Virus corona: Ph? n? ch?u ? ch?u nhi?u gánh n?ng x? h?i trong d?ch b?nh

Nhi?u ph? n? lo l?ng v? an toàn c?a mình trong d?ch b?nh Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Nhi?u ph? n? lo l?ng v? an toàn c?a mình trong d?ch b?nh

K? t? khi bùng phát ? Trung Qu?c, virus corona ?? l?y lan và c??p ?i sinh m?ng hàng ch?c ngàn ng??i trên kh?p ch?u ? và ?ang lan nhanh trên toàn th? gi?i.

C?ng nh? các cu?c chi?n v? d?ch b?nh khác, tác ??ng x? h?i c?a virus corona v? cùng to l?n ??i v?i các n??c ch?u ?. Và ph? n? là ??i t??ng h?ng ch?u nh?ng gánh n?ng này nhi?u nh?t.

"Kh?ng ho?ng lu?n khi?n s? b?t bình ??ng gi?i tr? nên tr?m tr?ng h?n", Maria Holtsberg, C? v?n r?i ro nh?n ??o và th?m h?a t?i UN Women Asia và Pacific nói.

D??i ??y là n?m hình th?c mà ph? n? ch?u ? ?ang gánh ch?u tr??c nh?ng bi?n ??ng.

1. ?óng c?a tr??ng h?c

"T?i ?? ph?i ? h?n ba tu?n nay v?i b?n tr?", nhà báo Sung So-young, ng??i có hai con nh? nói.

Sung So-young s?ng ? Hàn Qu?c, các tr??ng h?c s? ho?n vi?c khai gi?ng thêm hai tu?n n?a. Vì v?y, tr? em s? ti?p t?c ? nhà cho ??n ngày 23/3.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Chính quy?n Vi?t Nam ?óng c?a tr??ng h?c vì d?ch b?nh virus corona

Theo s? li?u m?i nh?t c?a UNESCO, tính ??n ngày 4/3, ch? có h?n 253 tri?u tr? em ? Hàn Qu?c, Trung Qu?c và Nh?t B?n t? ?? tu?i ti?u h?c ??n trung h?c ph? th?ng kh?ng ??n tr??ng.

Bi?n pháp cho tr? ? nhà g?y khó kh?n v?i nh?ng ng??i nh? c? Sung. Vì ? các n??c ??ng ?, ng??i m? th??ng ch?u gánh n?ng trong vi?c quán xuy?n gia ?ình nhi?u h?n ng??i b?. Và Sung nói r?ng c? ?? c?m th?y "chán n?n".

"Thành th?t mà nói, t?i mu?n vào v?n phòng làm vi?c vì kh?ng th? t?p trung n?i khi ? nhà", c? Sung nói. "Nh?ng ch?ng t?i là tr? c?t gia ?ình và anh ?y th?c s? kh?ng th? xin ngh?."

B?n tr?, ??a con gái l?n 11 tu?i và ??a con trai nh? 5 tu?i ? nhà ch?i ?i?n t? và xem phim su?t ngày. Còn c? Sung tranh th? làm vi?c khi hai ??a ng?.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Nhi?u ph? n? m?t m?i vì ph?i ? nhà tr?ng con

Tình th? mà c? Sung ?ang g?p ph?i ph?n ánh tình tr?ng t?i t? v? b?t bình ??ng gi?i trong c?ng vi?c ? Hàn Qu?c. N?m 2020, Di?n ?àn Kinh t? Th? gi?i ?? x?p h?ng 127 trên 155 qu?c gia v? s? tham gia c?a ph? n? trong ho?t ??ng kinh t?.

C? Sung chia s? r?ng, có m?t s? c?ng ty ?? c?t gi?m ti?n l??ng c?a các nh?n viên n? vì h? kh?ng th? ??n v?n phòng do ph?i ch?m con khi tr??ng h?c ?óng c?a.

"Nhi?u c?ng ty kh?ng nói ra nh?ng h? v?n coi vi?c tuy?n ph? n? có con là m?t gánh n?ng, vì h? ít ganh ?ua h?n. Dù gì thì n?u b?n kh?ng có con, b?n có th? ??n v?n phòng nhi?u h?n", c? nói.

Chính ph? Nh?t B?n tuyên b? trong tu?n này, h? s? tr? cho các doanh nghi?p t?i 80 ?? la/m?i ng??i/m?i ngày n?u nh?n viên ???c ngh? có l??ng ?? ch?m sóc con cái khi tr??ng h?c ?óng c?a.

Các trung t?m tr?ng tr? và trung t?m ngo?i khóa ???c mi?n chính sách ?óng c?a ?? giúp ?? các b? m?. Nh?ng ?i?u này c?ng ??t ra c?u h?i v? tính hi?u qu? c?a vi?c ?óng c?a tr??ng h?c.

Covid-19: 'B?nh nh?n s? 0' là ai?

Virus corona: Vì sao ph? n? và tr? em ít b? nhi?m?

Xu?n Qu?nh – c? gái ??ng hành v?i nh?ng ng??i c?n t?

Covid-19 ?e d?a ng??i già và ng??i y?u bê?nh

Natsuko Fujimaki Takeuchi, m?t ch? doanh nghi?p nh? nói: "Vi?c ?óng c?a tr??ng h?c kh?ng hoàn toàn ng?n ch?n ???c virus l?y lan. Nó ch? làm t?ng gánh n?ng trên vai ph? n? có con nh?".

"?i?u này ??c bi?t g?y thách th?c ??i v?i doanh nghi?p nh? chúng t?i. T?i kh?ng nh?n ???c s? h? tr? nh? các c?ng ty l?n h?n v? nh?ng thi?t h?i kinh t? ph?i gánh ch?u."

2. B?o l?c gia ?ình

V?i hàng tri?u ng??i ? Trung Qu?c ch? ? nhà, các nhà ho?t ??ng v? quy?n cho bi?t ngày càng có nhi?u v? b?o l?c gia ?ình.

Guo Jing, nhà ho?t ??ng n? quy?n v?a chuy?n ??n V? Hán - n?i bùng phát d?ch virus corona ch?ng m?i - vào tháng 11/2019, cho bi?t r?ng, c? nh?n ???c nh?ng l?i kêu g?i giúp ?? t? nh?ng ng??i tr? hi?n s?ng trong c?nh cách ly v? v?n n?n b?o l?c gia ?ình gi?a b? và m? h?. C? cho bi?t, nh?ng ng??i g?i kh?ng bi?t tìm ki?m s? giúp ?? t? ??u.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Nhi?u ng??i lao ??ng kh?ng th? mua ???c kh?u trang hay n??c r?a tay

Xiao Li, m?t nhà ho?t ??ng ng??i Trung Qu?c s?ng ? khu v?c giáp ranh v?i t?nh Hà Nam, nói v?i BBC v? n?i lo l?ng c?a c? khi m?t ng??i h? hàng xa b? ch?ng c? hành hung và c?u xin c? giúp ??.

"Tho?t ??u, chúng t?i kh?ng th? xin ???c cho c? ?y r?i kh?i làng c?a mình", c? Li nói.

"Sau nhi?u l?n thuy?t ph?c, cu?i cùng c?nh sát c?ng cho anh t?i gi?y th?ng hành ?? có th? lái xe ??n ?ón c? ?y và m?y ??a nh?".

Khi các báo cáo cá nh?n v? b?o l?c gia ?ình xu?t hi?n trên các ph??ng ti?n truy?n th?ng, m?t s? ph? n? ?? làm nh?ng t?m b?ng kêu g?i m?i ng??i khi ch?ng ki?n b?o l?c gia ?ình, ??ng là k? ngoài cu?c mà h?y ch?ng l?i nó.

Các hashtag #AntiDomestViolenceDuringEpidemia #疫期反# ?? ???c nh?c ??n h?n 3.000 l?n trên n?n t?ng truy?n th?ng x? h?i Trung Qu?c, Sina Weibo.

Tu?n tr??c, Feng Yuan, Giám ??c m?t t? ch?c phi l?i nhu?n v? quy?n ph? n? Weiping, có tr? s? ? B?c Kinh cho bi?t, t? ch?c c?a c? ?? nh?n ???c yêu c?u giúp ?? t? n?n nh?n b? b?o hành nhi?u g?p ba l?n so v?i tr??c khi cách ly.

"C?nh sát kh?ng nên l?y l? do d?ch b?nh ?? xem nh? nh?ng v? b?o l?c gia ?ình", c? nói.

C? quan Liên hi?p qu?c v? bình ??ng gi?i và trao quy?n cho ph? n? c?ng lo ng?i v? vi?c ph?n chia ngu?n l?c ?? ng?n ch?n b?o l?c gi?i gi?a khi d?ch b?nh bùng phát.

"Vi?c chuy?n ??i ngu?n l?c t? các d?ch v? quan tr?ng b?o v? ph? n?, ch?ng h?n ki?m tra s?c kh?e ??nh k? ho?c d?ch v? b?o hành trên c? s? gi?i, là ?i?u chúng t?i r?t quan t?m", bà Holtsberg nói.

3. Nh?n viên ch?m sóc tuy?n ??u

Máy c?a b?n kh?ng h? tr? nghe xem
Covid-19: Bác s? Nguy?n T? Nh? nói v?i BBC v? cách x? l? d? li?u tr?c tuy?n ch?ng d?ch virus

Theo T? ch?c Y t? Th? gi?i, ph? n? chi?m 70百分比 lao ??ng trong l?nh v?c y t? và x? h?i.

Truy?n th?ng Trung Qu?c ?? ?? cao nh?ng c?u chuy?n ca ng?i ph?m ch?t "thánh thi?n" và "nh? chi?n s?" c?a nh?ng ng??i ph? n? làm vi?c ? tuy?n ??u nh? y tá. Nh?ng tình tr?ng th?c t? c?a nh?ng n? nh?n viên y t? này là gì?

Trong tháng này, trên m?ng lan truy?n ?o?n video cho th?y các n? nh?n viên y t? t? t?nh Cam Túc b? c?o ??u t?p th? tr??c khi ??a ??n tuy?n ??u ?? ng?n s? bùng phát c?a virus corona thu hút s? chú ? c?a nhi?u ng??i.

C?u chuy?n v? m?t nh?n viên y t? mang thai 9 tháng g?n ??y b? s?y thai nh?ng ph?i ?i làm tr? l?i trong m?t ch??ng trình tuyên truy?n c?ng g?y ph?n ?ng d? d?i vì s? t?o ti?n l? nguy hi?m.

Tháng tr??c, BBC nói chuy?n v?i m?t y tá và c? cho bi?t, b?nh vi?n kh?ng cho phép c? ???c ?n, ngh? ng?i ho?c s? d?ng nhà v? sinh trong su?t ca làm vi?c 10 gi? ??ng h?.

Theo Jiang Jinjing, vi?c này áp d?ng v?i t?t c? các nh?n viên b?nh vi?n, nh?ng ph? n? ph?i ch?u m?t s? ph?n bi?t ??i x? theo ki?u khác,

Là ng??i ??ng sau chi?n d?ch H? tr? Ch? em trong d?ch virus corona, c? chia s? r?ng, chi?n d?ch ?ang c? g?ng cung c?p b?ng v? sinh cho các nh?n viên ti?n tuy?n ? t?nh H? B?c - n?i t?m d?ch. C? nói r?ng, v?n ?? kinh nguy?t c?a ph? n? ?ang b? b? qua.

Vi?t trên trang Weibo c?a mình, c? nói: "Tính ??n ngày 28/2, có 480.377 chi?c qu?n, 303.939 qu?n lót dùng m?t l?n và 86.400 mi?ng b?ng v? sinh ?? ???c t?ng."

Jiang Jinjing nói r?ng, kh?ng nhi?u ng??i ngh? ??n vi?c cung c?p các s?n ph?m v? sinh cho hàng ch?c ngàn n? nh?n viên y t?.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Nh?ng n? nh?n viên y t? tuy?n ??u ch?u nhi?u gánh n?ng

Sau khi chi?n d?ch c?a các tình nguy?n viên ???c nhi?u ng??i trên m?ng x? h?i Trung Qu?c hoan nghênh, T? ch?c Phát tri?n Ph? n? Trung Qu?c cho bi?t, h? s? g?i các s?n ph?m v? sinh cho n? nh?n viên y t?.

Image caption Cách gi? v? sinh phòng ch?ng virus corona

4. Ng??i giúp vi?c nh?p c?

??c tính kho?ng 400.000 ph? n? giúp vi?c ? Hong Kong. H?u h?t trong s? h? ??n t? Philippines và Indonesia. Nh?ng ph? n? này kh?ng ch? ngày càng lo l?ng v? tình tr?ng c?ng vi?c b?p bênh, mà còn v? vi?c mua nh?ng v?t d?ng b?o h? nh? kh?u trang và n??c r?a tay.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Nhi?u ng??i lo l?ng v? c?ng vi?c b?p bênh trong d?ch b?nh

Cynthia Abdon-Tellez, T?ng giám ??c c?a T? ch?c t? thi?n cho ng??i lao ??ng nh?p c? ? Hong Kong, nói: "Vi?c ng??i d?n ?? x? mua kh?u trang ?? khi?n m?t hàng này t?ng giá quá cao, ng??i lao ??ng nh?p c? kh?ng th? nào chi tr? n?i".

"Kh?ng ph?i t?t c? ng??i lao ??ng nh?p c? ??u nh?n ???c kh?u trang t? ch? s? d?ng lao ??ng. Chúng t?i ph?i t? b? ti?n ra mua và nó r?t t?n kém. M?t s? ng??i ???c ch? s? d?ng lao ??ng cung c?p kh?u trang thì ph?i dùng chúng trong su?t m?t tu?n", m?t c?ng nh?n nh?p c? Indonesia ? Hong Kong, Eka Septi Susanti nói v?i BBC Indonesia.

C? Abdon-Tellez nói r?ng, t? ch?c c?a c? ?? b?t ??u thu th?p kh?u trang ?? ph?n ph?i cho ng??i lao ??ng nh?p c?, khi ch? lao ??ng kh?ng cung c?p cho h?.

"L?nh s? quán Indonesia phát kh?u trang mi?n phí nh?ng v?n ch?a ?? - ph?i m?t m?t gi? [x?p hàng] ?? nh?n 3 cái kh?u trang. Chúng t?i c?n ít nh?t 6 kh?u trang trong m?t tu?n", Sring Sringatin, ch? t?ch Hi?p h?i Lao ??ng di c? ? Hong Kong nói.

Ki?n ngh? t? chính ph? Hong Kong g?y th?t v?ng v?i nh?ng lao ??ng n??c ngoài khi kêu g?i h? ? trong nhà vào ngày ngh? m?i tu?n, ?? b?o v? s?c kh?e c?a h? và gi?m nguy c? l?y lan.

?i?u này c?t ?i th?i gian qu? giá c?a nh?ng ng??i ph? n? s?ng xa gia ?ình, và t?ng nguy c? khi?n h? b? bóc l?t.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh KJRI Hong Kong
Image caption X?p hàng nh?n kh?u trang mi?n phí ? T?ng l?nh s? Indonesia t?i Hong Kong

"Nh?ng ng??i lao ??ng nh?p c? ? nhà vào nh?ng ngày ngh? nh?ng v?n ph?i làm vi?c", bà Sringatin nói.

"H? s? ph?i n?u ?n cho ch? nhà, tr?ng tr? ho?c ch?m sóc cha m? c?a ch?, mà kh?ng ???c tr? thêm ti?n. Nh?ng ng??i kh?ng kh?ng ?òi ngh? b? ?e d?a ?u?i vi?c."

Kh?ng ch? ph? n? m?i b? tác ??ng n?ng n?. Hàng tri?u gia ?ình ? Philippines và Indonesia s?ng d?a vào s? ti?n mà nh?ng lao ??ng nh?p c? này g?i v?, c?ng chung c?nh ng?.

L??ng ki?u h?i t? lao ??ng Philippines ? n??c ngoài ??t m?c cao k? l?c 33,5 t? ?? la (25,7 t? ??ng) trong n?m 2019.

Chuyên gia kinh t? c?p cao Nicholas Mapa c?a ING Bank Manila cho bi?t, ki?u h?i ng??i lao ??ng Philippines ? n??c ngoài g?i v? chi?m kho?ng 9百分比 GDP và tác ??ng c?a d?ch lên n?n kinh t? Philippines có th? c?m nh?n r? r?t.

"Vi?c ng??i tiêu dùng ch? ? trong nhà làm h?n ch? nhu c?u s? d?ng các d?ch v? do ng??i lao ??ng Philippines cung c?p. ?i?u này g?y t?n h?i ??n l??ng ki?u h?i h? g?i v? cho gia ?ình. Vi?c h?n ch? du l?ch và ?i l?i c?ng g?y ?nh h??ng ??n thu nh?p và s? ?n ??nh c?ng vi?c c?a h?", ?ng nói v?i BBC.

5. Tác ??ng dài h?n v? kinh t?

Chính ph? các n??c và các nhà kinh t? ?ang bàn th?o v? vi?c t?c ?? t?ng tr??ng kinh t? toàn c?u có th? ? m?c ch?m nh?t k? t? n?m 2009, do d?ch b?nh bùng phát.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Nh?ng ng??i bán l? có th? ch?u thi?t h?i ??u tiên do s? bùng phát c?a d?ch

"Nhìn chung, virus corona có tác ??ng l?n ??n vi?c ?i l?i, s?n xu?t và tiêu th?, s? g?y ?nh h??ng ??n m?i khía c?nh c?a cu?c s?ng, mà c? ph? n? và nam gi?i ??u ph?i gánh ch?u," Christina Maags, gi?ng viên t?i ??i h?c SOAS London, nói.

"Tuy nhiên, ph? n? có thu nh?p th?p có th? ch?u ?nh h??ng nhi?u nh?t do s?c tiêu th? ch?m l?i, vì ph? n? th??ng làm vi?c trong ngành khách s?n, bán l? ho?c các ngành d?ch v? khác."

? Trung Qu?c, "vì nhi?u lao ???ng n? thu??c nhóm di c? n??i ??a kh?ng có h?p ??ng lao ??ng, d?ch virus corona bùng phát ??ng ngh?a v?i vi?c h? kh?ng nh?n ???c b?t k? thu nh?p nào. N?u h? kh?ng làm vi?c, h? s? kh?ng ???c tr? ti?n", bà nói.

"Kh?ng có an sinh x? h?i, h? ph?i ??i m?t v?i tình tr?ng ti?n thoái l??ng nan khi tr? l?i làm vi?c và ch?u r?i ro b? nhi?m virus ho?c ti?p t?c làm vi?c ?? tr? ti?n ?n ?. Ngoài ra, h? có th? b? bu?c ph?i ? nhà và s?ng nh? vào kho?n ti?t ki?m ít ?i. ?i?u này ??t h? vào m?t tình hu?ng r?t nan gi?i".

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Nh?ng ph? n? lao ??ng nh? ? Myanmar s? là ??i t??ng ch?u nhi?u ?nh h??ng

Và m?t s? nhà máy may ? khu v?c ??ng Nam ?, v?n d?a vào nguyên li?u t? Trung Qu?c, ?ang b? bu?c ph?i ?óng c?a.

Theo chính ph? Myanmar, h?n 10 nhà máy ?? ?óng c?a k? t? tháng 1, dù B? lao ??ng cho bi?t, kh?ng ph?i t?t c? ??u do virus corona.

Ma Chit Su nói v?i BBC Burmese r?ng. gia ?ình c? s?ng nh? vào ??ng l??ng t? c?ng vi?c ? nhà máy, nh?ng gi? nhà máy này l?i ?ang b? ?óng c?a.

"T?i kh?ng c?n b?i th??ng, t?i ch? mu?n tr? l?i làm vi?c", c? nói.

Theo C? quan Liên hi?p qu?c v? bình ??ng gi?i và trao quy?n cho ph? n?, nh?ng ng??i làm c?ng ?n l??ng hàng ngày, ch? doanh nghi?p nh? và nh?ng ng??i làm vi?c chui là ??i t??ng ch?u tác ??ng l?n nh

Mohammad Naciri, giám ??c khu v?c c?a UN Women Asia và Thái Bình D??ng cho bi?t: "Nhu c?u khác bi?t gi?a ph? n? và ?àn ?ng trong các n? l?c ph?c h?i dài h?n và trung h?n c?ng nên ???c xem xét".

"Ph? n? ?ang ?óng m?t vai trò kh?ng th? thi?u trong cu?c chi?n ch?ng l?i d?ch b?nh - v?i t? cách là nh?n viên y t?, là nhà khoa h?c, nhà nghiên c?u, là ng??i v?n ??ng x? h?i, là ng??i x?y d?ng và k?t n?i c?ng ??ng, và là ng??i ch?m sóc.

"?i?u c?n thi?t là ??m b?o ti?ng nói c?a ph? n? ???c l?ng nghe và c?ng nh?n."

Xem thêm:

Virus corona: S?n golf ? HN t?m ?óng vì bê?nh nh?n 21

Nh?n viên phòng khám t?i Anh d??ng tính virus corona

Tr??ng h?c Anh kh?ng vì virus corona mà ?óng c?a

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan