Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

T??ng thu?t tr?c ti?p

Th?i gian tính b?ng gi? Anh

 1. C? hai phía c?n 'bao dung v?i nhau'

  Tr?n Th?ng Nh?t t? m??t khu cách ly t??p trung cho ng??i nh??p c?nh vào VN ? TPH公分 nói v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t h?m 27/3:

  "T?i mong m?i ng??i có lòng bao dung v?i nhau. Ng??i bên ngoài nên th?ng c?m và r?ng lòng m?t tí. Ng??i trong khu cách ly b?t than v?n m?t tí. Vì n?u ??t b?n th?n vào v? trí ?ó thì s? d? th?u hi?u cho nhau h?n, nh?t là trong c?n ??i d?ch này."

  Anh k?:

  "M?i gi??ng ???c trang b? m?t t?m chi?u nh?, mùng nh? ?? tránh mu?i và m?t cái m?n. ?a s? kh?ng có g?i. Khi nh?n phòng v? sinh xong kho?ng 2 ti?ng sau ???c phát m?i ng??i m?t chai n??c r?a tay và ph?n ?n t?i nh?".

  Theo anh Nh?t, t?m l? c?a m?i ng??i khi nh?n phòng trong k? túc xá ??i h?c Qu?c gia TP H公分", mà th?y h?t h?ng là ?i?u d? hi?u:

  "T?i th?y có nhi?u b?n tr? phàn nàn v? v?n ?? v? sinh. Theo t?i có ph?n ?úng, có ph?n sai. Vì b?n ngh? xem, t? lúc th?c hi?n các th? t?c ?? lên máy bay ? n??c ngoài, r?i khi v? t?i Vi?t Nam tr?i qua bao quy trình th?c s? r?t m?t m?i", anh Nh?t l? gi?i.

  Cách ly
  Image caption: Cách ly trong k? túc xá ??i h?c Qu?c gia TP H公分.
 2. Viê?t Nam 's? kh?ng có 1000 ca nhi?m' ??n h?t tháng 3

  Phó th? t??ng VN, ?ng V? ??c ?am kh?ng ??nh n??c này "s? kh?ng có 1.000 ca nhi?m t?i th?i ?i?m h?t ngày 31/03/2020.

  Nhà l?nh ??o ch? trì c?ng tác ch?ng d?ch virus corona t? tin r?ng Viê?t Nam "có các gi?i pháp r?t hi?u qu?".

 3. IMF c?nh báo v? suy thoái toàn c?u, GDP Singapore s?t gi?m

  Tu?n này, Qu? Ti?n tê? Qu?c t? (IMF) c?nh báo v? suy thoái toàn c?u, tê? h?n kh?ng kho?ng kinh t? 2008.

  Singapore nói GDP s?t gi?m 2,2百分比 so v?i n?m ngoái, tính theo s? liê?u so sánh v?i Qu? tr??c thì GDP gi?m 10,6百分比.

 4. Th? t??ng VN: T? 28/3, các thành ph? l?n ?óng c?a toàn b? c? s? d?ch v?

  Phát bi?u k?t lu?n cu?c h?p Th??ng tr?c Chính ph? sáng 26/3, Th? t??ng Vi?t Nam Nguy?n Xu?n Phúc yêu c?u c? h? th?ng chính tr?, chính quy?n các c?p t?ng t?c, tri?n khai quy?t li?t các bi?n pháp phòng ch?ng d?ch.

  ?ng Phúc yêu c?u ít nh?t trong 2 tu?n t?i, ng??i ??ng ??u chính quy?n các c?p t?m d?ng t?t c? ho?t ??ng h?i h?p, các s? ki?n t?p trung trên 20 ng??i. C?m t? t?p nhi?u h?n 10 ng??i ? bên ngoài các c?ng s? và tr??ng h?c, b?nh vi?n. N?u ?? x?y ra sai ph?m s? x? ph?t nghiêm.

  Ngoài ra, ph?i ?óng c?a các d?ch v? kh?ng c?n thi?t nh? massage, v? tr??ng, các c? s? du l?ch, tham quan, các t? ?i?m vui ch?i, gi?i trí, các r?p chi?u phim, quán bia h?i, nhà hàng ?n u?ng…

  Nh?n d?p này, Th? t??ng c?ng nh?c nh? UBND qu?n T?y H? (Hà N?i) trong ngày mùng 1 tháng 3 ?m l?ch v?a qua (24/3) ?? ?? quá ??ng ng??i d?n ??n chùa chi?n ? khu v?c này.

  C?ng liên quan ??n tình hình ? bê?nh viê?n B?ch Mai, Hà N??i, h?m 25/03, B? Y t? VN xác ??nh B?nh vi?n B?ch Mai ?? tr? thành m?t "? d?ch".

  T?i ??y ?? x?y ra l?y nhi?m chéo v?i 3 ca b?nh ?? xác ??nh và m?t s? ca b?nh khác ?ang làm xét nghi?m l?n th? 2, bao g?m c? b?nh nh?n, th?n nh?n và nh?n viên y t?, theo các báo VN.

 5. M? có h?n 68.000 ca nhi?m, h?n 1.000 t? vong

  H?n 200 tr??ng h?p t? vong do Covid-19 ?? ???c báo cáo h?m th? T? t?i Hoa K? - m?t m?c cao m?i v? t? vong ???c ghi nh?n trong m?t ngày, theo CNN.

  S? ??t bi?n m?nh m? ?? mang s? ca t? vong vì virus corona m?i k? t? khi d?ch b?nh bùng phát ? Hoa K? vào cu?i tháng 1 lên ??n trên 1.000. Sáng Ch? nh?t - ch? b?n ngày tr??c - t?ng s? trên toàn qu?c là 326 tr??ng h?p t? vong, theo d? li?u c?a CNN. Các quan ch?c báo cáo 223 tr??ng h?p t? vong h?m th? T?, t?ng cao h?n b?t k? ngày nào khác.

  Các chuyên gia cho bi?t s? l??ng s? t?ng lên ?áng k? khi nhi?u xét nghi?m ???c th?c hi?n và ph?n tích.

  T?i cu?c h?p báo v?i l?c l??ng ??c nhi?m virus corona c?a Nhà Tr?ng, T?ng th?ng Donald Trump nói: "Càng cam k?t m?nh m? h?n v?i s? xa cách x? h?i ... chúng ta càng có th? c?u nhi?u m?ng s?ng".

 6. D? ki?n xét nghi?m Covid-19 cho 5.000 ng??i t?i BV B?ch Mai

  B?nh vi?n B?ch Mai, Hà N?i, ?? x?y d?ng k? ho?ch làm xét nghi?m sàng l?c SARS-CoV-2 cho t?t c? nh?n viên (g?n 4.000 ng??i) và 1.000 b?nh nh?n ?ang ?i?u tr? t?i ??y.

  Tính ??n 25/3, ?? có 3 ng??i nhi?m Covid-19 t?i BV B?ch Mai, trong ?ó có 2 n? ?i?u d??ng. 50 cán b? nh?n viên c?a Trung t?m B?nh nhi?t ??i (B?nh vi?n B?ch Mai) ???c cách ly sau khi 2 ?i?u d??ng m?c b?nh.

  B?nh vi?n B?ch Mai hi?n ?? ???c kh? trùng, nh?ng hi?n v?n có lo ng?i n?i ??y s? tr? thành ? d?ch.

 7. Vi?t Nam thêm 7 ca nhi?m m?i

  B? Y t? Vi?t Nam th?ng báo thêm 7 ca nhi?m m?i sáng 26/3, n?ng t?ng s? ng??i nhi?m lên 148 ca.

  B? Y t? c?ng khuy?n cáo ng??i d?n kh?ng ra ???ng khi kh?ng c?n thi?t.

  Nh? v?y, trong 24 gi? qua, Vi?t Nam ghi nh?n 14 ca nhi?m m?i (t?i 25/3 thêm 7 ca), trong ?ó 11 ca ?ang trong giai ?o?n cách ly, kh?ng có kh? n?ng l?y nhi?m ra c?ng ??ng, theo B? Y t?.

  Ba ca còn l?i ?? ?i nhi?u n?i và ti?p xúc v?i nhi?u ng??i trong th?i gian ? b?nh.

 8. Cách ??n gi?n nh?n bi?t vi?c nhi?m virus corona

  BBC gi?i thi?u qua 1 phút video các b??c ??n gi?n ?? giúp b?n t? xác ??nh xem li?u mình có nhi?m virus corona hay kh?ng.

  Video content

  Video caption: Cách ??n gi?n nh?n bi?t vi?c nhi?m virus corona
 9. Phó ??i s? Anh ? Hungary ch?t vì Covid-19

  Phó ??i s? Steven Dick, 37 tu?i, qua ??i ? Hungary h?m th? Ba sau khi có xét nghiê?m virus corona d??ng tính.

  ??i s? Iain Lindsay chia s? l?i ca ng?i ?ng Dick, ng??i "t?o ?n t??ng tuyê?t v?i" ngay t? khi sang Hungary b?t ??u nhiê?m k? tháng 10/2019, "và nói th?o ti?ng Hung".

  Cho ???n 24/03, Hungary có 226 ca Covid-19 và 10 tr??ng h?p t? vong.

  S? t? vong ? Anh tính ??n 19:00 t?i th? T? là 440 nh?ng có tin m??t c? gái 21 tu?i kh?ng có bê?nh n?n, ?? ch?t vì virus corona.

  Chloe Middleton ? High Wycombe, Buckinghamshire ch?t h?m 21/03.

 10. Anh s? xét nghiê?m xem ai ?? nhi?m Covid-19 và ?? kh?i

  Trong lúc Viê?t Nam và nhi?u n??c v?n c? g?ng tìm cho ra các ca l?y nhi?m virus corona và xét nghiê?m ?? bi?t ai d??ng tính, Anh Qu?c s?p ??a vào s? d?ng hàng triê?u b?? xét nghiê?m ?? bi?t ai ?? nhi?m virus, ?? kh?i và nay mi?n nhi?m.

  M?c tiêu, nh? B?? tr??ng Y t? Matt Hancock nói, là ?? "nhanh chóng ???a ng??i ?? h?t bê?nh tr? l?i làm viê?c bình th??ng".

  ?ng Hancock nêu ví d? c?a ngh? s?, th? tr??ng Y t?, bà Nadine Dorries, ?? kh?i sau khi b? dính virus corona, và ?? tr? l?i làm viê?c h?m 23/03.

  Trang Sky1593太阳集团城一切网址 cho hay trên 3 triê?u b?? xét nghiê?m kháng th? trong ng??i nh?ng ai "?? m?c virus" s?p ???c tung ra ? Anh trong vài ngày t?i.

  Giáo s? Sharon Peacok, giám ??c National Infection Service ? Anh nói "vài triê?u b?? xét nghiê?m ?? ???c ???t hàng".

  Các tiê?m d??c ph?m nh? Boots, và trang bán l? Amazon s? cung c?p lo?i test này trên toàn n??c Anh, và cách th? ch? "??n gi?n nh? que th? thai", bà Peacock cho bi?t.

  Xét nghiê?m s? tìm xem trong máu c?a b?n có kháng th? IGM, lo?i xu?t hiê?n ? th?i k? m?i nhi?m bê?nh, và IGG v?n có s? l??ng t?ng lên khi c? th? ng??i ph?n ?ng tr??c virus corona.

 11. Nga ho?n b? phi?u th?ng qua hi?n pháp '?? Putin n?m quy?n l?u'

  T?ng th?ng Nga Vladimir Putin v?a lên truy?n hình ra lê?nh ho?n ngày b? phi?u d? ki?n vào 22/04 n?m nay ?? th?ng qua b?n hi?n pháp s?a ??i.

  V?n b?n này có các ?i?u ch?nh s?a so v?i Hi?n pháp Liên bang Nga 1993 ?? ?ng Putin có th? c?m quy?n ??n n?m 2036.

  Nh?ng nay, d?ch virus corona khi?n các quan ch?c cao c?p Nga g?y s?c ép lên ?ng Putin, bu??c ?ng ph?i trì ho?n cu??c tr?ng c?u d?n ? “t?i m??t h?n sau” mà kh?ng nói r? ngày nào.

  Tr??c ?ó, có v? nh? ?ng Putin coi nh? d?ch virus và nói tr?ng c?u d?n ? v? hi?n pháp s? ti?p t?c.

  H?m qua, 24/03, th? tr??ng Moscow, Sergei Sobyanin c?ng khai yêu c?u T?ng th?ng Putin ph?i ?ánh giá l?i tình hình d?ch Covid-19.

  ?ng Sobyanin, ng??i ???c ?iê?n Kremlin trao ch?c 't?ng ch? huy' chi?n d?ch ch?ng virus corona, nói r?ng “con s? l?y nhi?m th??t ? Moscow cao h?n s? chính th?c”.

  Hiê?n Nga ch? có 658 ca Covid-19 và 1 ca t? vong, theo s? liê?u c?a nhà n??c.

 12. Lo ng?i l?y nhi?m trong Bê?nh viê?n B?ch Mai

  “Kh? n?ng l?y nhi?m Covid-19 hi?n nay ?ang r?t, r?t l?n; kh?ng lo?i tr? nh?ng ngày t?i s? có thêm ngu?n l?y nhi?m phát hi?n ? c?ng ??ng, phát hi?n ? B?nh vi?n B?ch Mai”, Ch? t?ch Hà N?i Nguy?n ??c Chung c?nh báo trong phiên h?p Ban Ch? ??o phòng ch?ng d?ch Covid-19 TP.Hà N?i chi?u 25.3.

