Nh??t k? virus corona t? V? Hán: c?u chuyê?n m??t ??i v? ch?ng tr?

C?u chuy?n c?m ??ng t? trong vùng ki?m d?ch c?a m?t ??i v? ch?ng tr? ? V? Hán.

Ng??i ch?ng, m?t nhà quay phim, ?? ??ng hành cùng v? ra sao khi ch?, m?t y tá làm vi?c ? phòng c?p c?u, b? nhi?m Covid-19 h?i tháng M??t 2020?