Virus corona: Khi nào h?t d?ch và cu?c s?ng tr? l?i bình th??ng?

coronavirus Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

Th? gi?i ?ang ?óng c?a. Nh?ng n?i t?ng t?p n?p v?i cu?c s?ng h?i h? hàng ngày ?? tr? thành nh?ng th? tr?n ma v?i nh?ng l?nh c?m áp lên ??i s?ng c?a chúng ta - t? gi?i nghiêm t?i ?óng c?a tr??ng h?c ??n h?n ch? ?i l?i và c?m t? t?p ??ng ng??i.

?ó là m?t ph?n ?ng toàn c?u v? song ??i v?i m?t c?n b?nh. Nh?ng khi nào nó s? k?t thúc và khi nào chúng ta có th? ti?p t?c cu?c s?ng c?a mình?

Virus corona: 'T?i h?i ph?c sau khi t? cách ly ?i?u tr? ? nhà'

Virus corona có th? s?ng trên các b? m?t bao l?u?

Th? t??ng Anh Boris Johnson nói ?ng tin r?ng V??ng qu?c Anh có th? "xoay chuy?n tình th?" ch?ng l?i s? bùng phát trong vòng 12 tu?n t?i và n??c này có th? "t?ng kh? virus corona".

Nh?ng ngay c? khi s? l??ng các ca nhi?m Covid-19 b?t ??u gi?m trong ba tháng t?i, thì chúng ta v?n s? còn l?u m?i k?t thúc.

Có th? m?t nhi?u th?i gian ?? tình tr?ng này l?ng xu?ng - có th? là nhi?u n?m.

R? ràng chi?n l??c hi?n nay, ?óng c?a m?t ph?n x? h?i, là gi?i pháp kh?ng b?n v?ng trong dài h?n, thi?t h?i x? h?i và kinh t? s? th?m kh?c.

Nh?ng gì các qu?c gia c?n là m?t "chi?n l??c thoát hi?m" - m?t cách ?? d? b? các l?nh c?m và tr? l?i bình th??ng.

Nh?ng virus corona s? kh?ng bi?n m?t.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Bao gi? chúng ta m?i quay v? cu?c s?ng bình th??ng ???c ??y?

N?u b?n g? b? các l?nh c?m hi?n ?ang kìm h?m virus, thì các ca nhi?m ch?c ch?n s? t?ng v?t.

"Chúng ta có m?t v?n ?? l?n trong vi?c tìm ra 'chi?n l??c thoát hi?m' là gì và làm th? nào chúng ta thoát kh?i ?i?u này", Mark Woolhouse, giáo s? d?ch t? t?i ??i h?c Edinburgh nói.

"Kh?ng ch? ? Anh, kh?ng có qu?c gia nào có chi?n l??c thoát th?n."

Virus corona: Ph? n? gánh vác bao ?i?u trong mùa d?ch

Virus corona: Anh và Viê?t Nam t??ng ph?n nhau cách ch?ng d?ch

?ó là m?t thách th?c l?n v? khoa h?c và x? h?i.

V? c? b?n có ba cách thoát kh?i m? h?n ??n này.

  • Chích ng?a
  • ?? ng??i phát tri?n kh? n?ng mi?n d?ch th?ng qua nhi?m b?nh
  • ho?c thay ??i v?nh vi?n hành vi / x? h?i c?a chúng ta

M?i cách nói trên s? làm gi?m kh? n?ng l?y lan c?a virus.

V?c xin - ít nh?t 12-18 tháng

M?t lo?i v?c-xin s? cung c?p mi?n d?ch cho ng??i d?n ?? h? kh?ng b? b?nh n?u h? b? ph?i nhi?m.

Mi?n nhi?m ?? s? ng??i, kho?ng 60百分比 d?n s? và virus kh?ng th? g?y ra d?ch b?nh - khái ni?m ???c g?i là mi?n nhi?m b?y ?àn hay mi?n nhi?m c?ng ??ng.

Ng??i ??u tiên ?? ???c tiêm v?c-xin th? nghi?m ? M? trong tu?n này sau khi các nhà nghiên c?u ???c phép b? qua các quy t?c th?ng th??ng v? th?c hi?n th? nghi?m trên ??ng v?t tr??c tiên.

Nghiên c?u v?c-xin ?ang di?n ra v?i t?c ?? ch?a t?ng th?y, nh?ng kh?ng có gì ??m b?o nó s? thành c?ng, và s? c?n tiêm ch?ng trên quy m? toàn c?u.

D? ?oán t?t nh?t là m?t t?i 12 ??n 18 tháng n?a m?i có v?c xin n?u m?i vi?c su?n s?. ?ó là m?t kho?ng th?i gian ch? ??i dài trong khi ph?i ??i m?t v?i nh?ng h?n ch? x? h?i ch?a t?ng có trong th?i bình.

Mi?n d?ch t? nhiên - ít nh?t hai n?m n?a

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Virus corona: Khi nào h?t d?ch và cu?c s?ng tr? l?i bình th??ng?

Chi?n l??c ng?n h?n c?a V??ng qu?c Anh là ng?n ch?n s? ca nhi?m càng nhi?u càng t?t ?? ng?n ch?n vi?c các b?nh vi?n b? quá t?i - khi h?t gi??ng ch?m sóc ??c bi?t thì s? ca t? vong s? t?ng ??t bi?n.

Khi các ca nhi?m b? tr?n áp, có th? cho phép m?t s? l?nh c?m hi?n nay ???c d? b? trong m?t th?i gian - cho ??n khi các ca m?c l?i t?ng lên và m?t ??t c?m khác l?i c?n ph?i ???c áp ??t.

Khi ?i?u này có th? kh?ng ch?c ch?n. C? v?n Y t? tr??ng c?a V??ng qu?c Anh, Ngài Patrick Vallance, cho bi?t "??t các m?c th?i gian tuy?t ??i vào m?i th? là kh?ng th?".

Th?c hi?n ?i?u này có th?, v? tình, d?n ??n kh? n?ng mi?n d?ch c?a c? c?ng ??ng khi ngày càng có nhi?u ng??i b? nhi?m b?nh.

Nh?ng ?i?u này có th? m?t nhi?u n?m ?? th?c hi?n, theo Giáo s? Neil Ferguson t? ??i h?c Hoàng gia London: "Chúng t?i ?ang nói v? vi?c ng?n ch?n l?y lan ? m?c ?? mà, theo ?ó, hy v?ng, ch? m?t ph?n r?t nh? c?a ??t n??c s? b? nhi?m b?nh.

"Vì v?y, cu?i cùng, n?u chúng t?i ti?p t?c ?i?u này trong h?n hai n?m qua, có l? m?t ph?n n??c Anh ? th?i ?i?m nào ?ó có th? ?? b? nhi?m b?nh ?? ?? có m?t m?c ?? b?o v? c?ng ??ng."

Nh?ng có m?t d?u h?i v? vi?c kh? n?ng mi?n nhi?m này s? kéo dài bao l?u. Các lo?i virus corona khác, g?y ra các tri?u ch?ng c?m l?nh th?ng th??ng, d?n ??n ph?n ?ng mi?n d?ch r?t y?u và m?i ng??i có th? m?c cùng m?t lo?i virus nhi?u l?n trong ??i.

Bi?n pháp thay th? - kh?ng có ?i?m d?ng r? ràng

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Nhi?u n??c ?ang thi?u kh?u trang y t?

"Bi?n pháp th? ba là nh?ng thay ??i v?nh vi?n trong hành vi cho phép chúng ta gi? t?c ?? l?y nhi?m th?p," Giáo s? Woolhouse nói.

?i?u này có th? bao g?m vi?c gi? m?t s? bi?n pháp c?m ?? ???c ??a ra. Ho?c xét nghi?m và cách ly nghiêm ng?t b?nh nh?n ?? có s? ng??i nhi?m ít nh?t trong b?t k? ??t bùng phát nào.

"Chúng t?i ?? th?c hi?n l?n ??u tiên bi?n pháp phát hi?n s?m và truy tìm ng??i ti?p xúc v?i ng??i nhi?m nh?ng nó kh?ng hi?u qu?", Giáo s? Woolhouse cho bi?t thêm.

Phát tri?n các lo?i thu?c có th? ?i?u tr? thành c?ng vi?c nhi?m Covid-19 c?ng có th? h? tr? cho các chi?n l??c khác.

Chúng có th? ???c s? d?ng ngay khi ng??i b?nh có tri?u ch?ng trong m?t quy trình g?i là "ki?m soát truy?n nhi?m" ?? ng?n ch?n h? l?y cho ng??i khác.

Ho?c ?? ?i?u tr? b?nh nh?n trong b?nh vi?n ?? làm cho b?nh ít nguy hi?m h?n và gi?m áp l?c ph?i ch?m sóc tích c?c. ?i?u này s? cho phép các qu?c gia ??i phó v?i nhi?u ca nhi?m h?n tr??c khi l?i c?n th?c hi?n các l?nh phong t?a.

T?ng s? l??ng gi??ng ch?m sóc ??c bi?t s? có tác ??ng t??ng t? th?ng qua t?ng kh? n?ng ??i phó v?i các v? d?ch l?n h?n.

T?i ?? h?i C? v?n s?c kh?e c?a V??ng qu?c Anh, Giáo s? Chris Whitty, chi?n l??c thoát hi?m c?a ?ng là gì.

?ng nói v?i t?i: "V? l?u dài, r? ràng v?c-xin là m?t cách và t?t c? chúng ta ??u hy v?ng ?i?u ?ó s? x?y ra nhanh nh?t có th?."

Và r?ng "trên toàn c?u, khoa h?c s? ??a ra gi?i pháp".

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan