Covid 19: Con gái ?ng Craddock trách bê?nh nh?n 17 'mang virus lên máy bay'

Ba m? c?a Catherine Attridge, ?ng bà Graham và Mary Craddock, ng??i Anh, bay cùng chuy?n London - Hà N??i v?i bê?nh nh?n nhi?m Covid-19 s? 17 c?a Viê?t Nam.

?ng bà Craddock c?ng có k?t qu? nghi?m d??ng tính v?i Covid-19, gi?i ch?c Viê?t Nam cho bi?t h?m 8/3.

Hai v? ch?ng ng??i Anh ???c c?ng an và gi?i ch?c Vi?t Nam liên h? khi ?ang ? Sa Pa du l?ch. H? ???c ??a v? b?nh vi?n ??a ph??ng cách ly r?i chuy?n v? b?nh vi?n ? Hà N?i.

C? Catherine Attridge tr? l?i ph?ng v?n ?ài BBC Radio 5 Live sáng 10/3 v? tình hình c?a ba m? mình.