Lu?t s? Thu?n: '??ng CS v?a d?p d?ch v?a lo ??i h?i'

Lu?t s? Tr?n Qu?c Thu?n bình lu?n v? vi?c ??ng C?ng s?n Vi?t Nam ?ang chu?n b? cho ??i h?i 13 ra sao trong b?i c?nh v?n di?n ra ??i d?ch Covid-19 trên c? n??c.

Trong cu?c trao ??i v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t h?m 11/03/2020 t? Sài Gòn, nguyên Phó Ch? nhi?m th??ng tr?c v?n phòng Qu?c h?i cho r?ng m?t v?n b?n quan tr?ng ???c Ban chu?n b? v?n ki?n cho ??i h?i 13 v?n ch?a ???c g?i xu?ng ??a ph??ng vào lúc các ??ng b? c? s? ti?n hành ??i h?i.

Covid-19: ?? t?i lúc kinh t? VN thoát kh?i l? thu?c vào TQ

Virus corona: Bê?nh nh?n 21 g?y ra bình lu??n b?c xúc ? VN

??ng C?ng s?n Vi?t Nam t?n t?i nh? ?i?u gì?

'T?i v?a b?t ng?, v?a kh?ng b?t ng? khi nghe tin'

?ng c?ng bình lu?n v? vi?c nên xem l?i quy ??nh ??c bi?t v? vi?c l?nh ??o ch? ch?t cao niên ???c n?i tu?i ??c bi?t sau 65, th?m chí sau 70, nh? di?n ra tr??c ??y, trong khi ?i?u l? ??ng v?n ???c gi? nguyên mà kh?ng ???c s?a ??i ?? cho phép ?i?u ?ó.

?ng c?ng ?? ngh? xem l?i vi?c h?n ch? ?ng c? ? ??i h?i, vì theo ?ng vi?c này có th? trái v?i ?i?u l? c?a ??ng C?ng s?n và c?ng có th? trái v?i nguyên t?c d?n ch?, nh?t là khuynh h??ng tr??c ??y t?ng ???c nh?n m?nh v? m? r?ng d?n ch?, ??c bi?t là d?n ch? trong ??ng.

Trong cu?c trao ??i v?i Qu?c Ph??ng c?a BBC h?m th? T?, Lu?t s? Tr?n Qu?c Thu?n c?ng ?? c?p ??n bi?n c? ??ng T?m và cho r?ng ??y là m?t trong nh?ng v?n ?? mà c?ng lu?n và d? lu?n x? h?i ?ang ch? ??i quan ?i?m c?a ban l?nh ??o ??ng và nhà n??c, nh?t là khi theo ?ng có nhi?u ? ki?n x?n xao và kh?ng th?ng nh?t v? cách th?c x? l? v? vi?c này nh? ?? di?n ra h?m 09/01/2020.