G?i ? ki?n c?a b?n

H?y g?i ? ki?n góp ? t?i BBC Ti?ng Viê?t b?ng cách g?i email v? cho Vietnamese@bbc.co.uk.

N?u qu? v? mu?n g?i khi?u n?i ho??c than phi?n, xin c?ng vui lòng dùng email này.

D? li?u cá nh?n qu? v? cung c?p s? ???c x? l? b?i BBC và các nhà cung c?p d?ch v? phù h?p c?a chúng t?i nh?m h? tr? h? th?ng giao l?u khán gi? và gi?i quy?t than phi?n, v?i m?c ?ích báo cáo và x? l? ph?n h?i c?a qu? v?.

BBC và các nhà cung c?p d?ch v? s? gi? d? li?u c?a qu? v? theo chính sách và lu?t pháp B?o v? D? li?u. BBC x? l? d? li?u qu? v? d?a theo l?i ích h?p pháp c?a t? ch?c truy?n th?ng nh?m giao l?u và ph?n h?i v? bình lu?n và lo ng?i c?a khán gi?.

H?y th?m trang Privacy and Cookies c?a BBC ?? có thêm th?ng tin v? cách BBC x? l? d? li?u.

N?u qu? v? có than phi?n v?i BBC v? cách chúng t?i x? l? d? li?u cá nh?n và qu? v? ch?a hài lòng v? ph?n h?i c?a chúng t?i, qu? v? có th? g?i than phi?n t?i V?n phòng ?y viên Th?ng tin.