  Có t?t c? n?m tr??ng h?p nhi?m Covid-19 có liên quan ??n Bê?nh viê?n B?ch Mai.

  BN th? 86 và 87 là hai ?i?u d??ng viên c?a bê?nh viê?n, và BN th? 133, ?? t?ng ?i?u tr? t?i Khoa Th?n kinh B?nh vi?n B?ch Mai t? ngày 29/2 ??n 22/3.

  Ngoài ra còn thêm 1 bê?nh nh?n n?m cùng phòng v?i BN133 và con d?u c?a ng??i này c?ng ???c xác nh??n d??ng tính, t? Thanh Niên vi?t.

  Ch?a r? BN133 b? l?y t? ngu?n nào, nh?ng trên ???ng di chuy?n t?i n?i ?i?u tr? ti?p theo là BV ?a khoa t?nh Lai Ch?u h?m 22/3, trên xe c?p c?u, ng??i này ?? có d?u hiê?u s?t. Sau ?ó, BN này có k?t qu? xét nghiê?m d??ng tính.

  H?n 500 nh?n viên Bê?nh viê?n B?ch Mai ?? ???c cách ly, báo Viê?t Nam ??a tin.

  Hiê?n B?nh vi?n B?ch Mai ?? lên k? ho?ch làm xét nghi?m cho t?t c? nh?n viên b?nh vi?n, v?i g?n 4.000 ng??i và g?n 1.000 b?nh nh?n ?ang ?i?u tr? t?i b?nh vi?n.

  Ki?m tra th?n nhiê?t t?i Bê?nh viê?n B?ch Mai
  Image caption: Ki?m tra th?n nhiê?t t?i Bê?nh viê?n B?ch Mai
 13. Viê?t Nam hiê?n có 141 ca nhi?m

  Viê?t Nam v?a ??a th?ng tin các ca nhi?m virus corona s? 135 ??n 141.

  Các ca này ??u là ng??i Viê?t t? n??c ngoài tr? v?, tr? tr??ng h?p s? 141 là bác s? khoa c?p c?u B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i Trung ??ng c? s? ??ng Anh.

  Bê?nh nh?n này 'b? l?y khi thao tác thi?t l?p máy th? cho BN28, b? ph?i nhi?m cùng ngày v?i m?t bác s? khác cùng làm vi?c t?i Khoa này (BN116),' trang tin chính ph? vi?t.

 14. S? ca t? vong ? T?y Ban Nha ?? v??t Trung Qu?c

  S? ca t? vong ? T?y Ban Nha do virus corona ?? chính th?c v??t Trung Qu?c và ??ng th? hai trên th? gi?i, ch? sau ?.

  S? liê?u m?i nh?t t? B?? Y t? T?y Ban Nha cho th?y hiê?n ?? có 3434 ng??i ch?t ? n??c này, t?ng 738 ca ch? trong 24 gi? qua. ??y là con s? ca t? vong t?ng nhi?u nh?t trong m??t ngày k? t? khi d?ch virus corona vào T?y Ban Nha.

  T?ng s? ca nhi?m t?ng t? 39.673 lên 47.610 cu?i ngày h?m qua.

  Theo s? liê?u t? Johns Hopkins University, ít nh?t 6820 ng??i ?? ch?t ? ? và 3285 ng??i ?? ch?t ? Trung Qu?c.

  Sanitary personal stands by a hospital while Madrid's police corps applaud them
  Image caption: Nh?n viên vê? sinh ? m??t bê?nh viê?n Madrid nh??n nh?ng tràng pháo tay ???ng viên t? c?nh sát ?êm 24/3
 15. Thái t? Charles c?a Anh Qu?c nhi?m virus

  Thái t? Charles, 71 tu?i, có k?t qu? xét nghiê?m d??ng tính v?i virus corona. Hiê?n ?ng có các triê?u ch?ng nh? "nh?ng v?n kh?e m?nh".

  Phu nh?n c?a ?ng, N? C?ng t??c x? Cornwall, 72 tu?i, c?ng ???c làm xét nghiê?m nh?ng có k?t qu? ?m tính.

  Clarence House nói c? Charles và Camilla nay ??u ?ang t? cách ly t?i Balmoral.

  Tuyên b? chính th?c c?a v?n phòng Thái t? nói: "Kh?ng th? xác ??nh ???c ch?c ch?n làThái t? ?? l?y virus t? ngu?n nào, b?i ngài ?? th?c hiê?n nhi?u ho?t ???ng giao t? trong vai trò c?a mình nh?ng tu?n g?n ??y."

  Getty Images
 16. Hà N??i ?óng c?a t?m th?i các d?ch v? kh?ng c?n thi?t

  Ch? t?ch UBND Hà N?i Nguy?n ??c Chung chi?u th? t? 25/3 k? v?n b?n yêu c?u t?m th?i ?óng c?a các c? s? kinh doanh d?ch v? kh?ng c?n thi?t ?? h?n ch? viê?c t? t??p ??ng ng??i..

  Các d?ch v? này g?m karaoke, massage, quán bar, v? tr??ng, kinh doanh trò ch?i ?i?n t?, r?p chi?u phim, s?n v?n ??ng, các m?n th? thao ??ng ng??i.

  Kh?ng n?m trong danh sách các c? s? ph?i ?óng c?a là nh?ng nói kinh doanh 'các m?t hàng thi?t y?u nh? th?c ph?m, x?ng d?u, nhu y?u ph?m ph?c v? ??i s?ng hàng ngày', trang tin chính ph? cho hay.

  Ch? t?ch Hà N??i c?ng

  - Yêu c?u h?n ch? t?i ?a vi?c t?p trung ??ng ng??i t?i các ?ám hi?u, h?, gi?, liên hoan sinh nh?t, g?p m?t ??ng ng??i khác;

  - Khuy?n khích ng??i d?n ? nhà, làm vi?c, h?c t?p tr?c tuy?n qua c?ng ngh? th?ng tin, truy?n hình

  - Kh?ng t? ch?c ho?t ???ng t??p trung ??ng ng??i t?i các c? s? t?n giáo, tín ng??ng, th? t?.

  BV B?ch Mai
  Image caption: Quang c?nh t?i c?ng Bê?nh viê?n B?ch Mai ngày 24/3
 17. M? thêm g?n 10.000 ca nhi?m m?i

  M? ghi nh?n thêm g?n 10.000 ca nhi?m m?i trong 24 gi? qua, n?ng t?ng s? ca nhi?m lên 54.916 ca, t?ng s? t? vong là 784.

 18. S? ca nhi?m Covid-19 ? Thái Lan g?n ??n 950

  Thái Lan ghi nh?n thêm 107 ca nhi?m m?i h?m 25/3, n?ng t?ng s? ca nhi?m lên 934. S? ng??i t? vong hi?n là 4.

  Hi?n Thái Lan ??ng th? hai ??ng Nam ? v? s? ng??i nhi?m virus corona.

  70 ng??i hi?n ?? h?i ph?c và ???c xu?t vi?n.

  Gi?i ch?c y t? Thái Lan gi?i thích l? do s? ca nhi?m t?ng v?t là do ?? m? r?ng các ??i t??ng ???c xét nghi?m.

  coronavirus
 19. Hà T?nh l??p ch?t ch??n ng??i t? Lào và Thái Lan v? tr?n cách ly

  Báo VN vi?t t?nh Hà T?nh "có hàng nghìn ng??i ?ang làm vi?c t?i Lào, Thái Lan".

  "T? 19/3 ??n nay, lao ??ng ng??i Vi?t Nam t? hai n??c này nh?p c?nh qua c?a kh?u qu?c t? C?u Treo, H??ng S?n), t?ng ??t bi?n, ngày cao ?i?m lên t?i 700 ng??i."

  Các ch?t có thi?t b? phòng d?ch ?? phát hiê?n ng??i bi?t th?ng tin v? n??c s? b? cách ly ?nên tìm cách tr?n qua ???ng mòn, l?i m? ?? v??t biên v? Viê?t Nam.

 20. B?t ch?p d?ch Covid-19, d?n HN v?n ?i l? Ph? T?y H?

  VnExpress vi?t:

  "Sáng 24/3, hàng ch?c ng??i ??n làm l? trong s?n Ph? T?y H?. Chi?u cùng ngày, s? ng??i ?i l? ? Ph? lên ??n hàng tr?m."

  Dù có yêu c?u ng??i d?n kh?ng t? t??p ??ng ??o, "vì l? tháng 3 ?m l?ch là gi? M?u nên l??ng ng??i ?i l? ??ng", m??t cán b?? ??a ph??ng nói.

  Tuy th?, s? viê?c này khi?n chính quy?n HN ??? can thiê?p, mang barie ch?n l?i vào ??i?m tín ng??ng này ? th? ?? VN.