Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

T??ng thu?t tr?c ti?p

Th?i gian tính b?ng gi? Anh

 1. S? ca t? vong ? ? t?ng thêm 475 ng??i ch? trong m?t ngày

  S? tr??ng h?p t? vong do virus corona ? ? ?? t?ng thêm 475 ng??i ch? trong m?t ngày, lên ??n con s? g?n 3.000 ng??i. ??y là m?c t?ng l?n nh?t k? t? khi d?ch bùng phát.

  ? ?? xác nh?n 35.713 tr??ng h?p nhi?m b?nh, v?i h?n 4.000 ca ?? ph?c h?i.

  Bologna - khu v?c b? ?nh h??ng n?ng n? nh?t - ghi nh?n 319 tr??ng h?p t? vong ch? trong m?t ngày.

  ? là qu?c gia b? ?nh h??ng n?ng n? b?i d?ch COVID-19 nh?t th? gi?i ch? sau Trung Qu?c.

  80百分比 trong h?n 200.000 tr??ng h?p nhi?m b?nh trên toàn c?u hi?n nay là ? ch?u ?u và khu v?c T?y Thái Bình D??ng, bao g?m ph?n l?n các n??c ch?u ?, theo T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO).

  Trên toàn c?u, hi?n có ít nh?t 8.758 ng??i ?? ch?t, h?u h?t các tr??ng h?p này là ? Trung Qu?c.

  Biên gi?i gi?a Hoa K? và Canada ?? ?óng c?a ?? ng?n virus lan r?ng.

  Cu?c thi Eurovision b? h?y c?ng do lo ng?i v? d?ch.

  Nhi?u qu?c gia ?? th?c hi?n các bi?n pháp quy?t li?t, g?m áp d?ng chi?n thu?t cách ly x? h?i và h?y b? vi?c t? ch?c các s? ki?n l?n, ?? d?ch lan ch?m h?n, gi?m áp l?c lên h? th?ng y t?.

  "Nh?ng ?? ng?n ch?n và ki?m soát d?ch b?nh, các qu?c gia ph?i cách ly, xét nghi?m, ?i?u tr? và theo d?i", ng??i ??ng ??u WHO Tedros Ghebreyesus nói h?m 18/3.

  ? ?? phong t?a trong ít nh?t 2 tu?n
  Image caption: Toàn n??c ? ?? phong t?a trong ít nh?t 2 tu?n
 2. Th?ng ??c Las Vegas ra l?nh ?óng c?a t?t c? 440 sòng bài

  Th?ng ??c Steve Sisolak, trong v?i quy?t ??nh ch?a t?ng có v?i các doanh nghi?p kh?ng quan tr?ng ? Nevada, s? ?óng c?a 440 sòng b?c ho?t ??ng h?p pháp trong vòng 1 tháng, khi?n ngành c?ng nghi?p th?ng tr? Nevada hoàn toàn b? ?ình tr?, và hàng ch?c nghìn c?ng nh?n g?p ph?i nh?ng b?t ?n kinh t? khác nhau.Th?ng ??c Sisolak c?ng b? quy?t ??nh này h?m th? Ba, ra l?nh t?t c? các sòng bài ph?i ng?ng ho?t ??ng t? n?a ?êm cùng ngày.

  ?ng Bill Miller, Ch? t?ch và T?ng giám ??c c?a Hi?p h?i Gi?i trí Hoa K?, kêu g?i chính ph? liên bang cung c?p vi?n tr? cho Las Vegas, ngay sau th?ng báo c?a Sisolak.

  Các sòng bài t?i Las Vegas b? ra l?nh ng?ng ho?t ??ng vào n?a ?êm th? Ba
  Image caption: Các sòng bài t?i Las Vegas b? ra l?nh ng?ng ho?t ??ng vào n?a ?êm th? Ba
 3. 50 ti?u bang c?a M? ?? có d?ch

  Các tr??ng h?p nhi?m virus corona?? cóm?t t?i t?t c? 50 ti?u bang ? Hoa K?, sau khi West Virginia báo cáo tr??ng h?p nhi?m b?nh ??u tiên vào h?m 17/3, gi? M?.

  Th?ng báo v? b?nh nh?n Covid-19 ??u tiên, Th?ng ??c Jim Justice nói: "Chúng t?i bi?t ?i?u này s? ??n".

  Thành ph? New York cho bi?t,?ang xem xét vi?c phong to? t??ng t? nh? ? khu v?c v?nh San Francisco.

  ??n nay ?? có g?n 6.000 tr??ng h?p nhi?mvirus corona t?i M? v?i 105 tr??ng h?p t? vong. Trên toàn c?u có kho?ng 200.000 ca nhi?m, v?i g?n 8.000 ng??i ?? ch?t.

  Th? tr??ng New York Bill de Blasio có th? yêu c?u 8,5 tri?u c? d?n c?a thành ph? "trú ?n t?i ch?"
  Image caption: Th? tr??ng New York Bill de Blasio có th? yêu c?u 8,5 tri?u c? d?n c?a thành ph? "trú ?n t?i ch?"
 4. Giáo s? Jonathan S Nguyen Van-Tam gi?i thích ch? d?n y t? c?a Anh

  Trong n? l?c gi?i thích v? chi?n l??c ch?ng virus corona c?a chính ph? Anh, giáo s?, bác s? d?ch t? h?c Jonathan Stafford Nguyen Van-Tam, quan ch?c cao c?p ngành y t? Anh tr? l?i truy?n th?ng h?m 17/03.

  Phó Giám ??c Y t? Anh (England's Deputy Chief Medical Officer) kêu g?i toàn d?n Anh tu?n th? các h??ng d?n c?a chính ph?.

  "H??ng d?n này áp d?ng cho t?t c? m?i c?ng d?n," ?ng Nguyen Van-Tam nói sau khi m?ng x? h??i Anh ??ng t?i c?nh m??t s? thanh niên t? ch?i "gi? kho?ng cách x? h??i" và v?n vào pub u?ng bia.

  ?ng th?a nh??n "các biê?n pháp h?n ch? l?y lan virus corona v?a c?ng b? là hà kh?c nh?t trong th?i bình ? Anh Qu?c", và s? có th? "kéo dài nhi?u tháng".

  Giáo s? JS Nguyen Van-Tam b?o vê? cách áp d?ng d?n d?n c?a Anh khi h?n ch? ?i l?i, khuy?n ngh? d?n kh?ng t? t??p ??ng ng??i, làm viê?c t? nhà, vì "làm s?m quá s? có tác d?ng tiêu c?c, và làm mu??n quá c?ng tiêu c?c", theo trang Evening Standard.

  Cùng ngày, tr? l?i kênh truy?n hình Sky1593太阳集团城一切网址, ?ng kh?ng ??nh Anh Qu?c "ch? làm theo ch? d?n, s? liê?u khoa h?c" và bác b? ch? trích t? n??c này, n??c khác chê Anh Qu?c là làm sai, ho??c ch??m tr?.

  ?ng nói Anh Qu?c bi?t các n??c khác làm th? nào nh?ng "chính ph? Anh ch?n các b??c ?i ?úng lúc, ?úng ch?".

  Cùng lúc, ?ng xác nh??n Anh kh?ng ra lê?nh b?t bu??c ng??i d?n theo biê?n pháp h?n ch? mà khuy?n khích h? nào vì ??y là n?n d?n ch?, và chính quy?n "tin vào tính t? giác c?a d?n, và c?n c?ng chúng h?p tác".

  Tuy nhiên, ?ng JS Nguyen Van-Tam cho bi?t chính ph? Anh "s? ra các biê?n pháp m?nh n?a n?u c?n ?? làm ch??m l?i m?c l?y nhi?m Covid-19".

  Cùng ngày, tin t?c nói B?? tr??ng Tài chính Rishi Sunak s? tung ra các gói h? tr? cho kinh t? Anh ch?ng ?? thiê?t h?i vì d?ch virus corona.

  Các tr??ng h?c t?i x? Anh (England) ?? h?y các chuy?n d? ngo?i c?a h?c sinh.

  ??n ngày 17/03, h? b?t ??u g?i ?iê?n th? cho ph? huynh h?c sinh h??ng d?n cách h?c t? nhà ?? chu?n b? cho b??c ti?p theo là ?óng tr??ng.

