C? tri Hoa K? s?ng ? Thái Lan chu?n b? tham gia b?u c? nh? th? nào?

Ng??i M? ? n??c ngoài tham gia b?u c? nh? th? nào?

H?y cùng phóng viên Thu? Linh tìm hi?u t?i m?t tr?m b? phi?u ? Thái Lan cho cu?c b?u c? s? b? c?a ??ng D?n ch? h?m 4/3 nhé.