Covid-19: ‘L?i c?u nguy?n ? Hà N?i ?? d?ch b?nh mau h?t’

Tr??c bu?i l? t?i Nhà th? Hàm Long, Hà N?i h?m 1/3, linh m?c Giuse V? Quang H?c cùng giáo d?n c?u nguy?n ?? d?ch b?nh Covid-19 mau h?t.

H?m 16/2, Tòa T?ng Giám m?c Hà N?i có th?ng báo l?u ?:

"Các Thánh l? Chúa nh?t và ngày trong tu?n, v?n t? ch?c nh? th??ng. Trong Thánh l?, nên cho r??c l? trên tay. N?i nào c?n thi?t thì nên dùng kh?u trang trong Thánh l?."

"V?i nh?ng ai ?au ?m ho?c có bi?u hi?n kh?ng t?t v? s?c kh?e, có th? ??c kinh ? nhà thay th? l? Chúa nh?t và L? tr?ng."

"Nên h?n ch? nh?ng bu?i liên hoan, ti?c tùng, v?a g?y t?n kém v?a có nguy c? l?y nhi?m b?nh."

"Nên c?n nh?c khi t? ch?c các cu?c t?p trung ??ng ng??i ho?c các bu?i hành h??ng, ?? tránh d?ch b?nh."