Nh?ng phim Ghibli khán gi? Vi?t mê m?n ph?i xem

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim L?i Th?m Thì T? Trái Tim (Whisper of the Heart), 1995

L?n ??u tiên, nh?ng b? phim n?i ti?ng c?a h?ng phim ho?t hình Nh?t b?n Studio Ghibli có m?t trên d?ch v? xem phim tr?c tuy?n, v?i vi?c Netflix b?t ??u chi?u 21 phim c?a nhà s?n xu?t này t? ngày 1/2.

(M?c dù phim v?n ch?a có m?t t?i th? tr??ng M?, Canada và Nh?t B?n, nh?ng HBO Max r?i c?ng s? b?t ??u chi?u vào m?t th?i ?i?m nào ?ó).

S?c h?p d?n c?a nh?ng b?? phim xem hoài kh?ng chán

Phim c? trang Minh Lan Truyê?n v?i Trung Qu?c th?i nay

Nh?ng chuy?n n?c c??i trong cái ch?t c?a Stalin

Có hai lo?i ng??i trên ??i này - ?ó là nh?ng ng??i ch?a bao gi? nghe nói ??n Studio Ghibli, và nh?ng ng??i yêu phim c?a h? b?ng t?t c? trái tim.

N?u b?n ?? t?ng xem b?t c? b? phim nào c?a h?ng ???c Hayao Miyazaki và Isao Takahata sáng l?p n?m 1985, thì ?ó ho?c là m?t b? phim ???c chi?u ? r?p, trên ??a DVD, ho?c ?? th?ng ho?c ???c chi?u trên TV.

Nh?ng h?p ??ng v?i Netflix ch?c ch?n s? ??a tên tu?i x??ng phim ??n v?i nh?ng khán gi? hoàn toàn m?i.

T?t nhiên là Nh?t B?n ?? n?i ti?ng v?i phim ho?t hình, hay còn g?i là anime, nh?ng Ghibli (tên này có ngh?a là "Gió Sa M?c" trong ti?ng Libya, do Miyazaki ch?n ?? ?ánh d?u hành trình m?o hi?m s? quét qua ngành c?ng nghi?p phim ho?t hình s?n có) là m?t th? lo?i ??ng riêng mình nó, và hình ?nh v? tay tuy?t ??p c?a h?ng này ?? tr? thành ki?u m?u cho r?t nhi?u phim khác sau nh?ng phim ??u tay c?a h?ng.

Nh?ng v?i h?n 20 phim, t?t c? ??u r?t khác nhau, mà b?n có th? ch?n t? khi Netflix quy?t ??nh m? cánh c?ng cho Ghibli, thì b?n nên b?t ??u ch?n xem t? phim nào?

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim Vùng ??t Linh H?n (Spirited Away), 2001

N?u b?n mu?n xem m?t phim ?o?t gi?i Oscar…

Thì h?y b?t ??u v?i b? phim "Vùng ??t Linh H?n" (Spirited Away - 2001), th?ng gi?i phim ho?t hình hay nh?t t?i L? trao Gi?i c?a Vi?n Hàn l?m ?i?n ?nh M? n?m 2003, và phim này c?ng gói g?n h?u h?t nh?ng giá tr? mà h?ng Ghibli theo ?u?i.

Cu?c chi?n thành Troy: Huy?n tho?i hay l?ch s??

Giáng Sinh N?m Ngoái kh?ng ng?t ngào

?? ??n lúc hu? di?t 'K? H?y Di?t'?

Nh? vào tên tu?i n?i ti?ng, b? phim này th??ng là phim ??a m?i ng??i ??n v?i Ghibli.

?ó là c?u chuy?n nh?n th?c c?c k? tuy?t v?i v? m?t c? bé 10 tu?i tên là Chihiro, cùng cha m? chuy?n ??n s?ng trong ng?i nhà m?i.

Khi cha c? ?i ???ng t?t, cu?i cùng Chihiro b? l?c và ch? có m?t mình ? trong vùng ??t linh h?n. C? bé ph?i tìm ???ng trong m?t th? gi?i nh? trong m?, ??y nh?ng sinh v?t càng lúc càng k? qu?c, ?? c?u cha m?.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Totoro, Hàng Xóm C?a T?i (My Neighbour Totoro), 1988

N?u b?n mu?n có c?m giác hoàn toàn vui v?...

Ti?p ??n, b?n c?n ph?i xem b? phim "Totoro, Hàng Xóm C?a T?i" (My Neighbour Totoro - 1988).

Nh?n v??t c? bí hi?m làm thay ??i biên niên s? Trung Hoa

?òn t?m l? chi?n ki?u Anh tr??c ??c Qu?c X?

Nh?ng c? gái n?m ?? ?n cho Hitler

??y là b? phim t?o b? phóng cho hàng tri?u món ?? ch?i thú nh?i b?ng, và x?y d?ng hình ?nh bi?u t??ng c?a Studio Ghibli sau này - v? th?n r?ng trong b? d?ng m?t con quái thú to l?n, ??y l?ng m?m m?i và d?u dàng.

X?y d?ng trong b?i c?nh ? n?ng trang tuy?t ??p vào th?p niên 1950, b? phim k? c?u chuy?n v? hai c? bé gái và cha chuy?n ??n s?ng ? vùng quê m?i ?? g?n v?i b?nh vi?n, n?i m? c?a các em ?ang ?i?u tr? và h?i ph?c.

? ?ó, các c? bé g?p Totoro và nhi?u b?n bè c?a con quái thú, n?i b?t nh?t trong s? ?ó là chú Xe bus Mèo tuy?t ??nh.

K?ch b?n phim khá m?ng nh?ng ch?ng h? gì. B? phim r?t tuy?t v?i, dành cho tr? nh? và c? ng??i l?n.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim Pom Poko, 1994

N?u b?n mu?n xem g?u mèo bi?n hình…

Này, thành th?t ?i, ai mà kh?ng mu?n ch?? ??c bi?t là khi t?i g?u mèo s? d?ng ph?n bìu ?? g?y ra bao hi?u ?ng hài h??c.

"Pom Poko" (1994) s? kh?ng gi?ng v?i b?t k? phim nào b?n t?ng xem tr??c ?ó và b?n ph?i xem ngay.

C?ng gi?ng nh? r?t nhi?u phim khác c?a Ghibli, b? phim này có th?ng ?i?p m?i tr??ng m?nh m?, khi m?t b? t?c g?u mèo (n?i ti?ng trong truy?n c? d?n gian Nh?t B?n) ph?i v??t qua khác bi?t ?? ng?n ch?n nh?ng ng??i phát tri?n b?t ??ng s?n phá s?ch cánh r?ng bên ??i, n?i chúng ?ang s?ng, ?? x?y d?ng m?t d? án nhà ?.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim Porco Rosso, 1992

N?u b?n mu?n xem m?t cu?c phiêu l?u k? thú….

Kh?ng thi?u nh?ng c?nh phim h?i h?p trong "Porco Rosso" (1992).

??y là b? phim cho th?y có v? nhi?u s?n ph?m c?a h?ng có h?i h??ng ch?u ?u h?n là Nh?t B?n.

D?ch ra thì có ngh?a là "Chú Heo Màu ??", Porco Rosso là phi c?ng tài ba ng??i ? trong Th? Chi?n Th? Nh?t b? bi?n hình b?i m?t l?i nguy?n hóa thành chú heo có d?ng ng??i, và hi?n gi? làm th? s?n ti?n th??ng chi?n ??u v?i b?n kh?ng t?c trên bi?n Adriatic.

B? phim có s? h?p d?n, tình hu?ng k?ch tính và m?t chuy?n tình c?m ??ng, và ?em l?i c?m giác nh? m?t b? phim k? thú tuy?t ??nh vào Th?i Hoàng Kim Holywood ch?a t?ng tr?i qua.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim L?u ?ài Bay (Howl's Moving Castle), 2004

N?u b?n mu?n m?t chuy?n c? tích bay b?ng…

M? t? này th?m chí kh?ng ch?m ??n m?t ph?n c?a "L?u ?ài Bay" (Howl's Moving Castle - 2004).

Phóng tác theo ti?u thuy?t n?m 1986 c?a Diane Wynne Jones, b? phim th? hi?n th?ng ?i?p ch?ng chi?n tranh m?nh m? (r? ràng ph?n ánh quan ?i?m c?a Miyazaki ch?ng cu?c x?m l??c c?a M? vào Iraq n?m 2003).

Hai v??ng qu?c thù ??ch trong c?u chuy?n t??ng t??ng v? th? gi?i có màu s?c ch?u u ??i ??u v?i nhau, v?i c?u phù th?y ??n ??c tên Howl b? m?c k?t gi?a cu?c chi?n vì chi?c l?u ?ài c?p r?p c?a c?u có ch?n và liên t?c ch?y qua nh?ng vùng chi?n s?.

C? bé bán nón tên là Sophie b? nguy?n r?a b?i Bà phù th?y Rác và b? bi?n thành bà l?o m?c k?t gi?a cu?c chi?n c?a Howl nh?m tr?n kh?ng nh?p ng? vào vùng chi?n s?.

M?t b? phim c?c k? quy?n r? và ?áng nh?.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim M? ?om ?óm (Grave of the Fireflies), 1988

N?u b?n mu?n hi?u cái giá th?c s? c?a chi?n tranh…

(Ghi chú: Phim này s? kh?ng ???c chi?u trên Netflix, nh?ng chúng t?i ngh? b? phim x?ng ?áng ???c nh?c t?i)

"M? ?om ?óm" (Grave of the Fireflies) kh?ng d? xem, nh?ng là m?t b? phim c?n ph?i xem.

Là m?t trong nh?ng tác ph?m ban ??u c?a Ghibli, phát hành vào n?m 1988, b? phim k? c?u chuy?n c?a c?u bé Seita và c? em gái nh? c?a c?u tên Setsuko; h? ?ang c? g?ng sinh t?n gi?a Nh?t B?n trong th?i gian cu?i Th? Chi?n Th? Hai.

Kh?ng gi?ng nh? b? truy?n tranh n?i ti?ng h?n có tên Barefoot Gen, k? c?u chuy?n t??ng t? d??i d?ng truy?n tranh, M? ?om ?óm kh?ng t?p trung vào cu?c ?ánh bom nguyên t? ? Nh?t B?n nh? khán gi? ph??ng T?y k? v?ng, mà k? v? b?c màn bom ??n ? nh?ng thành ph? nh? Kobe.

Nó kh?ng kém ph?n kinh hoàng, hay có th? còn ?áng s? h?n, vì ?ó là c?u chuy?n ít ???c k?.

M? ch?t trong m?t tr?n bom, cha chi?n ??u trong H?i qu?n Nh?t B?n, hai em nh? bu?c ph?i t? ch?ng ??.

C?nh báo: B? phim r?t ?au ??n và m?nh m?, và s? khi?n b?n c?m th?y nh? b? s?c vì bom ??n.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim L?i Th?m Thì T? Trái Tim (Whisper of the Heart), 1995

N?u b?n mu?n xem nh?ng tình ti?t ???ng ??i….

Studio Ghibli ph?c v? b?n ??y ?? v?i nhi?u th? lo?i phim.

"L?i Th?m Thì T? Trái Tim" (Whisper of the Heart - 1995) là c?u chuy?n v? m?t c? bé m?t sách ??n tu?i d?y thì tên Shizuku, c? nh?n th?y t?t c? sách c? m??n t? th? vi?n ??u ?? b? m??n b?i m?t c?u bé, và c? quy?t ??nh ?i tìm c?u.

"Ch? M?i Ngày H?m Qua" (Only Yesterday - 1991) là m?t b? phim ch?m r?i (v?i nh?ng c?nh phim khá khó ch?u trong h?i ?c) v? m?t ph? n? 27 tu?i nhìn l?i quá kh? và nh?ng l?a ch?n c? c?a mình.

"Trên ??i Hoa Anh Túc" (From Up On Poppy Hill - 2011) do con trai c?a Miyazaki tên Goro làm ??o di?n, nh?c l?i ch? ?? liên t?c c?a h?ng Ghibli v? s? ti?n b? quét s?ch truy?n th?ng gi?a hai ng??i tr? và cu?c chi?n c?u m?t nhà sinh ho?t th? thao trong tr??ng kh?i b? phá h?y.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim Khi Marnie ? ?ó (When Marnie Was There), 2012

N?u b?n mu?n xem chuy?n th? t? nh?ng quy?n sách ???c yêu thích….

T??ng t? nh? "L?u ?ài Bay", Ghibli ?? s? d?ng nhi?u ti?u thuy?t n?i ti?ng làm xu?t phát ?i?m cho phim c?a h?.

M?t trong nh?ng b? phim m?i ??y nh?t c?a h?ng có tên "Khi Marnie ? ?ó" (When Marnie Was There - 2012), d?a trên ti?u thuy?t vi?t n?m 1967 c?a Joan G Robinson.

B?? phim là c?u chuy?n k? c?m ??ng có s?c thái riêng bi?t v? c? bé 12 tu?i b?t ??u tình b?n v?i Marnie bí ?n, ng??i có v? kh?ng gi?ng v?i v? b? ngoài c?a c?.

Ti?u thuy?t "The Borrowers" (1952) c?a nhà v?n Mary Norton c?ng ???c chuy?n th? thành phim c?a Ghibli v?i tên Arrietty (2010), mà có l? kh?ng ???c nhi?u ng??i ??a vào danh sách phim yêu thích l?m, m?t ph?n là vì s? t??ng t? c?a phim v?i truy?n.

Và phim "Truy?n Thuy?t V? R?ng" (Tales from Earthsea -2006) theo khá sát n?i dung b? ti?u thuy?t b?n t?p c?a Ursula K Le Guin, và b? phim kh?ng ph?i là m?t chuy?n th? thành c?ng, dù phim c?ng có ng??i h?m m? riêng.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim C?ng chúa Mononoke (Princess Mononoke), 1997

N?u b?n mu?n m?t c?u chuy?n th?n tiên v?i th?ng ?i?p m?i tr??ng m?nh m?…

Thì "C?ng Chúa Mononoke" (Princess Mononoke) là dành cho b?n.

B? phim ra ??i vào n?m 1997, và là m?t trong nh?ng thành c?ng l?n nh?t c?a Ghibli cho ??n V??ng Qu?c Linh H?n sau này.

B? phim có b?i c?nh vào th?i phong ki?n ?iên r? c?a Nh?t B?n, n?i nàng c?ng chúa tr? tu?i b? v??ng vào cu?c giao tranh gi?a nh?ng k? ch?i b? m?i tr??ng sinh thái ? m?t th? tr?n c?ng nghi?p v?n ??nh phá h?n m?t khu r?ng kh?ng l? ?? khai thác kim lo?i, và nh?ng linh h?n ?a d?ng ?ang s?ng trong khu r?ng b? ?e d?a.

B? phim này g?n nh? là tác ph?m song ??i v?i Totoro, Hàng Xóm C?a T?i nh?ng có nhi?u tr?n chi?n, nhi?u ma qu? và v?i nh?ng k? khó ?a h?n.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim D?ch V? Chuy?n Phát C?a Kiki (Kiki's Delivery Service), 2003

N?u b?n mu?n xem v? n? quy?n…

H?u h?t các phim c?a Ghibli ??u th? hi?n nh?ng nh?n v?t n? m?nh m?, nh?ng b? phim "D?ch V? Chuy?n Phát C?a Kiki" (Kiki's Delivery Service - 2003) là s? t?n vinh ??y thú v? dành cho nh?ng c? gái t? th? hi?n ?i?u ?ó.

C? phù th?y nh? Kiki nh?y lên chi?c ch?i khi c? bé tròn 13 tu?i và ra ?i cùng v?i chú mèo nhi?u chuy?n tên là Jiji ?? cung c?p d?ch v? cho nh?ng c?ng d?n trong thành ph? b?n r?n.

M?i th? kh?ng ???c nh? trong k? ho?ch, nh?ng ?ó là ni?m vui mà th?ng ?i?p b? phim mu?n chuy?n t?i - khi ta xem m?t c? gái nh? d?n d?n có ???c s? ??c l?p và h?c h?i t? nh?ng sai l?m, cu?i cùng có ???c s? t? tin mà c? c?n rèn luy?n cho cu?c s?ng sau này.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim Chuy?n K? V? C?ng Chúa Kaguya (The Tale of Princes Kaguya), 2013

N?u b?n mu?n xem chút gì ?ó h?i khác...

Th??t ra thì các phim c?a Ghibli ??u khác nhau, nh?ng có hai b? phim n?i b?t h?n h?n v?i phong cách ho?t h?a hoàn toàn khác so v?i phong cách th?ng th??ng c?a h?ng phim này.

"Chuy?n K? V? C?ng Chúa Kaguya" (The Tale of Princes Kaguya) là m?t trong nh?ng phim m?i ra khá g?n ??y, n?m 2013, d?a trên c?u chuy?n "C? Tích V? Nàng Tiên Trong ?ng Tre".

??y là b? phim cu?i cùng do ??o di?n Takahata th?c hi?n tr??c khi ?ng qua ??i n?m 2018, nói v? m?t c?p v? ch?ng nghèo tìm ???c c? bé gái ?ang l?n lên trong b?i m?ng tre, và b? phim g?n nh? m?t b?c tranh c? x?a ???c th?i s? s?ng vào.

T??ng t? nh? v?y, b? phim "Hàng Xóm C?a T?i, Nhà Yamada" ( My Neighbours The Yamadas - 1999) c?ng là m?t chuy?n c? tích nh? d? th??ng b?t ??u v?i màn hài k?ch gia ?ình tr??c khi ti?n t?i vùng ??t siêu th?c, nh?ng b? phim lu?n ?m áp và h?nh phúc, gi?ng nh? các ?o?n ho?t hình ng?n.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim Chú Mèo Tr? V? (The Cat Returns), 2002

Và n?u b?n thích chuy?n v? mèo…

Này, thành th?t ?i, ai mà kh?ng thích ch??

Chúng ta ?? ?? c?p t?i Xe Bus Mèo, nh?ng b? phim "Chú Mèo Tr? V?" (The Cat Returns - 2002) là b? phim dành cho nh?ng b?n mê mèo.

?ó là c?u chuy?n th?n tiên ?m áp v? m?t gái nh? có th? nói chuy?n v?i mèo, và sau khi c? bé c?u m?t chú mèo có v? nh? là mèo hoang, giúp chú kh?ng b? xe t?i cán thì c? bé ???c gia nh?p vào V??ng Qu?c Mèo ??y hi?m nguy.

B? phim hoàn toàn theo ch? ngh?a thoát ly, nh?ng ch?ng có gì sao c?.

Và nh?n v?t chú mèo nh? Baron là m?t b?c t??ng bé nh? s?ng l?i trong phim.

Trong m?t ?o?n liên k?t hi?m hoi mà Ghibli th?c hi?n, t??ng mèo Baron l?i xu?t hi?n l?n n?a trong phim "L?i Th?m Thì C?a Trái Tim".

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Nausicaa - C?ng Chúa C?a Thung L?ng Gió (Nausica? of the Valley of the Wind), 1984

N?u b?n mu?n xem các phim theo trình t? th?i gian…

Thì b?n s? ph?i b?t ??u v?i phim "Nausicaa - C?ng Chúa C?a Thung L?ng Gió" (Nausica? of the Valley of the Wind), b? phim do Miyazaki th?c hi?n và c?ng chi?u vào n?m 1984 và c?ng là phim d?n ??n s? ra ??i c?a Studio Ghibli.

B? phim k? v? c?u chuy?n th? gi?i t??ng lai th?i h?u h?y di?t v?i nh?ng con c?n trùng kh?ng l? ?i c??p bóc, và có m?t s? ch? ?? thu? ban s? c?a Miyazaki, trong ?ó có xu h??ng b?o v? m?i tr??ng.

C?u chuy?n xoay quanh m?t c? gái tr? hi v?ng tìm ra cách giúp con ng??i s?ng chung v?i nh?ng sinh v?t c?n trùng bi?n d? trong r?ng s?u.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim Gió N?i (The Wind Rises), 2013

N?u b?n mu?n m?t lát c?t hi?n th?c…

B? phim ti?u s? duy nh?t c?a Ghibli là "Gió N?i" (The Wind Rises) ra m?t vào n?m 2013, và k? c?u chuy?n ??i ???c h? c?u c?a nhà thi?t k? Jiro Horikoshi, thi?t k? ra chi?c máy bay chi?n ??u Mitsubishi Zero sau này tr? thành n?n t?ng s?c m?nh kh?ng qu?n c?a Nh?t B?n trong Th? Chi?n Th? Hai.

Dù v?y, vì là phim c?a Ghibli, b? phim kh?ng ph?i th? lo?i ng?i ca mù quáng m?t cu?c ??i chinh chi?n.

Horikoshi ao ??c ???c lái máy bay nh?ng th? l?c kém kh?ng cho phép ?ng th?c hi?n, vì v?y ?ng lao mình vào ngh? k? s?, và th?c s? tuy?t v?ng khi thi?t k? c?a ?ng b? s? d?ng trong chi?n tranh.

??y là b? phim cu?i cùng c?a Miyazaki tr??c k? ngh? h?u ng?n ng?i c?a ?ng, khi ?ng quay tr? l?i vào n?m 2017 và làm ??o di?n b? phim v?n ch?a ???c c?ng chi?u, b?? phim "B?n S?ng Th? Nào?"

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim Ponyo, 2018

N?u b?n mu?n con b?n xin nu?i m?t chú cá vàng…

H?y xem b? phim c?c k? ?áng yêu và ??ng th?i r?t thú v?, "Ponyo" (2018).

?ó là tên c?a c? bé cá vàng mà c?u bé tên Sosuke tìm ra, nh?ng trong th?c t?, c? bé cá vàng ?ó l?i là m?t trong r?t nhi?u anh ch? em s?ng d??i n??c ngoài b? bi?n Nh?t B?n, và có th? thay ??i hình d?ng.

Cha c? lo s? con mình ?? b? b?t cóc, cho nên ti?n hành m?t cu?c t?n c?ng th? gi?i loài ng??i ?? ?òi l?i con.

Trong phim có nh?ng c?nh t??ng sóng th?n c?c k? kinh hoàng và s? tr?m t?nh c?a tình b?n th?c s?. M?t phim ?áng xem.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim Laputa: L?u ?ài Trên B?u Tr?i (Laputa: Castle In the Sky), 1986

N?u b?n mu?n xem robot làm t? ??ng c? h?i n??c…

B? phim ??u tiên mang th??ng hi?u Studio Ghibli là "Laputa: L?u ?ài Trên B?u Tr?i" (Laputa: Castle In the Sky), m?t phim v? cu?c phiêu l?u vui nh?n, phát hành n?m 1986, v?i thành ph? kh?ng l? trên kh?ng, kh?ng t?c, tàu chi?n, m?t cu?c chinh ph?c c?a hai anh hùng tr? ?? b?o v? viên pha lê k? di?u, và, ?úng v?y, còn có c? nh?ng robot b?ng c? máy h?i n??c kh?ng l? c? k?.

R? ràng m?t s? ki?n trúc trong phim ch?u ?nh h??ng t? x? Wales, n?i Miyazaki ??n th?m n?m 1984 khi cu?c ?ình c?ng c?a th? m? n?i ??y ? th?i ??nh ?i?m.

Studio Ghibli Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Studio Ghibli
Image caption Phim Sóng ??i d??ng (Ocean Waves), 1993

N?u b?n mu?n tr? thành fan cu?ng…

Có hai phim th?c ra kh?ng ???c coi là ?úng chu?n c?a Studio Ghibli, nh?ng v?n r?t ?áng xem, ??c bi?t n?u b?n ?? m?t vì coi nh?ng phim chính c?a h?ng.

"Sóng ??i D??ng" (Ocean Waves - 1993) là phim s?n xu?t cho truy?n hình, và c?ng là cách mà h?ng phim th? m?t trong nh?ng ho?t hình viên tr? c?a h?, v?i m?c ?ích x?y d?ng c?u chuy?n l?ng m?n phù h?p v?i khán gi? tr?. B? phim có chút ??t át ? m?t s? ph?n, nh?ng c?ng r?t ?áng xem.

? thái c?c ng??c l?i là "L?u ?ài C?a Cagliostro" (The Castle of Cagliostro), m?t b? phim t?i ph?m t? tr??c th?i Ghibli, phát hành n?m 1979, nh?ng nó n?i ti?ng vì là b? phim ??u tay do Miyazaki ??o di?n, và phim có phát hành thành ??a DVD.

Bài ti?ng Anh ?? ??ng trên BBC Culture.

Tin liên quan