B?c Kinh "kh?ng m?n mà" chuy?n tàu M? th?m VN

Nhà ph?n tích chính tr?, TS. Hà Hoàng H?p bình lu?n v? vi?c các tàu h?i qu?n M? th?m ?à N?ng t? 05-09/3/2020.

Trao ??i v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t h?m 06/3 t? Hà N?i, nhà nghiên c?u cao c?p khách m?i thu?c Vi?n Nghiên c?u ??ng Nam ? (Iseas, Singapore) nói:

"T? các gi?i ngo?i giao, t? các gi?i chính ph?, t? quan h? hai ??ng, t? quan t?m c?a các c? quan nghiên c?u c?a chính ph? Trung Qu?c, các c? quan nghiên c?u ??c l?p c?a Trung Qu?c, t? các cá nh?n Trung Qu?c, r?t là ?a d?ng.

Bàn Tròn BBC v? s? ki?n tàu M? th?m ?à N?ng 3/2020

"Nh?ng ?úc k?t l?i thì th?y m?t ?i?u r?ng các ph?n ?ng và các ? ki?n xung quanh các cái ?ó kh?ng tích c?c. Tóm l?i là ng??i Trung Qu?c ? B?c Kinh kh?ng thích thú gì vi?c tàu s?n bay c?a M? th?m Vi?t Nam l?n này.

"H? c?ng kh?ng m?n mà và thích thú gì v? quan h? t?t h?n v? h?p tác qu?c phòng gi?a Vi?t Nam và M?.

"H? c?ng ??a ra nh?ng l?i c?nh báo r?ng là h? kh?ng ng?i, th? nh?ng h? c?ng nói r?ng m?t ??ng tác nh? th? có th? ph??ng h?i ??n quan h? Trung - Vi?t, Trung - M? hay là quan h? tay ba, hay là nó có th? làm thay ??i các ki?n trúc an ninh ?ang có v.v...

"Cùng ? ki?n nh? th? này, các t? ch?c khác g?i là phi chính ph? Trung Qu?c c?ng có cùng m?t quan ?i?m nh? th?. Thì ?úc k?t l?i là kh?ng tích c?c."