?i?u Kho?n S? D?ng

V? các ?i?u kho?n

V?i vi?c s? d?ng bbc.co.uk, b?n ??ng ? ch?p nh?n các ?i?u kho?n nêu d??i ??y. Nh?ng ?i?u kho?n này có hi?u l?c ngay khi b?n l?n ??u tiên dùng bbcvietnamese.com. ?? bi?t các ?i?u Kho?n S? D?ng c?a BBC m?t cách ??y ?? và m?i nh?t, xin xem trang chính b?ng ti?ng Anh: http://www.bbc.co.uk/terms

S? d?ng BBCVietnamese.com

B?n ??ng ? dùng bbcvietnamese.com ch? v?i nh?ng m?c ?ích ?úng pháp lu?t và kh?ng x?m ph?m quy?n, gi?i h?n ho?c ng?n c?m ng??i khác s? d?ng bbcvietnamese.com. Nh?ng hành vi b? ng?n c?m g?m sách nhi?u hay g?y phi?n n?o ho?c khó ch?u cho b?t c? ai, hay ??ng n?i dung có tính ch?t b?i nh?, t?c t?u ho?c làm gián ?o?n vi?c l?u th?ng ??i tho?i trên m?ng.

B?n quy?n trí tuê?

T?t c? các b?n quy?n, m?u m?, quy?n v? ki?u m?u, b?ng sáng ch? và các quy?n s? h?u trí tu? khác (??ng k? c?ng nh? kh?ng ??ng k?) trên và trong bbc.co.uk và t?t c? các n?i dung (d??i m?i hình th?c) ???c ??t trên m?ng ??u thu?c quy?n s? h?u c?a BBC ho?c ng??i c?p phép cho BBC. B?n kh?ng ???c sao chép, tái b?n, c?t xén, t?i xu?ng, phát sóng, chuy?n t?i, ho?c dùng n?i dung c?a bbcvietnamese.com b?t c? trong tr??ng h?p nào, ngo?i tr? cho m?c ?ích cá nh?n và kh?ng mang tính ch?t kinh doanh. N?u dùng n?i dung c?a bbc.co.uk cho nh?ng m?c ?ích khác, b?n ph?i ???c BBC cho phép tr??c b?ng v?n b?n.

Các tên tu?i, danh m?c, hình ?nh và 品牌刺绣 bi?u tr?ng cho BBC, BBC World ho?c ??i t??ng th? ba và các tài li?u, ch??ng trình ??u thu?c b?n quy?n, quy?n v? ki?u m?u, m?u m? c?a BBC, BBC World và ??i t??ng th? ba. Nh?ng ?i?u ghi ? ??y s? kh?ng ???c coi nh? trao quy?n dùng th??ng hiê?u, b?n quy?n hay m?u m? thi?t k?t c?a BBC hay bên th? ba.

?óng góp cho BBC

V?i vi?c chia s? (trong ?ó có các bài vi?t, hình ?nh, video, hay ?m thanh) v?i BBC, b?n ??ng ? cho phép BBC ???c s? d?ng mi?n phí các tài li?u này d??i b?t c? hình th?c nào BBC mu?n (trong ?ó có c? vi?c s?a ??i ho?c làm cho nó thích h?p v?i ch??ng trình phát sóng và biên t?p) cho các ch??ng trình c?a BBC trên các truy?n th?ng th? gi?i (trong ?ó có trang BBC ???c b?n ??c qu?c t? truy c?p). Trong m?t s? tr??ng h?p, BBC có th? chia s? nh?ng tài li?u c?a b?n v?i ??i t??ng th? ba có uy tín.

B?n quy?n v? tài li?u c?a b?n v?n thu?c v? b?n và s? cho phép này kh?ng ph?i là s? ??c quy?n. Do ?ó, b?n v?n ti?p t?c s? d?ng tài li?u theo ? b?n mu?n, trong ?ó có c? vi?c cho ng??i khác s? d?ng.

?? BBC có th? s? d?ng nh?ng ?óng góp c?a b?n, b?n ph?i b?o ??m r?ng ?ó là tài li?u do b?n làm ra, nó kh?ng có tính ch?t ph? báng và kh?ng vi ph?m lu?t l? nào c?a n??c Anh, và b?n có quy?n cho phép BBC ???c s? d?ng nó v?i nh?ng m?c ?ích ???c nêu trên. B?n c?ng ph?i nh?n ???c s? ??ng ? c?a b?t c? ai xu?t hi?n trong tài li?u c?a b?n ho?c s? ??ng ? c?a cha m? ho?c ng??i b?o tr? n?u nh?ng ng??i ?ó d??i 16 tu?i.

Xin ??ng g?y nguy h?i cho chính b?n th?n b?n và nh?ng ng??i khác hay t?o ra nh?ng r?i ro kh?ng c?n thi?t ho?c kh?ng tu?n theo lu?t pháp khi làm nh?ng tài li?u mà b?n có th? ?óng góp cho BBC.

N?u nh? b?n kh?ng cho BBC ???c các quy?n nêu ra ? trên trong nh?ng ?i?u kho?n này, xin ??ng g?i ho?c chia s? tài li?u c?a b?n v?i bbc.co.uk.

Trong tr??ng h?p nh?ng ?óng góp c?a b?n có liên quan ??n tin t?c, nó có th? ???c chia s? v?i các ??i tác n??c ngoài c?a BBC. ?ó là nh?ng h?ng th?ng t?n qu?c t? có uy tín và h? kh?ng ???c quy?n s?a ??i tài li?u b?t c? cách nào hay cung c?p th?ng tin ?ó cho các ph??ng ti?n truy?n th?ng báo chí khác ? Anh.

N?u b?n có th?c m?c nào liên quan ??n nh?ng n?i dung ?óng góp cho BBC, xin xem Các Th?c M?c Th??ng G?p.

?? có th? tham d? ho?c ?óng góp n?i dung vào m?t ch??ng trình c?ng ??ng ???c ch?n l?c nào ?ó c?a bbcvietnamese.com (trong ?ó có các di?n ?àn) có th? b?n ph?i ??ng k?. T?t c? các th?ng tin cung c?p cho bbcvietnamese.com qua vi?c ??ng k? ho?c qua m?t liên h? nào ?ó v?i bbc.co.uk s? ???c thu th?p, l?u tr? và dùng theo ?úng các qui ??nh v? Quy?n Riêng T? c?a BBC.

Quy ??nh Di?n ?àn

B?n ??ng ? tham gia c?ng ??ng bbcvietnamese.com theo nh?ng Quy ??nh d??i ??y:

1. ? ki?n c?a b?n:

Các ?óng góp ph?i v?n minh, l?ch s?.

Kh?ng có hành vi qu?y phá, l?ng m?: ? ki?n ph?i mang tính x?y d?ng, l?ch s?.

N?i dung kh?ng g?y ch??ng tai, gai m?t: di?n ?àn kh?ng ch?p nh?n các ? ki?n mang gi?ng ph? báng, h?m d?a, khi?m nh? v? tình d?c hay s?c t?c.

??c gi? m?i l?a tu?i và kh? n?ng ??u có th? tham gia c?ng ??ng bbcvietnamese.com

BBC kh?ng ch?p nh?n th? rác (spam) hay nh?ng ? ki?n kh?ng liên quan ch? ?? ??t ra. Qu? ??c gi? c?ng vui lòng ??ng g?i nhi?u l?n m?t ? ki?n hay nhi?u ? ki?n t??ng t? nhau.

Kh?ng g?i ? ki?n mang tính ch?t qu?ng cáo.

Các ? ki?n kh?ng vi?t b?ng ti?ng Vi?t có th? kh?ng ???c ??ng t?i.

Kh?ng m?o danh

Kh?ng dùng tên truy c?p kh?ng phù h?p (khi?m nh?, qu?y r?i...)

Kh?ng l?m d?ng ch?c n?ng khi?u n?i. N?u b?n l?m d?ng, tài kho?n c?a b?n có th? b? khóa.

2. Tài kho?n c?a b?n ? BBC:

N?u b?n dùng nhi?u tài kho?n v?i m?c ?ích g?y r?i di?n ?àn ho?c ng??i khác, chúng t?i có th? xóa b? tài kho?n c?a b?n.

Tài kho?n ph?i ???c ??ng k? b?ng m?t email mà b?n th??ng s? d?ng, ?? ban qu?n tr? có th? g?i th? cho b?n. Tài kho?n ??ng k? th?ng qua email ng??i khác ho?c email t?m th?i có th? b? ?óng mà kh?ng th?ng báo tr??c. BBC có th? yêu c?u ng??i dùng xác nh?n l?i tài kho?n n?u chúng t?i tin r?ng h? s? d?ng email kh?ng h?p l?.

BBC có quy?n ?óng tài kho?n n?u ng??i dùng b? xem là s? d?ng proxy IP ?? che gi?u vi?c t?o nhi?u tài kho?n ? BBC, ho?c n?u m?t ng??i dùng bên ngoài Anh qu?c l?i gi? v? ?ang ? Anh, ho?c phá r?i d?ch v? c?a chúng t?i theo b?t k? cách nào.

3. An toàn

Qu? v? kh?ng nên ti?t l? th?ng tin cá nh?n hay v? ng??i khác trên di?n ?àn BBC.

4. Yêu c?u pháp l?

Kh?ng ???c ??ng t?i hay chia s? tài li?u, th?ng tin có tính ph? báng, b?i nh? trên di?n ?àn. ?i?u này bao g?m v?n b?n, hình ?nh, video, ho?c audio.

Qu? v? ??ng ? ch? ??ng t?i hay chia s? ? di?n ?àn nh?ng ?óng góp c?a chính mình. Ng??i dùng kh?ng ???c vi ph?m b?n quy?n, ??o v?n, hay x?m ph?m các quy?n c?a BBC hay bên th? ba bao g?m b?n quy?n, nh?n hi?u, bí m?t th??ng m?i, quy?n riêng t?.

5. N?u b?n d??i 16 tu?i:

Xin vui lòng có s? cho phép c?a cha m? ho?c ng??i giám h? tr??c khi tham gia c?ng ??ng BBC.

Kh?ng bao gi? ti?t l? th?ng tin cá nh?n hay v? ng??i khác (ví d? tr??ng h?c, s? phone, tên ??y ??, ??a ch? nhà hay email).

6. Tr??ng h?p vi ph?m:

N?u qu? v? kh?ng tu?n th? các quy ??nh di?n ?àn, BBC có th? liên l?c ?? th?ng báo vì sao ?óng góp c?a qu? v? ?? b? t? ch?i ho?c biên t?p l?i.

N?u qu? v? ??ng t?i hay chia s? n?i dung kh?ng h?p l?, ho?c qu?y r?i trang bbcvietnamese.com m?t cách liên t?c ho?c nghiêm tr?ng, BBC có th? dùng m?i th?ng tin có ???c v? qu? v? ?? ng?n ch?n vi ph?m. ?i?u này có th? bao g?m th?ng báo cho bên th? ba nh? c? quan, tr??ng h?c, ho?c nhà cung c?p email v? các vi ph?m ?ó.

BBC gi? quy?n xóa b?t k? ?óng góp nào, ho?c có hành ??ng v?i các tài kho?n ? BBC vào b?t k? lúc nào, ho?c vì b?t k? l? do nào.

Mi?n tr? trách nhi?m:

?a s? n?i dung trên di?n ?àn BBC ???c các thành viên c?ng ??ng t?o ra. Quan ?i?m b?c l? là c?a h? và kh?ng ph?i c?a BBC, tr? phi ???c nói r?. BBC kh?ng ch?u trách nhi?m cho n?i dung ??ng t?i c?a các thành viên trên bbcvietnamese.com, hay n?i dung c?a các trang web th? ba có th? ???c ??c th?ng qua bbcvietnamese.com. Các ???ng d?n t?i trang web th? ba t? bbcvietnamese.com kh?ng ??ng ngh?a s? ?ng thu?n c?a BBC.

BBC kh?ng b?o ??m tính k?p th?i, tr?n v?n hay hi?u su?t c?a trang web hay n?i dung. M?c dù chúng t?i c? g?ng b?o ??m r?ng m?i n?i dung do BBC cung c?p là chính xác vào lúc ??ng t?i, nh?ng BBC kh?ng gi? trách nhi?m vì b?t k? sai sót, hay n?i dung kh?ng chính xác trên trang web.

Kh?ng có gì trong nh?ng ?i?u kho?n này h?n ch? hay xóa b? trách nhi?m c?a BBC tr??c cái ch?t ho?c th??ng t?t cá nh?n g?y ra b?i s? c?u th? ???c ch?ng minh c?a BBC. Ngo?i tr? ?i?u này, BBC s? kh?ng ch?u trách nhi?m cho nh?ng m?t mát hay thi?t h?i sau ??y (dù nh?ng thi?t h?i hay m?t mát ?ó có ???c bi?t tr??c, th?y tr??c hay kh?ng): (a) m?t d? li?u; (b) m?t l?i nhu?n; (c) m?t vi?c hay c?ng ty; (d) m?t c? h?i; (e) m?t c?m tình hay th??ng t?n cho danh ti?ng; (f) m?t mát c?a các bên th? ba; ho?c (g) b?t k? thi?t h?i tr?c ti?p, ??c bi?t, hay mang tính h?u qu? xu?t phát t? vi?c s? d?ng bbcvietnamese.com.

BBC kh?ng b?o ??m r?ng các ch?c n?ng trên bbcvietnamese.com s? ho?t ??ng liên t?c hay kh?ng có l?i, r?ng các nh??c ?i?m s? ???c s?a, hay bbcvietnamese.com ho?c server c?a trang kh?ng có virus. Trách nhi?m c?a qu? v? là th?c thi nh?ng th? t?c c?n thi?t c?ng nh? ki?m tra virus ?? b?o v? tính chính xác c?a d? li?u.

Các ?i?m chung

N?u có ?i?m nào trong các ?i?u kho?n này b? cho là b?t h?p pháp, kh?ng h?p l? ho?c kh?ng th? th?c hi?n do lu?t pháp c?a b?t k? ti?u bang hay ??t n??c nào n?i các ?i?u kho?n này ???c nh?m hi?u l?c, thì theo m?c ?? và ph?m vi quy?n tài phán cho r?ng ?i?m ?ó là b?t h?p pháp, kh?ng h?p l? hay kh?ng th? th?c hi?n, ?i?m ?ó s? ???c b? và xóa kh?i các ?i?u kho?n này

Vi?c BBC kh?ng th? hay ch?a th? th?c hiên b?t k? quy?n nào trong các ?i?u kho?n này kh?ng có ngh?a là BBC kh?ng có quy?n th?c hi?n quy?n ?ó.

Vi?c s? d?ng trang bbcvietnamese.com ph? thu?c vào các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n ? Anh, ph?i ???c di?n gi?i theo ?úng lu?t pháp Anh và ph? thu?c vào quy?n phán xét duy nh?t c?a tòa án Anh.

?? ??c ?i?u kho?n S? d?ng ??y ?? và m?i nh?t c?a BBC, vui lòng vào trang chính ti?ng Anh: http://www.bbc.co.uk/terms.

N?u có th?c m?c v? nh?ng ?i?u kho?n s? d?ng này, b?n có th? email cho chúng t?i.