Putin 'là tài s?n qu?' n??c Nga c?n b?o vê?

President Vladimir Putin, 6 Mar 20 Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Reuters
Image caption T?ng th?ng Putin th?ng tr? chính tr??ng Nga 20 n?m qua

Ch? t?ch Qu?c h??i Nga ca ng?i T?ng th?ng Putin và nói trong th?i bi?n ???ng nh? hiê?n nay, kh?ng ph?i d?u, khí mà "Putin m?i là tài s?n qu?" c?a qu?c gia.

?ng Putin có c? h?i c?m quy?n ??n 84 tu?i?

??ng C??ng s?n Nga ?ng h?? '??a Chúa vào Hi?n pháp'

B?o vê? cho ?i?u s?a ??i Hi?n pháp Nga m? ???ng cho T?ng th?ng Vladimir Putin có th? c?m quy?n thêm hai nhiê?m k? n?a, ??n 2036, các l?nh ??o Nga nay c?ng khai cho r?ng ?ng Putin "là tài s?n qu?" c?n b?o vê?, duy trì.

Theo trang Moscow Times, phát bi?u tr??c Viê?n Duma Qu?c gia h?m 11/03, Ch? t?ch Duma, ?ng Vyacheslav Volodin nói:

“Vladimir Vladimirovich [Putin] chính là h?t nh?n c?a Liên bang Nga...?ng ?? gi? ?? Nga kh?ng tr??t ?i và nh??n l?nh trách nhiê?m mà nay s? trong tay ?ng tr?n ??i."

Giá d?u

Nói ??n c? viê?c giá d?u s?t th?m h?i khi?n ??ng ti?n Nga m?t giá, ?ng Volodin bình lu??n:

"Ngày nay, tr??c nh?ng thách th?c và ?e d?a ?ang x?y ra trên th? gi?i, d?u và khí ??t kh?ng ph?i là ?u th? c?a chúng ta n?a, mà ch? có Putin. D?u và khí còn có th? m?t giá. ?u th? c?a chúng ta là có Putin, và chúng ta c?n b?o vê? ?ng."

H?m ??u tu?n, giá d?u gi?m m?nh và ??ng ruble c?a Nga s?t 10百分比, xu?ng m?c th?p nh?t t? b?n n?m qua, v?i giá 1 USD ?n 75 ruble ? Moscow cu?i ngày th? Hai.

Hiê?n Nga còn 570 t? USD d? tr? tài chính, ch? y?u nh? bán d?u và khí ??t.

Giá d?u th? Brent h?m ??u tu?n r?t xu?ng 34 USD/thùng, vài ?? trên giá 'kinh t? Nga còn ch?u ???c' là 30 USD.

N?u giá d?u s?t xu?ng d??i ng??ng ?ó, Nga s? g??p khó kh?n l?n, m??t ph?n vì chi phí khai thác cao,

Cùng nhau b?o vê? Putin vì t? qu?c

G?i ?ng Putin là "gia s?n qu?" c?a Nga, ?ng Volodin c?ng khen ng?i ngh? s? Valentina Tereshkova, ng??i ?? xu?t s?a ??i hi?n pháp ?? ?ng Putin c?m quy?n l?u h?n.

Bà Tereshkova, ng??i ph? n? ??u tiên bay vào v? tr? n?m 1963, ?? nh?n danh ??ng N??c Nga Th?ng nh?t, ??a ra s?a ??i ?? hai nhiê?m k? liên ti?p hiê?n nay c?a ?ng Putin "coi nh? kh?ng tính".

Sáng ki?n này nói ?i?u kho?n "t?i ?a hai nhiê?m k?" v?i t?ng th?ng ch? có hiê?u l?c sau khi Hi?n pháp s?a ??i ???c th?ng qua n?m nay.

Nh? ?ó, ?ng Putin s? có th? ra tranh c? và ??c c? "nh? m?i" sau 2024, khi nhiê?m k? này ch?m d?t, và c?m quy?n thêm hai nhiê?m k? n?a, ??n 2036.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Reuters
Image caption Ngh? s? Valentina Tereshkova

Có v? nh? Ch? t?ch Viê?n Duma ?? r?t ??ng ? v?i s?a ??i c?a bà Tereshkova, và lên ti?ng ch? trích nh?ng ai phê phán bà là "n?nh b? ?ng Putin".

Theo ?ng Volodin thì "c?ng kích Tereshkova ch?ng khác nào c?ng kích n??c Nga".

?ng c?ng nói t??ng lai ?n ??nh c?a Nga yêu c?u ch?n ?ng Putin n?m quy?n l?u dài.

?ng Putin, qua l?i phát ng?n viên c?a ?iê?n Kremlin Dmitry Peskov, ?? ??ng ? v?i ?i?u s?a ??i v? nhiê?m k?, và ch? nói c?n có toà án chu?n thu??n n?a là xong.

N?m nay 67 tu?i, ?ng Putin lên làm th? t??ng Nga cu?i 1999 và sau ?ó, c?m quy?n ? hai v? trí cao nh?t n??c, là th? t??ng và t?ng th?ng cho ??n nay.

Dù Nga v?n có ??ng ??i l??p, báo chí t? nh?n ho??c ???c l??p, ??ng N??c Nga Th?ng nh?t có s? ?ng h?? nhi?u ? các vùng xa, thành ph? nh? nh? ?? cao tinh th?n d?n t??c ch? ngh?a.

Ph?n ??ng chính gi?i Nga coi ?ng Putin là nh?n t? t?o ?n ??nh - ho??c trì trê?, tùy theo cách nhìn, và viê?c ch?n ai ra thay ?ng xem ra r?t khó.

Các s?a ??i v?i b?n Hi?n pháp Liên bang Nga ?ang ???c bàn th?o và b? phi?u trong Viê?n Duma tr??c khi ?em ra tr?ng c?u d?n ? cu?i tháng 4 này.

M??t trong s? thay ??i do chính ?ng Putin ?? xu?t và ???c Giáo h??i Chính th?ng giáo Nga ?ng h?? nhiê?t tình, là ?i?u nh?c ??n Chúa Tr?i trong hi?n pháp.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan