Covid-19: 'N?u bùng phát quá l?n, có th? ho?n ??i h?i 13?'

T?i nay, vi?c ti?n hành ??i h?i các c?p c? s? v?n di?n ra bình th??ng, nh?ng n?u d?ch Covid-19 di?n ra ph?c t?p, có th? 'ph?i lùi' ??i h?i 13 l?i, theo nhà ph?n tích chính tr? Vi?t Nam, Ti?n s? Hà Hoàng H?p.

Trao ??i v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t h?m 12/03/2020, nhà nghiên c?u cao c?p khách m?i thu?c Vi?n nghiên c?u ??ng Nam ? (Iseas - Singapore) nói:

"N?u kh?ng có gì thay ??i, cu?i tháng Giêng n?m 2021 s? có ??i h?i này, t? nay ??n ?ó s? còn kho?ng 10 tháng.

Bàn tròn BBC: Covid-19 và 's?c kh?e' n?n chính tr? Vi?t Nam

Virus corona: Covid-19 ‘có th? giúp ??ng C?ng s?n Vi?t Nam c?i t?’

Virus corona: ??ng C?ng s?n chu?n b? th? nào cho ??i h?i 13?

Virus corona: Bê?nh nh?n 21 g?y ra bình lu??n b?c xúc ? VN

V? ??ng T?m: 'Cách hành x? nh?n t?m, nh? th?i Trung C?'

"Cho ??n nay mà nói vi?c chu?n b? v? m?t v?n b?n, v?n ki?n x?y ra m?t cách bình th??ng, kh?ng có c?n tr? gì h?t.

"Và vi?c t? ch?c ??i h?i t? c?p c? s? tr? lên c?ng ch?a có b?t k? m?t thay ??i nào và theo k? ho?ch, thì ng??i ta b?t ??u t? ch?c ??i h?i vào tháng T? 2020 t? c? s?, t? c? s? th?p nh?t tr? lên.

"Và ??n tháng M??i là g?n nh? là ph?i xong toàn b? ??n c?p t?nh thành, th? thì d??ng nh? d?ch này kh?ng có ?nh h??ng gì ??n ti?n trình chu?n b? ??i h?i c?.

"Tuy nhiên, chúng ta ch?a bi?t d?ch này phát tri?n ??n ??u, c?ng ph?i l??ng m?t kh? n?ng l?n là n?u d?ch bùng phát l?n quá.

"??n m?t s? l??ng l?n, ví d? kh?ng th? ?? ng??i ?? mà ch?a, kh?ng có ?? s?c ?? mà ch?a, ho?c là th? nào ??y, thì nó s? ?nh h??ng l?n ??n toàn b? x? h?i.

"Thì bi?t ??u có th? ho?n ??i h?i c? s?, mà ho?n ??i h?i c? s?, thì ph?i ho?n ??i h?i ? c?p t?nh thành, mà có khi là có th? d?n ??n ho?n ??i h?i toàn qu?c," Ti?n s? Hà Hoàng H?p nói v?i Qu?c Ph??ng c?a BBC.

Qu? v? b?m vào ???ng d?n này ?? theo d?i Bàn tròn Th? N?m c?a BBC v? Covid-19 và 's?c kh?e' n?n chính tr? Vi?t Nam và vi?c chu?n b? cho ??i h?i ?CS l?n th? 13,