Virus corona: Anh thay ??i chi?n l??c, nh?ng d? báo có th? ch?t ch?c ngàn ng??i

Boris Johnson Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Th? t??ng Boris Johnson (gi?a) và c? v?n tr??ng y khoa Chris Whitty và c? v?n tr??ng khoa h?c Sir Patrick Vallance

Ph?i thay ??i h??ng ?i, n?u kh?ng m?t ph?n t? tri?u d?n s? s? ch?t trong "n?n d?ch kinh kh?ng" c?a virus corona - khó tìm ra c?nh báo nào ?en t?i h?n th?.

Virus corona: Tình nguy?n viên ??u tiên th? nghi?m v?c-xin t?i M?

'VN kh?ng xét nghi?m ??i trà, nên s? ca nhi?m th?p có th? hi?u ???c'

Th?ng ?i?p ngày 16/3 ??n t? nhóm nghiên c?u làm m? hình v? l?y lan c?a b?nh, cho th?y s? ng??i s? có th? ch?t.

Tình hình ?? xoay chuy?n ghê g?m, và k?t qu? là chúng ta ?ang ??i m?t nh?ng ??i thay s?u s?c nh?t trong th?i bình.

Nh?n th?c này m?i ch? x?y ra trong vài ngày qua.

Tuy nhiên, l?u r?i, t? tr??c ?ó, các nhà khoa h?c khác và WHO ?? c?nh cáo r?i ro n?u kh?ng quy?t li?t ng?n virus.

B?ng ch?ng quan tr?ng ??n t? các khoa h?c gia ? tr??ng Imperial College London, nh?ng ng??i l?n ??u nh?n ra t?m m?c v?n n?n ? Trung Qu?c. L?i khuyên c?a h? r?t có ?nh h??ng v?i chính ph? Anh.

H? ?ánh giá 3 chi?n l??c:

Tri?t tiêu - b? g?y các m?c xích l?y lan, c? g?ng ng?n n?n d?ch t?n g?c, ??a s? ca nhi?m xu?ng th?p nh?t nh? Trung Qu?c ?? làm.

Ki?m ch? - ch?p nh?n ta kh?ng th? ng?n virus corona, vì th? ch? nên làm ch?m quá trình l?y lan, ng?n ??nh d?ch lên cao khi?n y t? nhà n??c quá t?i, c? g?ng b?o v? nh?ng ai r?i ro nh?t v? b?nh t?t. ??y có v? chính là chi?n l??c c?a Anh qu?c tu?n r?i.

Kh?ng làm gì h?t - c? ?? virus l?y lan trong d?n.

M?i th? Sáu 13/3, c? v?n tr??ng khoa h?c, Sir Patrick Vallance, gi?i thích k? ho?ch Ki?m ch? cho BBC.

"M?c tiêu c?a chúng t?i là c? g?ng gi?m ??nh d?ch, m? r?ng ??nh, ch? kh?ng tri?t tiêu hoàn toàn."

"Vì ?a s? d?n b? b?nh nh?, m?c tiêu là x?y d?ng mi?n d?ch c?ng ??ng ?? ?a s? d?n s? mi?n nhi?m tr??c b?nh này."

Ba?n quyê?n hi?nh a?nh Getty Images
Image caption Các bác s? ? Italy

N?u chi?n l??c Ki?m ch? có hi?u qu?, nó s? tránh các bi?n pháp c?ng r?n mà các n??c ?? dùng, làm thành mi?n d?ch ?? giúp h?n ch? b?nh l?y lan.

Ki?m ch? bao g?m m?t s? chi?n l??c ng?n cách x? h?i, còn Tri?t tiêu thì gia t?ng các bi?n pháp ?ó nh? có th? h?n ch? ?i l?i, t?ng th?i gian cách ly.

M? hình c?a các c? v?n khoa h?c d? báo n?u Anh kh?ng làm gì h?t, 81百分比 d?n s? s? nhi?m virus, và 510.000 s? ch?t tr??c tháng Tám.

Chi?n l??c Ki?m ch? kh? quan h?n nh?ng c?ng s? làm 250.000 ng??i ch?t, làm y t? c?ng quá t?i.

Kinh nghi?m c?a Italy, và các ca ??u tiên ? Anh, ?? khi?n các nhà nghiên c?u có nh?n th?c m?i.

H? ph?n tích r?ng ngay c? theo k? ho?ch Ki?m ch? l?c quan nh?t, thì ch?m sóc s?c kh?e ??c bi?t s? t?ng lên ít nh?t 8 l?n.

Giáo s? Neil Ferguson, tr??ng nhóm nghiên c?u ? Imperial, nói: "Ngay c? v?i các can thi?p ?ang d? tính và ???c th?ng báo tu?n r?i, s? có r?i ro là ??n v? ch?m sóc ??c bi?t b? quá t?i."

Báo cáo k?t lu?n r?ng "tri?t tiêu hi?n nay là chi?n l??c có th? ??ng v?ng duy nh?t".

H? hy v?ng s? h?n ch? s? ng??i ch?t còn ? m?c 20.000 ho?c ít h?n.

Chính ph? Anh lu?n nói h? ?i theo khoa h?c, trong khi khoa h?c ?? thay ??i s?u s?c.

Th? là chúng ta s? nên chia tay các quán bia, club, nhà hát, làm vi?c ? nhà, cách ly toàn gia ?ình n?u b?t k? ai trong nhà ?m.

Tuy nhiên, ti?p c?n Tri?t tiêu c?ng có nh?ng v?n ?? l?n.

Nó ?òi h?i ?óng c?a nhi?u ph?n trong x? h?i, và n?u nh? k? ho?ch g?p khó kh?n, thì c?ng kh?ng có l?i thoát.

S? ng??i b? nhi?m có th? ít h?n, nh?ng d?n s? c?ng s? ít mi?n d?ch, và các ca b?nh s? l?i s?m t?ng lên sau khi các bi?n pháp này d? b?.

?ó là khó kh?n mà Trung Qu?c nay ??i m?t. Nghiên c?u cho r?ng 95百分比 d?n ? V? Hán, vào cu?i tháng Giêng, v?n có nguy c? nhi?m virus.

Báo cáo c?a nhóm khoa h?c Anh nói chúng ta ph?i ??i kho?ng 18 tháng ?? có vaccine, nh?ng th?i gian ?ó c?ng ch?a ch?c ch?n hoàn toàn.

T?c là chúng ta có th? ? trong tình tr?ng hi?n nay r?t l?u.

C?ng c?n nh?n m?nh toàn b? chuy?n này ch? d?a vào các m? hình toán h?c.

Chúng ??t ra các gi? ??nh, kh?ng hoàn h?o, và ch?a ch?c hoàn toàn chính xác.

Virus ch? m?i có t? tháng 12, và chúng ta còn ?ang c? mà hi?u nó.

Nh?ng Ti?n s? Adam Kucharski, m?t nhà khoa h?c khác kh?ng ? trong nhóm Imperial, nói: "Kh?ng có gi?i pháp ??n gi?n."

"Kh?ng th? gi?i quy?t nó mà kh?ng có nh?ng ?au ??n nghiêm tr?ng."

Ch? ?? liên quan

Tin liên quan