V? ??ng T?m: 'Cách hành x? nh?n t?m, nh? th?i Trung C?'

Nguyên Phó Ch? nhi?m th??ng tr?c V?n phòng Qu?c h?i, Lu?t s? Tr?n Qu?c Thu?n cho r?ng vi?c hành x? c?a chính quy?n trong v? t?p kích ??ng T?m và h? sát ?ng Lê ?ình Kình h?m 09/01/2020 là 'nh?n t?m' và cách làm nh? v?y ch? có trong 'th?i Trung C?'.

Bình lu?n v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t h?m 11/03 t? Sài Gòn, ?ng Thu?n nói:

"? Vi?t Nam, ch? có b?o lo?n, c??p chính quy?n thì may ra m?i có th? x?y ra tr??ng h?p (t?p kích) ?ó, ch? còn bình th??ng kh?ng ai ch?p nh?n dùng l?c l??ng v? trang nh? th? c?...

Bàn tròn BBC: Nh?ng khía c?nh chính tr? VN qua v? Covid-19

Lu?t s? Thu?n: '??ng CS v?a d?p d?ch v?a lo ??i h?i'

Virus corona: ??ng C?ng s?n chu?n b? th? nào cho ??i h?i 13?

Vang ti?ng Th? Thiêm, ??ng T?m trong phim 'VN: Ti?ng gào thét t? bên trong'

"T?i cho r?ng ?? ??n lúc ph?i ??a ra tr??c Qu?c h?i và báo cáo cho toàn th? nh?n d?n ng??i ta bi?t bên trong là gì? Nguyên th? nào? Cái nào ?úng, cái nào kh?ng ?úng, cái nào phù h?p?

"?ó là c?u chuy?n kh?ng th? ?? yên ???c, cho nên b?y gi? m?i vi?c có th?i gian ?? mà tr?m t? l?i.

"Ng??i ta nói r?ng qua v? AVG, T?ng Bí th? hay nói r?ng gi?i quy?t nh? th? m?i hay, gi?i quy?t nh? th? m?i nh?n v?n th? này, th? kia.

"Nh?ng mà t?i sao ?ng Lê ?ình Kình l?i ?em 'm? b?ng' ?ng là th? nào? T?n c?ng vào ban ?êm là th? nào?

"So v?i v? AVG thì m?y ngàn t? ??ng, có nhi?u ng??i g?n nh? là tha b?ng, thì nh? v?y là 'nh?n v?n'.

"Nh?ng v? ?ng Kình gi?a th? ??, có c?n t?n c?ng ban ?êm và có c?n ph?i b?t ng??i, r?i m? b?ng ng??i ta ra nh? th? hay kh?ng?

"?ó là c?u chuy?n mà nghe nó, ng??i Vi?t Nam dùng ch? là r?t nh?n t?m."

'C?m th?y rùng r?n'

Bình lu?n v? cái ch?t c?a ?ng Lê ?ình Kình, m?t trong b?n ng??i b? thi?t m?ng trong v? t?p kích theo c?ng b? t?i nay t? ngu?n c?a chính quy?n và c?ng an Vi?t Nam, Lu?t s? Thu?n nói:

"Nhìn th?y ?ng Kình ch?t và nhìn th?y ?ng b? phanh th?y, m? b?ng ra, ng??i ta nhìn th?y, ng??i ta c?m th?y rùng r?n,.

"Ng??i ta ngh? r?ng ch? có th?i Trung C? th?i. Th?i b?y gi? kh?ng ai làm th?!"

Trong cu?c trao ??i v?i BBC nh?n c?u chuy?n th?i s? d?ch Covid-19 ?ang di?n ra và ??ng C?ng s?n Vi?t Nam ?ang chu?n b? cho các ??i h?i c? s? ti?n t?i ??i h?i toàn qu?c l?n th? 13 ra sao, lu?t s? Tr?n Qu?c Thu?n cho r?ng v? vi?c ??ng T?m là m?t v?n ?? c?n ph?i ???c ?em ra th?o lu?n và các c?u h?i ph?i ???c tr? l?i.

?ng c?ng cho bi?t thêm r?ng l? ra ?ng kh?ng mu?n nói ra vì ?? có nhi?u ng??i ?? c?p v? vi?c r?i, nh?ng t?i nay ?? h?n hai tháng, d? lu?n v?n còn nhi?u c?u h?i và ch?a th?a m?n v?i các l? gi?i, th?ng tin ??a ra c?a chính quy?n, và l?nh ??o nhà n??c và ??ng C?ng s?n, Qu?c h?i, chính ph? v.v.... ch?a có ? ki?n gì, nên ?ng 'bu?c lòng' ph?i lên ti?ng.

"Hai tháng, ba tháng r?i, ??ng và nhà n??c ph?i ra gi?i thích cho ???c t?i sao l?i s? d?ng l?c v? trang nh? th?.

"B?n th?n t?i kh?ng th?y thuy?t ph?c, kh?ng th?y nghe theo ???c, ?ó là m?t c?u chuy?n ?áng bu?n," nguyên Phó Ch? nhi?m th??ng tr?c v?n phòng Qu?c h?i nói v?i Qu?c Ph??ng c?a BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t.

Xem thêm:

D?ch Covid-19 'ph? bóng' lên h?t chuy?n th?i s? khác ? VN?

Vì sao ??ng T?m ??, ?ang và s? còn nóng?

GS T??ng Lai: 'T?p kích ??ng T?m - ch?ng chính quy?n nào làm th?'

TS Quang A: 'Sáng t? nhi?u ?i?u sau v? t?p kích ??ng T?m'

??ng T?m: 'M?t thách th?c' cho T?n bí th? Thành ?y Hà N?i?

??ng T?m: Vì sao Qu?c h?i VN c?n "vào cu?c ?i?u tra"?