Th? hê? ng??i Viê?t th? hai ? Anh làm nghê? thu??t 'theo trái tim mách b?o'

Tuy?t V?n Hu?nh, nhà s?n xu?t (trái) và Tuy?n ??, b
Image caption Tuy?t V?n Hu?nh, nhà s?n xu?t (trái) và Tuy?n ??, biên k?ch (ph?i) c?a v? "Summer Rolls"

"T?i h?i h??p l?m. T?i h?i h??p l?m," Tuy?n ??, tác gi? c?a v? Summer Rolls ("G?i cu?n"), v? k?ch ??u tiên v? ng??i Viê?t trên s?n kh?u Anh, nh?c ?i nh?c l?i v?i nhóm phóng viên BBC World Service khi chúng t?i ??n g??p ch? và các ??ng nghiê?p ch? hai ngày tr??c khi v? k?ch ra m?t c?ng chúng.

"M? t?i c?ng ch?a xem v? này n?a. Kh?ng bi?t bà s? ngh? sao. M??t s? c?u tho?i trong v? k?ch là c?u c?a bà ?y," Tuy?n v?a c??i v?a k? v?i chúng t?i trong m??t phòng t??p t?i Park Theatre ? khu Finnsbury, phía B?c London.

S? h?i h??p c?a ch? c?ng là d? hi?u vì v? Summer Rolls ?? ???c Tuy?n 'thai nghén' g?n b?y n?m nay.

C?m h?ng vi?t k?ch v? c?u chuyê?n c?a m??t gia ?ình Viê?t ??n v?i Tuy?n sau m??t l?n ch? xem k?ch v? nh?ng tr?i nghiê?m c?a ng??i nh??p c? các n??c sang Anh Qu?c.

Sau sáu n?m, ch? v?n ch?a tìm ???c m??t nhà s?n xu?t hay m??t s?n kh?u thích h?p cho v? k?ch.

R?i ch? g??p Tuy?t V?n Hu?nh, m??t ph? n? g?c Viê?t c?ng ho?t ???ng trong l?nh v?c k?ch nghê?, t?i Nhà hát Qu?c gia Anh (National Theatre) vào n?m 2018. Hai ch? tr? thành c??p bài trùng và sáng l??p ra VanThanh Productions, h?ng s?n xu?t nh?m giúp ??a ti?ng nói c?a các nhóm thi?u s? lên s?n kh?u Anh.

Ng??i Vi?t t?i Anh: làm k?ch ngh? hay làm móng tay?

Vì sao t?i b? ti?n túi d?ng nh?c k?ch Ki?u ? Paris?

Nguy?n Ph??ng Trà My k? chuyê?n ?óng phim 'Ng??i V? Ba'

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh VanThanh Productions
Image caption Di?n viên Anna Nguy?n (ph?i) trong vai Mai

'Kh?ng hi?u r? mình t? ??u ??n'

T?i h?i nhà biên k?ch Tuy?n ?? ??y có ph?i là c?u chuyê?n c?a chính b?n th?n ch?, Tuy?n ?áp:

"C?u chuyê?n c?a Mai kh?ng hoàn toàn là c?u chuyê?n ngoài ??i th?c hay c?u chuyê?n c?a t?i. ??y là m??t nh?n v??t cho s?n kh?u, nh?ng nó ??n t? tr?i nghiê?m s?ng c?a t?i. T?i ?? t?o ra nh?n v??t này t? trái tim mình và nhi?u tr?n tr? c?a c? ?y c?ng chính là nh?ng d?n v??t c?a t?i."

M??t trong nh?ng tr?n tr? l?n nh?t c?a Tuy?n khi l?n lên ? Anh là kh?ng hi?u r? mình t? ??u ??n, và ?i?u ?ó ?nh h??ng ??n nhi?u khía c?nh trong cu??c s?ng c?a ch?.

"Ch?ng h?n, nh? cách b?n giao ti?p v?i gia ?ình, khó kh?n v? ng?n ng?, r?i b?n lu?n là m??t ng??i nh??p c?, là thi?u s? và lu?n b? coi là khác biê?t," Tuy?n nói.

"T?t c? nh?ng ?i?u ?ó ??u ???c ??a vào v? k?ch. Kh?ng th? nói ti?ng m? ?? hoàn toàn tr?i ch?y vì ???c d?y b?ng ti?ng Anh ? tr??ng và b?n mu?n hòa nh??p vào x? h??i Anh.

Khi còn ?i h?c, Tuy?n kh?ng mu?n nói ti?ng Viê?t nhi?u nh?ng gi? ??y, là m??t ph? n? tr??ng thành, c? l?i ??c gì mình nói ti?ng Viê?t t?t h?n ?? có th? nói chuyê?n v?i ba m?.

"Sau khi t?i vi?t k?ch b?n, t?i ??a m??t s? ng??i Viê?t xem và h? ??u r?t c?m ???ng tr??c c?u chuyê?n. Có ng??i còn nói "C?m ?n b?n ?? ??a chuyê?n c?a gia ?ình t?i lên s?n kh?u". T?i nh??n th?y nh?ng tr?i nghiê?m c?a nh?n v??t trong v? k?ch kh?ng ch? là c?a riêng t?i, mà còn là c?a nhi?u ng??i Viê?t th? hê? th? hai," Tuy?n ti?p l?i.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh VanThanh Productions
Image caption Michael Phong Le (trái) và Linh-Dan Ph?m (ph?i) trong vai anh trai và m? c?a Mai

'Tin ?i?u trái tim mách b?o'

Hu?nh V?n Tuy?t, nhà s?n xu?t c?a Summer Rolls, và n?a th? hai c?a VanThanh Productions, l?n lên trong m??t gia ?ình Viê?t ?i?n hình.

Nh? nhi?u gia ?ình Viê?t khác, cha m? Tuy?t tr?ng ??i con cái s? ?i theo nh?ng con ???ng nh?t ??nh.

"T?i b? ??y vào ???ng mòn ph?i ?i h?c, l?y ch?ng, có con, có nhà c?a, làm nh?ng c?ng viê?c nh? giáo viên, bác s? hay lu??t s?…T?i ?? theo con ???ng ?ó. T?i d?y h?c trong 7 n?m nh?ng t?i th?y r?t kh? s?.

"Khi l?n lên, t?i kh?ng h? bi?t ai theo con ???ng nghê? thu??t nên t?i ngh? mình ch?ng có hy v?ng gì. Nh?ng t?i tin trái tim mách b?o ?i?u t?i th?c s? mu?n làm, và t?i tin vào b?n th?n r?ng t?i có th? làm ???c. Và t?i ??u tranh ?? ??n v?i nghê? thu??t và may m?n có ???c c?ng viê?c t?i Nhà hát Qu?c gia, và h?c ???c nh?ng k? n?ng mà t?i có b?y gi?.

"T?i ??u tranh kh?ng ng?ng ngh? ?? ??n v?i ngành k?ch nghê?. Th??t mê?t m?i nh?ng c?ng th??t b? c?ng," ch? Tuy?t Hu?nh cho bi?t.

Khó kh?n trong viê?c tìm và ph?n vai di?n

Chúng t?i ???c bi?t viê?c tìm di?n viên cho v? Summer Rolls là ?i?u kh?ng ??n gi?n, nh?t là cho nh?ng vai ng??i l?n tu?i.

Tuy?t Hu?nh nói v?i chúng t?i trong th? hê? ng??i Viê?t l?n tu?i, g?n nh? kh?ng có ai ho?t ???ng trong l?nh v?c sáng t?o nghê? thu??t hay làm di?n viên.

"Nh?ng các di?n viên g?c Viê?t tr? ?? b?t ??u n?i lên, và chúng t?i tìm ???c 60百分比 các vai di?n là ng??i Viê?t. Cách ??y 10 n?m, ?i?u này ?? kh?ng th? có ???c, vì ph?i có th?i gian ?? ng??i Viê?t t? tin xu?t hiê?n tr??c c?ng chúng," Tuy?t k?.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh VanThanh Productions
Image caption Keon Martial-Phillip (trái) trong vai b?n trai c?a Mai và Anna Nguy?n (ph?i) trong vai Mai

Thách th?c tìm di?n viên phù h?p cho Summer Rolls c?ng chính là ?i?u c??p bài trùng Tuy?t - Tuy?n mu?n thay ??i. M??t trong nh?ng m?c tiêu c?a VanThanh Productions là t?ng s? hiê?n diê?n và t?o thêm c? h??i cho ng??i Viê?t nói riêng và di?n viên ??ng ? nói chung trong các l?nh v?c nghê? thu??t, k? c? các kh?u k? thu??t và s?n xu?t sau cánh gà.

"Khi chúng t?i l??p h?ng VanThanh Productions, chúng t?i mu?n ?? cao ti?ng nói c?a nh?ng nhóm thi?u s? ? Anh.

"Nhà hát là m??t ngành mà nam gi?i, nh?t là ?àn ?ng da tr?ng, có v? trí áp ??o. Th? nên chúng t?i bàn nhau làm sao có th? thách th?c ???c ?i?u ?ó. Chúng t?i b?t ??u m??t hành trình tìm ki?m nh?ng ng??i ph? n? r?t ?iêu luyê?n trong l?nh v?c c?a h?, nh?ng ch?a bao gi? có c? h??i làm viê?c trong m??t tác ph?m có t?m c? nh? v? này.

"Lúc ??u chúng t?i ngh? s? ?u tiên ph? n? nói chung, r?i sau ?ó chúng t?i ngh? sao l?i kh?ng tìm các ph? n? da màu, vì h? c?ng là m??t nhóm thi?u s? kh?ng có nhi?u c? h??i. Ph?i m?t nhi?u th?i gian chúng t?i m?i tìm ?? ng??i cho 25 v? trí c?a h?ng. Nh?ng ??t ???c con s? 100百分比 ph? n? da màu làm viê?c v?i chúng t?i th??t là m??t ?i?u tuyê?t v?i." Tuy?n kh?ng gi?u v? t? hào khi k? v?i chúng t?i.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Gavin Li
Image caption Tuy?t V?n Hu?nh, (trái) và Tuy?n ??, (ph?i) c?ng là ??ng sáng l??p c?a h?ng VanThanh Productions

'Mong Summer Rolls ???c t?i nhi?u n??c khác'

Tr? l?i v?i nhà biên k?ch Tuy?n ??, t?i h?i ch? có d? ??nh ??a v? Summer Rolls ra kh?i n??c Anh và ??n v?i c??ng ??ng Viê?t ? các n?i khác nh? M?, ?c, ch?u ?u hay kh?ng.

Tuy?n cho bi?t k?ch b?n ?? ???c in, có ngh?a là b?t c? ai mu?n dàn d?ng v? k?ch và ??a lên s?n kh?u, hay d?ng phiên b?n riêng c?a h? ??u có th? làm ???c.

"T?i mong v? k?ch s? ???c t?i nh?ng n?i khác. ?ó là gi?c m?."

"G?n ??y, t?i ?? hi?u bi?t nhi?u h?n v? c??ng ??ng nghê? s? Viê?t Nam trên th? gi?i. Có nhi?u ng??i ? M?, ? ?c vv. Trong th? gi?i hiê?n ??i chúng ta có th? k?t n?i d? dàng. Và t?i r?t vui là bên M? có nhi?u ng??i háo h?c trên m?ng x? h??i v? Summer Rolls. Th??t tuyê?t v?i khi c?m th?y t?i là m??t ph?n c?a c??ng ??ng nghê? s? ng??i Viê?t toàn c?u."

Tuy?n cho bi?t m?i liên hê? c?a ch? v?i Viê?t Nam ch? y?u là qua gia ?ình. Cho ??n gi?, ch? m?i ch? v? th?m Viê?t Nam m??t l?n. Tr??c khi v? Viê?t Nam, ch? lo r?ng ch? s? c?m th?y xa l?, nh?ng khi ??n n?i ch? c?m th?y nh? ? nhà.

"T? khi vi?t v? k?ch này, t?i ?? liên hê? nhi?u h?n v?i Viê?t Nam. ??y là m??t quá trình và t?i m?i ? giai ?o?n ??u. ??y là m??t ch??ng ???ng t?i ph?i ?i, ?i?u t?i ph?i tr?i qua trong s? nghiê?p c?ng nh? cu??c s?ng," Tuy?n cho bi?t.

Image caption V? Summer Rolls ???c c?ng di?n ? s?n kh?u Park Theatre Finnsbury, London, t? 19/6 ??n 13/7

Tr??c khi chia tay, chúng t?i h?i Tuy?n và Tuy?t hai ch? mu?n mang ?i?u gì t?i cho khán gi? qua v? Summer Rolls.

"Khán gi? ??n xem v? k?ch này s? th?y ng?c nhiên. V? k?ch có b?i c?nh c?a m??t gia ?ình Viê?t Nam, nh?ng nó là c?u chuyê?n toàn c?u - c?u chuyê?n v? gia ?ình, v? tình yêu và m?t mát," Tuy?t ?áp.

Còn Tuy?n nói ch? hy v?ng v? k?ch s? ??a c??ng ??ng Viê?t ??n v?i nhau và truy?n c?m h?ng cho nhi?u ng??i Viê?t th? hê? th? hai:

"M??t trong nh?ng thách th?c là ??a c??ng ??ng ??n v?i nhau, ?? h? tr? nhau và c?m th?y ti?ng nói c?a h? ???c l?ng nghe. V? k?ch "Summer Rolls" này ch?ng h?n, ??y là v? k?ch v? ng??i Viê?t l?n ??u tiên ???c lên s?n kh?u. T?i kh?ng ch? ??nh làm v? k?ch Viê?t ??u tiên t?i Anh, nh?ng nó là nh? v??y. Và hy v?ng, v? k?ch s? truy?n c?m h?ng cho nhi?u ng??i Viê?t th? hê? th? hai ? Anh c?ng k? nh?ng c?u chuyê?n c?a h?."

Tin liên quan