Ng??i Viê?t cùng bi?u tình vì Hong Kong, Bi?n ??ng ? Warsaw

Nam Phong, Warsaw Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam Phong, Warsaw
Image caption Bi?u tình vì Hong Kong, Bi?n ??ng tr??c ??i s? quán Trung Qu?c ? Warsaw h?m Ch? Nh??t 29/09. - ?nh c?a Nam Phong, Warsaw

Vài tr?m ng??i ch?u ? g?m c? ng??i Viê?t bi?u tình vì Hong Kong và Bi?n ??ng tr??c ??i s? quán TQ ? Warsaw.

Cu??c bi?u tình chi?u 29/09/2019 ???c nhi?u ?ài báo Ba Lan ??ng t?i.

Tr??c c?ng ph? c?a ??i S? quán Trung Qu?c trên ph? Swietojerska ?? có cu??c bi?u tình v?i c? ?? sao vàng, c? xanh sao tr?ng ?(?ài Loan), c? hoa lan (Hong Kong), và c? tr?ng ?? (Ba Lan).

C?ng có c? ng??i mang c? T?y T?ng v?n b? c?m t?i Trung Qu?c.

M??t s? ng??i sau ?ó ?? di?n c?nh d?m hình ?ng T??p C??n Bình, l?nh ??o t?i cao c?a Trung Qu?c.

Nam Phong, Warsaw Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam Phong, Warsaw
Image caption M??t s? tr? em Viê?t có m??t v?i bi?u ng? nói 'Trung Qu?c vi ph?m c?ng ??c LHQ"
Nam Phong, Warsaw Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam Phong, Warsaw
Image caption C? Ba Lan t?i bi?u tình
Nam Phong, Warsaw Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam Phong, Warsaw
Image caption C? ?? sao vàng c?a Viê?t Nam ? c?nh d?m hình l?nh ??o TQ

Ng??i bi?u tình h? các kh?u hiê?u ph?n ??i B?c Kinh, ?ng h?? Hong Kong, và ?òi Trung Qu?c rút kh?i Bi?n ??ng.

Theo ?ài TVN24 c?a Ba Lan, kh?u hiê?u c?a ng??i bi?u tình mà con s? vào kho?ng trên 300 ?? nêu ra ?i?u h? cho là "vi ph?m nh?n quy?n" ? Trung Qu?c.

'T?i kh?ng nh?p hàng Trung Qu?c vào Ba Lan'

Ba Lan tr? l??ng h?u c?u c?ng an XHCN

Ba Lan: Ng??i Vi?t ph?i 'rút d?n' tr??c TQ?

Các bi?u ng? c?ng ?ng h?? d?n ch? cho Hong Kong, b?o vê? ?ài Loan và ch?ng l?i "s? bành tr??ng c?a Trung Qu?c" trong khu v?c.

Bà Nguy?n Thái Linh t? Warsaw gi?i thích vì sao các b?n Viê?t Nam ?? có m??t trong cu??c bi?u tình:

"??u tiên là ?? t? tình ?oàn k?t v?i Hong Kong,"

"Vì nh?ng gì h? ?ang ??u tranh là nh?ng giá tr? chung và là nh?ng th? Viê?t Nam c?ng ?ang ph?i ??u tranh ?? có. ?ó là t? do, d?n ch?, pháp quy?n."

"Chúng t?i c?m ph?c ng??i Hong Kong, h? ??u tranh r?t ?n hoà, th?ng minh và r?t kiên c??ng."

M??t s? cha m? Viê?t Nam ?? ??a con tham gia.

Bà Thái Linh cho hay ??y là "cách giáo d?c r?t t?t cho tr? em" g?c Viê?t t?i Ba Lan v? d?n ch? và nh?n quy?n.

Nam Phong, Warsaw Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Nam Phong, Warsaw
Image caption Kh?u hiê?u ?ng h?? Hong Kong và ?ài Loan t?i Warsaw

Ngày 1/10 n?m nay, Trung Qu?c s? t? ch?c Qu?c khánh ?ánh d?u 70 n?m ??ng c??ng s?n lên c?m quy?n ? ??i l?c.

???c bi?t m??t s? nhóm v??n ???ng Hong Kong và ?ài Loan ?ang ti?p t?c m? các cu??c tu?n hành ?? nh?n d?p này nêu lên yêu sách c?a h? là kh?ng mu?n "s?ng cùng Trung Qu?c".

?? có các cu??c bi?u tình trên th? gi?i ?ng h?? phong trào d?n ch? Hong Kong.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan