V? ?iê?u Ghen C? Vy lan t?a toàn c?u

'Ghen C? Vy' và 'V? ?i?u r?a tay' g?y s?t trên m?ng x? h?i ? Vi?t Nam, nh?t là sau khi ???c gi?i thi?u trong ch??ng trình truy?n hình 'Last Week Tonight with John Oliver' trên HBO.

'Ghen C? Vy' là b?n nh?c ???c Kh?c H?ng ??t l?i l?i t? b?n hit 'Ghen' c?a chính anh, v?n ra m?t n?m 2017.

Th? thách nh?y 'V? ?i?u r?a tay, v?i v? ??o c?a v? c?ng Quang ??ng, sáng t?o trên n?n nh?c "Ghen C? Vy" ??a lên TikTok c?ng nhanh chóng lan truy?n và ???c gi?i tr? th? gi?i h??ng ?ng.