  Jonathan Van-Tam
  Image caption: GS Jonathan Van-Tam yêu c?u d?n Anh tu?n th? ch? d?n ch?ng Covid-19
 5. Macron: Pháp b??c vào cu??c chi?n ch?ng k? thù v? hình

  Nhà báo t? do Ph?m Cao Phong vi?t cho BBC t? Paris chi?u th? Ba:

  "H?m nay, n??c Pháp b??c vào ngày ??u tiên c?a m??t cu??c chi?n tranh m?i. M??t cu??c chi?n tranh kh?ng ti?ng súng, nh?ng nghiêm tr?ng nh?t trong l?ch s? y t? n?n C??ng Hòa 5.

  Trong th?i gian r?t ng?n t? 26/2 ch? có 2 ng??i t? vong, ??n h?m nay 17/3, n??c Pháp ?? m?t 148 c?ng d?n và 6634 b? th??ng.

  T?i qua ngày16/3, t?ng th?ng Emmanuel Macron ?? bu??c ph?i tuyên b? tình tr?ng chi?n tranh áp d?ng cho c? n??c.

  "??ng bào th?n yêu c?a t?i. T?i th? n?m, t?i nói v?i các b?n ?? nêu lên cu?c kh?ng ho?ng s?c kh?e y t? xuyên qu?c gia. Cho ??n lúc ?ó, d?ch Covid-19 có th? là m?t ? t??ng xa v?i ??i v?i m?t s? các b?n. Song ??n b?y gi?, nó ?? tr? thành m?t ?e d?a hi?n nhiên, m??t th?c t? c?p bách. Chúng ta ?ang có chi?n tranh, m?t cu?c chi?n kh?ng th? thoái thác vì s?c kh?e. Chúng ta kh?ng chi?n ??u ch?ng l?i m?t ??i qu?n ho?c qu?c gia khác, nh?ng k? thù ?ang có m??t, tuy v? hình, khó n?m b?t và ?ang ào ?t ti?n lên...

  T?t c? các hành ??ng c?a chính ph? và qu?c h?i b?y gi? ph?i ???c t?p trung vào vi?c ch?ng l?i d?ch b?nh, c? ngày l?n ?êm. Chúng ta kh?ng ???c ph?n t?m, kh?ng ???c chia r?. ? c?a t?i r?t r? ràng t?i nay là, nh?ng ti?n tri?n d?ch bê?nh g?n ??y ?? cho th?y r?ng kh?ng ai là b?t kh? x?m ph?m, k? c? ng??i tr?. Ngay c? khi b?n kh?ng có tri?u ch?ng, b?n có th? làm l?y nhi?m b?n bè, cha m?, ?ng bà và g?y nguy hi?m cho s?c kh?e c?a nh?ng ng??i th?n yêu c?a b?n. Chúng ta ?ang có chi?n tranh.

  T?i kêu g?i t?t c? các nh?n v??t chính tr?, kinh t?, x? h?i, các hi?p h?i, t?t c? ng??i d?n Pháp h?y tham gia liên minh qu?c gia này. Nh?n t? ?? cho phép ??t n??c chúng ta v??t qua r?t nhi?u cu?c kh?ng ho?ng trong quá kh?.

  Chúng ta ?ang có chi?n tranh và Qu?c gia s? h? tr? nh?ng tr? em, nh?ng ng??i ?ang ???c ?i?u tr? y t? t?i các th? tr?n, t?i các b?nh vi?n, ?ang ? tuy?n ??u trong m?t cu?c chi?n ?òi h?i n?ng l?c, s? quy?t t?m, ?oàn k?t."

  Ch? sau m?y gi?, Paris có diê?n m?o th?i chi?n, c?ng th?ng, lo l?ng..."

  Các b?n ?ón ??c toàn bài c?a ?ng Ph?m Cao Phong trên bbcvietnamese.com.

 6. Vi?t Nam có thêm 5 ca d??ng tính, n?ng t?ng s? ng??i nhi?m virus corona lên 66

  Tính ??n cu?i gi? chi?u th? Ba, 17/3, gi?i ch?c ghi nh?n thêm n?m tr??ng h?p d??ng tính t?i Vi?t Nam, g?m b?n tr??ng h?p nh?p c?nh t? n??c ngoài và m?t tr??ng h?p nghi là l?y nhi?m trong n??c.

