Tác ??ng chính tr?, x? h?i c?a v? xét x? ??ng T?m th? nào?

  • Qu?c Ph??ng
  • BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t
Ch?p l?i hình ?nh,

Các l?nh ??o Vi?t Nam h?p Qu?c h?i ngày 20/5

Phiên tòa s? th?m v? ??ng T?m t?i Vi?t Nam v?a khép l?i v?i hai b?n án t? hình ???c tuyên và nhi?u án ???c cho là n?ng n? khác dành cho nhi?u b? cáo '??u v?' ch?c ch?n t?o ra nhi?u tác ??ng, ?nh h??ng chính tr?, t?m l?, x? h?i tiêu c?c ? trong n??c và có th? ?nh h??ng t?i hình ?nh ??i ngo?i, theo ? ki?n nói v?i BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t h?m 15/9/2020.

T? Hà N?i và Sài Gòn, ba nhà quan sát tình hình th?i s? và chính tr? Vi?t Nam, kinh t? gia Bùi Ki?n Thành, Ti?n s? Hà Hoàng H?p, nhà nghiên c?u cao c?p khách m?i thu?c Vi?n Nghiên c?u ??ng Nam ? (Iseas, Singapore) và Phó Giáo s? M?c V?n Trang (chuyên gia t?m l? h?c) tr??c h?t ??a ra nh?n xét t?ng quan c?a mình v? phiên tòa ??ng T?m và xét x?, phán quy?t c?a tòa.

Ti?n s? Hà Hoàng H?p: T?i th?y l?i có thêm m?t cái án "b? túi", c?ng l? kh?ng ???c th?c thi ??i v?i b?n cái ch?t: cho ba c?nh sát b? ch?t "than hóa" và cho ?ng Lê ?ình Kình, b? c?nh sát b?n ch?t. V? án là bi k?ch m?i nh?t c?a vi?c th?c thi lu?t ??t ?ai d?a trên "s? h?u toàn d?n" m?t cách tùy ti?n, tham nh?ng. Phiên tòa tùy ti?n, kh?ng tu?n th? lu?t t? t?ng hình s? n?m 2015, quy?n ???c có phiên tòa c?ng b?ng, c?ng khai c?a các b? cáo và b? h?i ?? b? t??c ?o?t. Phán quy?t là m?t hình th?c tr?n áp b?o l?c.

Phó Giáo s? M?c V?n Trang: T?i có th? nói ngay th? nh?t là phiên tòa xét x? v? án ??ng T?m c?a Tòa án Nh?n d?n Thành ph? Hà N?i v?a qua là ?i?n hình c?a nh?ng sai ph?m pháp lu?t: m?t là ?i?u tra kh?ng có ch?ng c? gi?t ng??i nh? th? nào, ??t xác ra sao, kh?ng có th?c nghi?m hi?n tr??ng v.v… lu?n t?i và k?t án ch? d?a vào l?i khai c?a các b? cáo, t?c là tr?ng cung h?n tr?ng ch?ng v.v… mà trong cung thì ?? có bao nhiêu v? án quy t?i gi?t ng??i oan nh? v? Nguy?n Thanh Ch?n, Hu?nh V?n Nén...

Th? hai là Toà còn vi ph?m m?t lo?t các quy ??nh pháp lu?t và t? tung, mà ngay phiên khai m?c 10 lu?t s? ?? ki?n ngh? chánh tòa ph?i x? l?. Nh?ng h? l? ?i h?t. Phiên tòa x? 29 ng??i, trong ?ó có 25 ng??i b? truy t? t?i "gi?t ng??i", v?y mà di?n ra m?t cách h?t s?c chóng vánh và bi hài. V?y thì các l?i lu?n t?i và k?t án ??u kh?ng ?? tin c?y, kh?ng có giá tr?.

Ch?p l?i hình ?nh,

Vi?t Nam ngày 25/5

H?u qu? s? còn lan r?ng?

Kinh t? gia Bùi Ki?n Thành: T? m?t v? ki?n hình s? ??a ph??ng, phiên tòa ?? ?? bi?n v? vi?c thành m?t v? xung ??t gi?a nhà n??c và n?ng d?n, và làm n?i b?t lên tính ch?t b?t c?ng c?a các v? tranh ch?p v? ch? quy?n ??t ?ai trong toàn qu?c, gi?a các c? quan nhà n??c ???c "c?p" ??t và nh?n d?n b? "c??p" ??t. H?u qu? t? v? vi?c này s? còn lan r?ng, và có kh? n?ng d?n ??n các b?t an x? h?i ch?a có h?i k?t.

Ngoài ra v? vi?c còn làm n?i b?t tính ch?t y?u kém c?a h? th?ng tòa án Vi?t Nam. T?i h?m ??u tiên c?a phiên s? th?m ngày 7/9, các lu?t s? bào ch?a ?? làm ??n khi?u n?i vì phiên tòa có nh?ng vi ph?m nghiêm tr?ng v? th? t?c t? t?ng, nh?ng kh?ng ???c Tòa quan t?m.

V? án còn t?n t?i nhi?u tranh c?i xung quanh cái ch?t c?a ba cán b? c?ng an. Tuy nhiên, c? quan ?i?u tra ?? kh?ng th?c nghi?m ?i?u tra ?? góp ph?n làm sáng t? v?n ??. Kh?ng xác ??nh 3 chi?n s?, s? quan c?ng an b? b?n ch?t th? nào? Có ph?i là do ??ng ??i b?n nh?m? Còn t?n t?i nhi?u tranh c?i xung quanh cái ch?t c?a ba cán b? c?ng an. Tuy nhiên, c? quan ?i?u tra ?? kh?ng th?c nghi?m ?i?u tra ?? góp ph?n làm sáng t? v?n ??.

V?i nh?ng s? ki?n trên ??y, các phán quy?t, và các m?c án ???c tuyên làm cho ng??i theo d?i quan sát, liên t??ng ??n các "Tòa án nh?n d?n" c?a th?i ??i Stalin.

C?ng c?n nên l?u ? r?ng khi v? tranh ch?p ??t ?ai ? ??ng T?m lên ??n cao trào, ??nh ?i?m là vi?c d?n làng ??ng T?m b?t gi? hàng ch?c cán b? c?ng an làm con tin ngày 16/4/2017, Ch? t?ch UBND TP Hà N?i Nguy?n ??c Chung ?? tr?c ti?p xu?ng ??ng T?m ?? ??i tho?i v?i ng??i d?n. Trong cu?c ??i tho?i tr?c ti?p h?m 22/4, ?ng Chung ?? trao v?n b?n vi?t tay, cam k?t kh?ng truy c?u trách nhi?m hình s? ng??i d?n ??ng T?m. Trong cáo tr?ng c?ng ghi r? k? ho?ch t?n c?ng vào ??ng T?m ???c c?ng an TP Hà N?i ??a ra, ?? ngh?, UBND TP Hà N?i ch?p thu?n ch? tr??ng, B? C?ng an phê duy?t. Nh? v?y r? ràng là chính quy?n ?? kh?ng t?n tr?ng l?i cam k?t c?a nhà n??c.

H?u qu? s? là khó l??ng?

BBC: Sau phiên tòa này, c?ng lu?n, ng??i d?n, cán b?, ??ng viên và các gi?i quan t?m theo d?i có th? ??t c?u h?i hay b?n kho?n v?n ?? gì kh?ng? N?u có thì là gì?

?ng Hà Hoàng H?p: ??y là phiên tòa b?t ch?p c?ng lu?n và l? th??ng. T?t c? nh?ng ng??i có l??ng tri ??u ?òi h?i c?ng l?, pháp quy?n và s? c?ng b?ng.

?ng M?c V?n Trang: Sau phiên tòa lòng d?n ly tán. Nhi?u ng??i bi quan hoài ghi, bu?n b?, b? t?c. Nh?ng nhi?u ng??i l?i cho r?ng phiên tòa nói lên b?n ch?t c?a n?n t? pháp x? h?i ch? ngh?a Vi?t Nam. Và ?ó là c? s? ?? ?òi h?i ph?i thay ??i. V?n ?? chính sau phiên tòa s? th?m là ph?i ?i?u tra l?i v?i ??y ?? ch?ng c? và ph?i th?c nghi?m hi?n tr??ng ??t cháy ba c?nh sát b?ng ?? x?ng. N?u kh?ng th?c nghi?m hi?n tr??ng thì kh?ng th? k?t t?i m?y ng??i d?n ?? ?? x?ng gi?t c?ng an d??i h?.

?ng Bùi Ki?n Thành: M?i ng??i quan t?m theo d?i s? t? h?i C?ng l? Vi?t Nam s? ?i v? ??u? Nh?n quy?n Vi?t Nam s? phát tri?n ra sao? Ng??i d?n, cán b?, ??ng viên s? còn là "??ng h?i ??ng thuy?n, chia c?m x? áo" hay tr? thành ??i th?, ng??i có ch?c có quy?n s? ti?p t?c ?àn áp ng??i d?n? N?u tình tr?ng kh?ng ???c s?a sai, t? nh?ng v? vi?c riêng l?, s? tr? thành xung ??t gi?a nh?n d?n và nhà n??c, v?i h?u qu? khó l??ng

BBC: Phiên tòa này có th? t?o ra hay g?y ra tác ??ng, ?nh h??ng hay ph?n ?ng chính nào v? m?t t?m l?, x? h?i, lu?t pháp, chính tr? và th?m chí ??i ngo?i ??i v?i chính quy?n và nhà n??c Vi?t Nam?

?ng Hà Hoàng H?p: Theo t?i, tuyên án chi?u 14 tháng 9 n?m 2020 c?a phiên tòa s? th?m v? ??ng T?m ?? l?i m?t s? chia s? s?u s?c trong x? h?i Vi?t Nam, càng làm nh?n m?nh nhu c?u ph?i c?i cách toàn di?n x? h?i Vi?t Nam.

?ng M?c V?n Trang: T?i cho r?ng phiên tòa này ?nh h??ng m?nh m? ??n lòng tin c?a d?n v?i n?n t? pháp và ch? ?? nói chung. Qu?c t? c?ng nhìn vào phiên tòa này ?? th?y b?n ch?t c?a chính quy?n là th? nào.

?ng Bùi Ki?n Thành: Qua phiên Tòa này ng??i d?n c?m nh?n r?ng nhà n??c, chính quy?n kh?ng b?o v? cho l? ph?i, cho pháp l?, d?n quy?n mà ch? lo c?ng c? quy?n l?c c?a các t? ch?c nhà n??c, th?m chí ng?y trang các b?ng ch?ng ?? k?t t?i ng??i d?n v? t?i, vì quá b?c xúc mà có nh?ng hành ??ng mà nhà n??c cho là ch?ng ??i, "ph?n ??ng". Các nhà quan sát v? chính tr?, nh?n quy?n s? có thêm "b?ng ch?ng" ?? ?ánh giá v? tính ch?t "chuyên chính" c?a nhà n??c Vi?t Nam, ch?a ra kh?i t? duy "chuyên chính v? s?n" ?? x?y d?ng m?t "Nhà n??c Pháp quy?n".

BBC: Phiên tòa này có v? trí th? nào hay kh?ng trong b?c tranh tình hình chính tr? n?i b? c?a chính quy?n, nhà n??c và ??ng c?m quy?n hi?n nay, ??c bi?t trong lúc ??ng CSVN ?ang h??ng t?i t? ch?c ??i h?i 13?

?ng Hà Hoàng H?p: Tr?n áp b?o l?c tùy ti?n là sai l?m c?a b?t c? chính quy?n nào s? d?ng c?ng c? tr?n áp tùy ti?n ?ó. Qu?c gia ch? có th? m?nh, khi trong n?i b? kh?ng có ho?c ít chia r?.

?ng M?c V?n Trang: T? chính sách ??t ?ai là s? h?u 'toàn d?n' do nhà n??c 'th?ng nh?t' qu?n l?, r?i các nhóm l?i ích c??p ??t v? t?i v? và d?n ??n v? t?p kích ??m máu tàn ác ? ??ng T?m là m?t sai l?m chính tr? nghiêm tr?ng c?a gi?i c?m quy?n. Làm r? v? này ra, theo t?i, s? làm r?i b?i, ?nh h??ng ??n nhi?u nh?n s? c?a ??i h?i 13 c?a ??ng.

?ng Bùi Ki?n Thành: Theo t?i, ??y s? là m?t h?i chu?ng c?nh t?nh, báo ??ng, ?ánh th?c các l?nh ??o ch?n chính, c?u ti?n c?a nhà n??c Vi?t Nam, ph?i ki?m ?i?m l?i chính mình, kiên ??nh l?p tr??ng, ? chí ph?c v? nh?n d?n và ??t n??c. C?ng ??n lúc l?nh ??o c?a ??ng C?ng S?n Vi?t Nam t? kh?ng ??nh vai trò tiên phong c?a mình, c?ng c? tinh th?n "chí c?ng v? t?", lo?i b? nh?ng ph?n t? "s?u m?t", kiên quy?t v?t b? nh?ng trái "Táo th?i" ra kh?i hàng ng? ??ng viên, b?o toàn thanh danh, kh?ng ?? "con s?u làm r?u n?i canh" ??n m?c ph?i b? nh?n d?n ru?ng b?.

BBC:Cu?i cùng qua v? án này, ??ng và nhà n??c, chính quy?n có nên c?i cách, c?i t? gì hay kh?ng v? các m?t nh? ???ng l?i, chính sách, lu?t pháp, v? c? t? pháp, pháp quy?n c?ng nh? v? th? ch?, chính tr??

?ng M?c V?n Trang: T?i cho r?ng ch?c ch?n chính quy?n s? ph?i th?n tr?ng h?n trong các v? án khác. Nh?ng kh?ng hy v?ng gì h? thay ??i ???c n?n t? pháp khi v?n ??c ?oán toàn tr?, kh?ng có tam quy?n ph?n l?p, t? do báo chí và x? h?i d?n s?.

?ng Hà Hoàng H?p: S?m hay mu?n, c?ng ph?i x?y ra c?i cách toàn di?n Vi?t Nam, ??a ??t n??c này ??n c?ng b?ng, d?n ch?, v?n minh. ??y là m?t kh?ng ??nh, kh?ng ph?i l?i khuyên v?i chính quy?n!

?ng Bùi Ki?n Thành: Ch? tr??ng c?a ??ng C?ng S?n Vi?t Nam là x?y d?ng "Nhà n??c Pháp quy?n c?a d?n, do d?n, và vì d?n" M?t chính th? "D?n ch?, C?ng B?ng, V?n Minh". Theo t?i, các b??c c?n thi?t s? ph?i ??n m?t nhà n??c "Tam quy?n Ph?n L?p", ngành L?p Pháp kh?ng can d? vào quy?n Hành Pháp, và ngành T? Pháp kh?ng b? hai ngành kia "ch? ??o" kh?ng ch?. ??t n??c là c?a nh?n d?n, kh?ng ph?i c?a m?t ??ng phái nào, kh?ng m?t ??ng phái nào ???c quy?n "Ch? ??o" ??i v?i Hi?n Pháp c?ng nh? ??i v?i các c? quan nhà n??c. ?ó là nguyên t?c c? b?n c?a m?t chính th? d?n ch?, c?a m?t "Nhà n??c Pháp quy?n"".

Qu? v? b?m vào ???ng d?n này ?? theo d?i m?t th?o lu?n trên kênh Facebook c?a BBC 1593太阳集团城一切网址 Ti?ng Vi?t v? phiên tòa s? th?m tuyên án các b? cáo ??ng T?m.