LS Thu?n: V? ??ng T?m "kh?ng th? làm thinh m?i"

Máy c?a b?n kh?ng h? tr? nghe xem
V? ??ng T?m: 'Cách hành x? nh? th?i Trung C?'

??ng C?ng s?n Vi?t Nam ?ang ti?n hành ??i h?i các c?p c? s? ti?n t?i ??i h?i toàn qu?c l?n th? 13 và ??y là chính d?p ?? các c?p ??i h?i ??a ra bàn lu?n v? v? t?p kích ??ng T?m ??m máu h?m 09/01/2020 g?y ch?t ng??i và làm x?n xao d? lu?n, m?t c?u l?nh ??o V?n phòng Qu?c h?i Vi?t Nam nói v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t.

"C?u chuy?n mà ng??i ta ?ang ch? ??i nh?t, ng??i ta c?ng ?ang mu?n làm cho r? là s? ki?n b?t ngu?n t? ??u, t? ?ng Lê ?ình Kình và t? nhóm ??ng Thu?n ?ó, mà l?i dùng l?c l??ng v? trang m?nh nh? th?, thì nó là cái gì?" Lu?t s? Tr?n Qu?c Thu?n, nguyên Phó Ch? nhi?m th??ng tr?c V?n phòng trên, h?m 11/03 t? Sài Gòn, ??t c?u h?i.

Bàn tròn BBC: Covid-19 và 's?c kh?e' n?n chính tr? VN

??ng v?a d?p d?ch, v?a lo ??i h?i

Vang ti?ng Th? Thiêm, ??ng T?m trong phim 'VN: Ti?ng gào thét t? bên trong'

Virus corona: ??ng C?ng s?n chu?n b? th? nào cho ??i h?i 13?

"Nó là cái gì mà c?n ph?i s? d?ng m?t l?c l??ng v? trang ??ng ??o và trang b? v? khí nh? th? mà x?ng vào trong nhà, trong xóm, b?t ng??i này, b?t ng??i kia, r?i cu?i cùng có ng??i ch?t.

"Thì t?t c? chuy?n ?ó ph?i gi?i quy?t là nó là cái gì, s? th?t là cái gì? Có ng??i nói là Vi?t T?n, thì ??n b?y gi? c?ng kh?ng th?y b?t ???c ?ng Vi?t T?n nào ra c?.

"R?i nói m?y ng??i này ch?ng ng??i thi hành c?ng v?, thì n?a ?êm ch?ng ng??i thi hành c?ng v? cái gì?

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Other
Image caption Các nhà ho?t ??ng trong m?t l?n t?i th?n Hoành, x? ??ng T?m và g?p g? ?ng Lê ?ình Kình, (th? ba, t? ph?i sang, hàng ??u)

"B?y gi? chung quanh cái ?ó, t?i nghe nhi?u tin mà t?i kh?ng th? nói ra ???c vì tin ?ó thi?u ki?m ch?ng, nh?ng mà ng??i ta ?ang ch? ??i nhà n??c, ??ng và nhà n??c ph?i tr? l?i cho r? là t?i làm sao ph?i s? d?ng l?c l??ng v? trang, trong khi ??t n??c hòa bình?

"R?i gi?a Th? ??, mà th? này, thì c?n gì ph?i làm m?t hành ??ng v? trang m?nh m? ??n th?, cho nên ?ó là m?t c?u chuy?n, nói là Vi?t T?n, thì ??u có b?t ???c Vi?t T?n nào ??u?

"Lúc nào chuy?n gì ? ??t n??c Vi?t Nam này thì c?ng là Vi?t T?n c?, Vi?t T?n ??u có 'ba ??u, sáu tay' nh? th?? Nh?ng có b?t ???c Vi?t T?n ??u, l?u l?u b?t ???c ng??i nào ?ó, vu v?, là ?ng già, bà c? gì ?ó tham gia Vi?t T?n, c?ng x? gì ?ó, nh?ng trong v? này nói Vi?t T?n th? n?, th? kia, ??u có b?t ???c Vi?t T?n ??u.

"Cho nên c?u h?i là tr? l?i r?i, dùng l?c l??ng v? trang có t??ng x?ng kh?ng? X?ng vào trong ?êm nh? th? có ph?i kh?ng? Và gi?a Th? ?? trong khi ??t n??c hòa bình. thì ?ó là c?u chuy?n ph?i tr? l?i, tuy là nh?, nh?ng s? vi?c r?t l?n."

'Kh?ng th? làm thinh'

Theo Lu?t s? Tr?n Qu?c Thu?n, chính quy?n ?? ch?a s? d?ng h?t các c?ng c? phi b?o l?c ?? gi?i quy?t v? vi?c tranh ch?p hoàn toàn có tính ch?t d?n s? ? x? ??ng T?m, huy?n M? ??c, Hà N?i, ?ng nói:

"??y là m?t s? ki?n r? ràng là d?n s?, hoàn toàn là d?n s?, nh?ng mà ch?a làm h?t con ???ng th?a ki?n v? d?n s? nh? là ??a ra tòa án r?i xét x?, r?i th? này, th? kia.

"Mà nh?t là nhà n??c Vi?t Nam này có vi?c gì c?ng ph?i có Ban D?n v?n, có M?t Tr?n T? Qu?c ?i vào v?n ??ng th? này, th? kia, ch?a làm t?t c? nh?ng chuy?n ?ó.

"Cho nên v?n ?? s? d?ng l?c l??ng v? trang trong tr??ng h?p nh? th? là ?òi h?i c?n ph?i s? d?ng l?c l??ng v? trang kh?ng?

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Chính quy?n Hà N?i và l?nh ??o nhà n??c, ??ng C?ng s?n VN nay c?n ph?i tr? l?i nhi?u c?u h?i v? v? ??ng T?m, ??c bi?t v? quy?t ??nh s? d?ng b?o l?c khi t?n c?ng, b? ráp h?m 09/01 theo c?u quan ch?c V?n phòng Qu?c h?i Vi?t Nam

"? trong ??t n??c Vi?t Nam khi mà có chi?n tranh, thì ng??i ta s? d?ng l?c l??ng v? trang, th? còn ??y ???ng hòa bình mà s? d?ng l?c l??ng v? trang nh? th?, ??n ch?t ng??i nh? th?, r?i ch?t là lính kh?ng ch?t mà ch?t ba ?ng s? quan, mà ch?t (cháy) ?en nh? th?.

"Thì r? ràng có m?t bài c?a Giáo s?, Ti?n s? Hoàng Xu?n Phú ?? vi?t và ph?n tích, t?i cho là r?t s?u s?c,

"?ó là m?t bài mà nh?ng c?u h?i ??t ra c?a Giáo s?, nhà n??c và các c? quan có th?m quy?n c?ng c?n ph?i tr? l?i ch? kh?ng th? làm thinh ???c..."

"T?i cho r?ng n?u kh?ng ch?ng minh ???c là ??y là m?t cu?c t?m g?i là cu?c b?o lo?n, c??p chính quy?n, m?t cu?c là th? nào ?ó gi?a th? ?? mà c?n ph?i s? d?ng l?c l??ng v? trang ?? mà ?è b?p xu?ng, d?p xu?ng, thì n?u kh?ng có tr??ng h?p ?ó mà dùng l?c l??ng v? trang, ?ó là ho?t ??ng r?t kh?ng bình th??ng.

"B?i vì ch?a dùng h?t t?t c? nh?ng c?ng c? mà nhà n??c này, ??ng này th??ng hay nói là ph?i v?n ??ng cho nh?n d?n, làm cho d?n hi?u, cái ?ó chính là cái 'X? h?i Ch? ngh?a', x? h?i ch? ngh?a là kh?ng làm gì b?o l?c, mà ph?i v?n ??ng cho qu?n chúng ??ng thu?n, thuy?t ph?c qu?n chúng, thì ??y là chuy?n kh?ng bình th??ng.

