Tàu s?n bay USS Theodore Roosevelt th?m ?à N?ng, Vi?t - M? ‘thêm th?n thi?t’

Tàu s?n bay USS Theodore Roosevelt ??n ?à N?ng ngày 5/3 Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Reuters
Image caption Tàu s?n bay USS Theodore Roosevelt ??n ?à N?ng ngày 5/3

Quan h? Vi?t Nam - Hoa K? ti?p t?c th?t ch?t v?i chuy?n th?m ngày 5/3 c?a tàu s?n bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu USS Bunker Hill (CG 52) ??n ?à N?ng.

Tàu s?n bay M? th?m ?à N?ng, quan h? Vi?t - M? g?n bó

USS Carl Vinson t?i ?à N?ng vào tu?n t?i

USS Hue City: Chi?n h?m M? mang tên TP Hu?

TQ 'kh?ng vui' v?i chuy?n th?m VN c?a USS Carl Vinson?

Quan hê? qu?n s? M? - Viê?t ?ang 'tr??ng thành'

Chuy?n th?m ?? ???c lên k? ho?ch t? tr??c nh?m k? ni?m 25 n?m thi?t l?p quan h? ngo?i giao gi?a Hoa K? và Vi?t Nam.

?ng H? K? Minh, Phó Ch? t?ch ?y ban Nh?n d?n ?à N?ng ch? trì l? ?ón nhóm tàu s?n bay c?a H?i qu?n Hoa K?.

??i s? M? Daniel Kritenbrink phát bi?u: "Chuy?n th?m này ti?p n?i chuy?n th?m l?ch s? n?m 2018 c?a tàu s?n bay USS Carl Vinson (CVN 70), chuy?n th?m ??u tiên c?a m??t tàu s?n bay Hoa K? ??n Vi?t Nam trong h?n 40 n?m."

"Ch? 25 n?m sau khi bình th??ng hóa quan h? ngo?i giao, quan h? song ph??ng c?a chúng ta ?? tr? nên m?nh m? h?n bao gi? h?t."

Tham gia các ho?t ??ng c?a ?oàn tàu H?i qu?n Hoa K? t?i ?à N?ng có ?? ??c John C. Aquilino, T? l?nh H?m ??i Thái Bình D??ng Hoa K?.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh EPA
Image caption ??i s? M? Daniel Kritenbrink

Ch? huy tr??ng nhóm tàu s?n bay tác chi?n (CSG) 9 Chu?n ?? ??c Stu Baker, nói: "Chuy?n th?m này c?ng là b?ng ch?ng cho cam k?t c?a Hoa K? ??i v?i m?t khu v?c ?n ?? D??ng-Thái Bình D??ng t? do và r?ng m?, n?i các qu?c gia hùng m?nh và ??c l?p t?n tr?ng ch? quy?n c?a qu?c gia khác và th??ng t?n pháp lu?t."

Theodore Roosevelt là tàu s?n bay th? 4 thu?c l?p Nimitz c?a Hoa K? v?i th?y th? ?oàn g?m 5.000 ng??i tham gia h? tr? và th?c hi?n các ho?t ??ng kh?ng qu?n trên bi?n.

Nhóm tàu s?n bay tác chi?n bao g?m t?ng c?ng 6.500 th?y th?, m??t tàu s?n bay, m?t kh?ng ?oàn, m??t tàu tu?n d??ng và sáu tàu khu tr?c.

Trong th?i gian th?m ?à N?ng, phía M? s? tham gia các ho?t ??ng nh? bi?u di?n v?n ngh?, giao l?u th? thao (bóng ?á, bóng chuy?n), giao l?u ti?ng Anh; trao ??i chuyên m?n v? h? tr? ?ng phó th?m h?a, ??c bi?t là c?ng tác phòng, ch?ng d?ch b?nh COVID-19.

Tin t? các báo Viê?t Nam cho hay ?oàn tham quan g?m c? báo chí mà nhà n??c Viê?t Nam cho phép vào chi?u ngày 5 tháng 3 ?? kh?ng ra tàu s?n bay USS Theodore Roosevelt ngoài kh?i Viê?t Nam vì bi?n ???ng.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh EPA
Image caption Tham gia có ?? ??c John C. Aquilino, T? l?nh H?m ??i Thái Bình D??ng Hoa K?.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan