C?u binh G?c Ma: 'V?t dao l?nh c?a Trung Qu?c m?i ám ?nh t?i'

Ng??i tu?n hành vinh danh 64 liê?t s? G?c Ma Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Reuters
Image caption Ng??i tu?n hành vinh danh 64 liê?t s? G?c Ma

B?i san h? nhu?m ?? máu nh?ng ng??i con ??t Vi?t. G?c Ma r?i vào tay gi?c. V?t c?t t? tr?n chi?n ?au th??ng kh?ng th?i c?a vào trái tim nh?ng c?u binh còn s?ng. M?i l?n Trung Qu?c ?em tàu thuy?n v?n quanh vùng bi?n Vi?t Nam, lòng h? l?i cu?n trào n?i h?n c?m t?t ??.

Trong cu?c ph?ng v?n v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t h?m 13/3, nh?ng c?u binh G?c Ma Nguy?n V?n Th?ng, Lê V?n ??ng, Lê H?u Th?o và Lê V?n Thoa ?? chia s? n?i ni?m c?a m?t ng??i c?u chi?n binh trong cu?c h?i chi?n ?au th??ng G?c Ma 14 tháng 3 n?m 1988.

??i t??ng Lê ??c Anh 'lu?n vì quy?n l?i qu?c gia'

10 n?m xung ??t Vi?t – Trung (1979-89) ?em l?i ?i?u gì?

Chi?n tranh Biên gi?i 1979: ? ki?n nói 'c?nh giác' trong quan hê? v?i TQ

Báo chí VN ‘m?nh m?’ vi?t v? G?c Ma 1988

'Trung Qu?c là k? thù'

Image caption Trung s? Nguy?n V?n Th?ng b? giam c?m, anh và các ??ng ??i ?? ???c trao tr? vào n?m 1991

Cu?c gi?ng co và x? súng x?y ra vào bu?i sáng 14 tháng 3 v?n còn trong trí nh? c?u binh Nguy?n V?n Th?ng. Khi ?y, trung s? Th?ng là ti?u ??i tr??ng thu?c ??n v? c?ng binh E83 ?ang ? trên boong tàu HQ-604.

T? ch? ??ng c?a mình, anh th?y r? các ??ng ??i ?ang c?m c? v?i lính Trung Qu?c. Pháo l?n b?t ??u n? vào chi?c HQ-604. L?c l??ng Vi?t Nam trên tàu li?n d?n vào ca bin r?t ??ng, ??n ??ch v?n kh?ng ng?t lia t?i nh?ng con ng??i h?u nh? kh?ng ???c v? trang. K?t qu? tr?n chi?n, 64 chi?n s? hy sinh, Th?ng cùng m?t vài ng??i khác s?ng sót va b? c?m tù.

Image caption C?u binh Lê V?n ??ng (c?m ?i?n tho?i) cùng các ??ng ??i trong ngày h?p m?t t?i Sài Gòn

Tr? v? t? nhà tù L?i Ch?u, Trung Qu?c sau h?n 3 n?m, Th?ng là th??ng binh b?c 1 v?i m?t ph?n c? th? bi?n d?ng, hàng ch?c m?nh ??n n?m trong th?n th? anh. C? g?n sát ngày k? ni?m cu?c h?i chi?n G?c Ma, anh l?i ?au ?áu: "T?i ngày 14/3 là k? ?c ?au bu?n l?i v?. T?i nh? ??ng ??i, b?n bè ?? vì t? qu?c mà n?m l?i n?i bi?n xa giá l?nh. Lòng t?i bu?n ?au l?m. M?i khi tr? tr?i các v?t th??ng trên mình l?i hành h? khi?n t?i càng c?m thù qu?n x?m l??c ?? gi?t h?i ??ng chí và c??p bi?n ??o".

Máy c?a b?n kh?ng h? tr? nghe xem
??i tá Ph?m H?u Th?ng, Vi?n L?ch s? Qu?n s? Vi?t Nam, nói v? tr?n G?c Ma và t??ng ni?m.

Cùng v?i trung s? Th?ng, trung s? Lê V?n ??ng c?ng b? trói, b?t m?t và b? ?ói trong h?m tàu. Khi ???c ??a t?i tr?i giam ? Trung Qu?c, v?t th??ng c?a Lê V?n ??ng b?t ??u b?c mùi n?ng. Nh?ng ng??i b?t gi? li?n ??a anh t?i b?nh vi?n, trói ch?n tay l?i và m?.

??ng nh? l?i: "32 n?m tr?i qua mà t?i t??ng nh? m?i ngày h?m qua, các ??ng ??i còn ?ó: ng??i b? th??ng, ng??i kêu khóc, ng??i b? b?n và chi?c tàu chìm d?n. Có lúc n?m m? v? cu?c chi?n, t?i t??ng nh? ?ó là cu?c ??i ai khác, kh?ng ph?i mình. T?i t? h?i sao Trung Qu?c ác ??n v?y, t?i b? th??ng ba ngày ba ?êm mà kh?ng ???c b?ng bó, kh?ng ???c g?y tê, ch? m? s?ng. V?t th??ng ?? ?au c?ng h??ng v?t dao s?c l?nh m?i ám ?nh t?i".

Ngày v? t? nhà tù, c?u binh Lê V?n ??ng mang theo m?t k? v?t: m?nh ??n ???c bác s? qu?n y Trung Qu?c g?p ra t? ca m? s?ng h?m nào. Anh ?? l?u gi? nó nh? m?t ch?ng tích cho m?t th?i ?o?n ?au th??ng c?a anh, và c?ng c?a ??t n??c này. Dù ?? m?t m?nh ??n trong m?t tr?n l? nh?ng nh?ng m?nh ??n khác v?n n?m trong th?n th? ng??i c?u chi?n binh. "V?i t?i Trung Qu?c là k? thù, nh?c t?i Trung Qu?c, t?i ch? th?y c?m gi?n, kh?ng anh em láng gi?ng gì h?t. Lúc b? m? s?ng, t?i c?m th?y mình b? ??i x? nh? con v?t", c?u binh ??ng chia s?.

'Cu?c th?m sát'

Nh?ng ng??i lính c?ng binh tu?i ??i m??i ra ?i n?m 1988 ?y kh?ng h? m?y may d? c?m chi?n tranh s? ?p ??n. R?i h? b? b?a v?y b?i làn ??n thù. Và khi cu?c gió tanh m?a máu k?t thúc, h? b? ??y vào ch?n lao ng?c.

Ngày trung s? Lê V?n ??ng lên ???ng làm nhi?m v? c?ng là ngày anh v?a k?t h?n. T?m trí ng??i lính tr? có ph?n day d?t v?i ng??i v? m?i c??i, nh?ng c?ng h?ng h?c khí th? "ra ?i ?? x?y d?ng bi?n ??o". Anh nói: "??i v?i t?i ??y là cu?c th?m sát vì l?c l??ng c?ng binh chúng t?i có súng ?ng gì trong tay ??u. T?i ra ?i ?? x?y d?ng giàn khoan, trong tay ch? có cu?c x?ng trong khi lính Trung Qu?c ???c trang b? ??y v? khí".

Image caption C?u binh Lê V?n ??ng cùng các ??ng ??i trong ngày h?p m?t t?i Sài Gòn

"Là ng??i lính thì ch?p nh?n th?c hi?n nhi?m v? nh?ng gi? ngh? l?i t?i th?y v? l?. N?u ??u hàng thì là k? ph?n qu?c còn chi?n ??u thì ch? có cu?c x?ng, kh?ng có súng trong tay. Và t?i cùng ??ng ??i ?? g?ng h?t s?c có th? ?? b?o v? bi?n ??o. Nh?ng trong cu?c ??ng ??, Trung Qu?c kh?ng m?t m?t sinh m?ng nào còn bên mình m?t ?i 64 chi?n s?. Nh?ng ng??i còn l?i ng??i nh? t?i b? th??ng và b? c?m tù". - c?u binh ??ng l? gi?i.

