S?ng ? Berlin và d?y nh?c d?n t?c Vi?t Nam cho ng??i ??c

Trong ph?ng v?n v?i BBC t?i London cu?i tháng 11/2018, bà Tr?n Ph??ng Hoa nói v? cu?c s?ng t?i Berlin và m?c ?? quan t?m nh?c c? d?n t?c c?a Vi?t Nam c?a h?c sinh n??c ngoài.

Bà Hoa cho bi?t bà d?y nh?c c? d?n t?c Vi?t Nam ? ba ?i?m t?i ??c v?i h?c sinh nh? tu?i nh?t là b?n tu?i và l?n nh?t là 77 tu?i.

??u tiên, bà nói v?i nhà báo Nguy?n Giang c?a BBC v? viê?c sinh s?ng và nu?i con t?i ??c.

Còn v? thái ??? h?c c?a ng??i b?n x?, bà cho bi?t:

"T?i nh?n th?y ng??i n??c ngoài kh?ng h?c ch?i, mà h?c có m?c ?ích. H? ?i h?c ?úng gi? và lu?n nghiên c?u, tìm tòi và h?i r?t k? các th?ng tin mà h? c?n. Vì v?y, t?i lu?n chú tr?ng gi?i thích cho h?c sinh c?a mình v? n?i dung và ??c ?i?m vùng mi?n c?a các b?n nh?c d?n ca Viê?t Nam.

"Chúng t?i l?u di?n r?t nhi?u n?i ? Ch?u ?u và lu?n ???c chào ?ón n?ng nhi?t. Khán gi? ? ??y r?t tr?n tr?ng ?m nh?c d?n t?c Vi?t Nam. T?i th??ng nh?n ???c r?t nhi?u c?u h?i v? các nh?c c? hay s? khác bi?t gi?a ?m nh?c d?n t?c Vi?t Nam v?i Thái Lan, Trung Qu?c và các n??c Ph??ng T?y.

Bài n?m trong chuyên ?? Ng??i Viê?t toàn c?u c?a BBC. Qu? v? bi?t v? các g??ng m??t, nh?ng c?u chuyê?n ?áng quan t?m v? ng??i Viê?t Nam trên th? gi?i, xin chia s? v?i Ban Biên t??p ? ??a ch? vietnamese@bbc.co.uk.

Xem thêm v? ng??i Viê?t t?i ??c:

??c d?ng v? k?ch v? gia ?ình t? n?n Viê?t

??c chuy?n bi?n và ng??i Viê?t c?n lên ti?ng

Ng??i Viê?t ? ??c nên 'hòa nh??p, thích nghi'