Virus corona: D?n Sài Gòn v?n s?ng bình th??ng trong mùa d?ch

???c gi? BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Viê?t g?i chùm ?nh v? cu??c s?ng ? TP H? Chí Minh nh?ng ngày qua.

Nam L?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam L?m
Image caption ???ng Bà huy?n Thanh Quan, trung t?m qu?n 3. ?nh ch?p tr?a 18/3/2020

Tr? ??i h?c Y D??c, Sài Gòn ?? ?óng c?a t?t c? các tr??ng h?c và các t? ?i?m gi?i trí, vì v?y s? ng??i d?n ?ang còn ? thành ph?, ??c bi?t trên ???ng ph? gi?m nhi?u.

Covid-19: Ngành nails c?a ng??i Vi?t t?i Anh g?p khó kh?n

Virus corona: Khi nào h?t d?ch và cu?c s?ng tr? l?i bình th??ng?

Virus corona: 'T?i h?i ph?c sau khi t? cách ly ?i?u tr? ? nhà'

Tuy nhiên, Vi?t Nam ?ang qu?n l? d?ch b?nh khá t?t nên cu?c s?ng hi?n t?i trong thành ph? khá an toàn. Tuy th?a v?ng h?n so v?i s? s?i ??ng tr??c kia nh?ng nh?p s?ng thành ph? v?n g?n nh? tr??c.

???ng Bà huy?n Thanh Quan, trung t?m qu?n 3. Bu?i tr?a r?t n?ng, d?n c?ng s? h?u h?t ? trong phòng làm vi?c nh?ng dòng ng??i v?n t?p n?p.

Nam L?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam L?m
Image caption C?ng viên Tao ?àn. ?nh ch?p chi?u 19/3/2020

Trong c?ng viên Tao ?àn ? trung t?m thành ph?, ng??i d?n v?n ?i t?p th? d?c ??ng ?úc, kh?ng gi?m so v?i tr??c.

Ca dao, t?c ng? Viê?t ??y 'tính th?i s?' trong mùa d?ch

Virus corona: Anh và Viê?t Nam t??ng ph?n nhau cách ch?ng d?ch

Ng??i ?àn ?ng c?m chi?c ? xanh cho bi?t ?ng th?y yên t?m vì tình hình Vi?t Nam v?n khá yên ?n. ? tu?i 76, hàng ngày ?ng v?n ra c?ng viên t?p th? d?c.

Nam L?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam L?m
Image caption ?nh ch?p t?i c?ng viên Tao ?àn chi?u 19/3/2020

Ng??i ph? n? áo tr?ng nói ch? v?n th??ng xuyên cùng h?i b?n - bà m? c?a mình ??a con ra c?ng viên ch?i, cho con ???c t?m n?ng, nh?t lá, ngh?ch ??t, ngh?ch cát, ch?y nh?y ?? có s?c kh?e t?t.

Ch? c?ng cho con bú s?a m? ?? có ch?t ?? kháng t? nhiên.

Nam L?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam L?m
Image caption Cung V?n hóa Lao ??ng Thành ph?. ?nh ch?p chi?u 20/3/2020.

T?i Cung V?n hóa Lao ??ng Thành ph? trên ???ng Nguy?n Th? Minh Khai, Qu?n 1, các ho?t ??ng bu?i chi?u v?n di?n ra bình th??ng. Nhi?u ng??i ra ??y t?p th? d?c, ch?i c?u l?ng, bóng chuy?n, tennis...

Nam L?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam L?m
Image caption Th?ng báo trong ?nh dán trên c?a m?t phòng t?p th? hình t?i Cung V?n hóa Lao ??ng thành ph?. ?nh ch?p chi?u 20/3/2020.

Tuy nhiên, các r?p chi?u phim, quán bar, game online, ?i?m massage, karaoke, v? tr??ng, s?n kh?u… ?? ?óng c?a theo yêu c?u c?a chính quy?n thành ph? ?? gi?m các ?i?m t? t?p ??ng ng??i có nguy c? l?y nhi?m cao.

Nam L?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam L?m
Image caption "Ph? T?y" Bùi Vi?n (Qu?n 1). ?nh ch?p chi?u 19/3/3020.

"Ph? T?y" Bùi Vi?n (Qu?n 1) nh?n nh?p b?c nh?t Sài Gòn v?ng tanh vào cu?i bu?i chi?u 19/3/3020.

Tr??c mùa d?ch, gi? này các quán bar, pub, nhà hàng, club… d?c con ph? ?? nh?n nh?p chu?n b? m? c?a cho ngày bán hàng ??ng ?úc náo nhi?t ??n t?n sáng.

Nam L?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam L?m

H?m 40 ? ngay ??u "ph? T?y", ?o?n ??ng ?úc nh?t b? phong t?a t? 15/3/2020 do b?nh nh?n th? 54 nhi?m Covid-19 ?? t?ng ngh? l?i t?i m?t khách s?n trong h?m này.

Nam L?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam L?m
Image caption Quán nh??u M? H??ng. ?nh ch?p chi?u 19/3/2020.

T?i quán nh?u M? H??ng ? ?o?n gi?a ???ng Nguy?n Thi?n Thu?t, Ph??ng 1, Qu?n 3, nh?n viên kh?ng ai ?eo kh?u trang. Ph?n l?n khách ? ??y là khách quen.

Khu chung c? - hay nh? ng??i Sài Gòn x?a quen g?i - Khu c? xá Nguy?n Thi?n Thu?t ???c x?y d?ng t? 1968, g?m m?y ch?c chung c? l?n h?u h?t là ng??i lao ??ng bình d?n lu?n lu?n ??ng ?úc náo nhi?t gi?a lòng m?t qu?n trung t?m "sang ch?nh".

N?i ??y còn ???c g?i là m?t Sài Gòn thu nh? hi?m hoi còn sót l?i gi?a lòng Sài Gòn.

Các quán bia, quán ?c ???ng ph? ? ??y v?n r?t ??ng ng??i u?ng bia bu?i chi?u.

Ch? quán (ng??i m?c áo xanh) tên V? H?u Pha, 65 tu?i, nói ?ng c?m th?y may m?n vì l??ng khách kh?ng thay ??i, vi?c ph?c v? c?ng kh?ng có gì xáo tr?n.

Nam L?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam L?m
Image caption ?nh ch?p t?i 20/3/2020.

M?t quán h? ti?u l? ???ng trong khu chung c? Nguy?n Thi?n Thu?t v?n có khách lai rai dù ít h?n h?n ngày bình th??ng.

Nam L?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam L?m
Image caption ?nh ch?p chi?u 19/3/2020.

T?i nhi?u siêu th?, hàng hóa v?n ??y ?p các k?. T?t c? khách hàng và nh?n viên ??u ?eo kh?u trang.

Ng??i ph? n? trong ?nh là bà Nguy?n Ng?c Th?o, 53 tu?i. Bà nói c?ng lo l?ng v? d?ch Covid-19 và ?? tr? m?t vài y?n g?o, t?m kh?, m?c kh? ? nhà.

Còn l?i sinh ho?t c?a gia ?ình c?a gia ?ình bà v?n bình th??ng nh? tr??c. Bà tránh ??n n?i ??ng ng??i và c?ng d?n dò con cái kh?ng ???c ??n n?i ??ng ng??i.

Nam L?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam L?m
Image caption ?nh ch?p chi?u 20/3/2020.

M?t ti?m bán qu?n áo trên ???ng ?i?n Biên Ph?, ph??ng ?a Kao, Qu?n 1 (tr?c ???ng trung t?m bu?n bán s?m u?t) cách ??y hai tu?n ?? bán thêm kh?u trang và m? ch?ng gi?t b?n.

M? ch?ng gi?t b?n là m?t m?t hàng m?i xu?t hi?n t?i Vi?t Nam trong ba tu?n v?a qua, g?m m?t mi?ng nh?a trong g?n v?i m? b?ng mi?ng dán ho?c phéc m? tuya.

Mi?ng che nh?a ???c bán riêng v?i giá 80.000 VND m?t cái nh? kích c? tr? em và 95.000 VND/cái to, kích c? ng??i l?n.

Nam L?m Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam L?m
Image caption ?nh ch?p t?i 20/3/2020.

Nh?ng b?ng r?n kh?u hi?u kêu g?i ho?c tuyên truy?n ng??i d?n th?c hi?n các bi?n pháp phòng ch?ng d?ch nh? th? này ???c treo t? tr??c t?t Nguyên ?án ? kh?p các ???ng ph? và khu d?n c?.

Dòng ch? trên b?ng r?n: "Phòng ch?ng d?ch b?nh viêm ???ng h? h?p c?p do ch?ng vi rút Corona m?i (2019-nCov). C?n che mi?ng, m?i khi ho, h?t h?i b?ng kh?n ho?c tay áo".

Bài và ?nh c?a ???c gi? Nam L?m, ?ang s?ng t?i TP H? Chí Minh.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan