Chu?n t??ng L??ng Xu?n Viê?t ???c T?ng th?ng M? ?? c? lên thi?u t??ng

Chu?n t??ng L??ng Xu?n Viê?t Ba?n quyê?n hi?nh a?nh statesman.com
Image caption Chu?n t??ng L??ng Xu?n Viê?t

Trong s? 32 s? quan c?a Qu?n l?c Hoa K? v?a ???c T?ng th?ng Donald Trump ?? c? lên Th??ng viê?n ?? phong Thi?u t??ng có ?ng L??ng Xu?n Viê?t, hiê?n là chu?n t??ng l?c qu?n, theo th?ng báo c?a Qu?c h??i M? h?m 24/04.

Theo th? t?c, các ?? c? này ?? ???c ?y ban Qu?n l?c ??a ra trong cùng ngày.

???c báo M? ca ng?i là "ng??i con c?a Viê?t Nam C??ng hòa", ?ng tr? thành qu?n nh?n cao c?p g?c Viê?t ??u tiên lên chu?n t??ng h?i tháng 8/2014.

Sau ?ng, có thêm hai s? quan c?p tá n?a là ng??i g?c Viê?t ???c th?ng chu?n t??ng Hoa K?, ?ng Lapthe Chau Flora, và ?ng William Seely III sinh t?i Sài Gòn, ???c m??t gia ?ình ng??i M? nh??n làm con nu?i.

Ch? t?ch Quang th?m ?n ??, m?u h?m M? ghé ?à N?ng và th?c ch?t?

Bà Janet Nguy?n b? ??a ra kh?i phòng h?p

Ph?ng v?n H?m tr??ng Lê Bá Hùng

Trong l?c l??ng qu?n ???i Hoa K? còn có m??t g??ng m??t g?c Viê?t ?áng chú ? n?a là ??i tá Lê Bá Hùng, t?ng là H?m tr??ng tàu USS Lassen và hiê?n là m??t Ch? huy tr??ng (Commodore) ???i tàu thu??c H?i ???i 7. ?ng t?ng hai l?n c??p c?ng ?à N?ng.

Trong ??i tàu ??i tá Lê Bá Hùng t?ng tham gia ch? huy có chi?c tàu mang tên quê ?ng, Thành ph? Hu?, USS Hue City CG-66. ??y là tu?n d??ng h?m mang tên l?a c?a H?i qu?n Hoa K?, ???c ??t tên ?? k? ni?m tr?n ?ánh Hu? c?a Trung ?oàn Thu? qu?n l?c chi?n 1 vào d?p M?u Th?n 1968, theo trang c?a H?i qu?n M?.

'Qu?n nh?n Viê?t Nam C??ng hòa th? hê? hai'

R?i Sài Gòn vào d?p ch? ??? Viê?t Nam C??ng hòa tan r? tháng 4/1975, ?ng L??ng Xu?n Viê?t, mà nay các tài liê?u M? vi?t là 'Viet X Luong', khi ?ó ?? 9 tu?i, theo nhà báo David Vergun trong m??t bài riêng v? ?ng h?i tháng 5/2016.

Máy c?a b?n kh?ng h? tr? nghe xem
T??ng L??ng Xu?n Viê?t nói v? g?c gác Viê?t c?a mình và v? qu?n ???i Viê?t Nam C??ng hòa

Bài báo "Lead from front,' urges first Vietnamese-American U.S. general" trên trang US Army nh?c l?i quá trình ??n Hoa K? c?a ?ng Viê?t, con trai m??t s? quan H?i qu?n VNCH.

Hiê?n ?ng là Tham m?u tr??ng B?? T? lê?nh L?c qu?n Trung ??ng Hoa K?, theo báo Ng??i Viê?t ? M?.

B?n th?n T??ng L??ng Xu?n Viê?t t? nh??n mình là qu?n nh?n Hoa K? nh?ng c?ng là "qu?n nh?n Viê?t Nam C??ng hòa th? hê? hai".

Trong m??t cu??c g??p v?i các c?u s? quan VNCH t?i Washington h?i tháng 9/2015, ?ng ?? c?m ?n các th? hê? ?i tr??c:

"Xin có m??t ??i ?a t? v? th?nh tình c?a c??ng ??ng Viê?t Nam ??i v?i t?i."

Nói v? b?n th?n, ?ng L??ng Xu?n Viê?t cho hay:

"Khi v? qu?n ???i t?i kh?ng bao gi? ngh? có ngày lên t??ng. Nh?ng khi lên t??ng t?i c?ng ngh? mình là m??t ng??i may m?n, t?i ngh? ??n c?ng c?a cha m?, c?a ??ng ???i t?i chi?n tr??ng.

T?i ngh? t?i r?t may m?n vì t?i s?ng ? m??t n??c t? do, và t?i là s? quan c?a m??t c??ng qu?c, và t?i c?ng r?t may có dòng máu d?n t??c có b?n ngàn n?m v?n hi?n, và trong máu t?i có dòng máu c?a Quang Trung, Lê L?i, Tr?n H?ng ??o, Ng? Quy?n."

"T? qu?c s? m?i m?i ghi ?n anh em chi?n s? Qu?n l?c Viê?t Nam C??ng hòa."

?ng c?ng nói gia ?ình ?ng có g?n bó v?i các qu?n nh?n t? tr??ng s? quan Th? ??c.

?ng nh?c v? m??t ng??i c??u b? b?t ?i c?i t?o r?i sau ???c th? v? thì l?i b? b?t và tù thêm m??i m?y n?m "vì t??i ph?n ???ng".

Trong l?n phát bi?u, ?ng c?ng nh?c l?i l?i ng??i cha r?ng lu?n ph?i ngh? v? danh d? c?a các binh s? Qu?n ???i Viê?t Nam C??ng hòa, k? c? khi h? kh? bao nhiêu, th?n th? kh?ng còn n?a.

Danh d? hai t? qu?c

"Danh d? c?a m??t s? quan VNCH và danh d? c?a ??t n??c," ?ng nói.

Bài báo c?a David Vergun nh?c r?ng cha c?a ?ng L??ng Xu?n Viê?t c?ng t?ng ph?c v? trong ??n v? c?a Pháp ? ??ng D??ng trong th??p niên 1950 và sau ?ó ?? tham gia x?y d?ng Qu?n l?c VNCH.

B?n th?n ?ng nay mu?n d? lu??n Hoa K? bi?t ??n các ?óng góp, hy sinh c?a các qu?n nh?n M? g?c Viê?t cho qu?c gia và qu?n ???i Hoa K?.

?ng nói v?i nhà báo David Vergun h?i tháng 5 n?m 2016:

"Nhi?u ng??i kh?ng bi?t r?ng chúng ta m?t ?i 12 qu?n nh?n M? g?c Viê?t t?i Iraq và Afghanistan,"

"Qu?n nh?n thu??c L?c l??ng ???c nhiê?m b? gi?t t?i Iraq ??u tiên là m??t ng??i M? g?c Viê?t. M??t s? h? c?ng là c?u binh b? th??ng. Dù ??n v?i qu?c gia này ch?a l?u, khi c?n b?o vê? t? qu?c, chúng t?i kh?ng ?óng vai trò th? ???ng n?a."

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan