B? Chính tr? cách ch?c nguyên bí th? Thành ?y TP.H公分 c?a ?ng Lê Thanh H?i

?ng Lê Thanh H?i, nguyên Bí th? Thành ?y TP H公分 2006-2016 Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption ?ng Lê Thanh H?i, nguyên Bí th? Thành ?y TP H公分 2006-2016

B? Chính tr?, do ?ng Nguy?n Phú Tr?ng ??ng ??u, cách ch?c Bí th? Thành ?y Thành ph? H? Chí Minh nhi?m k? 2010 - 2015 v?i ?ng Lê Thanh H?i, sau khi xem xét c? c?ng hi?n cách m?ng c?a ?ng.

?ng Lê Thanh H?i ch? k? lu?t, ?ng Nguy?n V?n ?ua ‘???c tha’

?ng Hoàng Trung H?i và Lê Thanh H?i ‘ch? m?c k? lu?t ??ng’

??y là k?t lu?n cu?c h?p ngày 20/3 do T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng ch? trì, xem xét, thi hành k? lu?t Ban Th??ng v? Thành u? Thành ph? H? Chí Minh nhi?m k? 2010 - 2015.

D?a theo báo cáo c?a U? ban Ki?m tra Trung ??ng, B? Chính tr?, Ban Bí th? c?a ??ng k?t lu?n:

"Ban Th??ng v? Thành u? Thành ph? H? Chí Minh nhi?m k? 2010 - 2015 ?? vi ph?m nguyên t?c t?p trung d?n ch? và Quy ch? làm vi?c c?a Thành u?; thi?u trách nhi?m, bu?ng l?ng l?nh ??o, ch? ??o, qu?n l?, thi?u ki?m tra, giám sát, ?? x?y ra nhi?u vi ph?m, khuy?t ?i?m kéo dài trong quá trình th?c hi?n D? án ??u t? Khu ?? th? m?i Th? Thiêm, ?nh h??ng x?u ??n uy tín c?a ??ng b? và chính quy?n Thành ph?, g?y b?c xúc trong x? h?i, ??n m?c ph?i xem xét, thi hành k? lu?t."

Ban Th??ng v? Thành u? Thành ph? H? Chí Minh nhi?m k? 2010 - 2015 b? Khi?n trách

?ng Lê Thanh H?i b? cách ch?c bí th? Thành ?y Thành ph? H? Chí Minh nhi?m k? 2010 - 2015.

V?n gi? 'nguyên ?y viên B? Chính tr??

?ng Lê Thanh H?i nguyên là ?y viên B? Chính tr? Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng C?ng s?n Vi?t Nam khóa X, XI.

?ng còn là Bí Th? Thành ?y Thành ph? H? Chí Minh hai khóa, t? 2006 t?i cu?i 2015.

Th?ng báo c?a B? Chính tr? ngày 20/3 ch? nói "k? lu?t ??ng chí Lê Thanh H?i b?ng hình th?c Cách ch?c Bí th? Thành u? Thành ph? H? Chí Minh nhi?m k? 2010 - 2015".

Nh? v?y có th? hi?u r?ng ?ng Lê Thanh H?i v?n s? ???c g?i là nguyên ?y viên B? Chính tr? Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng C?ng s?n Vi?t Nam khóa X, XI.

T??ng t?, ?ng c?ng v?n gi? v? trí "nguyên Bí th? Thành ?y TPH公分 khóa 2006-2010".

Ch?u trách nhi?m chính

B? Chính tr? k?t lu?n ?ng H?i ch?u trách nhi?m chính v? nh?ng vi ph?m, khuy?t ?i?m c?a Ban Th??ng v? và Th??ng tr?c Thành u? nhi?m k? 2010 - 2015 ??i v?i vi?c l?nh ??o, ch? ??o ??u t? Khu ?? th? m?i Th? Thiêm.

"Cá nh?n ??ng chí ?? vi ph?m nguyên t?c t?p trung d?n ch?, Quy ch? làm vi?c c?a Thành u?, tr?c ti?p k?t lu?n v? nhi?u v?n ?? thu?c th?m quy?n c?a Ban Th??ng v? Thành u?."

"V?i c??ng v? là Phó Bí th? Thành u?, Bí th? Ban cán s? ??ng, Ch? t?ch U? ban nh?n d?n Thành ph?, ??ng chí ch?u trách nhi?m chính v? các vi ph?m c?a U? ban nh?n d?n Thành ph?; tr?c ti?p k? m?t s? v?n b?n kh?ng ?úng v?i ch? tr??ng c?a H?i ??ng nh?n d?n Thành ph? và quy ??nh c?a Lu?t Ng?n sách n?m 2002, Lu?t X?y d?ng n?m 2003."

Ngoài ra, ?ng Lê Hoàng Qu?n, nguyên Ch? t?ch ?y ban Nh?n d?n thành ph?, b? B? Chính tr? C?nh cáo.

