Cách BBC t?ng c??ng ni?m tin và minh b?ch cho tin t?c trên m?ng

BBC Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption BBC

BBC ???c khán gi? ? Anh và toàn th? gi?i xem là nhà cung c?p tin t?c mà b?n có th? tin t??ng.

Trang web c?a chúng t?i, cùng tivi và radio, h??ng t?i báo chí chính xác, trung l?p, ??c l?p, c?ng b?ng.

Các giá tr? biên t?p c?a chúng t?i nói r?ng: "Ni?m tin mà khán gi? dành cho n?i dung chúng t?i là b? ?? cho m?i th? chúng t?i làm."

"Chúng t?i ??c l?p, trung l?p, ch?n th?c. Chúng t?i quy?t t?m ??t chu?n m?c chính xác, trung l?p cao nh?t, c? g?ng kh?ng l?a d?i khán gi?."

"Cam k?t c?a chúng t?i v? trung l?p là tr?ng t?m c?a m?i quan h? ni?m tin. Trong m?i s?n ph?m, chúng t?i ??i x? v?i m?i ??i t??ng b?ng s? trung l?p ph?n ánh m?i quan ?i?m."

"Chúng t?i s? xem xét m?i d? ki?n liên quan th?t c?ng b?ng và c?i m?."

Chúng t?i bi?t r?ng xác minh báo chí ?áng tin c?y trên internet có th? là tr?i nghi?m khó kh?n. Chúng t?i c?ng bi?t khán gi? mu?n hi?u nhi?u h?n v? cách làm ra báo chí BBC.

Vì nh?ng l? do này, BBC 1593太阳集团城一切网址 ?ang n? l?c h?n ?? gi?i thích lo?i th?ng tin mà b?n ??c, xem trên website, th?ng tin ??n t? ai, t? ??u, và cách c?u chuy?n ???c k?. B?ng cách ?ó, chúng t?i có th? giúp qu? v? t? ?ánh giá vì sao có th? tin t??ng BBC 1593太阳集团城一切网址.

Chúng t?i c?ng làm cho các ch? d?u v? báo chí ?áng tin này "có th? ???c máy ??c", ngh?a là các trang tìm ki?m và m?ng x? h?i có th? nh?n di?n, giúp h? c?ng xác minh t?t h?n các ngu?n tin kh? tín.

QUY CHU?N CAO NH?T

BBC t? l?u có H??ng d?n Biên t?p áp d?ng cho m?i n?i dung, ?? ra chu?n m?c ??i v?i các phóng viên. ?? gi?i thích h??ng d?n BBC ???c dùng trong phòng tin ra sao, chúng t?i li?t kê các ph?n liên quan ? ??y.

S? m?nh: S? m?nh c?a BBC là ho?t ??ng vì l?i ích c?ng chúng, ph?c v? m?i khán gi? th?ng qua cung c?p n?i dung trung l?p, ch?t l??ng cao, ??c ?áo và các d?ch v? giúp th?ng tin, giáo d?c, gi?i trí. Chi ti?t ??y ?? ghi trong BBC Charter.

C?u trúc s? h?u, ng?n sách: Chúng t?i ??c l?p tr??c các l?i ích bên ngoài và các s?p x?p mà có th? g?y h?i cho uy tín biên t?p. Khán gi? có th? t? tin r?ng các quy?t ??nh c?a chúng t?i kh?ng b? ?nh h??ng b?i l?i ích bên ngoài, s?c ép chính tr?, th??ng m?i, l?i ích cá nh?n. Tìm hi?u thêm v? cách BBC 1593太阳集团城一切网址 nh?n ng?n sách ? Anh và qu?c t?, t?i BBC Charter on the independence of the BBC.

Ngày thành l?p: BBC thành l?p ngày 18/10/1922. ??c thêm v? history of the BBC.

Chính sách ??o ??c: BBC's Editorial Guidelines ch? ra các giá tr? biên t?p và hành x? mà n?i dung c?a chúng t?i c?n tu?n theo.

Các trang khác:

  • BBC Charter and Framework Agreement
  • BBC World Service Operating Licence

Chính sách ?a d?ng: Tìm hi?u cam k?t v? tính ?a d?ng c?a BBC 1593太阳集团城一切网址 trong BBC Charter.

?a d?ng v? nh?n viên: Tìm hi?u BBC 1593太阳集团城一切网址 ?ang làm gì ?? t?ng ?a d?ng trong BBC's Equality Information Report.

nh chính: BBC cam k?t h??ng t?i chính xác. Chính sách v? ?ính chính có th? tìm th?y trong các ph?n sau ? H??ng d?n Biên t?p.

N?i dung c?a chúng t?i ph?i có ngu?n t?t, d?a trên b?ng ch?ng v?ng ch?c, ???c ki?m tra, th? hi?n b?ng ng?n ng? sáng r?, chính xác. Chúng t?i c?n trung th?c, c?i m? v? nh?ng gì chúng t?i kh?ng bi?t, tránh ph?ng ?oán v? c?n c?. Các cáo bu?c, s? ki?n, n?i dung khác mà kh?ng th? ch?ng th?c, th?ng th??ng c?n ???c nói r?.

Chúng t?i c?i m? v? vi?c th?a nh?n l?i khi x?y ra, và khuy?n khích v?n hóa s?n sàng h?c h?i t? l?i.

N?u m?t bài báo ?? ???c biên t?p l?i sau khi ??ng ?? s?a ch?a sai sót, m?t ghi nh?n s? ???c b? sung ? cu?i bài ?? ??c gi? bi?t ?? có b? sung, ch?nh s?a. N?u có m?t sai sót nh? trong bài mà kh?ng làm thay ??i ? ngh?a biên t?p (ví d?, ghi tên sai), s? có ch?nh s?a mà kh?ng có ghi nh?n thêm.

Tr? phi n?i dung ch? ??ng trong th?i gian gi?i h?n, gi? ??nh chung là n?i dung ??ng trên m?ng s? thu?c v? kho d? li?u v?nh vi?n và th?ng th??ng s? kh?ng b? g? b?. Các tr??ng h?p ??c bi?t có th? bao g?m l? do pháp l?, r?i ro an toàn cá nh?n, hay vi ph?m tiêu chu?n biên t?p nghiêm tr?ng mà kh?ng th? s?a tr? phi g? b?.

Các trang khác:

  • Editorial Guidelines on Accountability
  • Editorial Guidelines on Removal of Online Content

Tiêu chu?n xác minh: Chính sách v? xác minh và chính xác c?a BBC ???c ghi trong H??ng d?n biên t?p v? Chính xác.

Các ngu?n kh?ng tên: Chính sách và h??ng d?n c?a BBC v? s? d?ng các ngu?n kh?ng tên ???c ghi trong H??ng d?n Biên t?p.

Các trang khác:

  • Editorial Guidelines - Mandatory referrals
  • Editorial Guidelines - Gathering material
  • Editorial Guidelines on user contributions in news output

Ph?n h?i: Th? t?c khi?u n?i c?a BBC ???c ghi trong BBC Complaints Framework.

L?nh ??o: Nhóm l?nh ??o cao c?p qu?n l? ban tin t?c: BBC 1593太阳集团城一切网址 Board.

Chuyên gia báo chí

Các bài c?a BBC 1593太阳集团城一切网址 mà d?a vào t??ng thu?t g?c thì có tên tác gi?; các bài c?a các phóng viên chuyên ngành th??ng c?ng v?y.

Các b?n tin chung, t?ng h?p th?ng tin t? nhi?u ngu?n, ho?c do nhi?u nh?n viên cùng làm, th??ng kh?ng có tên tác gi?.

TH? LO?I C?NG VI?C

BBC 1593太阳集团城一切网址 ph?n bi?t gi?a t??ng thu?t tin t?c và ? ki?n. Chúng t?i dùng các nh?n hi?u theo sáu m?c:

Tin t?c: D?a vào d? ki?n, ho?c do phóng viên quan sát hay tr?c ti?p xác minh, ho?c d?a vào và xác minh theo các ngu?n có ki?n th?c.

Ph?n tích: Ch? y?u d?a vào ki?n th?c c?a tác gi?, có th? là phóng viên BBC, hay chuyên gia bên ngoài, ?? giúp b?n hi?u các xu h??ng và c?u chuy?n ph?c t?p

H?i khán gi?: N?i dung ch? y?u nh?m thu hút ph?n ?ng c?a khán gi?

Gi?i thích: Gi?i thích nguyên do, hay n?n t?ng ??ng sau tin t?c

? ki?n: BBC 1593太阳集团城一切网址 trung l?p kh?ng ?em l?i ? ki?n, nh?ng ??i khi chúng t?i ??ng các quan ?i?m cá nh?n c?a chuyên gia bên ngoài, c? v? ? t??ng, ??a ra k?t lu?n d?a vào di?n gi?i c?a tác gi? v? d? ki?n và d? li?u

?ánh giá: N?i dung d?a vào ?ánh giá v? m?t s? ki?n, tác ph?m ngh? thu?t, ch?a ??ng ? ki?n tr?c ti?p.

CH? TH?CH

N?i dung c?a chúng t?i, d?a theo ch? ?? và tính ch?t, c?n có ngu?n t?t, d?a trên b?ng ch?ng v?ng ch?c, ???c ki?m tra, và th? hi?n theo ng?n ng? sáng r?, chính xác. Chúng t?i c? g?ng trung th?c, c?i m? v? ?i?u mình kh?ng bi?t và tránh ??n ?oán v? c?n c?.

Khi BBC 1593太阳集团城一切网址 d?a vào m?t ngu?n duy nh?t cho m?t khía c?nh quan tr?ng c?a t??ng thu?t, chúng t?i s? c? g?ng ghi r? ngu?n khi có th?. Chúng t?i th??ng d?n các báo cáo chính th?c, th?ng kê và các ngu?n th?ng tin khác, ?? giúp ??c gi? t? ?ánh giá th?ng tin.

Khi phù h?p, chúng t?i c?ng ??a ???ng d?n t?i các trang web th? ba phù h?p cung c?p thêm th?ng tin, t? li?u g?c hay bình lu?n.

PH??NG PH?P

??i v?i các bài r?ng l?n, ví d? ?i?u tra ph?c t?p, d? án báo chí d? li?u, chúng t?i s? giúp b?n hi?u cách chúng t?i làm vi?c, b?ng cách cho th?y d? li?u g?c, ti?t l? m?i gi? ??nh, c?nh báo, các khung ph??ng pháp lu?n, ví d? thi?t k? nghiên c?u, kích c? m?u, tính ??i di?n, t? l? sai sót, cách thu th?p d? li?u, s? t??ng thích v? ??a l? và giai ?o?n th?i gian.