"Cho nên t?i nh?c ?i nh?c l?i nhi?u l?n là ph?i tr? l?i cho ???c là t?i làm sao c?n ph?i dùng l?c l??ng v? trang mà hành ??ng m?nh m? n?a ?êm nh? th??

"Còn n?u mà ?em ?? x?y b?c t??ng ?ó thì có c?n thi?t ph?i làm nh? th? kh?ng? B?y gi? có nhi?u ngu?n tin l?m, nh?ng mà kh?ng ki?m ch?ng, cho nên kh?ng th? nói ???c, t?i ch? nói ??n m?c nh? th? th?i."

'M? hình gi?i quy?t ?n ch?a?'

Bình lu?n v? m? hình gi?i quy?t v? vi?c ???c cho là có tính ch?t tranh ch?p d?n s?, qua s? ki?n t?p kích ??ng T?m ?êm 08/01 r?ng sáng ngày 09/01, Lu?t s? Thu?n nói:

"C?u chuy?n ?ó ng??i ta ?? nói nhi?u, th??ng ? Vi?t Nam có hai con ???ng. Hi?n gi? có nhi?u con ???ng, nh?ng hai con ???ng r? nh?t là ?i vào khi?u n?i, gi?i quy?t c?a nhà n??c có s? giúp ?? c?a c? quan thanh tra, r?i nhà n??c gi?i quy?t, r?i ki?n lên Th? t??ng.

Máy c?a b?n kh?ng h? tr? nghe xem
GS T??ng Lai: 'T?p kích ??ng T?m là thi?u sáng su?t'

"Thì r? ràng v? khi?u n?i, v? ki?n này là ch? có th?y Thanh tra Chính ph? tr? l?i, qua báo chí, ch? có thanh tra tr? l?i, ch? ch?a th?y ?ng Th? t??ng tr? l?i là th? này, th? kia.

"N?u mà nh? v?y c?ng ch?a c?n thi?t ph?i dùng b?o l?c.

"Còn m?t con ???ng n?a là ra tòa.

"Ra tòa thì ng??i ta c??ng ch?, ng??i ta c??ng ch? thì c?ng kh?ng c?n gì ph?i dùng ??n b?o l?c.

"C??ng ch? là l?c l??ng c?ng an gi? tr?t t? th?i, ch? ??u có làm nh? th?.

"Cho nên cái c?u h?i là t?i làm sao mà ph?i dùng l?c l??ng v? trang mà x?ng vào n?a ?êm nh? th? ??, mà vào trong khu xóm mà yên lành nh? th?, thì cái ?ó là c?u h?i mà ch?a có c?u tr? l?i.

"Cho nên ? Vi?t Nam, ch? có b?o lo?n, c??p chính quy?n mà nh? v?y may ra m?i có th? x?y ra tr??ng h?p (t?p kích) ?ó, ch? còn bình th??ng kh?ng ai ch?p nh?n dùng l?c l??ng v? trang nh? th? c?."

'Ph?i ??a ra Qu?c h?i'

Theo c?u quan ch?c V?n phòng Qu?c h?i này, v? vi?c t?p kích và b? ráp ??ng T?m h?m 09/01 c?n ph?i ???c ??a ra Qu?c h?i Vi?t Nam:

"T?i cho r?ng ?? ??n lúc ph?i ??a ra tr??c Qu?c h?i và báo cáo cho toàn th? nh?n d?n ng??i ta bi?t bên trong là gì? Nguyên th? nào? Cái nào ?úng, cái nào kh?ng ?úng, cái nào phù h?p?

"?ó là c?u chuy?n kh?ng th? ?? yên ???c, cho nên b?y gi? m?i vi?c có th?i gian ?? mà tr?m t? l?i.

Máy c?a b?n kh?ng h? tr? nghe xem
??ng T?m: Vì sao Qu?c h?i VN c?n "vào cu?c ?i?u tra"?

"Ng??i ta nói r?ng qua v? AVG, T?ng Bí th? hay nói r?ng gi?i quy?t nh? th? m?i hay, gi?i quy?t nh? th? m?i nh?n v?n th? này, th? kia.

"Nh?ng mà t?i sao ?ng Lê ?ình Kình l?i ?em 'm? b?ng' ?ng là th? nào? T?n c?ng vào ban ?êm là th? nào?

"So v?i v? AVG thì m?y ngàn t? ??ng, có nhi?u ng??i g?n nh? là tha b?ng, thì nh? v?y là 'nh?n v?n'.

"Nh?ng v? ?ng Kình gi?a th? ??, có c?n t?n c?ng ban ?êm và có c?n ph?i b?t ng??i, r?i m? b?ng ng??i ta ra nh? th? hay kh?ng?

"?ó là c?u chuy?n mà nghe nó, ng??i Vi?t Nam dùng ch? là r?t nh?n t?m."

'C?m th?y rùng r?n'

Bình lu?n v? cái ch?t c?a ?ng Lê ?ình Kình, m?t trong b?n ng??i b? thi?t m?ng trong v? t?p kích theo c?ng b? t?i nay t? ngu?n c?a chính quy?n và c?ng an Vi?t Nam, Lu?t s? Thu?n nói:

"Nhìn th?y ?ng Kình ch?t và nhìn th?y ?ng b? phanh th?y, m? b?ng ra, ng??i ta nhìn th?y, ng??i ta c?m th?y rùng r?n.

"Ng??i ta ngh? r?ng ch? có th?i Trung C? th?i. Th?i b?y gi? kh?ng ai làm th?!"

Lu?t s? Thu?n c?ng cho bi?t thêm r?ng l? ra ?ng kh?ng mu?n phát bi?u, bình lu?n v? vi?c vì ?? có nhi?u ng??i ?? c?p r?i, nh?ng t?i nay ?? h?n hai tháng, d? lu?n v?n còn nhi?u c?u h?i và ch?a th?a m?n v?i các l? gi?i, th?ng tin ??a ra c?a chính quy?n, và l?nh ??o nhà n??c và ??ng C?ng s?n, Qu?c h?i, chính ph? v.v.... ch?a có ? ki?n gì, nên ?ng 'bu?c lòng' ph?i lên ti?ng.

"Hai tháng, ba tháng r?i, ??ng và nhà n??c ph?i ra gi?i thích cho ???c t?i sao l?i s? d?ng l?c v? trang nh? th?.

Máy c?a b?n kh?ng h? tr? nghe xem
TS Quang A: 'Sáng t? nhi?u ?i?u sau v? t?p kích ??ng T?m'

"B?n th?n t?i kh?ng th?y thuy?t ph?c, kh?ng th?y nghe theo ???c, ?ó là m?t c?u chuy?n ?áng bu?n," nguyên Phó Ch? nhi?m th??ng tr?c v?n phòng Qu?c h?i nói v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t h?m 11 tháng Ba.

M?i qu? v? b?m vào ???ng d?n này và ???ng d?n này ?? theo d?i ? ki?n c?a Lu?t s? Tr?n Qu?c Thu?n bình lu?n v? chính tr? Vi?t Nam, c?ng nh? vi?c chu?n b? cho ??i h?i toàn qu?c l?n th? 13 c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam trong b?i c?nh d?ch Covid-19 ?ang di?n ra.

Xem thêm:

Vì sao ??ng T?m ??, ?ang và s? còn nóng?

'Sáng t? nhi?u ?i?u sau v? t?p kích ??ng T?m'

GS T??ng Lai: 'T?p kích ??ng T?m - ch?ng chính quy?n nào làm th?'

??ng T?m: 'M?t thách th?c' cho T?n bí th? Thành ?y Hà N?i?

??ng T?m: Vì sao Qu?c h?i VN c?n "vào cu?c ?i?u tra"?

Tin liên quan