BBC 1593太阳集团城一切网址, Ti?ng Vi?t - Tin chính

 • Bi?u tình b?o l?c t?i Washington DC

  T?i th? ?? n??c M? ?? x?y ra tình tr?ng b?o l?c t?i tê? nh?t sau cái ch?t c?a m??t ng??i da ?en, George Floyd.

 • Th?m m??t s? ??o thu??c Qu?n ??o Tr??ng Sa

  G?n nh? t?t c? các ??o n?i VN ?ang qu?n l? ??u có chùa và d?n, còn rau mu?ng bi?n thì có v? 'nh? cách ??y 30 n?m' trong ??t li?n, m??t Viê?t ki?u nói.

 • T?i coi khinh pháp ?ình

  Theo lu?t Anh, tòa có quy?n ng?n báo chí c?ng b? nh?ng n?i dung có th? g?y d? lu?n thiên ki?n tr??c phiên tòa, và vi?c vi ph?m dù là v? ?hay c? ? s? ??u b? truy xét.

 • B?o ??m an toàn khi lên m?ng

  Vì sao phóng viên c?n nh??n th?c ???c ??? b?o m??t kém an toàn c?a các thi?t b? h? s? d?ng? C?n làm ?? b?o vê? th?ng tin và b?o vê? chính mình?

 • ??i phó n?n tin gi?

  “Tin gi?” ???c dùng ?? ch? nh?ng tin sai ho?c g?y hi?u l?m lan truy?n trên m?ng, th??ng nh?m m?c ?ích th? l?i chính tr? ho?c th??ng m?i.

 • M??i ?i?m c?n l?u ? khi t??ng thu??t tin g?y xúc ???ng

  Phóng viên c?n n?m v?ng m??t s? k? n?ng khi t??ng thu?t các c?u chuy?n ch?n ???ng ho??c nói chuy?n v?i nh?ng ng??i t?ng b? ch?n th??ng t?m l?.