Virus corona: T? cách ly th? nào cho ?úng khi s?ng chung v?i ng??i khác?

Woman looking out of window Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images

T? cách ly là biê?n pháp t? tách mình ra kh?i th? gi?i xung quanh.

Theo h??ng d?n c?a hê? th?ng y t? Anh Qu?c, b?n có th? c?n ph?i t? cách ly n?u nh? b?n:

  • ?ang ch? k?t qu? xét nghiê?m virus corona
  • Có ti?p xúc g?n g?i v?i ng??i ???c xác nh??n là ?? nhi?m virus corona
  • V?a tr? v? t? nh?ng n?i nhi?m virus
  • Có nh?ng bi?u hiê?n nhi?m bê?nh, nh? ho liên t?c ho??c s?t t? 37 ??? 8 tr? lên

???c coi là ti?p xúc g?n n?u nh? b?n ? g?n ng??i ?? nhi?m virus trong th?i gian 15 phút, v?i c? ly 2 mét tr? l?i, ho??c ??i diê?n v?i ng??i ?ó.

Virus corona: Ai, ?ang làm gì, ? ??u, ?? ch?n d?ch?

Virus corona: M?t n?m ngày ?? th?y tri?u ch?ng

Ti?p xúc g?n ???c coi là t?o nguy c? l?y bê?nh cao.

B?n s? ? nhà trong 14 ngày (7 ngày n?u có các bi?u hiê?n nhi?m bê?nh nh?), kh?ng ?i làm, ?i h?c, hay t?i các ??a ?i?m c?ng c??ng khác, và tránh dùng giao th?ng c?ng c??ng ho??c xe taxi. B?n c?ng ph?i ? riêng, tách kh?i các thành viên khác trong gia ?ình.

H?y nh? tr? giúp n?u b?n c?n th?c ph?m, các ?? dùng khác ho??c thu?c men - b?n có th? yêu c?u ng??i khác ?em các món ?? ??n c?a nhà, nh?ng b?n kh?ng ???c ti?p khách.

Th??m chí b?n c?n tránh ti?p xúc v?i các thú c?ng, v??t nu?i c?a mình, n?u có th?, và r?a tay s?ch s? tr??c và sau khi ch?m vào chúng.

T? cách ly th? nào n?u b?n ? chung nhà v?i ng??i khác?

Tránh vào b?p khi có ng??i khác ?ang ? ?ó, h?y ?em ?? ?n v? phòng riêng và ?n trong ?ó.

Hàng ngày, h?y làm vê? sinh m?i b? m??t trong nhà b?ng ch?t t?y gia d?ng.

Tuy kh?ng th? tuyê?t ??i tránh ti?p xúc v?i ng??i th?n trong nhà, nh?ng b?n h?y h?n ch? t?i m?c t?i ?a.

Gi? kho?ng cách 2m v?i ng??i khác, và h?y ng? riêng. Tránh ti?p xúc v?i nh?ng ng??i d? b? t?n th??ng.

Nh?ng ng??i khác s?ng cùng nhà v?i b?n nh? r?a tay th??ng xuyên b?ng xà phòng và n??c s?ch ít nh?t 20 gi?y m?i l?n, nh?t là sau khi ti?p xúc g?n v?i b?n.

Kh?ng ???c dùng chung kh?n m??t, kh?n t?m, các ?? dùng khác trong nhà.

N?u ???c thì nên s? d?ng nhà t?m riêng. N?u kh?ng có ?i?u kiê?n thì ng??i c?n cách ly h?y s? d?ng nhà t?m sau cùng, r?i dùng xong thì nh? lau chùi vê? sinh s?ch s? n?u kh?ng quá y?u mê?t.

Rác liên quan ??n ng??i t? cách ly c?n ph?i cho vào túi rác hai l?p và gi? riêng. N?u ng??i t? cách ly có k?t qu? d??ng tính v?i virus Covid-19 thì gia ?ình b?n s? ???c gi?i ch?c th?ng báo cách x? l? ch? rác ?ó.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan