Th?ng tin cá nh?n

Gi?i thiê?u và các nguyên t?c chung BBC cam k?t tìm cách b?o vê? th?ng tin cá nh?n c?a b?n và gia ?ình b?n khi s? d?ng các d?ch v? c?a BBC.

?? cung c?p cho b?n toàn b?? các d?ch v? c?a BBC th?nh tho?ng chúng t?i c?n thu th??p th?ng tin v? b?n.

B?t k? khi nào b?n cung c?p nh?ng th?ng tin nh? v??y, chúng t?i bu??c ph?i s? d?ng chúng theo ?úng lu??t pháp c?a Anh liên quan ??n viê?c b?o vê? th?ng tin cá nh?n, k? c? ??o lu??t B?o vê? D? li?u 1998 (Data Prodection Act 1998).

Trên website này có nh?ng k?t n?i v?i các website do ng??i th? ba làm ch? và qu?n l?. BBC kh?ng ch?u trách nhiê?m v? n??i dung c?a các website nh? v??y. B?n ch?u trách nhiê?m cho viê?c s? d?ng các website ?ó.

BBC thu th??p th?ng tin gì v? t?i?

Khi b?n ??ng k? tham gia ho??c s? d?ng m??t d?ch v? trên b?t k? website nào c?a BBC, thí d? nh? ?? nh??n th?ng báo th??ng k?, tham gia thi ??, trò chuyê?n tr?c tuy?n, tin nh?n, chúng t?i có th? c?n th?ng tin cá nh?n v? b?n. Th?ng tin này có th? là tên, email, ??a ch? ?? nh??n th?, ?iê?n tho?i ?? bàn, ?iê?n tho?i di ???ng, hay ngày sinh c?a b?n.

Khi ?i?n th?ng tin vào các m?c ???c yêu c?u, b?n t?o ?i?u kiê?n ?? BBC và các nhà cung c?p d?ch v? cho BBC, cung c?p các d?ch v? mà b?n yêu c?u.

BBC c?ng s? d?ng cookie. Cookie là m??t l??ng d? li?u nh? ghi nh? nh?ng lúc b?n truy c??p internet ?? thi?t k? nh?ng website theo th? hi?u c?a b?n. B?n có th? ch?p nh??n t?t c? cookie, th?ng báo m?i khi nh??n cookie, ho??c kh?ng ch?p nh??n b?t k? cái nào b?ng cách ?i?u ch?nh ph?n m?m l??t m?ng c?a b?n.

T??ng t?, chúng t?i c?ng thu th??p ??a ch? IP (??a ch? IP là d?y s? ???c thù c?a m?i computer hay d?ng c? n?i m?ng) Chúng t?i dùng ph?n m?m ph?n tích v? IP và cookie ?? c?i thiê?n ti?n ích truy c??p c?a ng??i s? d?ng. Th?ng tin này kh?ng dùng ?? l??p m??t h? s? cá nh?n c?a b?n, và chúng t?i th??ng xuyên xóa các data thu th??p ???c.

Chúng t?i c?ng d?a trên ??a ch? IP ?? bi?t b?n truy c??p t? bên ngoài hay ? trong n??c Anh. N?u b?n 16 tu?i ho??c nh? h?n, vui lòng xin phép cha m?/ng??i giám h?? tr??c khi cung c?p th?ng tin cá nh?n cho website c?a BBC. N?u kh?ng ???c phép, ng??i s? d?ng kh?ng ???c phép cung c?p th?ng tin cá nh?n cho chúng t?i.

BBC s? s? d?ng th?ng tin cá nh?n c?a t?i th? nào?

BBC ch? s? d?ng th?ng tin cá nh?n c?a b?n trong m??t s? tr??ng h?p, k? c? cho m?c ?ích hành chính, có ngh?a là BBC có th? liên l?c v?i b?n v? nh?ng d?ch v? mà b?n ??ng k?.

Chúng t?i s? b?o m??t th?ng tin c?a b?n tr? khi viê?c ti?t l?? ???c lu??t pháp yêu c?u ho??c cho phép.

N?u b?n g?i ho??c ??ng nh?ng th?ng tin g?y xúc ph?m, kh?ng thích h?p trên wibesite c?a BBC, ho??c có hành ???ng g?y r?i, BBC có th? s? d?ng th?ng tin cá nh?n c?a b?n ?? ng?n ch??n nh?ng hành ???ng nh? v??y.

BBC s? l?u gi? th?ng tin cá nh?n c?a t?i trong bao l?u?

Chúng t?i s? c?t gi? th?ng tin cá nh?n c?a b?n trên máy c?a chúng t?i khi nào còn c?n thi?t cho d?ch v? b?n ??ng k?. Trong khi n?u b?n g?i bài ??ng trên BBC, th??ng bài ch? ???c l?u l?i tùy theo m?c ?ích c?a nó mà th?i.

?? bi?t thêm toàn b?? các nguyên t?c th?ng tin cá nh?n c?a BBC, b?n có th? vào trang http://www.bbc.co.uk/privacy