C?u binh Lê H?u Th?o, ti?u ??i tr??ng c?a L? ?oàn 146 cho r?ng: "Tuy r?ng l?c l??ng hai bên chênh l?ch, v? khí chúng ta có ??n s? nh?ng v?n là v? khí. Nh?ng th?ng th??ng, cu?c chi?n x?y ra khi hai bên tuyên b? chi?n tranh còn s? ki?n G?c Ma n? ra r?t b?t ng?, các chi?n s? ch?a có s? chu?n b?".

Image caption C?u binh Lê V?n ??ng (c?m ?i?n tho?i) cùng các ??ng ??i trong ngày h?p m?t t?i Sài Gòn

Lê V?n Thoa, m?t thành viên c?a tàu HQ-604 thu?c L? ?oàn 125 v?n t?i chuy?n hàng và là m?t trong s? ng??i s?ng sót tr? v? t? nhà tù Trung Qu?c. ??i v?i anh, s? ki?n G?c Ma m?i là cu?c th?m sát. Anh chia s?: "Nh?ng ngày này bu?n ghê l?m, t?i ?i cùng con trai vào Cam Ranh ?? sáng mai k?p th?p cho ??ng ??i. V?i t?i ??y kh?ng ph?i cu?c chi?n vì chúng t?i ra G?c Ma ?? x?y d?ng ??o, kh?ng ph?i ?? tham chi?n v?i ai nên ngoài ??o anh em r?t vui v? ph?n kh?i".

Tr?a ngày 13/3, anh Thoa cùng con trai c?a mình ch? nhau b?ng xe máy t? Bình ??nh ??n Khu t??ng ni?m chi?n s? G?c Ma ? Cam Ranh ?? vi?ng vong linh ??ng ??i. ??i v?i anh, m?nh ??n còn sót ? trong ??u khi?n anh gi?m ?i trí nh? kh?ng ph?i là ?i?u quan tr?ng. Anh Thoa canh cánh nh?t là tro c?t c?a nh?ng ??ng ??i ?? hy sinh: "??ng ??i hy sinh quá nhi?u, ch? mong ??c làm sao nhà n??c có th? ?àm phán v?i Trung Qu?c ?? tìm ???c xác ??ng ??i, nh?ng ng??i n?m l?i bi?n kh?i ??a v? ??t li?n. Nh?ng gi? có th? kh?ng th?c hi?n ???c n?a…".

?m ni?m ?m ?c

Nhi?u ng??i lính ?? may m?n s?ng sót tr? v? sau cu?c th?m sát G?c Ma 1988. Nh?ng khi ?y, nh?ng l?i ng?i ca, t?n vinh trong trang sách hay trên truy?n th?ng ?? kêu g?i lòng yêu n??c kh?ng có tên tu?i các anh. Dù 64 con ng??i ?? ng? xu?ng và bao nhiêu ng??i b? th??ng t?t, c?m tù trong m?t tr?n chi?n b?o v? m?nh ??t Vi?t Nam tr??c s? x?m l?n c?a ngo?i bang.

??i v?i các chi?n s? s?ng sót tr? v?, càng nhi?u ng??i bi?t ??n G?c Ma thì lòng h? và vong linh ??ng ??i càng c?m th?y ???c an ?i. Nh?ng s? ph?n cu?n sách "G?c Ma - Vòng tròn b?t t?", cu?n sách ??u tiên vi?t v? s? ki?n G?c Ma g?p nhi?u tru?n chuyên: ?i qua 13 nhà xu?t b?n, m?t 4 n?m xin gi?y phép. ??y c?ng là cu?n sách ??u tiên trong l?ch s? xu?t b?n c?a Vi?t Nam ph?i ???c th?m ??nh b?i m?t H?i ??ng th?m ??nh c?p nhà n??c.

Image caption Các c?u tù binh Tr??ng V?n Hi?n, Lê Minh Thoa và Lê V?n ??ng trong m?t l?n tái ng? ? Sài Gòn bên b?c tranh G?c Ma - Vòng tròn b?t t?.

Chia s? n?i ni?m, c?u binh Lê V?n ??ng nói: "T?i r?t bu?n khi cu?n sách b? t?m d?ng. N?u chi?n tranh ch?ng M?, ch?ng Pháp ???c ca ng?i thì c?ng nên có nh?ng trang gi?y cho G?c Ma. C?m súng c?ng anh hùng thì c?m cu?c x?ng c?ng là anh hùng. Chúng t?i c?n ???c b?o v? trong quá kh?, khi ??i m?t v?i k? thù hùng m?nh nh? Trung Qu?c".

"T?i ?au xót vì mình là ng??i trong cu?c ??ng ?? th?m sát ?ó mà gi? nh? v? ngh?a, kh?ng có giá tr? v?i l?ch s?. N?u nhà n??c nói r? h?n thì ng??i d?n có th? ch? ??ng h?n. L?p ng??i tr??c ?? già nua, l?p ng??i sau n?u kh?ng bi?t ??n s? ki?n l?ch s? thì ai s? là ng??i b?o v? bi?n ??o. Mình ?? kh?ng b?o v? ???c Hoàng Sa nên ?? m?t, mình c?ng ?? kh?ng b?o v? ???c G?c Ma nên ?? m?t dù ?ó là bi?n ??o c?a mình", c?u binh Lê V?n ??ng b?c b?ch.

??i v?i c?u bình Lê H?u Th?o, ng??i ?i tìm l?i nh?ng ??ng ??i còn s?ng, anh cho r?ng: "Gi?i tr? kh?ng bi?t ??n hay bi?t kh?ng c? th?, m? h? là l?i c?a nh?ng ng??i làm s? sách, truy?n th?ng. Quan tr?ng h?n có l?i v?i l?ch s?. Tuy kh?ng ph?i g?n ??y m?i nh?c t?i G?c Ma nh?ng v?n còn r?t h?n ch?. T?i là ng??i chi?n ??u trong cu?c chi?n ?ó c?m th?y ch?nh lòng, m?t mát".

Image caption C?u binh Lê H?u Th?o - tr??ng ban liên l?c các c?u binh G?c Ma xúc ??ng k? v? tr?n chi?n

?i cùng con trai ??n ?? t??ng ni?m nh?ng ??ng ??i ?? m?t dù kh?ng có s? ki?n h?p m?t nào ? Cam Ranh, c?u binh Lê V?n Thoa chia s?: "T?i mu?n con mình bi?t nh?ng gì ?? x?y ra, ?? sau này có ?i ngang qua ?ài t??ng ni?m cùng bè b?n, c?ng bi?t ??n th?p m?t nén nhang cho ??ng ??i b?. T?i mong ??c chính ph? quan t?m ??n nh?ng gia ?ình các ??ng chí ?? hy sinh và nh?ng ng??i t?ng chi?n ??u nh? chúng t?i ?? b?t ch?nh lòng. Có n?m h?i th?m, có n?m thì kh?ng th?y nh?c gì".

32 n?m tr?i qua, b?i G?c Ma x?m x?p n??c ngày x?a gi? ?? b? ngo?i bang b?i ??p thành ??o nh?n t?o kh?ng l?. M?i chuy?n tàu ch? qu?n nh?n và ng??i d?n Vi?t ?i qua ??y ?? t?i các ?i?m ??o ? Tr??ng Sa, qua cái n?i t?ng ch?ng ki?n m?t cu?c ?au kh?n cùng ?y, ??u b? k? thù nhòm ngó.

Nhi?u n?m k? t? ngày ?au th??ng ?y, ti?ng ??n thù và nh?ng ngày ng?c tù ?? lùi xa nh?ng trong lòng nh?ng ng??i lính n?m x?a v?n còn bao day d?t khi ngh? ??n tro c?t ??ng ??i ?? m?t. H? th? vòng hoa xu?ng bi?n xanh cùng l?i nguy?n c?u. B?i l?, v?n còn ??u ?ó trong lòng bi?n ngoài kia, h??ng h?n li?t s? ?ang l?n vào mu?n trùng sóng bi?c.

Tin liên quan