Quy ??nh v? ???ng liên k?t

BBCVietnamese.com bao g?m các liên k?t t?i c? trang n?i b? BBC và bên ngoài. Chúng t?i ch?n các ??a ch? phù h?p v?i n?i dung bài và ??c gi?.

Các liên k?t ngoài ???c l?a ch?n và ki?m tra khi bài ???c ??ng t?i lên m?ng. Nh?ng BBC kh?ng ch?u trách nhi?m cho n?i dung các website bên ngoài. ?ó là vì:

BBC kh?ng s?n xu?t hay duy trì/c?p nh?t n?i dung ?ó BBC kh?ng th? thay ??i chúng N?i dung ? ?ó có th? thay ??i mà kh?ng có s? ??ng ? c?a BBC ho?c BBC kh?ng ???c bi?t.

M?t s? trang bên ngoài có th? là nh?ng website c?ng cung c?p d?ch v? th??ng m?i, nh? mua bán qua m?ng.

Vi?c ??a liên k?t ngoài t?i trang web BBC kh?ng nên ???c hi?u là s? ?ng thu?n dành cho trang web hay ch? c?a nó (c?ng nh? s?n ph?m/d?ch v? c?a h?).

??c thêm th?ng tin (ti?ng Anh): http://www.bbc.co.uk/home/links/