Virus corona: Chuy?n m?t doanh nh?n tr? thành tình nguy?n viên ch?ng d?ch

Anh Ch?u D?ng C??ng ?i tu?n vào sáng s?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Ch?u D?ng C??ng
Image caption Anh Ch?u D?ng C??ng ?i tu?n vào sáng s?m

V?i m?t chi?c kh?u trang, m?t chi?c nón b?o hi?m che toàn g??ng m?t và m?t lá c?, anh Ch?u D?ng C??ng b?t ??u c?ng vi?c hàng ngày nh? ng??i gác c?ng c?a th?n, ??m b?o "n?i b?t xu?t, ngo?i b?t nh?p".

Tình nguy?n viên 42 tu?i này t?ng là gi?ng viên ??i h?c r?i tr? thành th??ng nh?n ? Vi?t Nam ?? 5 n?m.

Anh r?i Vi?t Nam v? th?n Sam M?c vào tháng 12/2019 ?? chu?n b? ?ón T?t cùng gia ?ình. Nh?ng khi d?ch b?nh bùng phát ? V? Hán, anh Ch?u b? k?t l?i ? quê nhà. T? m?t doanh nh?n, anh Ch?u tr? thành tình nguy?n viên ch?ng d?ch kh?ng l??ng.

Ngày 23/1, chính quy?n Trung Qu?c quy?t ??nh phong t?a ? V? Hán, H? B?c ?? cách ly t?m ch?n c?a d?ch virus corona. ??y là l?n ??u tiên trong l?ch s? hi?n ??i, m?t thành ph? l?n v?i 11 tri?u d?n hoàn toàn phong t?a.

Theo ?y ban Y t? H? B?c, hi?n t?i ?? g?n 50.000 ca nhi?m và g?n 2.300 ng??i t? vong ? V? Hán. Cách ?ó 200 c?y s?, ? th?n Sam M?c, thành ph? Hoàng C??ng, t?nh H? B?c n?i anh Ch?u ? c?ng ch?u s? phong t?a. ??n nay, th?n Sam M?c v?i kho?ng 3.000 c? d?n v?n ch?a có tr??ng h?p nào nhi?m b?nh hay t? vong.

BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t ti?p xúc v?i anh ?? tìm hi?u v? c?ng vi?c phòng ch?ng d?ch và cu?c s?ng m?t tháng phong thành t?i th?n anh.

Thành tình nguy?n viên ch?ng d?ch

Tr? l?i Facebook sau h?n m?t tháng im ?ng, anh Ch?u b?t ??u livestream c?ng vi?c h?ng ngày c?a mình cho b?n bè th? gi?i xem.

"Th?i ?i?m ??u tình hình r?t nghiêm tr?ng và t?i kh?ng có th?i gian ?? lên Facebook. D?ch b?nh là th?m h?a l?n nh?t mà chúng t?i ph?i gánh ch?u t? tr??c ??n gi? nên c?n ng??i xung phong ?? ??m b?o d?n làng ???c kh?e m?nh. ??y là lúc b? ?i v? k? c?a b?n th?n, b?o v? cho ng??i khác c?ng là cho chính mình và gia ?ình" - anh Ch?u nói.

C?ng vi?c chính c?a anh Ch?u h?n m?t tháng nay là ??m b?o vi?c ?óng c?a th?n, kh?ng có ng??i l? vào và ng??i trong th?n kh?ng ra kh?i nhà. Anh cùng 15 tình nguy?n viên khác ph? trách vi?c mua l??ng th?c, nhu y?u ph?m ?? ph?n phát cho t?ng h? gia ?ình.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Ch?u D?ng C??ng
Image caption Anh Ch?u D?ng C??ng v?n chuy?n g?o cho các h? d?n

Nh?ng ngày này, th?n Sam M?c m?a nhi?u và tr?i l?nh d?n.

Sáu gi? sáng m?i ngày, anh Ch?u ?i b? t? nhà ??n n?i là c?a ng? th?n ?? canh gác. Con ???ng v?n v?n 400 mét này t?ng là n?i s?m u?t nh?t th?n v?i siêu th? l?n nh?t làng và s?p ch? truy?n th?ng. Nh?ng gi?, t?t c? ??u ?óng c?a im lìm. C?a ng? n?i k?t làng anh Ch?u và b?n th?n khác ???c anh và các tình nguy?n viên khác dùng xe t?i, xe máy và c?y ch?n l?i, ??m b?o "n?i b?t xu?t, ngo?i b?t nh?p".

??n kho?ng 16 gi? 30, anh cùng nh?ng tình nguy?n viên khác nh?n l??ng th?c, th?c ph?m g?i vào th?n.

"Khi t?i ??ng b?o v? ngoài này, t?i ph?i ?eo kh?u trang và ??i m? b?o hi?m có kính che toàn g??ng m?t. T?i kh?ng ch?m vào b?t k? ai, th?m chí gi?a các tình nguy?n viên khi làm vi?c chung c?ng cách nhau ít nh?t ba mét. Khi v? ??n nhà, t?i r?a m?t và tay th?t k? ?? ??m b?o s?c kh?e cho mình" - anh nói.

Khi d?ch b?nh bùng phát n?ng n?, các t?nh thành khác tri?n khai vi?c vi?n tr? cho nh?ng n?i nh? H? B?c và H? Nam. T?nh Qu?ng ??ng và Chi?t Giang ch?u trách nhi?m th?c ph?m cho V? Hán. Thành ph? Hoàng C??ng n?i anh Ch?u s?ng c?ng ???c nh?n vi?n tr?.

Theo l?i k? c?a anh Ch?u, rau c? ???c ph?n phát mi?n phí ??n t?ng h? gia ?ình. Các th?c ph?m khác ???c mua theo nhu c?u c?a m?i h?. Th?c ph?m ??u ???c l?y t? các siêu th? ???c ki?m tra và kh? trùng: "M?i ng??i mua d?u ?n, g?o và các ?? dùng là ch? y?u. Sau ?ó chúng t?i mang ??n ??t ? c?a nhà m?i gia ?ình và h? s? ra l?y".

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Ch?u D?ng C??ng
Image caption Anh Ch?u ph?n phát th?c ph?m cho các h? gia ?ình

"M?i ngày, nh?n viên y t? s? ??n t?ng nhà ?? ?o th?n nhi?t, ??m b?o kh?ng ai có tri?u ch?ng c?a virus corona. T?t c? m?i ng??i: già, tr?, l?n bé ??u ph?i ? trong nhà, ch? có nh?ng tình nguy?n viên m?i ???c phép ra ngoài nh?ng c?ng ph?i tu?n th? nguyên t?c v? sinh" - anh Ch?u nh?n m?nh.

D?ch Covid-19: 'Vi?t Nam ?ang ch?u t?n th?t v? kinh t?'

Virus corona lan nhanh - g?n 100.000 ca nhi?m, h?n 3.100 t? vong

Virus corona: Nh?ng tri?u ch?ng và cách phòng tránh c?n bi?t

Tuy nhiên, th?i gian ??u, m?i vi?c khá khó kh?n cho các tình nguy?n viên, nh?t là khi m?i ng??i trong th?n ch?a ? th?c ??y ?? v? s? nghiêm tr?ng c?a d?ch b?nh.

Anh Ch?u k?:

"T?i ph?i c?m loa ?i ??n t?ng nhà ?? tuyên truy?n cho h? v? tác h?i c?a ch?ng virus m?i này. ??y là vi?c chính trong th?i gian ??u vì nhi?u ng??i kh?ng tu?n th? vi?c cách ly. N?u h? kh?ng ch?u nghe, t?i ??a h? th?y s? ng??i nhi?m b?nh, s? ca t? vong và s? nghiêm tr?ng c?a d?ch b?nh. H? s? s? và nghe theo. Bi?n pháp cu?i cùng là g?i c?nh sát ??n, áp d?ng hình th?c pháp l? d?a vào lu?t phòng ch?ng d?ch".

Cách ly th?i c?ng ngh?

N?m nay, d?ch b?nh ?? ??o l?n truy?n th?ng ?n t?t c?a ng??i d?n th?n Sam M?c. H? kh?ng ra ngoài, kh?ng ?i chúc t?t. kh?ng h?i h?p. M?i ho?t ??ng ??u ?óng b?ng.

"??n ngày 16/2, ng??i d?n H? B?c chính th?c b? c?m ra kh?i nhà. Ng??i d?n kh?ng ?i làm, các siêu th? và nhà máy ??u ?óng c?a. C? n??c ?ang ?oàn k?t ch?ng l?i virus. Nhi?m v? chính là chi?n th?ng trong cu?c chi?n kh?ng khói thu?c súng này" - anh Ch?u t?m s?.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Ch?u D?ng C??ng
Image caption Các tình nguy?n viên v?n chuy?n th?c ph?m ??n các h? gia ?ình

Nh? c?ng ngh?, vi?c cách ly ???c th?c hi?n tri?t ?? h?n. Ng??i d?n kh?ng ph?i ?i ra ngoài v?n mua ???c th? mình c?n, h?c sinh kh?ng ph?i ??n l?p v?n ti?p t?c vi?c h?c t?p.

Ng??i d?n Trung Qu?c ??u s? d?ng Wechat là c?ng c? chính ?? giao ti?p v?i nhau, ?? th?c hi?n m?i ho?t ??ng t? tr? ti?n, ??t nhu y?u ph?m cho ??n c?p nh?t tin t?c, gi?i trí.

B? m? h?n 70 tu?i c?a anh Ch?u s? d?ng Wechat ?? ??t ?? ?n cho gia ?ình, con trai anh 13 tu?i xài Wechat ?? h?c online trong nh?ng ngày th?n b? phong t?a.

Theo l?i anh Ch?u, Wechat là n?n t?ng hi?u qu? vì ai c?ng xài: "Con trai t?i dùng Wechat ?? h?c online. T?ng là giáo viên nên tr? thành gia s? c?a con kh?ng là v?n ??, con trai t?i có th? h?i t?i bài v? b?t k? lúc nào qua Wechat và khi v? nhà, t?i s? gi?ng l?i cho con".

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Ch?u D?ng C??ng
Image caption Th?c ??n ???c g?i qua Wechat

Ch? vào màn hình ?i?n tho?i, anh Ch?u gi?i thích:

"??y là th?c ??n m?i ngày, chúng t?i ??ng vào nhóm Wechat và ng??i d?n ch?n. H? ghi chú thêm nh?ng v?t d?ng c?n thi?t ?? chúng t?i mua và mang ??n. Kh?ng ai c?n ph?i ra ngoài, m?i th? ??u nh?n qua Wechat".

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh IQIYI
Image caption Ng??i d?n t?p th? d?c, ch?i game ?? gi?i trí khi cách ly

"Khi ? Vi?t Nam, t?i c?ng dùng Wechat ?? g?i video v?i gia ?ình. Nh? ?ó mà v? và con t?i ??u th?y ???c khung c?nh Hà N?i. C?ng vi?c làm ?n c?a t?i c?ng ??u s? d?ng Wechat là ch? y?u. ??c bi?t vào th?i ?i?m d?ch b?nh bùng phát nh? hi?n nay, Wechat càng tr? nên ti?n l?i và hi?u qu? h?n", anh Ch?u k? l?i.

Bên trong nh?ng cánh c?a ?óng kín vì l?nh phong t?a, ng??i d?n làng Sam M?c gi?i trí b?ng vi?c xem các ch??ng trình truy?n hình, n?u ?n, hát hò và t?p th? d?c. Bên ngoài tr?i, anh Chu D?ng C??ng ?i b? tu?n t? 6 gi? sáng ??n 9 gi? t?i ?? ??m b?o an toàn cho ng?i làng.

'T?i mong tr? l?i Vi?t Nam'

Trong c?nh "phong thành" h?n m?t tháng, anh Ch?u m? t? t?m tr?ng chán n?n vì ? trong nhà quá l?u c?a m?i ng??i. Các ho?t ??ng kinh doanh ??u ng?ng tr?, m?i ng??i h?u h?t ph?i s?ng nh? ti?n ti?t ki?m và s? tr? c?p c?a chính ph?.

D?ch b?nh ?? g?y ra nh?ng t?n th?t to l?n ??i v?i n?n kinh t? Trung Qu?c. M?i ng??i d?n c?a ??t n??c v?i d?n s? 1,4 t? này c?ng ch?u thi?t h?i.

"T?i kh?ng th? ?i l?i Vi?t Nam và th?c hi?n vi?c kinh doanh nh? bình th??ng. C? gia ?ình ?ang s?ng b?ng ti?n ti?t ki?m. Các gia ?ình Trung Qu?c có th? duy trì cu?c s?ng b?ng ti?n ti?t ki?m trong kho?ng hai n?m. Hi?n t?i thành ph? chúng t?i kh?ng nh?n tr? c?p c?a chính ph? mà chuy?n nó cho các thành ph? ch?u thi?t h?i n?ng n? h?n".

"Kh?u trang ?ang khan hi?m ? Trung Qu?c. Ng??i d?n ? ??y kh?ng c?n ?eo kh?u trang n?u kh?ng ra ngoài. Vì th?, chúng t?i quyên góp cho nh?ng nh?n viên y t? ? tuy?n ??u. H? ki?t s?c h?n nhi?u và có th? g?p hi?m nguy b?t c? lúc nào".

? nhà anh Ch?u, tivi ???c m? c? ngày ?? c?p nh?t tình hình th?ng tin. S? ca nhi?m m?i và t? vong ? V? Hán ?ang gi?m d?n, b?c tranh ch?ng ch?i v?i d?ch b?nh d?n l?c quan h?n.

Anh Ch?u chia s?:

"T?i các thành ph? l?n nh? V? Hán, tình hình d?ch b?nh còn nghiêm tr?ng vì nhi?u ng??i v?n ?ang trong quá trình ?i?u tr?. N?i t?m ch?n V? Hán, nhi?u nh?n viên y t? c?ng b? nhi?m virus và hy sinh m?i ngày. Dù th?n t?i ch?a ai d??ng tính hay ch?t vì virus corona nh?ng chúng t?i ph?i lu?n c?n tr?ng vì ??y ch?a ph?i phút cu?i c?a cu?c chi?n".

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Ch?u D?ng C??ng
Image caption Anh Ch?u ??m b?o kh?ng có ng??i l? vào th?n

V?n chi?c m? b?o hi?m v?i kính che h?t g??ng m?t, v?n chi?c kh?u trang và lá c?, h?m nay anh Ch?u ph?i m?c thêm áo m?a ?? gi? ?m c? th?. M?a xu?ng làm con ???ng ??t càng khó ?i h?n. Anh Ch?u t?m s?, anh mong d?ch b?nh s? mau chóng qua ?i vì m?i ng??i ??u m?i m?t: kh?ng ???c ra ngoài, kh?ng làm ?n, kh?ng ti?n b?c.

''Chúng t?i nói v?i nhau m?i ngày: V? Hán c? lên! H? B?c c? lên. V? Hán chi?n th?ng! Trung Qu?c chi?n th?ng!".

Khi ???c h?i ?i?u gì là ??ng l?c v?c d?y tinh th?n, anh Ch?u qu? quy?t: "Th?ng cu?c chi?n này, t?i có th? tr? l?i Vi?t Nam ti?p t?c c?ng vi?c kinh doanh c?a mình".

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan