi?i c?m quy?n các n??c có nh?ng m?c tiêu khác nhau. Quan sát và ph?n tích ph?n ?ng c?a chính ph? các n??c trong ??i d?ch ch?c ch?n s? là ?? tài thú v? cho nhi?u bài nghiên c?u chính sách sau này."

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh PA Media
Image caption Th? t??ng Anh Boris Johnson

Lo ng?i trong các c??ng ??ng VN ? n??c ngoài

Có nhi?u ? ki?n khác nhau trong c??ng ??ng m?ng ti?ng Viê?t.

M??t s? cho r?ng h? ch? mua ?? cho gia ?ình, m??t s? khác nói c?n tích tr? ít nhi?u vì kh?ng r? th?i gian phong t?a, cách ly s? kéo dài bao l?u.

Trên Facebook c?a BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t:

Minh Khoa Lê nêu ra gi?i thích v? n?n mua tích tr? hàng:

"Kh?ng tin chính quy?n minh b?ch. 2. S? lên giá 3. S? nh?ng bi?n c? c?c ?o?n di?n ra ti?p theo (?? là th?m h?a thì nó s? kéo theo hai ba cái khác) 4. Gi?i t?a t?m l? b?t an khi ng??i ta có mình c?ng ph?i có. 5. Kinh nghi?m và th?c t? cho th?y, tr? là c?n thi?t, nh? v? kh?u trang, ai dám b?o m?y ng??i mua tr? là thi?n c?n."

Tr??c tin ngh? nail c?a ng??i Viê?t ? Anh ? ?m vì kh?ng có khách, Minh Thanh vi?t trên Facebook c?a BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t:

"N?u ng??i Vi?t ? n??c ngoài có khó kh?n thì v? n??c có ??ng nhà n??c lo, hi?n ??ng ?? g?i tin nh?n quyên góp ?ng h? r?i."

Hoai Nguyen Dinh chia s?:

"Nói chung trên th? gi?i thì ngành nào c?ng thi?t h?i l?n, ch? có hi?u thu?c và siêu th? thì m?i ???c ho?t ??ng ,càng phát tri?n giàu có thì càng thi?t h?i, vì ph?i tr? l??ng th?t nghi?p và ti?n cho ng??i ?n x? h?i và ti?n tr? em."

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan