D?ch v? chia s? là gì?

‘Chia s?’ cho phép b?n chia s? n?i dung t? trang BBC Mobile v?i ng??i khác qua email ho?c qua truy?n th?ng x? h?i.

‘Chia s? qua email’ là gì?

Chia s? cho phép b?n g?i n?i dung c?a trang BBC Mobile cho ng??i khác qua tài kho?n email mà b?n ?? cài ??t trên ?i?n tho?i.

B?ng cách nào?

N?u b?n mu?n chia s? m?t trang trên BBC Mobile cho ng??i khác, h?y nh?p vào bi?u t??ng email ? ch? Chia s? n?m ? cu?i trang. Ph?n m?m email cài ??t trên ?i?n tho?i s? m? ra, và b?n có th? d? dàng truy c?p danh sách các ??a ch? email r?i vi?t tin nh?n, m?i h? t?i xem n?i dung trang b?n ??nh chia s?.

Sao t?i kh?ng làm ???c?

B?n c?n cài ??t email trên ?i?n tho?i r?i m?i dùng ???c d?ch v? Chia s? qua email. N?u kh?ng r? c?n cài ??t th? nào, h?y xem tài li?u h??ng d?n cách ?i?n tho?i di ??ng c?a b?n.

T?n ti?n kh?ng?

BBC kh?ng thu b?t k? kho?n nào khi b?n dùng d?ch v? Chia s? qua email. Tuy nhiên, c?ng ty d?ch v? m?ng c?a b?n có th? tính ti?n d?a trên l??ng d? li?u b?n s? d?ng. N?u kh?ng r? m?c phí ra sao, h?y liên h? v?i c?ng ty cung c?p d?ch v? m?ng c?a b?n.

BBC có l?u gi? th?ng tin c?a t?i kh?ng?

Kh?ng. Do b?n dùng ??a ch? email riêng c?a mình, chúng t?i s? kh?ng ti?p c?n vào b?t k? th?ng tin cá nh?n hay tin nh?n nào c?a b?n.

‘Chia s? qua truy?n th?ng x? h?i’ là gì?

D?ch v? này cho phép b?n chia s? n?i dung trang BBC Mobile th?ng qua các trang truy?n th?ng x? h?i khác nhau nh? Facebook, Twitter hay Google+.

B?ng cách nào?

N?u b?n mu?n chia s? m?t trang c?a BBC Mobile cho ng??i khác, h?y nh?p vào bi?u t??ng c?a trang m?ng x? h?i thích h?p ? ch? Chia s? n?m ? cu?i trang. B?n s? ???c chuy?n t?i trang m?ng ?ó ?? ??ng nh?p vào tài kho?n c?a mình. B?n có th? vi?t thêm tin nh?n, và m?t hình ?nh c?ng s? ???c t?i lên theo.

T?i sao t?i t?i lu?n màn hình ??ng t?i mà kh?ng b? yêu c?u ??ng nh?p?

Trên m?t s? ?i?n tho?i di ??ng, các th?ng tin ??ng nh?p ???c các trang m?ng x? h?i l?u tr?, khi?n ng??i dùng kh?ng c?n ??ng nh?p m?i khi mu?n lên trang cá nh?n c?a mình.

BBC có l?u gi? th?ng tin c?a t?i kh?ng?

Kh?ng. B?n s? r?i kh?i trang BBC và ??ng nh?p vào tài kho?n riêng trên trang m?ng x? h?i, và chúng t?i kh?ng ti?p c?n b?t k? th?ng tin ??ng nh?p riêng t? hay n?i dung tin nh?n nào c?a b?n.