  Mi?n B?c có hai tr??ng h?p, là hai du h?c sinh t? Anh v? t?i s?n bay V?n ??n (62) và s?n bay N?i Bài (63) l?n l??t vào các ngày 16 và 15/3.

  T?i khu v?c mi?n Nam, các b?nh nh?n g?m m?t ph? n? t? Thu? S? v? Vi?t Nam, có ghé qua Dubai (64), m?t ng??i t? M? t?i Toronto (Canada) và quá c?nh t?i ?ài Loan tr??c khi v? t?i Vi?t Nam (66).

  B?nh nh?n th? ba (65) là ng??i có ti?p xúc v?i hai ng??i ?? ???c xác ??nh d??ng tính v?i virus corona.

 7. Ca s? L Devine: Kh?ng c?ng di?n ???c thì t?i di?n trên m?ng x? h??i

  Tu?n tr??c L Devine ph?i h?y tour c?ng di?n ch?u ?u c?a Fletcher vì d?ch virus corona.

  Dù c?ng di?n là m??t ph?n kh?ng th? thi?u c?a nghê? s?, ca s?, c? nói v?i BBC t? nhà t?i Newcastle, Anh Qu?c:

  "T?i ch?n các ?i?m 'bi?u di?n' h?i khác th??ng, là m?ng x? h??i."

  'Online tour' ??u tiên c?a n? ca s? là "t? phòng ng? c?a m?, trình bày trên Instagram."

  L Devine
  Image caption: L Devine ph?i h?y tour di?n ch?u ?u vì d?ch Covid-19
  L Devine
  Image caption: L?i chào t? Newcastle c?a L Devine
 8. Anh ph?i ?i?u ch?nh chi?n l??c ch?ng Covid-19

  Phóng viên Y t? và Khoa h?c James Gallagher vi?t trên BBC 1593太阳集团城一切网址 sau khi chính ph? Anh ??i chi?n l??c ch?ng d?ch virus corona, si?t ch??t h?n các biê?n pháp ng?n l?y lan:

  "M? hình c?a các c? v?n khoa h?c d? báo n?u Anh kh?ng làm gì h?t, 81百分比 d?n s? s? nhi?m virus, và 510.000 s? ch?t tr??c tháng Tám.

  Chi?n l??c Ki?m ch? kh? quan h?n nh?ng c?ng s? làm 250.000 ng??i ch?t, làm y t? c?ng quá t?i.

  Kinh nghi?m c?a ? và các ca ??u tiên ? Anh, ?? khi?n các nhà nghiên c?u có nh?n th?c m?i.

  H? ph?n tích r?ng ngay c? theo k? ho?ch Ki?m ch? l?c quan nh?t, thì ch?m sóc s?c kh?e ??c bi?t s? t?ng lên ít nh?t 8 l?n.

  Giáo s? Neil Ferguson, tr??ng nhóm nghiên c?u ? ?H Imperial, nói: "Ngay c? v?i các can thi?p ?ang d? tính và ???c th?ng báo tu?n r?i, s? có r?i ro là ??n v? ch?m sóc ??c bi?t b? quá t?i."

  Báo cáo k?t lu?n r?ng "tri?t tiêu hi?n nay là chi?n l??c có th? ??ng v?ng duy nh?t".

  H? hy v?ng s? h?n ch? s? ng??i ch?t còn ? m?c 20.000 ho?c ít h?n."

  Các b?n ??c toàn bài ? ??y:

  /vietnamese/world-51927890

 9. Ch??ng trình th?o lu??n Question Time c?a BBC 's? kh?ng m?i khán gi?'

  Ch??ng trình Question Time n?i ti?ng c?a ?ài BBC ? Anh s? kh?ng m?i c?ng chúng vào phòng thu nh? tr??c trong mùa ch?ng d?ch virus corona.

  ??y là ch??ng trình TV tên tu?i, chuyên m?i chính tr? gia, các nhà ho?t ???ng ??n ??i tho?i v?i khán gi?, có khi lên t?i c? tr?m ng??i, t?i studio c?a BBC ? London ho??c ? các ?i?m c?ng c??ng trên n??c Anh.

  Nh?ng sau khi chính ph? Anh yêu c?u c? quan nhà n??c, ?ài báo, doanh nghiê?p áp d?ng 'gi? kho?ng cách giao ti?p x? h??i' - social distancing, khách m?i s? kh?ng còn vào ng?i ??i diê?n khách trong ch??ng trình có t? n?m 1979 c?a BBC.

  Càng g?n ??y, s? tham gia c?a c?ng chúng qua m?ng x? h??i v?i Question Time ngày càng t?ng, có nh?ng bu?i phát hình nh??n ???c 20 nghìn tin nh?n, c?u h?i trên Twitter.

  Fiona Bruce
  Image caption: Ng??i d?n Question Time hiê?n nay là Fiona Bruce
 10. Xe bus Hà N??i b??t nhiê?t ??? trên 26 ??? C

  Báo VN ??ng l?i ?ng Nguy?n Minh Tu?n – Tr??ng Trung t?m ?i?u hành, T?ng c?ng ty V?n t?i Hà N?i:

  "T?ng c?ng ty V?n t?i Hà N?i (Transerco) ?ang th?c hi?n theo ?úng các nguyên t?c phòng ch?ng d?ch do B? Y t? h??ng d?n. Các xe bus ?a C?ng ty ???c h??ng d?n ch? ??ng t?t ?i?u hoà, ch? s? d?ng h? th?ng qu?t gió, c? g?ng m? các c?a thoáng ?? l?u th?ng kh?ng khí trong xe.

  V?i nh?ng tr??ng h?p hành khách trên xe ??ng, kh?ng b?t ?i?u hoà d?n ??n ng?t ng?t thì các xe c?a T?ng c?ng ty s? d?ng ?i?u hoà trên 26 ?? C."

  ??y là cách, theo Transerco, là ?? ch?ng l?y lan c?a virus corona.

 11. Anh khuy?n cáo kh?ng xu?t ngo?i 30 ngày và c?ng d?n 'c?n v? nhà'

  B?? tr??ng Ngo?i giao Anh, ?ng Dominic Raab nói tr??c Ngh? viê?n h?m 17/03 r?ng chính ph? Anh khuy?n cáo c?ng d?n "kh?ng xu?t ngo?i trong 30 ngày".

  ?ng nói: C?ng d?n Anh ra n??c ngoài ?ang g??p ph?i h?n ch?, ng?n ch??n ? biên gi?i kh?p m?i n?i, b? cách ly, phong t?a ? nhi?u n??c. T?c ??? c?a các biê?n pháp ???c áp d?ng ? các n??c ?ang x?y ra r?t nhanh."

  C?ng d?n Anh ? n??c ngoài "nên v? n??c ngay l??p t?c", theo ?ng Raab, tr? m??t s? n??c ???c nêu trong danh sách c?a B?? Ngo?i giao Anh (Foreign Office's travel advice).

  Các b?n ??c thêm bài H??ng d?n c?a B?? Ngo?i giao Anh cho c?ng d?n c?a h? v? tình hình virus corona ? Viê?t Nam:

  /vietnamese/vietnam-51911981

 12. EU s? ?óng biên gi?i Schengen ?? ng?n Covid-19

  Ch? t?ch ?y ban ch?u ?u Ursula von der Leyen tuyên b? khu v?c t? do di chuy?n Schengen s? ?óng biên gi?i ?? ng?n d?ch virus corona l?y lan.

  ?i l?i trong khu v?c này s? h?n ch? t?i m?c t?i ?a, ch? dành cho các ho?t ???ng r?t c?n thi?t.

  Bà Ursula von der Leyen nói các chính ph? thành viên kh?i Schengen s? áp d?ng lê?nh này trong ngày th? Ba.

  Nh?n viên ngo?i giao, y t?, ng??i có th? ??nh c? ? n??c khác và m??t s? nhóm hành khách khác v?n có th? di chuy?n xuyên biên gi?i.

  Trên th?c t?, nhi?u chính ph? ?? ra các lê?nh c?m xu?t nh??p c?nh, ho??c gi?i nghiêm t?ng ph?n ? n??c h?.

  Trong bài phát bi?u h?m qua trên truy?n hình ???c 35,3 triê?u ng??i xem, T?ng th?ng Pháp Emmanuel Macron kêu g?i ng??i Pháp ? trong nhà và ng?ng m?i ho?t ???ng kh?ng c?n thi?t bên ngoài.

  Pháp ban hành gi?i nghiêm t? 12 gi? tr?a th? Ba trong vòng 15 ngày.

 13. Cách M? và Anh ??i phó v?i bi?n ???ng ch?ng khoán có ?úng và ???

  Kinh t? gia Ph?m ?? Chí t? Florida bình lu??n:

  C? Hoa K? và Anh Qu?c cùng c?t gi?m l?i su?t nh? bi?n pháp kích c?u quan tr?ng. ??ylà nh?ng bi?n pháp hàn l?m quen thu?c ???c gi?i h?u trách chính tr? yêu thích ? kh?p m?i n??c. Nh?ng theo t?i, trong hoàn c?nh ph?c t?p hi?n t?i ph?i ??i di?n v?i nguy c? suy thoái toàn c?u, bi?n pháp ti?n t? này khó có k?t qu? h?u hi?u và nhanh chóng.

  Th? nh?t, là vì m?c l?i su?t ? hai n??c ?? quá th?p, gi?m thêm ??n m?c zero hay g?n zero kh?ng ?nh h??ng gì l?m ??n quy?t ??nh ??u t?. Th? hai, là m?c c?u suy gi?m tr?m tr?ng do tác ??ng h?n ch? ?i l?i ho?t ??ng c?a d?ch cúm virus corona ch? kh?ng ph?i thi?u ti?n. Th? ba, và quan tr?ng nh?t là ngay tr??c khi d?ch cúm x?y ra, n?n kinh t? th? gi?i và c? Anh M? ?? có khó kh?n s?n xu?t do thi?u các chu?i cung ?ng t? TQ, t?c là t? "ngu?n cung" thay vì thi?u "m?t c?u".

  ?? ??i phó chính xác h?n v?i nguy c? suy thoái kinh t? cho c? Anh và M?, c?n áp d?ng ngay các bi?n pháp tài khóa nh? gi?m thu? thêm và chi tiêu chính ph?, nh?t là cho h? t?ng.

  Thí d? quan tr?ng là ngay c? trong th?i ?i?m g?p rút hi?n t?i,?? ??i phó v?i tác ??ng kinh t? x? h?i c?a d?ch cúm, nhi?u nhà chính tr? và chuyên gia-, k? c? t?i, ?? ngh? c?p ngay kho?n ti?n g?i là "tax rebate" ?? 1.000 ?? la cho m?i ng??i, hay cho m?i h? gia ?ình, ?? chi tiêu tùy ? theo nhu c?u trong th?i bu?i khó kh?n. Tác ??ng kích c?u c?a nó s? h?u ích và hi?u qu? h?n bi?n pháp gi?m l?i su?t.

  Toàn bài ph?ng v?n v?i TS Ph?m ?? Chí trên trang bbcvietnamese.com:

  /vietnamese/forum-51928379

  Ti?n tê?
  Image caption: H?n lo?n th? tr??ng ?? kéo dài vài ngày vì virus corona
 14. Ghi nh? s? giúp ??, nh?n ti?n v? thêm ‘???ng l??i bò’

  Nhi?u tài kho?n m?ng x? h?i c?a các du h?c sinh Vi?t Nam ?ang kêu g?i comment ph?n ??i vi?c trang Facebook c?a ??i s? quán Trung Qu?c t?i ? ??ng hai b?c tranh nh?m th? hi?n tinh th?n t??ng th?n t??ng ái gi?a hai n??c ? và Trung Qu?c, nh?ng trong ?ó l?i l?ng ghép hình ?nh '???ng l??i bò' bên d??i b?n ?? c?a Trung Qu?c.

  Tài kho?n Facebook có tích xanh c?a ??i s? quán Trung Qu?c t?i ? vi?t: "Các b?n có l? quên, nh?ng chúng t?i v?n nh? m?i. Gi? là lúc chúng t?i giúp ?? các b?n. Xin c?m ?n hai ngh? s? tuy?t v?i Aurora Cantone và Qu?n Chính Bình. C? lên Italy".

  Cùng v?i th?ng ?i?p ?ó là b?c tranh có b?n ?? ? và Trung Qu?c, trong ?ó b?n ?? Trung Qu?c có hình l??i bò cùng dòng ch? 12/5/2008, ? nh?c nh? s? giúp ?? c?a ? v?i Trung Qu?c trong tr?n ??ng ??t T? Xuyên 2008.

  M?t facebooker kêu g?i ph?n ??i v?i bình lu?n: “T?t nhiên, mình hi?u r?ng "h? cho r?ng" h? có ch? quy?n trên ??y và h? ph?i th??ng xuyên kh?ng ??nh ?i?u ?ó. Nh?ng vi?c kh?ng ??nh ch? quy?n c?a Vi?t Nam ??i v?i hai qu?n ??o Tr??ng Sa và Hoàng Sa c?ng là ngh?a v? c?a m?i c?ng d?n n??c Vi?t mình. N?u mình kh?ng hành ??ng cho th? gi?i th?y mà ?? h? tho?i mái phát tán nh?ng hình ?nh nh? th? này, nh?ng ng??i d?n ch?u ?u s? ch?ng ai còn t?n tr?ng ch? quy?n trên bi?n c?a Vi?t Nam n?a và th? là chúng ta ?? thua trong cu?c chi?n truy?n th?ng”.

  View more on facebook
 15. Thu th?p ch? k? yêu c?u ?ng Trump xin l?i vì g?i 'virus Trung Qu?c'

  Trên trang Change.org hi?n ?ang thu th?p ch? k? kêu g?i T?ng th?ng Trump ph?i xin l?i vì trong m?t tweet ?? g?i virus corona là ‘virus Trung Qu?c’.

  Nh?ng ng??i này cho r?ng ?i?u này là ‘ph?n bi?t ch?ng t?c’.

  C? th?, trên tài kho?n twitter chính th?c c?a mình vào 16/3/2020, ?ng Trump vi?t:

  "Hoa K? s? h? tr? m?nh m? cho các ngành c?ng nghi?p nh? v?y, ch?ng h?n ngành hàng kh?ng và các ngành khác, b? ?nh h??ng ??c bi?t b?i virus Trung Qu?c. Chúng ta s? m?nh m? h?n bao gi? h?t”.

  Th? thu th?p ch? k? yêu c?u ?ng Donald Trump xin l?i t?t c? ng??i Trung Qu?c hi?n ?? nh?n ???c h?n 50 ngàn ch? k?, k? t? sau khi ???c t?o ra vào ngày 16/3.

  Trang twitter c?a t? Hoàn c?u th?i báo (Global Times) ??ng t?i th?ng tin v? th?nh nguy?n th? nói trên. Tuy nhiên, trong bình lu?n, bên c?nh nh?ng ? ki?n ??ng ?, có ? ki?n cho r?ng: “??ng C?ng s?n Trung Qu?c n? ng??i d?n toàn c?u m?t l?i xin l?i vì che gi?u s? th?t v? virus corona b?t ngu?n t? V? Hán, Trung Qu?c”.

  View more on twitter
 16. Tom Hanks và v? xu?t vi?n

  Nam di?n viên ng??i M? Tom Hanks và v? Rita Wilson ?? xu?t vi?n sau th?i gian ?i?u tr? virus corona t?i m?t b?nh vi?n ? ?c.

  Hi?n c?p ??i này ?ang t? cách ly trong c?n nhà thuê ? Queensland.

  Th?n?m tu?n tr??c, Hanks, n?mnay 63 tu?i, cho bi?t trên Instagramr?ng ?ng ?? b? nhi?m virus.

  "Chúng t?i c?m th?y h?i m?t m?i, gi?ng nh? b? c?m l?nh và ?au nh?c c? th?. Rita có m?t vài c?n ?n l?nh và s?t nh? n?a", ?ng vi?ttrong m?t bài ??ng.

  Sau ?ó, ?ng ti?p t?c ??ngm?t bài ??ng khác, c?m ?n "m?i ng??i ? ??y, nh?ng ng??i ?ang ch?m sóc chúng t?i r?t t?t".

  Hi?n ?ccó 375 tr??ng h?p nhi?m virus corona.

  Tom Hanks
 17. VN phát ??ng toàn d?n quyên góp ?ng h? phòng, ch?ng d?ch

  Sáng 17/3, U? ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam ?? phát ??ng toàn d?n ?ng h? phòng, ch?ng d?ch COVID-19.

  Theo ?ó, kêu g?i ng??i d?n, ??c bi?t là gi?i doanh nh?n, ??n v?, tùy theo kh? n?ng c?a mình, quyên góp ?ng h? phòng, ch?ng d?ch trong th?i gian d? ki?n 45 ngày (t? ngày 17/3-30/4/2020).

  Vi?n d?n con s? 61 ng??i nhi?m t?i Vi?t Nam ??n th?i ?i?m này, 16 ca ?? ch?a kh?i và ch?a có b?nh nh?n nào t? vong; trong khi d?ch b?nh lan r?ng ??n 158 qu?c gia v?i t?c ?? nhanh ngoài s?c t??ng t??ng, kho?ng 170.000 ng??i nhi?m b?nh, trên 6.500 ng??i ?? t? vong, ?ng Nguy?n Xu?n Phúc, Th? t??ng Vi?t Nam cho r?ng, Vi?t Nam "?? ki?m soát t?t tình tr?ng l?y nhi?m trong c?ng ??ng, tri?n khai ??ng b? các bi?n pháp phòng, ch?ng d?ch, ng?n ch?n, cách ly tri?t ??, ch?m sóc và ?i?u tr? t?t, phát hi?n s?m và truy?n th?ng hi?u qu?".

  Truy?n th?ng Vi?t Nam loan tin, ??n th?i ?i?m phát ??ng, có h?n 30 ??n v?, nhà h?o t?m ??ng k? ?ng h? v?i s? ti?n h?n 230 t? ??ng.

  Khu cách ly b?nh nh?n COVID-19 th? 18 t?i Ninh Bình
  Image caption: Khu cách ly b?nh nh?n COVID-19 th? 18 t?i Ninh Bình
 18. Ng??i ?c cao niên ???c ?u tiên khi mua s?m

  Gi?a b?i c?nh vi?c mua s?m t?i các siêu th? ?ang r?t khó kh?n, các chu?i siêu th? l?n c?a ?c ?? dành nh?ng gi? giao d?ch ??u tiên cho ng??i già và ng??i khuy?t t?t.

  Hai chu?i siêu th? l?n là Coles và Woolworths b?t ??u chính sách này t? h?m nay 17/3.

  Ng??i cao niên và ng??i khuy?t t?t ???c ?u tiên mua các m?t hàng ?ang ???c s?n lùng nhi?u nh? gi?y v? sinh và th?c ph?m ?óng h?p.

  Tuy nhiên, m?t s? ng??i v?n th?t v?ng.

  Jan Owen tweet: "?? ??n @woolworths t? s?m ?? ng??i cha v? 86 tu?i c?a t?i mua s?m vào gi? ?u tiên #senencieshour nh?ng các k? ??u tr?ng r?ng."

  Nh?ng hàng dài ch? ??i bên ngoài m?t trung t?m mua s?m ? vùng Sunbury, Melbourne
  Image caption: Hàng dài ng??i ch? ??i bên ngoài m?t trung t?m mua s?m ? Sunbury, Melbourne
 19. M? th? nghi?m l?m sàng vaccine kháng virus corona trên ng??i

  Theo h?ng tin Associated Press, b?n b?nh nh?n ?? ???c tiêm m?i v?c-xin ng?a COVID-19 ??u tiên t?i Vi?n nghiên c?u Kaiser Permanente ? Seatte, bang Washington.

  V?c-xin này ch?a m? di truy?n v? h?i ???c sao chép t? virus g?y b?nh.

  Các chuyên gia nh?n ?inh r?ng s? m?t nhi?u tháng ?? bi?t li?u v?c-xin này, và các lo?i v?c-xin khác c?ng ?ang ???c nghiên c?u ho?t ??ng hi?u qu? hay kh?ng.

  Vaccine
 20. Canada, Malaysia c?ng ?óng c?a biên gi?i

  Th? t??ng Canada Justin Trudeau v?atuyên b? n??c này s? ?óng c?a toàn b? các ???ng biên gi?i v?i c?ng d?n n??c ngoài, ngo?i tr? c?ng d?n M?, dù ngo?i l? này có th? thay ??i.

  Tr??c?ó, t?i 16/3, Th? t??ng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên b? n??c này s? kh?ng chào ?ón b?t k? ng??i n??c ngoài nào trong th?i gian t? 18 ??n 31/3. C?ng d?n Malaysia ???c yêu c?u kh?ng ra n??c ngoài trong th?i gian này.