'T?i ph?i n?p g?n 150 tri?u cho m?i gi?i tr??c khi sang ?ài Loan'

M?t lao ??ng Vi?t làm vi?c l?u n?m ? ?ài Loan nói v? nh?ng tr?i nghi?m v?i m?i gi?i Vi?t Nam tr??c khi anh sang ?ài Loan làm vi?c.

??y là ph?n m?t trong cu?c ph?ng v?n phóng viên Thu? Linh th?c hi?n trong chuy?n ?i ??n ?ài Loan vào tháng M?t.