Nh?c s? nói v? vi?c b? ''V? Hán'' kh?i l?i bài 'Ghen C? Vy'

  • Bùi Th?
  • BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t
Ch?p l?i hình ?nh,

Ph?n l?i m?i ch? ??i ?o?n có nh?c tên thành ph? V? Hán

Sáng 10/3, bài hát g?y hi?u ?ng truy?n th?ng trên th? gi?i 'Ghen C? Vy' ???c ??ng l?i trên kênh Youtube c?a Vi?n S?c kho? ngh? nghi?p và m?i tr??ng v?i phiên b?n ti?ng Vi?t m?i. C? th?, t? "V? Hán" trong bài hát ?? b? b? ra.

'Ghen C? Vy' là ca khúc ???c nh?c s? Kh?c H?ng vi?t l?i l?i t? b?n hit Ghen (2017) c?a Min và Erik.

V?i th?ng ?i?p kêu g?i m?i ng??i gi? gìn v? sinh trong tình hình d?ch Covid-19 bùng phát, bài hát g?y chú ? khi ???c khen ng?i trong ch??ng trình talk show c?a John Oliver trên kênh HBO.

Ca khúc còn ???c UNICEF - Qu? Nhi ??ng Liên h?p qu?c - chia s? r?ng r?i cùng v?i ?o?n v? ??o c?a v? c?ng Quang ??ng. M?i ??y nh?t 'Ghen C? Vy' v?a ???c ?ài truy?n hình Pháp và t?p chí ??c ??a tin, ??ng th?i phóng viên Iran c?ng ?? ngh? mu?n chuy?n ng? ca khúc.

H?m 4/3, ?ng Nguy?n L?m Thanh, Giám ??c chính sách c?a TikTok Vi?t Nam cho BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t bi?t, 'V? ?i?u r?a tay' v?i nh?c n?n 'Ghen C? Vy' ?? có 14 tri?u l??t xem t?i Vi?t Nam, v?i h?n 7.000 video ???c ??a lên m?ng.

S?a l?i vì nh?y c?m

? phiên b?n ti?ng Vi?t m?i này, l?i bài hát ch? duy nh?t ???c s?a ??i ? ?o?n có nh?c ??n thành ph? V? Hán v?i ? ngh?a là quê h??ng c?a virus corona. C? th?, ? gi?y th? 20, l?i nguyên th?y c?a bài hát là "Em ? ??u? Quê c?a em ? V? Hán" hi?n ?? ???c ??i thành: "Bao ngày qua em t?o ra bao sóng gió."

Nh? v?y, v?i s? thay ??i l?i này, tên thành ph? V? Hán, ???c coi là n?i xu?t phát c?a ch?ng virus m?i Covid-19 ?? ???c lo?i b? hoàn toàn kh?i bài hát.

Trong cu?c ph?ng v?n v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t h?m 11/3, nh?c s? Kh?c H?ng, ng??i sáng tác ca khúc 'Ghen C? Vy' xác nh?n là ?? thay ??i m?t chút l?i ti?ng Vi?t:

"T?i ch? ch?nh s?a m?t chút ?? m?i th? ?? nh?y c?m vì vi?c tuyên truy?n c?n có s? chính xác và khéo léo, tránh nh?ng v?n ?? khác. Th?ng ?i?p chính c?a bài hát là ?? cho m?i ng??i bi?t cách r?a tay ?úng cách và b?o v? s?c kh?e, kh?ng ph?i các v?n ?? khác".

Ch?p l?i hình ?nh,

Bài hát ???c ??i l?i ? ?o?n nh?c ??n thành ph? V? Hán

V? vi?c nên s? d?ng phiên b?n ti?ng Vi?t c? hay m?i, nh?c s? Kh?c H?ng chia s?:

"Vi?c này là quy?t ??nh và ch? th? c?a B? Y t?, kh?ng ph?i vi?c mình mu?n hay kh?ng. T?i kh?ng ch?c v?n ?? nh?y c?m là gì vì B? Y t? b?o s?a. Riêng b?n th?n t?i lu?n mu?n ?em tinh th?n l?c quan nh?t cho m?i ng??i. Vì v?y, quan ?i?m c?a t?i là truy?n ?i th?ng ?i?p tích c?c thì dù phiên b?n nào thì th?ng ?i?p v?n lu?n ? ??y và m?i ng??i s? tìm ???c ? ngh?a".

"Khi vi?t, t?i ???c Vi?n s?c kh?e ngh? nghi?p và M?i tr??ng và B? Y t? cung c?p nhi?u t? li?u và ???ng h??ng qu? giá. Nh?ng t? li?u ch? là con s? nh?ng ?em l?i cho t?i nh?ng xót xa. Nh?ng c?u chuy?n v?i ??y cung b?c c?m xúc c?a h?nh phúc và c? gian tru?n chính là ni?m c?m h?ng, nh?t là v?i ng??i tr? nh? t?i. Nh?ng bác s?, nh?n viên y t?, c?ng nh?n, ng??i ?ang ngày ?êm l?ng l? phòng ch?ng b?nh d?ch khi?n mình vi?t l?i nó có h?n h?n", nh?c s? tr? nói.

Phiên b?n ti?ng Vi?t m?i ?? b? ?i c?m t? "V? Hán" c?a bài hát 'Ghen C? Vy' ???c ??ng t?i trên kênh Youtube c?a Vi?n S?c kho? ngh? nghi?p và m?i tr??ng vào ngày 9/3. Sau ?ó, video này ?? ???c chuy?n thành ch? ?? kh?ng c?ng khai.

V?i vi?c chuy?n t? ch? ?? c?ng khai thành kh?ng c?ng khai (Unlisted), video m?i s? kh?ng hi?n th? trong k?t qu? tìm ki?m, c?ng nh? video có liên quan và video ?? xu?t.

?? xem ???c video này, b?n c?n ph?i có ???ng liên k?t c?a video m?i có th? xem và chia s?. Tuy nhiên h?m nay 12/3, video v?i l?i nh?c m?i ?? ???c ??t ch? ?? c?ng khai tr? l?i. ??ng th?i, video nh?c có nh?c ??n V? Hán v?n ???c gi? l?i trên kênh Youtube c?a Vi?n này.

Ch?p l?i hình ?nh,

Video 'Ghen C? Vy' c?p nh?t l?i m?i ???c chuy?n thành ch? ?? kh?ng c?ng khai

Trong m?t di?n bi?n liên quan, ngày 6/3, trong cu?c ph?ng v?n trên CNBC và Fox 1593太阳集团城一切网址, Ngo?i tr??ng Mike Pompeo g?i virus Covid-19 là "virus V? Hán" dù virus này ?? ???c ?y ban qu?c t? v? ph?n lo?i virus ??t tên là H?i ch?ng h? h?p c?p tính n?ng virus Corona 2 (SARS-CoV-2).

Theo t? South China Morning Post, phát ng?n viên B? Ngo?i giao Trung Qu?c Tri?u L?p Kiên ch? trích truy?n th?ng và nh?ng ng??i s? d?ng thu?t ng? "virus V? Hán" là "v? trách nhi?m". "B?ng cách g?i nó là 'virus Trung Qu?c' v?i ng? ? v? ngu?n g?c c?a nó trong khi kh?ng có b?t k? b?ng ch?ng nào. H? c? ?? trách nhi?m cho Trung Qu?c. D?ch b?nh là m?t thách th?c toàn c?u," ng??i phát ng?n Tri?u L?p Kiên nói.

Phiên b?n ti?ng Anh s?p trình làng

Theo l?i nh?c s? Kh?c H?ng, n?i dung phiên b?n ti?ng Anh có th? s? ra m?t vào cu?i tu?n này ???c chuy?n ngh?a sát v?i l?i ti?ng Vi?t ? phiên b?n m?i. "L? do t?i mu?n vi?t l?i ti?ng Anh vì t?i ??c tin t?c v?n th?y nhi?u n?i v?n khá th? ? vi?c ch?m sóc s?c kh?e b?n th?n. Nên t?i mu?n góp ph?n n?ng cao ? th?c m?i ng??i h?n ? m?c ?? th? gi?i, nh?t là khi tình hình d?ch b?nh ?? di?n bi?n toàn c?u" - nh?c s? tr? nói.

