Virus corona: Vì sao m?t ng??i Vi?t nhi?m Covid ? Th?y S? kh?ng ???c nh?p vi?n?

Virus corona: 'T?i h?i ph?c sau khi nhi?m Covid sau khi t? cách ly ? nhà' Ba?n quyê?n hi?nh a?nh TVKP
Image caption Virus corona: 'T?i h?i ph?c sau khi nhi?m Covid sau khi t? cách ly ? nhà'

Tr?n V? Ki?u Ph??ng chia s? v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t hành trình c? b? nhi?m Covid-19 và bình ph?c sau khi ???c gi?i ch?c y t? Th?y S? cho cách ly t?i gia.

Vi?c bình ph?c nhanh chóng v?i Tr?n V? Ki?u Ph??ng, 28 tu?i, m?t du h?c sinh ? Th?y S?, ng??i m?i ??y ???c ch?n ?oán d??ng tính v?i Covid-19, v?n còn là ?i?u làm chính c? ng?c nhiên.

Ph??ng cho hay: "M?i ??y t?i ?? nh?n k?t qu? xét nghi?m ?m tính. Hi?n gi? t?i v?n ? nhà ?? ??m b?o an toàn cho m?i ng??i nh?ng t?i ?? kh?e lên r?t nhi?u. Th?t k? di?u."

Ph??ng nói "k? di?u" do c? h?i ph?c nhanh ngoài tr?ng ??i c?a chính mình. Nh?ng ?i?u mà c? mu?n chia s? h?n c? là vi?c t? cách ly t?i gia ??i v?i nh?ng tr??ng h?p còn tr?, kh?ng có ti?n s? b?nh, nh? c?, có th? là m?t bi?n pháp c?n xem xét ?? gi?m gánh n?ng cho ngu?n l?c c?a chính ph? Vi?t Nam trong ?i?u ki?n tình hình l?y nhi?m ngày càng ph?c t?p.

Hành trình nhi?m b?nh

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh TVKP
Image caption Kh?u tra và dung d?ch r?a tay là th? duy nh?t Ph??ng ???c b?nh vi?n c?p sau khi ???c ch?n ?oán d??ng tính v?i Covid-19

Ngày 29/2: Ph??ng qua Pháp th?m m?t ng??i b?n. Khi ?ó ng??i b?n này kêu m?t nh?ng c? nhóm kh?ng ngh? gì khác nên v?n chào h?i, ?m h?n, ?i ch?i cùng.

'VN kh?ng xét nghi?m ??i trà, nên s? ca nhi?m th?p có th? hi?u ???c'

Virus corona: Tình nguy?n viên ??u tiên th? nghi?m v?c-xin t?i M?

Virus corona: Làm gì ?? v?ng tinh th?n qua mùa d?ch?

Vài ngày sau khi v? l?i Th?y S?, Ph??ng ???c tin c? b?n ng??i Pháp ?? nh?p vi?n do nhi?m virus corona. Khi ?ó Ph??ng khá ho?ng s? vì c? c?ng ?ang c?m th?y r?t m?t. Tr??c ?ó c? ch? ngh? có l? do mình h?c nhi?u quá nên v?n m?t nh? m?i khi. C? c?ng b? ch?y m?i, nh?ng ban ??u ngh? do tr?i l?nh.

Ngày 4/3: Ph??ng g?i ?i?n cho bác s? gia ?ình và ???c s?p x?p khám vào ngày h?m sau.

Ngày 5/3: Sau khi khám cho Ph??ng, bác s? gia ?ình kê cho c? thu?c gi?m ?au c? h?ng, thu?c x?t m?i, thu?c ho, h? s?t. Nh?ng sau khi Ph??ng cho hay mình t?ng ti?p xúc v?i ng??i nhi?m Covid, bác s? l?p t?c g?i ?i?n cho b?nh vi?n c?a thành ph? và h?i các th? t?c làm xét nghi?m.

Ch? có m?t vài n?i trong thành ph? n?i Ph??ng s?ng có th? làm xét nghi?m Covid-19, và quy ??nh th??ng sau 14 ngày k? t? khi ti?p xúc v?i ngu?n b?nh m?i xét nghi?m. Ph??ng m?i ???c 5 ngày nh?ng do c? ?? có tri?u ch?ng khá r? nên ???c ch?p thu?n cho làm xét nghi?m ? m?t trung t?m y t?.

"Ngay khi t?i nói mình t?i ?? xét nghi?m virus corona, nh?n viên y t? l?p t?c phát cho t?i kh?u trang và dung d?ch r?a tay. Sau ?ó h? ??a t?i ra m?t l?u cách ly bên ngoài ?? ch?, n?i ?? có m?t s? ng??i c?ng ?ang ng?i ch? t?i l??t. T?i ph?i ch? 4 ti?ng m?i ???c khám do có kho?ng 4 - 5 ng??i tr??c mình."

"Nh?n viên y t? m?c ?? b?o h? kín t? ??u t?i ch?n, h?i t?i r?t c?n k? v? l?ch trình ti?p xúc v?i ng??i b?nh, ti?u s? b?nh t?t, có b? s?t kh?ng. Sau ?ó h? l?y hai m?i dung d?ch h?ng và m?i, c?p gi?y h??ng d?n cách ly, yêu c?u t?i ?eo kh?u trang và tr? v? nhà l?p t?c."

Hành trình cách ly t?i gia

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh TVKP
Image caption Thùng ?? ?n do b?n bè g?i cho Ph??ng

Ngày 6/3: Ch? 24 gi? sau khi làm xét nghi?m, Ph??ng nh?n k?t qu?: D??ng tính.

"Các bác s? nói t?i ??ng lo l?ng quá, s? có ng??i ch?m sóc t?i. H? nói t?i còn tr?, ??y kh?ng ph?i b?nh ch?t ng??i, nó ch? nguy hi?m v?i ng??i già và có ti?n s? b?nh n?n, nên t?i h?y yên t?m."

"T?i ch? bi?t có v?y, c?ng kh?ng ???c c?p phát thu?c gì, kh?ng nh?p vi?n, kh?ng có thêm th?ng tin nào h?t."

Virus corona g?y viêm ph?i '?? ?m th?m vào c??ng ??ng' ? VN

Virus corona: Anh và Viê?t Nam t??ng ph?n nhau cách ch?ng d?ch

"Trong nh?ng ngày ? nhà, ng??i ? trung t?m y t? g?i ?i?n ngày hai l?n ?? ki?m tra tình tr?ng c?a t?i, phòng khi b?nh t?i tr? n?ng thì s? ph?i nh?p vi?n ngay l?p t?c. Bác s? gia ?ình c?ng g?i ?i?n liên t?c."

"C?ng trong ngày nh?n k?t qu? d??ng tính t? b?nh vi?n, t?i b?t ??u ?au nh?c toàn th?n, m?t r? r?i. T?i có h?i bác s? cho t?i thu?c và r?ng t?i có c?n nh?p vi?n kh?ng, nh?ng h? nói kh?ng. H? ch? nói t?i u?ng thu?c gi?m ?au h? s?t và yêu c?u th??ng xuyên ?o nhi?t ?? c? th?."

"C?n ?au nh?c lan kh?p ng??i, t?i m?c t?i ??ng lên mà ch? mu?n té ng?. Có lúc t?i c?m th?y mình kh?ng th? th? n?i. Nh?ng t?i kh?ng h? s?t."

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh TVKP
Image caption K?t qu? xét nghi?m c?a b?nh vi?n cho hay Ph??ng ?m tính v?i Covid-19 sau khi cách ly t? ?i?u tr? t?i gia

"T?i là ng??i theo Tin Lành, nên t?i th??ng xuyên c?u nguy?n mong Chúa ch?a lành và b?o v? cho t?i. Lúc ?ó, t?i có ni?m tin r?t m?nh li?t r?ng ch?c ch?n t?i s? kh?i b?nh, do ?ó dù m?t m?i nh?ng t?i th?y r?t bình an."

"T?i c?ng kh?ng cho phép mình lo l?ng quá nhi?u, vì có th? s? lo l?ng khi?n b?nh tình tr? n?ng h?n. Lúc quá m?t, ?au, t?i c?ng c? ?? kh?ng n?m b?p m?t ch? mà ?i l?i d?n d?p, ?n trái c?y, làm bài t?p, hay tranh th? ng? th?t nhi?u. C? th?, t?i làm m?i cách ?? quên ?i s? m?t m?i, ?au nh?c."

"Hàng xóm và các b?n bi?t t?i b? b?nh nên ?? chung tay giúp ??. H? mua ?? ?n mang ??n ??t tr??c c?a. Có b?n còn kho cá g?i qua thùng th?.

Ngày 9/3: Theo ?? ngh? c?a bác s?, Ph??ng t?i b?nh vi?n làm xét nghi?m l?n hai.

Các th? t?c xét nghi?m l?n này c?ng gi?ng h?t l?n m?t, ch? khác là nh?n viên y t? ch? l?y dung d?ch m?i ?? xét nghi?m.

K?t qu?: ?m tính.

Máy c?a b?n kh?ng h? tr? nghe xem
Giáo d?n Hà N?i v?n ?i nhà th?, c?u nguy?n v??t qua mùa d?ch

Khác bi?t gi?a ch?ng d?ch ? Th?y S? và Vi?t Nam

"T?i có ni?m tin m?nh li?t r?ng mình kh?ng ???c qu? ng?, mình s? kh?i b?nh, nh?ng t?i c?ng kh?ng ng? là mình h?i ph?c nhanh ??n th?," Tr?n V? Ki?u Ph??ng chia s? v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t.

L? do khi?n Ph??ng m? lòng chia s? v? tr??ng h?p c?a mình, theo c?, là do c? th?y ? Vi?t Nam hàng ngày ??u ti?p nh?n r?t nhi?u th?ng tin v? tình hình nhi?m virus và m?i ng??i r?t hoang mang. C? hi v?ng r?ng c?u chuy?n c?a mình có th? khi?n m?i ng??i có thêm hi v?ng và ??ng quá lo s?.

Ph??ng c?ng chia s? s? khác nhau trong cách ch?ng d?ch ? Th?y S? và Vi?t Nam.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh TVKP
Image caption Góc h?c t?p c?a Ph??ng ? Th?y S?, trong c?n phòng n?i c? t? ?i?u tr? cách ly

"Bên này th?ng tin ng??i nhi?m virus ???c b?o m?t r?t k?. Ngay c? bác s? gia ?ình g?i ?i?n ??n trung t?m y t? n?i làm xét nghi?m Covid-19 cho t?i c?ng kh?ng ???c cung c?p th?ng tin. T?i m?i là ng??i có quy?n quy?t ??nh s? th?ng báo tin này hay kh?ng."

"?? ??m b?o s? an toàn cho c?ng ??ng, ??c bi?t do tính ch?t c?ng vi?c t?i ph?i ti?p xúc v?i tr? em, nên t?i ?? quy?t ??nh th?ng báo ngay cho nhà tr??ng và b?n bè là mình b? nhi?m virus."

"Tr??ng c?ng ngay l?p t?c email trong toàn h? th?ng cho sinh viên, th?ng báo trong khoa có ng??i nhi?m b?nh, yêu c?u sinh viên trong khoa h?c online, ho?c v?i nh?ng ng??i v?n mu?n ??n l?p thì ph?i ng?i cách nhau 2m và kh?ng ti?p xúc g?n."

"Trong tr??ng c?ng có trang web riêng v? v?n ?? virus corona và h??ng d?n ch?m sóc s?c kh?e th? nào."

"? ??y kh?ng ph?i mu?n ?òi nh?p vi?n là ???c. Nh?ng ca nhi?m virus ? Th?y S? ?ang ngày càng nhi?u lên nên chính ph? t?p trung ch?a cho ng??i già và tr? em b?i h? là ??i t??ng có nguy c? cao và khi nhi?m b?nh th??ng b? n?ng."

"? Th?y S? m?i ng??i kh?ng ?eo kh?u trang. Khi có ai ?ó ?eo kh?u trang thì m?i ng??i m?c ??nh ng??i ?ó ?ang b? b?nh."

"R? ràng cách ch?ng d?ch ? Vi?t Nam và Th?y S? và m?t s? n??c ch?u ?u r?t khác nhau. ? Vi?t Nam thì ai d??ng tính ??u vào vi?n, ng??i nghi nhi?m cho vào khu cách ly. ? ??y dù có nhi?m b?nh thì v?n ?i?u tr? ? nhà. Bác s? nói b?nh này nguy hi?m nh?ng ng??i tr?, kh?e, kh?ng có ti?n s? b?nh, thì ch?ng ch?i ???c. Quan tr?ng là ph?i cách ly, ??ng ?? nhi?m cho c?ng ??ng, ??c bi?t cho ng??i già và tr? em."

"Cái khó là ph?i t? ? th?c r?t cao. B?i l? có ng??i kh?ng th? ch?u ???c vi?c ph?i ? nhà m?t mình trong m?t kho?ng th?i gian."

"? Vi?t Nam có th? xét nghi?m t?i l?n ba l?n b?n, nh?ng ? ??y kh?ng có chuy?n ?ó. H? ch? xét nghi?m m?t l?n, l?n hai là r?t hi?m. H? ph?i bàn b?c v?i bên b?o hi?m. B?o hi?m c?a t?i chi tr? h?t ti?n xét nghi?m, nh?ng vi?c t?i t? ?i?u tr? ? nhà, ?n u?ng ra sao thì t? lo h?t."

'Vi?t Nam nên xem xét thay ??i chi?n thu?t'?

Máy c?a b?n kh?ng h? tr? nghe xem
V? ?iê?u Ghen C? Vy lan t?a toàn c?u

"? Vi?t Nam, t?i bi?t là chính ph? ?ang chi tr? toàn b? chi phi ch?a tr? cho ng??i nhi?m và chi phí ?n ? t?i khu cách ly cho ng??i nghi nghi?m."

"T?i kh?ng dám ??a ra l?i khuyên nào. T?i ch? c?m th?y lo l?ng khi tình hình d?ch b?nh ?ang di?n bi?n ph?c t?p, kh?ng bi?t bao gi? m?i h?t, trong khi s? ca b?nh ti?p t?c nhi?u lên. Hi?n nay Vi?t Nam m?i có vài ch?c tr??ng h?p, nh?ng n?u t?i vài ngàn, vài ch?c ngàn thì ph?i làm th? nào."

"T?i c?ng mu?n nêu c?u h?i r?ng Vi?t Nam có nên xem xét thêm v? m?t chi?n thu?t, b?i cách làm nh? hi?n nay có th? khó duy trì l?u do r?t t?n kém c? s?c ng??i, s?c c?a. Nên ch?ng có thêm chi?n thu?t 2, 3 cho k?ch b?n hàng ngàn ng??i nhi?m."

"V?n ?? t?m l? c?ng r?t quan tr?ng. Hi?n nay ?ang r?t nhi?u ng??i hoang mang. ? quê t?i, hàng quán ?óng c?a, kinh t? ?nh h??ng, ??i s?ng ??o l?n, m?i ng??i gom ?? tích tr? khi?n có ng??i kh?ng có ?? mua, cu?c s?ng ??o l?n. T?i c?ng kh?ng dám v? Vi?t Nam vì s? gia ?ình b? k? th? do t?i nhi?m virus."

"? Th?y S? ng??i d?n c?ng lo s?. Chính ph? ?? cho ?óng c?a tr??ng h?c, c?m h?i h?p ??ng ng??i. Nh?ng kh?ng ??n n?i ho?ng lo?n. Ng??i nhi?m b?nh v?n ???c b?o m?t th?ng tin, kh?ng lo b? xa lánh, k? th?, truy tìm. Ng??i nhi?m b?nh có trách nhi?m báo v?i ng??i ti?p xúc v?i mình. Cu?c s?ng v?n ti?p di?n."

"T?i mong r?ng qua vi?c t?i chia s? v? tr??ng h?p c?a mình, s? th?p lên hi v?ng cho c?ng ??ng v? vi?c chúng ta có th? v??t qua b?nh d?ch nh? th? nào," Tr?n V? Ki?u Ph??ng nói.

Tin liên quan