B?u c? 2020: Biden nói mu?n có n? phó t?ng th?ng trong tranh lu?n s?i n?i v?i Sanders

Hai ?ng c? viên tranh lu?n tay ??i, nh?ng ph?i ??ng cách nhau g?n 2 mét vì lo ng?i v? virus corona Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Reuters
Image caption Hai ?ng c? viên tranh lu?n tay ??i, nh?ng ph?i ??ng cách nhau g?n 2 mét vì lo ng?i v? virus corona

Chín tháng sau khi 20 ?ng c? viên ??ng D?n ch? t?p trung cho cu?c tranh lu?n ??u tiên c?a mùa b?u c? s? b? n?m 2020, cu?c ?ua gi? ch? còn là gi?a hai ?ng c? viên - Bernie Sanders và Joe Biden.

Trong hoàn c?nh này, ng??i ta có th? d? ?oán cu?c tranh lu?n s? ?m ??m v?i nh?ng b?t ??ng ? ki?n ???c phát bi?u trong tinh th?n t?n tr?ng nhau.

Thay vào ?ó tranh lu?n gi?a Biden và Sanders là tranh c?i ??y s?i n?i, trong ?ó Sanders t?n c?ng vào Biden theo ki?u mà ?ng ch?a bao gi? làm b?n n?m tr??c, trong chi?n d?ch tranh c? t?ng th?ng kh?ng thành c?ng ch?ng l?i Hillary Clinton.

N?u cu?c ''cách m?ng Bernie'' ?ang trong tình tr?ng ch? mành treo chu?ng, thì ?ng c? viên - ng??i ch? m?i vài tu?n tr??c ???c coi là ?ng c? viên hàng ??u - s? kh?ng ch?u thua mà kh?ng ?ánh m?t tr?n chí ch?t.

Hai ?ng c? viên th?o lu?n v? nh?ng b??c mà cá nh?n h? - v?i t? cách là nh?ng ng??i cao tu?i ??y nguy c? - ?ang th?c hi?n ?? tránh b? nhi?m virus corona, g?m h?n ch? g?p g? qu?n chúng, cho nh?n viên làm vi?c t? xa, và t? ch?c các cu?c v?n ??ng tranh c? trên di?n ?àn tr?c tuy?n.

C? hai ?ng c? viên th?t th?p c? lai hy có m?t vài ?i?u nh?m l?n. Biden g?i cúm l?n n?m 2009 là N1HI, kh?ng ph?i H1N1. Sanders t?i m?t th?i ?i?m, liên t?c g?i virus corona là "Ebola".

Biden ?? t?o ???c tin nóng b?ng b?ng cách h?a s? ch?n m?t n? ?ng c? viên phó t?ng th?ng n?u giành ???c ?? c? c?a ??ng D?n ch?. Sanders thì kh?ng cam k?t nh? v?y, m?c dù c?ng nói r?ng mình có "xu h??ng m?nh m? ?i theo h??ng ?ó".

D??i ??y là m?t s? ?i?m quan tr?ng và xung ??t trong cu?c tranh lu?n.

Tranh lu?n th?i bu?i virus corona

Kh?ng có gì ng?c nhiên khi ??i d?ch virus corona - và k? ho?ch gi?i quy?t v?n ?? này c?a các ?ng c? viên - chi ph?i cu?c tranh lu?n.

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Reuters
Image caption Cú ch?m khu?u tay gi?a hai ?ng c? viên thay th? cái b?t tay tr??c khi tranh lu?n

Biden nói v? vi?c m? r?ng th? nghi?m, bao g?m b?t bu?c ph?i có ít nh?t 10 ??a th? nghi?m theo ki?u ''drive through'' ? m?i ti?u bang, t?p h?p các nhà l?nh ??o và chuyên gia toàn c?u ?? t?o ra m?t ph?n ?ng qu?c t? ch?ng l?i virus và x?y các b?nh vi?n m?i.

Sanders ??ng ?, thêm r?ng b?nh vi?n c?n ???c cung c?p ?? thi?t b? và nh?n s? ?? ??i phó v?i s? gia t?ng c?a b?nh nh?n trong tình tr?ng nguy k?ch s?p x?y ra. ?ng c?ng nói Hoa K? nên "??m b?o" ti?n l??ng cho nh?ng ng??i M? m?t vi?c vì thi?t h?i kinh t? t? kh?ng ho?ng b?nh d?ch.

Tuy nhiên, sau khi hai bên tranh lu?n ???c m?t lúc thì s? khác bi?t c? b?n gi?a hai ?ng c? viên ???c th?y r? - ?i?u kh?ng ph?i là m?t cú s?c l?n v?i nh?ng ai theo d?i các ? ki?n khác bi?t v? ch?m sóc s?c kh?e trong b?t k? cu?c tranh lu?n D?n ch? nào tr??c ??y.

Biden nói r?ng virus corona là cu?c kh?ng ho?ng kh?n c?p ?òi h?i chính ph? liên bang ph?i tr? t?t c? các chi phí xét nghi?m và ?i?u tr?.

Hoa K? gi?m l?i su?t xu?ng g?n b?ng kh?ng và tung gói kích thích kinh t? kh?ng l?

S?n bay M? h?n lo?n vì ki?m tra s?c kh?e

Tuy nhiên, ??i v?i Sanders, ??i d?ch virus corona ph?n ánh "s? y?u kém và r?i lo?n ch?c n?ng" ?áng kinh ng?c c?a toàn b? h? th?ng ch?m sóc s?c kh?e c?a Hoa K?, ???c c?u trúc xung quanh m?t ngành c?ng nghi?p t? vì l?i nhu?n. ?ng mu?n chính ph? tr? ti?n cho m?i b?nh t?t, kh?ng ch? cho virus này.

"Trong m?t n?m t?t, kh?ng có d?ch b?nh, kho?ng 60.000 ng??i ch?t m?i n?m vì h? kh?ng có ti?n ?i bác s? k?p th?i,'' Sanders nói. "R? ràng cu?c kh?ng ho?ng này ch? làm cho m?t tình hu?ng x?u tr? nên t?i t? h?n."

Biden ph?n bác r?ng ch?m sóc s?c kh?e do chính ph? ?i?u hành kh?ng ph?i là gi?i pháp, l?u ? r?ng ? có h? th?ng ch?m sóc s?c kh?e do chính ph? ?i?u hành theo ki?u Sanders, nh?ng hi?n ?ang b? virus tràn ng?p.

Biden mu?n m?t m?t chính sách l?a ch?n b?o hi?m y t? ???c ?i?u hành c?ng khai c?nh tranh cùng v?i các c?ng ty b?o hi?m t? nh?n. Sanders mu?n chính ph? thay th? hoàn toàn b?o hi?m t? nh?n. Cu?i cùng, thì virus corona ch? tr? thành m?t g?ch ??u dòng m?i trong cu?c tranh lu?n l?n h?n nhi?u này trong ??ng D?n ch?.

K?t qu? hay cách m?ng

T?i m?t th?i ?i?m s?m trong cu?c tranh lu?n, Biden ?? k?t tinh s? khác bi?t chính gi?a hai ?ng c? viên - kh?ng ch? v? ch?m sóc s?c kh?e mà trên toàn b? tri?t l? qu?n tr? c?a h?.

"M?i ng??i ?ang ?i tìm k?t qu?, ch? kh?ng ph?i ?i tìm cu?c cách m?ng," ?ng nói. "H? mu?n ??i phó v?i k?t qu? h? c?n có ngay b?y gi?."

Biden là ng??i theo ch? ngh?a ti?m ti?n. Là m?t nhà chính tr? chuyên nghi?p, ?ng có khuynh h??ng làm vi?c trong h? th?ng và coi chính tr? là ngh? thu?t làm ???c nh?ng gì có th?.

Sanders, t? trong s?u th?m trái tim, là m?t nhà cách m?ng. ?ng cho r?ng h? th?ng chính tr? và kinh t? hi?n t?i ?? b? h?ng và c?n ph?i có m?t cu?c c?i cách s?u r?ng. Quan ?i?m c?a Sanders cách m?ng chính xác là nh?ng gì c?n thi?t ?? mang l?i s? thay ??i c? b?n.

B?u c? 2020: ?ng c? viên Bernie Sanders là ai?

Các ?ng viên D?n ch? 'thiên t?' ??n ??u?

"N?u b?n mu?n t?o ra nh?ng thay ??i th?c s? ? ??t n??c này; n?u b?n mu?n t?o ra m?t n?n kinh t? phù h?p cho t?t c? m?i ng??i, kh?ng ch? m?t s? ít; n?u b?n mu?n ??m b?o ch?t l??ng ch?m sóc s?c kh?e cho t?t c? m?i ng??i, kh?ng t?o ra l?i nhu?n 100 t? ??la cho ngành c?ng nghi?p ch?m sóc s?c kh?e, b?n có bi?t c?n ph?i làm gì? " Sanders h?i.

"B?n c?n ph?i ??i ??u v?i Ph? Wall; b?n c?n ph?i ??i ??u v?i các c?ng ty d??c ph?m, các c?ng ty b?o hi?m và ngành c?ng nghi?p nhiên li?u hóa th?ch." Và t? tr? l?i.

C?u h?i ??t ra là li?u ng??i M? có s?n sàng cho lo?i thay ??i th?c s? mà Sanders ?ang kêu g?i. N?u k?t qu? b? phi?u trong các cu?c b?u c? s? b? c?a ??ng D?n ch? cho ??n nay có th? cho th?y d?u hi?u nào, thì có th? c? tri M? ?ang kh?ng quá tham v?ng v? nh?ng thay ??i Sanders c? ??ng.

"Ng??i d?n M? bi?t h? s? c?a t?i"

Trao ??i s?c nét nh?t x?y ra khi hai ng??i t?n c?ng nhau v? s? phi?u và quan ?i?m chính tr? trong quá kh?.

Sanders ?ánh vào s? h? tr? tr??c ??y c?a Biden v? vi?c xem xét c?t gi?m ch??ng trình h?u trí An sinh x? h?i do chính ph? ?i?u hành, c?ng nh? phi?u b?u c?a ?ng v? l?nh c?m k?t h?n ??ng tính, Chi?n tranh Iraq, c?i cách phá s?n nghiêm ng?t, t? do th??ng m?i t? do và c?m tài tr? phá thai t? c?ng qu?.

"Ng??i d?n M? bi?t h? s? c?a t?i, OK?" Sanders nói. "Trong su?t 30 n?m, t?i ?? sát cánh cùng các gia ?ình lao ??ng c?a ??t n??c này. T?i ?? ??i ??u v?i m?i nhóm l?i ích trong x? h?i. Và ?ó là nh?ng gì t?i s? làm trong Nhà Tr?ng. ?ó là m?t k? l?c r?t khác so v?i c?a Joe."

Li?u h? s? chính tr? c?a Joe Biden có g?y b?t l?i cho ?ng?

Cu?c ?ua vào Nhà Tr?ng l?n th? ba c?a Joe Biden

Biden ?áp l?i b?ng cách t?n c?ng Sanders vì s? ph?n ??i c?a ?ng trong quá kh? v?i lu?t ki?m soát súng và m?t cu?c b? phi?u g?n ??y ch?ng l?i vi?c tr?ng ph?t Nga vì can thi?p b?u c? n?m 2016.

"Truy c?p YouTube ngay b?y gi?", Sanders nói t?i m?t th?i ?i?m, kêu g?i ng??i xem xem các bình lu?n v? An sinh x? h?i n?m 1995 c?a Biden trên sàn Th??ng vi?n Hoa K?.

Biden, ng??i ?? có nh?ng quan ?i?m trong s? nghi?p chính tr? g?n 50 n?m gi? ??y kh?ng còn phù h?p v?i quan ?i?m hi?n t?i c?a ??ng D?n ch?, cu?i cùng ?? t? b?o v? mình b?ng cách tìm cách thay ??i tr?ng t?m.

"C?u h?i là," ?ng nói, "chúng ta làm gì t? th?i ?i?m này?

??y có ph?i là k?t thúc?

Cu?c tranh lu?n s? b? này c?a ??ng D?n ch? này - ti?n hành d??i cái bóng s? bùng phát c?a virus corona, ???c chuy?n t? Phoenix ??n m?t phòng th?u t?i Washington, DC, vào phút cu?i, và ???c t? ch?c mà kh?ng có khán gi? hay báo chí t? phòng quay li?n k? - có th? tr? thành tranh lu?n cu?i cùng c?a chu k? b?u c? này.

N?u v?y, ??y là m?t k?t c?c th?t k? l? và b?t ng? cho cu?c v?n ??ng tranh c? kéo dài h?n 14 tháng c?a hàng ch?c ?ng c? viên.

Các cu?c th?m dò ? ki?n toàn qu?c cho th?y Biden có m?t v? trí d?n ??u khá l?n, d?u hi?u c? tri D?n ch? ?? s?n sàng cho cu?c ?ua này k?t thúc và cho cu?c b?u c? ph? th?ng ch?ng l?i Donald Trump - ng??i ch? th?nh tho?ng ???c ?? c?p trong cu?c tranh lu?n này - b?t ??u.

K?t qu? th?m dò ch? ra r?ng h?m th? Ba, Biden s?n sàng ? v? trí th?ng tr? Sanders ? các ti?u bang Florida, Ohio, Illinois và Arizona, ti?p t?c m? r?ng v? trí d?n ??u c?a mình trong s? l??ng ??i bi?u quan tr?ng cho h?i ngh? ??ng toàn qu?c c?a ??ng D?n ch? vào tháng B?y.

T?t nhiên, trong m?t cu?c ph?ng v?n sau cu?c tranh lu?n, Sanders cho r?ng ?ng kh?ng ngh? vi?c t? ch?c các cu?c b?u c? s? b? trong tu?n này ''h?p l? l?m'' vì s? bùng phát c?a coronavirus, n?i nhi?u c? tri - bao g?m ng??i già - có th? s? ph?i ti?p xúc v?i ?ám ??ng. Hai cu?c b?u c? s? b? s? d? trù ???c t? ch?c vào cu?i tháng, t?i Georgia và Louisiana, ?? b? trì ho?n.

?N?u ?i?u ?ó x?y ra, có l? cu?c ?ua c?a ??ng D?n ch? - trong khi g?n k?t thúc - có th? kéo dài trong tình tr?ng b? ?ình ch? trong m?t th?i gian t?i.

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan