Virus corona: Tu?i, s?c kh?e và ??i h?i 13 c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam?

Vi?t Nam Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption T?ng Bí th? Nguy?n Phú Tr?ng và ?CSVN còn 10 tháng ?? chu?n b? cho ??i h?i 13 c?a ??ng c?m quy?n này, trong lúc ??i d?ch Covid-19 v?n ?ang di?n ra

??i d?ch Covid-19 là m?t bi?n c? ?ang có nhi?u tác ??ng ??n 's?c kh?e' n?n chính tr? c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam vào lúc ??ng c?m quy?n này còn kho?ng 10 tháng chu?n b? cho ??i h?i toàn qu?c l?n th? 13, m?t s? nhà quan sát th?i s? và ph?n tích chính tr? Vi?t Nam nói v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t.

H?m 12/03/2020, t? Sài Gòn, Lu?t s? Tr?n Qu?c Thu?n, nguyên Phó Ch? nhi?m th??ng tr?c V?n phòng Qu?c h?i Vi?t Nam, t? Sài Gòn ??a ra bình lu?n v?i Bàn Tròn Th? N?m:

"T?i theo d?i tình hình ? thành ph? và ? phía Nam, chu?n b? cho ??i h?i 13 b?t ??u t? ??i h?i c? s?, thì các c? s?, các ph??ng, x? này n? ?ang ti?n hành ??i h?i c?ng nh?u bình th??ng, nh?ng trong ??i h?i ?ó ??n b?y gi? v?n ch?a th?y báo cáo chính tr? c?a Trung ??ng, ?ó là báo cáo l?i, báo cáo trung t?m, v?n ch?a th?y g?i t?i xu?ng c? s?.

Bàn tròn BBC: Covid-19 và 's?c kh?e' n?n chính tr? VN

Virus corona: Anh s?p vào giai ?o?n 2 ch?ng Covid-19

Virus corona và vi?n c?nh kinh t? Vi?t Nam

"Còn t? ch?c ? c? s? di?n ra bình th??ng và theo l?ch thì v?n là c?p qu?n, c?p thành ph?, nh?ng n?u lên c?p thành ph?, thì nó s? có ngàn ??i bi?u, thì lúc ?ó n?u còn d?ch Covid-19 thì kh?ng bi?t s? có ho?n, lùi hay kh?ng. ??n b?y gi?, ??i h?i l?n th? 13 này s? di?n ra vào tháng Giêng n?m 2021, kho?ng ?ó, ??u qu? m?t, n?u kh?ng có gì thay ??i,

"Nh?ng có nh?ng v?n ?? n?i b?t, n?i tr?i lên thì ??i h?i này ngoài nh?ng v?n ?? th?ng th??ng nh? báo cáo chính tr?, báo cáo kinh t? - x? h?i, báo cáo c?ng tác x?y d ??ng, thì k? này n?i tr?i lên nh?ng v?n ?? l?n nh? là v?n ?? quy?n s? h?u ??t ?ai, mà ?ó c?ng là ?i?m nóng, m?u ch?t mà x?y ra nh?ng chuy?n r?t ?au lòng nh? là v? ??ng T?m và nhi?u ??a ph??ng khác nh? ? V?nh Long, r?i t?nh này, t?nh kia, r?t nhi?u.

Máy c?a b?n kh?ng h? tr? nghe xem
Lu?t s? Thu?n: 'D?p d?ch nh?ng v?n chu?n b? ??i h?i ??ng'

"Ti?p theo n?a, v?n ?? ?òi h?i c?ng khao khát là v?n ?? ph?i th?c hi?n d?n ch? ? Vi?t Nam nh? th? nào, nh?t là d?n ch? ? trong ??ng.

"B?y gi? k? ??i h?i này v?n tri?n khai cái di?n b?u c? ? trong ??ng theo quy?t ??nh 214, do c?p trên d? ki?n c?p d??i và ??i h?i h?n ch? quy?n ?ng c?, b?u c?, m?c dù quy?n ?ng c?, b?u c? ?? quy ??nh trong ?i?u l? ??ng và ?i?u l? ??ng kh?ng có gì thay ??i.

"Còn v?n ?? tu?i, thì nó tr? l?i v?n ??, hi?n t?i, g?n ??y ?ang tr? l?i v?n ?? tu?i, n?u theo quy ??nh hi?n hành, nh?ng ng??i ?ang làm B? Chính tr? mà quá 65 tu?i, thì kh?ng ???c tái c?, mà d??i 65 thì ???c tái c? B? Chính tr? ???ng nhi?m.

"Còn n?u 65 thì là tr??ng h?p ??c bi?t nh? v?a qua l?y ví d? nh? là T?ng Bí th? Nguy?n Phú Tr?ng c?ng là tr??ng h?p ??c bi?t, kh?ng nh?ng trên 65 mà trên 70 c?ng là tr??ng h?p ??c bi?t. Còn b?y gi? nh? v?y thì ai ?i, ai ?, thì ?ó c?ng là m?t v?n ?? l?n trong tình hình b?y gi?,

'Manh nha' v? nh?n s? và ???ng l?i?

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Có ? ki?n trong gi?i ph?n tích nói, d?p d?ch xong, thì ??ng và chính quy?n s? ph?i b?t tay ngay vào ??y m?nh chu?n b? cho ??i h?i ??ng toàn qu?c l?n th? 13

D?ch COVID-19 cho th?y ?i?m y?u c?a TQ và VN c?n làm gì?

Covid-19: M?ng x? h?i Vi?t Nam, nh?ng ngày nóng d?ch

Virus corona: Bê?nh nh?n 21 g?y ra bình lu??n b?c xúc ? VN

Vang ti?ng Th? Thiêm, ??ng T?m trong phim 'VN: Ti?ng gào thét t? bên trong'

T? Hà N?i cùng ngày, Ti?n s? Hà Hoàng H?p, nhà ph?n tích chính tr? ?ang là nghiên c?u viên cao c?p khách m?i thu?c Vi?n Nghiên c?u ??ng Nam ? (Iseas - Singapore) ??a ra bình lu?n v?i BBC ngay tr??c Bàn tròn v? hai khía c?nh là quy ho?ch nh?n s? và ch? tr??ng, ???ng l?i, ?ng nói:

"Manh nha thì t? n?m ngoái ng??i ta c?ng nói là quy ho?ch ng??i này, ng??i kia vào ch? này, ch? kia, thì ??n nay v?n th? th?i, kh?ng có gì thay ??i c?, th?c t? mà nói ph?i lúc vào ??i h?i m?i bi?t ???c.

"Nh?ng mà theo quy ho?ch, ti?ng ??n, thì ai c?ng bi?t r?i, ví d? ?ng Nguy?n Xu?n Phúc và bà Nguy?n Th? Kim Ng?n thì ?? tiêu chu?n ?? làm ?ng c? viên ch?c T?ng Bí th?.

"?ng Ph?m Minh Chính thì ?? tiêu chu?n vào (?ng viên ch?c) ch? t?ch Qu?c h?i, r?i hình nh? là ?ng V??ng ?ình Hu? ?? tiêu chu?n ?? c? vào ?ng c? ch?c g?i là ch?c Th? t??ng.

"Nh?ng vi?c này m?i ch? là trên gi?y, t?c là m?i d?a vào quy ch?, d?a vào nh?ng gì quy ??nh ? trên gi?y, còn th?c t? chính tr? Vi?t Nam v? cùng ph?c t?p, nói thì là nói th?i, th? còn ph?i ?? ??n sát nút thì m?i bi?t ???c."

V? ???ng l?i, ch? tr??ng có th? di?n ra t?i ??i h?i 13, nhà ph?n tích Hà Hoàng H?p ??a ra bình lu?n:

Máy c?a b?n kh?ng h? tr? nghe xem
Covid-19: N?u di?n bi?n ph?c t?p, có th? lùi ??i h?i 13?

"?? có nh?ng manh nha t? ??i h?i 9 là tái c? c?u kh?i doanh nghi?p nhà n??c th?ng qua c? ph?n hóa và th?ng qua vi?c phát tri?n, c?ng nh? là m? r?ng các hình th?c v? s? h?u, phát tri?n kh?i doanh nghi?p t? nh?n và doanh nghi?p kh?ng ph?i c?a nhà n??c.

"Th? thì ??i h?i 11, 12, h??ng ?y là v?n có, th? nh?ng có m?t s? ng??i b?o l?u theo h??ng coi doanh nghi?p nhà n??c là ch? ??o, th? thì t?i hy v?ng r?ng ??i h?i 13 s? có m?t s? c?i bi?n nào ?ó ?? cho kh?i doanh nghi?p nhà n??c nh? ?i, nh?ng nó có ?óng góp t?t h?n, làm ?n có l?i h?n.

"Và ??ng th?i, kh?i doanh nghi?p ngoài nhà n??c, t?c là kh?ng ph?i nhà n??c ???c phát tri?n t?t ??p nh?t. ??y là m?t h??ng có th? nhìn th?y t??ng ??i r?, còn khó có th? hy v?ng r?ng là có b?t k? m?t thay ??i v? th? ch? chính tr? nào c?."

? th?c h? 'b?o th?' ti?p t?c th?ng th??

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption C?i cách ?? c?ng nh?n s? h?u t? nh?n v? ??t ?ai là m?t v?n ?? ??t ra qua nhi?u ??i h?i c?a ?CSVN và t?i nay ch?a có c?u tr? l?i, theo ? ki?n trong gi?i quan sát chính tr? Vi?t Nam

??a ra bình lu?n Bàn Tròn Th? N?m t? B? K? ho?ch và ??u t? trong b?i c?nh Vi?t Nam ?ang ??i ??u v?i d?ch Covid-19 v?i nhi?u quan t?m và c?u h?i ???c ??t ra trong d? lu?n x? h?i và c?ng ??ng g?n ??y, nhà ph?n tích chính sách c?ng, PGS. TS. Ph?m Qu? Th? nói:

"Th? nh?t ph?i xác minh xem các cán b? trong quy ho?ch c?a chúng ta (Vi?t Nam) v?a r?i ???c ph?n ánh trên các d? lu?n nh? th? nào và c?n ph?i xác minh, k? c? ??t l?i các chuy?n ?i nh? th? nào cho nó ti?t ki?m, cho nó ??o ??c và cho nó có l??ng t?m.

"Th? hai v? d?ch này, kh?ng ???c ch? quan, kh?ng ho?ng s?, nh?ng kh?ng ch? quan, b?i vì theo kinh nghi?m thì kh?ng th? theo Trung Qu?c ???c, mà b?y gi? nhìn ?, chúng ta th?y t? l? ch?t r?t là cao so v?i s? ca l?y nhi?m r?i, ch? kh?ng ph?i là 2百分比 hay là 2,3百分比 n?a, mà Vi?t Nam c?n ph?i ti?p t?c ki?m soát r?t ch?t ch? v? m?t d?ch t? và nh?ng ch?a ch?y.

"Th? ba v? m?t ???ng h??ng và chính tr?, t?i ngh? r?ng v?n chia thành hai h??ng, m?t là v?n ? th?c h? b?o th? v?n có th? th?ng th? ? trong ??i h?i t?i thì nó s? làm ch?m quá trình c?i cách.

"Và m?t h??ng theo t?i ngh? là theo th? tr??ng t??ng ??i tích c?c là chúng ta ph?i t? nh?n hóa m?nh m? h?n n?a, theo t?i ngh? là th?, ph?i thành l?p, ph?i vi?t l?i, trong ??i h?i ph?i nh?n m?nh thêm khía c?nh ?ó, ?? chúng ta (Vi?t Nam), nh? là Lu?t s? Tr?n Qu?c Thu?n ?? nói, là v? nh?ng n?n t?ng c?a kinh t? th? tr??ng, trong ?ó ??c bi?t là v?n ?? s? h?u, mà trong s? h?u nói chung là v?n ?? ??t ?ai.

"Mà n?u kh?ng có, thì trong nhi?m k? t?i s? r?t là khó kh?n, còn nói chung chung theo ki?u làm vi?c mà c?n ph?i có ngh? quy?t, thì theo t?i ngh?, cách làm vi?c nh? th? ?? quá l?c h?u r?i, mà b?y gi? chúng ta ph?i c?n c? vào th?c t? ?? vi?t, còn nh?ng gì ch?a chín hay là chín r?i, thì ??y ch?ng qua là s? ch? ??o th?i, còn nh?ng gì b?c xúc trong cu?c s?ng, c?n ph?i l??ng tr??c ???c.

