Ban Ti?ng Viê?t BBC trong th?i ??i m?i

BBC
Ch?p l?i hình ?nh,

Tr? s? chính c?a BBC ? London

V?i toàn c?u hóa ngày càng t?ng t?c và c?ng nghê? truy?n th?ng bi?n ???ng nhanh, BBC c?ng ?ang trên ?à thay ??i.

Làm tin t? London nay kh?ng còn là chuyê?n tìm và nghe r?i ki?m ch?ng l?i các ngu?n theo ?úng tiêu chu?n BBC.

Ngày nay, tin t? tìm ??n ng??i và n?u kh?ng có quy?t ??nh s?c bén ?? x? l? thì chính nhà báo s? b? r?t l?i ??ng sau.

Dù có l?ch s? phát thanh nhi?u n?m, BBC kh?ng ???c phép quá t? t?n và t? tin trong th?i ??i k? thu??t s? và truy?n th?ng ?a hê?.

Hàng tr?m triê?u ng??i vào Google, Yahoo ?? tìm ki?m tin và dùng YouTube, MySpace ?? giao l?u mà kh?ng c?n bi?t nh?ng ph??ng tiê?n th?ng tin x?a c? ra sao.

Viê?t Nam c?ng ?ang là m??t th? tr??ng truy?n th?ng h?t s?c n?ng ???ng, m?nh v? truy?n hình và m?ng Internet trong lúc các lo?i hình c? nh? nghe ?ài qua sóng ng?n gi?m ?i.

Truy?n th?ng Viê?t Nam dù còn nhi?u h?n ch? vì m? hình chính tr? nh?ng c?ng ngày càng m? r??ng ph?m vi ??a tin v? tình hình bên ngoài và trong n??c.

Nh?ng l?nh v?c mà truy?n th?ng qu?c t? tác ???ng ???c b?ng cách ??a ra góc nhìn khác ?? ít ?i.

Nhu c?u trao ??i, ?ánh giá các chuyê?n Viê?t Nam t? bên ngoài và bên trong hiê?n cao kh?ng kém nhu c?u tin t?c thu?n tu?.

Trong khi ?ó, truy?n th?ng m?ng v?i ?u th? v? tính t??ng tác, cho phép ng??i ??c, ng??i nghe trao ??i v?i nhau và c? v?i các nhà báo. So v?i cách truy?n th?ng ??n tuy?n c? t? ngu?n phát ??n ng??i nghe thì ??y là m??t ?i?m BBC ti?ng Viê?t ?ang khai thác.

Trong vòng sáu n?m qua, trang bbcvietnamese.com ?? có uy tín trong và ngoài n??c, v?i l??ng l??t ng??i truy c??p t?ng 300百分比 - 400百分比 t? ngày m? ??u, trong khi l??ng ng??i nghe radio qua làn sóng ng?n gi?m ?i nhi?u.

Ch?p l?i hình ?nh,

BBC Ti?ng Viê?t có m??t trên trang web, Facebook, YouTube, Twitter và Viber

bbcvietnamese.com ?ang ? trong Top 5 ?óng góp nhi?u nh?t vào con s? 200 triê?u ng??i dùng các m?ng th?ng tin b?ng 34 ng?n ng? c?a BBC World Service hàng tu?n trên toàn th? gi?i.

Vì th?, chuy?n sang dùng Internet nh? ph??ng tiê?n chính ?? chuy?n t?i th?ng tin và giao l?u v?i b?n ??c và ng??i nghe là xu h??ng t?t y?u.

Lu?n t? hào v?i truy?n th?ng k? t? khi ra ??i t? n?m 1952, BBC ti?ng Viê?t ?? bám sát nh?ng bi?n chuy?n rung ???ng th?i chi?n tranh t?i Viê?t Nam.

Trong k? nguyên k? thu??t s?, chúng t?i tin r?ng BBC ti?ng Viê?t s? ti?p t?c ?óng vai trò là "?i?m ??nh h??ng trong th? gi?i kh?ng ng?ng thay ??i" ?? giúp qu? v? theo sát s? chuy?n bi?n c?a Viê?t Nam và ng??i Viê?t toàn c?u.

Ban Biên T??p