Virus corona: Bê?nh nh?n th? 21 g?y b?c xúc vì ?i nhi?u và cu?c s?ng 'cao c?p'

VN Airlines
Ch?p l?i hình ?nh,

Máy bay c?a Vietnam Airlines

D? lu?n Viê?t Nam nói nhi?u v? bê?nh nh?n th? 21 b? d??ng tính virus corona sau khi ?i cùng chuy?n bay v?i b?? tr??ng Nguy?n Chí D?ng và c? Nguy?n H?ng Nhung t? London v? Hà N??i trên chuy?n bay VN0054 tu?n tr??c.

Dù tên c?a B?? tr??ng K? ho?ch và ??u t? ???c nêu r?, cùng tin ?ng D?ng "?m tính" sau xét nghiê?m Covid-19, và c? Nguy?n H?ng Nhung ???c g?i là bê?nh nh?n 17, nh?ng ng??i th? 21 l?i kh?ng ???c nêu r? tên.

Trang VietnamNet 08/03 ch? ghi t?t g?i ?ng là "N.Q.Th, 61 tu?i".

Xét v? m??t d?ch t? h?c, ng??i này ???c coi là "tác nh?n siêu l?y lan" (super spreader) vì ?? ti?p xúc ít nh?t 96 ng??i khác, theo th?ng báo c?a B?? Y t? Viê?t Nam.

T?i m??t cu?c h?p ? Hà N?i, Ch? t?ch thành ph? Nguy?n ??c Chung cho bi?t, ?ng Th. ng?i gh? 5A cùng chuy?n bay VN0054 v?i b?nh nh?n N.H.N (gh? 5K).

?ng Th. bay t? Vi?t Nam ?i ?n ??, sau ?ó sang Anh r?i v? Vi?t Nam. Trên chuy?n bay t? ?n ?? sang Anh có ng?i c?nh 1 ng??i qu?c t?ch Anh có bi?u hi?n s?t và ho liên t?c."

Sau khi v? Viê?t Nam, ?ng Th. ?? có nhi?u ho?t ???ng ? nhi?u n?i.

"?ng ?? ti?p xúc v?i 96 ng??i, ? nhi?u n?i, có h?i ngh? ?ng d? ??ng nh?t lên ??n 40 ng??i, ti?p xúc g?n ??y nh?t là bu?i ?i ?n, ?i ch?i golf…"

Cùng ngày, trang Thanh Niên nói Viê?t Nam ?? "cách ly y t? 50 ng??i theo d?i nhi?m Covid-19 liên quan ca b?nh 61 tu?i".

Sang ngày 9/03, báo Tu?i Tr? vi?t r?ng b?nh nh?n s? 21 "ti?p xúc tr?c ti?p và gián ti?p v?i g?n 400 ng??i".

C?ng có ? ki?n cho r?ng viê?c m??t c? gái con nhà giàu, m??t b?? tr??ng và m??t quan ch?c cao c?p c?a ??ng c?m quy?n ? Viê?t Nam "có liên quan ??n bê?nh d?ch" khi?n nh?n quan c?a hê? th?ng chính tr? v? Covid-19 ???t ng??t thay ??i.

Cho ??n g?n ??y, s? chú ? c?a nhà ch?c trách t??p trung vào ng??i bình d?n, lao ???ng, khách n??c ngoài (Trung Qu?c, Hàn Qu?c) h?n là các thành viên c?a t?ng l?p trên.

Ng??i ta c?ng t??p trung quá nhi?u vào nguy c? d?ch bê?nh t? ch?u ? mà 'b? ng?' các n??c ?, Anh v?n ?ang có s? l?y nhi?m d?ng cao.

V? c? H?ng Nhung, ?ng Nguy?n Chí D?ng và ?ng N.Q.Th. còn khi?n nhi?u c? d?n quy?n th? c?a th? ?? Viê?t Nam th?y "th?i kh?c Iran" ??n g?n, khi quan ch?c và c? quan chính quy?n b? tác ???ng tr?c ti?p b?i nguy c? virus corona.

Viê?c hai ch? em c? Nguy?n H?ng Nhung b? m?c virus c?ng khi?n d? lu??n chú ? ??n l?i s?ng c?a gi?i con nhà giàu ng??i Viê?t.

BBC 1593太阳集团城一切网址 trên livepage ti?ng Anh v? virus trên toàn c?u có nh?c ??n c? Nguy?n H?ng Nga ? London, g?i ??y là "Vietnamese socialite" (ti?u th? ?n ch?i Viê?t Nam), "?? m?c virus corona sau khi ?i Milan và Paris d? h??i ch? th?i trang".

Liên quan t?i gi?i showbiz, d? lu??n c?ng chú ? ??n m??t n? ca s? "???c m?i di?n t?i bu?i ti?c c?a B? K? ho?ch và ??u t? và có ti?p xúc v?i B? tr??ng Nguy?n Chí D?ng".

Tuy ph? n? này ???c báo Viê?t Nam nói là "xét nghiê?m ?m tính", sinh ho?t cao sang, tiê?c tùng c?a gi?i quan ch?c trong mùa d?ch Covid-19 v?n tr? thành ?? tài bình lu??n r??ng r?i trên Facebook.

Ch?p l?i hình ?nh,

Khoang h?ng th??ng gia trên Boeing 787- hình ch? có tính minh h?a

Nhà l? lu??n bình d? 'ch?i sang'

Riêng v? "ng??i s? 21", các trang tài liê?u l?u truy?n trên m?ng x? h??i n??c này nói ?ng Th. làm viê?c t?i H??i ??ng L? lu??n Trung ??ng ??ng C??ng s?n Viê?t Nam.

M??t trang web ti?ng Viê?t khác, thì nói ?ng còn là "thành viên T? T? v?n c?a Th? t??ng chính ph? Viê?t Nam".

Cùng lúc, c??ng ??ng m?ng ???t ra c?u h?i m??t c? quan "c?m lá c?" v? l? lu??n c?a ch? ngh?a c??ng s?n, phong trào cách m?ng c?a nh?ng ng??i v? s?n, l?i có quan ch?c "?n tr?a ? khách s?n 5 sao", bu?i t?i "?i ch?i golf".

M??t Facebooker là Nguy?n Ti?n T??ng vi?t trên trang cá nh?n:

"...Ngoài vi?c h?p ? h?i ??ng l? lu?n, ?ng ?i ?n tr?a ? ks Daewoo, ?n t?i ? nhà hàng, ?i ?ánh golf cùng ??ng s?. C?ng ph?i nh? ??n con virus, m?i ph?i l? ???c s? th?t ??ng sau v? bình d?."

M??t s? ? ki?n c?ng h?i vì sao d?n m?ng ban ??u t??p trung phê phán bê?nh nh?n 17, m??t th??ng d?n, nh?ng ??n v? quan ch?c - bê?nh nh?n s? 21 - c?ng kh?ng khai báo, còn ?i làm, ?i h?p, d? tiê?c, thì ng??i ta ít phê phán h?n.

Ph?i ch?ng có ?i?u gì ?ó kh?ng c?ng b?ng?

Trong lúc có ch? trích ??i v?i bê?nh nh?n s? 21, c??ng ??ng m?ng ?ánh giá cao ?ng phó c?a chính quy?n Hà N??i, và B?? Y t?, qua ch? ??o ngày ?êm c?a Phó Th? t??ng V? ??c ?am.

Facebooker Tr?n M?nh Kiên vi?t h?m 07/03:

"H?y xem cách B? Y t? c?ng b? 3 ca s? 18, 19, 20 hay 16 ca tr??c ?ó. R?t nh? nhàng, chuyên nghi?p, b?o m?t th?ng tin cá nh?n c?a ng??i nhi?m.

T?t nhiên ca s? 17 b?n ch?t có khác nh?ng m?i th? ??u ?? ???c c? quan ch?c n?ng bi?t tr??c và x? l? tr??c ?ó r?i, li?u có c?n "h?p kh?n" hoành tráng lúc 22g ?êm v?i cách th?c ??a th?ng tin c?ng r?t "bí hi?m" ?? t?o s? tò mò cao ?? trên MXH nh? v?y kh?ng? K?t qu? th?c t? cho th?y là ch? vì 1 ca nhi?m mà c? Hà N?i náo lo?n h?t c? lên.

Chính quy?n Hà N?i x? l? r?t t?t vi?c cách ly d?ch nh?ng c?ng c?n rút kinh nghi?m trong vi?c truy?n th?ng t?i c?ng chúng ?? tránh g?y ho?ng lo?n kh?ng c?n thi?t."

Sau khi ban BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t ??ng video Bí th? Hà N??i V??ng ?ình Huê? h?p kh?n ?êm 06/03 v? ca 17 t?i Hà N??i dính Covid-19, trên trang Facebook c?a ban ?? nh??n ???c có nhi?u bình lu??n.

Facebooker Toan Nguyen vi?t:

"Nói th?t th?i covid-19 này thì ? VN còn yên t?m h?n ? Hàn hay ? M? và ch?u ?u r?t nhi?u (th?ng tin v? d?ch r?t minh b?ch r? ràng)".

Sang ngày 11/03, B?? tr??ng C?ng an VN, ?ng T? L?m yêu c?u:

"X? l? nghiêm các tr??ng h?p khai báo gian d?i, kh?ng ch?p hành cách ly."

Ch?p l?i video,

N?m ?i?u c?n bi?t v? virus corona