??ng hành vi?t l?i ti?ng Anh cho ca khúc 'Ghen C? Vy', nh?c s? Mew Amazing, ng??i n?i ti?ng sáng tác các ca khúc hit nh? 'Th?t b?t ng?', '? thì' cho bi?t: "V? ?o?n nói v? V? Hán, chúng t?i kh?ng ?? trong phiên b?n ti?ng Anh vì t?i th?i ?i?m hi?n t?i, d?ch b?nh ?? mang tính toàn c?u, kh?ng còn quan tr?ng nó ??n t? ??u".

Ch?p l?i hình ?nh,

Bài hát 'Ghen C? Vy' phiên b?n ti?ng Anh ???c Mew Amazing cùng sáng tác

Là ng??i ch?p bút vi?t nhi?u ca khúc c?ng ??ng, ng??i ??ng hành ch??ng trình VietPride qua nhi?u n?m, Mew Amazing chia s? v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t h?m 11/3:

"B?y gi? d?ch b?nh ?ang ti?n sát ??n g?n m?i qu?c gia, m?i con ng??i, thì ?i?u quan tr?ng h?n là ng?n ch?n nó. Nên l?i bài hát s? nh?n m?nh vào s? l?y lan c?a virus Covid-19 và kêu g?i m?i ng??i gi? s?c kh?e, r?a tay ?úng cách ?? b?o v? s?c kh?e cho chính mình và ng??i th?n".

"Th?ng ?i?p kêu g?i m?i ng??i gi? v? sinh an toàn trong mùa Covid-19 là ?i?u ???c ??t lên hàng ??u khi th?c hi?n l?i bài hát. Ekip th?c hi?n mong mu?n ??a th?ng ?i?p này ??n v?i t?t c? m?i ng??i, nh?t là ng??i ban ??u t? ch?i bài hát vì h? kh?ng hi?u ti?ng Vi?t. N?u phiên b?n ti?ng Anh ???c ?ón nh?n h?n n?a thì là ni?m h?nh phúc" - nh?c s? Mew Amazing th? l?.

Theo l?i nh?c s? Mew Amazing, v?i phiên b?n ti?ng Anh này, c? ekip r?t c?t l?c trong vòng hai ngày ?? "ch?y ?ua" v?i th?i gian ?? hoàn thi?n bài hát: "Gi? nh?ng th?ng ?i?p trong bài hát ?? r?t thành c?ng sang ti?ng Anh sao cho nghe êm tai nh?t là thách th?c. Quan tr?ng là gi? ???c tinh th?n bài hát và di?n gi?i l?i m?t cách êm tai nh?t. V?i t?i thành c?ng là m?i ng??i cùng nhau th?c hi?n, ?i qua nh?ng nan gi?i ?? bài hát mang tính toàn c?u ???c ra ??i".

Chia s? thêm v? s? thành c?ng c?a bài hát, nh?c s? Kh?c H?ng nói: "?m nh?c là ng?n ng? toàn c?u và bài hát ???c ?ón nh?n kh?ng ch? b?i giai ?i?u, l?i nh?c hay v? ??o mà qu?c t? còn dành l?i ng?i khen v?i c?ng tác phòng ch?ng d?ch c?a Vi?t Nam. ?ó là ?i?u t?i c?m th?y t? hào nh?t. B? Y t? ?? làm r?t t?t trong c?ng cu?c này và t?i may m?n khi ???c ?óng ph?n nh? trong chi?n d?ch".

Ch?p l?i video,

V? ?iê?u Ghen C? Vy lan t?a toàn c?u

Bên c?nh ?ó, nh?c s? Kh?c H?ng c?ng chia s? ni?m mong mu?n m?i ng??i nghe ??ng ch? vì vui tai mà h?y cùng làm theo ?? gi? gìn s?c kh?e: "Dù phiên b?n ti?ng Vi?t hay ti?ng Anh thì 6 b??c r?a tay c? b?n ??u ???c l?ng ghép khéo léo ?? m?i ng??i làm theo. ?ó là m?c ?ích chính c?a bài hát và n? l?c chung: t?i vi?t l?i, ch? Min và Erik hát, B? Y t? thúc ??y truy?n th?ng ??n m?i kênh nh? ??i s? quán các n??c ??ng lòng chia s?", nh?c s? Kh?c H?ng nhìn nh?n.