Vì sao m?t th?n ? H? B?c kh?ng ai nhi?m virus corona?

Làm th? nào m?t th?n n?m trong t?nh H? B?c, ch? cách t?m ch?n V? Hán 200 c?y nh?ng ch?a có ai b? nhi?m hay t? vong vì virus corona?

Anh Ch?u D?ng C??ng, m?t th??ng gia Trung Qu?c kinh doanh t?i Vi?t Nam v? quê ?? ?n T?t và b? k?t l?i ? quê nhà. T? khi th?n Sam M?c b? phong t?a, anh Ch?u tr? thành tình nguy?n viên ch?ng d?ch kh?ng l??ng, ??m b?o tình tr?ng "n?i b?t xu?t, ngo?i b?t nh?p" cho th?n mình.