"Ngoài ra, nh? t?i th?y, ??i h?i 13 này chu?n b? r?t nhi?u chi?n l??c và nh?ng t?m nhìn, thì t?i ngh? r?ng ??y c?ng là m?t c? s? ?? chúng ta xem xét l?i các chi?n l??c l?n tr??c ?? chúng ta l??ng tr??c t??ng lai c?a ??t n??c, c?a d?n t?c.

"?? cho nó phát tri?n, kh?ng t?t h?u n?a và h??ng t?i th?nh v??ng và có th? ng?ng cao ??u ??i v?i th? gi?i trong kh?ng ch? ch?ng d?ch, kh?ng ch? nh?ng cái m?nh m? v? tình hu?ng kh?n c?p, mà ph?i trong cu?c s?ng bình th??ng.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Vi?c có thêm vai trò ph? n? tham gia qu?n l?, l?nh ??o ? các c?p, trong ?ó có v? m?, trung m?, c?ng là m?t ch? báo v? ti?n b? x? h?i mà gi?i quan sát có th? ti?p t?c quan t?m t?i VN

"S? phát tri?n bình th??ng d?n ch? và kinh t? ?i ??i v?i nhau, t?i ngh? ??y m?i là cái chính mà c?ng ph?i nh?n c? h?i này ?? chúng ta làm t?t t?m nhìn cho ??t n??c và cho d?n t?c."

S? xu?t hi?n '?i?m sáng' nh?n s? qua v? Covid-19?

T? n?i ?ang th?m vi?ng ? Austin, Texas, Hoa K?, bác s?, Ti?n s? Tr?n Tu?n, chuyên gia ph?n bi?n chính sách và t? v?n giám ??nh x? h?i t?i Liên hi?p các H?i Khoa h?c và K? thu?t Vi?t Nam (Vusta), nêu quan ?i?m:

"T?i cho r?ng lúc này là giai ?o?n then ch?t, ch?c ch?n r?ng các s? ki?n l?n, thí d? nh? v? ??ng T?m x?y ra h?m 09/01 v?a r?i và d?ch Covid-19 này s? ?nh h??ng r?t ?áng k? ??i v?i s? chu?n b?, ??nh h??ng ???ng l?i c?ng nh? nh?n s? c?a ??i h?i ??ng CSVN s?p t?i.

"Trong th?i gian t?i s? có các th?o lu?n và nh?ng ph?n tích ?i theo h??ng là ph?i nhìn l?i nh?ng ?i?m mà v?a r?i t?i tóm t?t n?m cái, trong ?ó có v?n ?? g?i là s? minh b?ch hóa và s? giám sát, ?ánh giá ??c l?p cho s? v?n hành c?a h? th?ng.

"Và nh? th? có th? th?y r?ng s? có nh?ng s? thay ??i ?? c?n b?ng h?n v?n ?? m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng, ??c bi?t trong v?n ?? phòng ch?ng d?ch, trong toàn c?u hóa.

"Nh? th? trong th?i gian t?i có th? th?y r?ng tính kinh t? kh?ng còn ???c ?u tiên c?i cách cho kinh t? phát tri?n, ??u t? n??c ngoài s? kh?ng ???c ?u tiên nh? trong nh?ng n?m tr??c ??y.

"?i?m th? ba n?a là v? m?t nh?n s?, ch?c ch?n r?ng qua v? Covid-19 này c?ng s? hi?n ra m?t vài nh?n v?t mà có th? là ?i?m sáng h?n, nh? th? có th? s? thay ??i trong nh?n s? th?i gian t?i, c?ng nh? chuy?n mà các quan ch?c b? ph?n mà ?i, chúng ta g?i là chi tiêu c?ng m?t cách v? l?, m?t cách l?ng phí, thì s? ph?i có nhìn nh?n.

"B?i vì n?u kh?ng thì th?c ra ?ó là m?t s? ?ào phá lòng tin c?a ng??i d?n ghê g?m vào l?nh ??o.

"Cho nên nh?n s? ph?i thay ??i qua v? Covid-19 v?a làm sáng r? c?a chúng ta," nhà ph?n bi?n ??c l?p v? chính sách nói v?i BBC.

M?i qu? v? b?m vào ???ng d?n này ?? theo d?i Bàn Tròn Th? N?mv? Covid-19 và chính tr? Vi?t Nam c?ng nh? vi?c chu?n b? ??i h?i 13 c?a ??ng C?ng s?n.

Tin liên quan