H?i ??u tháng Ba, U? ban Ki?m tra Trung ??ng ?? ngh? B? Chính tr?, Ban Bí th? xem xét, thi hành k? lu?t Ban th??ng v? Thành ?y TP H公分 nhi?m k? 2010-2015; ?ng Lê Thanh H?i, ?ng Lê Hoàng Qu?n.

Th?ng báo ngày 5/3 c?a ?y ban Ki?m tra Trung ??ng là c?p nh?t m?i nh?t, sau m?t th?ng báo c?a c? quan này h?i tháng Giêng.

?y ban này c?ng ?? ngh? Ban Bí th? xem xét k? lu?t ?ng Lê Hoàng Qu?n, nguyên Ch? t?ch UBND TPH公分.

H?i tháng Giêng, th?ng cáo c?a ?y ban Ki?m tra Trung ??ng nói m?t lo?t l?nh ??o cao c?p c?a TPH公分 giai ?o?n 2010-2016 ?? có vi ph?m trong quá trình th?c hi?n d? án ??u t? Khu ?? th? m?i Th? Thiêm.

Tuy v?y, h?m 5/3, c? quan này nói vi ph?m c?a hai ?ng, Nguy?n V?n ?ua, nguyên Phó Bí th? Th??ng tr?c Thành ?y và V? Hùng Vi?t, nguyên Phó Ch? t?ch UBND Thành ph? H? Chí Minh ??n m?c ph?i k? lu?t b?ng hình th?c khi?n trách, song ?? h?t th?i hi?u x? l? k? lu?t theo quy ??nh c?a ??ng.

Ng??i còn l?i, bà Nguy?n Th? H?ng, nguyên Phó Ch? t?ch UBND Thành ph?, b? ?y ban k? lu?t khi?n trách.

?ng Lê Thanh H?i, t?ng là m?t trong nh?ng chính khách n?i ti?ng và quy?n l?c nh?t Vi?t Nam, ?? ngh? h?u sau ??i h?i ??ng 12 n?m 2016.

Thanh tra Chính ph? nói v? Th? Thiêm

Vào tháng Sáu 2019, Thanh tra Chính ph? ?? chuy?n k?t lu?n thanh tra Th? Thiêm ??n ?y ban Ki?m tra Trung ??ng ?? xem xét, x? l? k? lu?t ??ng.

Image caption Khu ?? th? m?i Th? Thiêm ? TPH公分 ???c lên quy ho?ch t?ng th? t? 1993, n?m trong bán ??o Th? Thiêm, ??i di?n v?i trung t?m qu?n 1 qua s?ng Sài Gòn, g?m các ph??ng An Khánh, Th? Thiêm, An L?i ??ng, m?t ph?n ph??ng Bình An, Bình Khánh thu?c ??a bàn qu?n 2.

K?t lu?n c?a Thanh tra Chính ph? nói v? các nguyên nh?n, trách nhi?m ch? y?u d?n ??n khuy?t ?i?m, vi ph?m ? d? án Th? Thiêm.

H? cho r?ng Nguyên nh?n khách quan là:

  • Nh?ng khó kh?n, bi?n ??ng khó l??ng v? kinh t?, x? h?i trong và ngoài n??c; nh?t là th? tr??ng b?t ??ng s?n có nhi?u di?n bi?n x?u b?t th??ng, thay ??i liên t?c, có lúc có chi?u h??ng ?i xu?ng, khó thu hút các nhà ??u t?;
  • C? ch? th?c hi?n qu?n l? ??u t? K?TM Th? Thiêm c?ng nh? c? ch? thanh toán b?ng qu? ??t s?ch cho các d? án BT kh?ng r? ràng, có nhi?u h?n ch?, khó th?c hi?n.

Thanh tra Chính ph? nói Nguyên nh?n ch? quan là:

  • Vi?c nh?n th?c, ch?p hành các ch? tr??ng c?a Th? t??ng Chính ph? và h??ng d?n c?a các b?, ngành c?ng nh? các quy ??nh c?a pháp lu?t ch?a ?úng, ch?a ??y ??, có lúc ch?a nghiêm trong c?ng tác qu?n l?, ch? ??o, ?i?u hành c?a UBND Thành ph? và các s?, ngành tham m?u; s? ph?i h?p gi?a các s?, ngành c?a Thành ph? còn ch?m tr?, ch?a xác ??nh r? trách nhi?m, ngh?a v?;
  • M?t s? n?i còn th? hi?n s? thi?u trách nhi?m, bu?ng l?ng trong qu?n l? ??u t? và x?y d?ng, nhi?u vi ph?m ch?a ???c ki?m tra, x? l? k?p th?i.
  • H?u qu? là ?? ?? x?y ra nhi?u khuy?t ?i?m, vi ph?m, g?y l?ng phí, nguy c? g?y th?t thoát ti?n c?a nhà n??c v?i giá tr? l?n; xét t?ng th? ??n th?i ?i?m thanh tra, vi?c ??u t? K?TM Th? Thiêm là ch?a có hi?u qu?, m?t c?n ??i v? tài chính.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan